LV | EN
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas izmantošanas noteikumi
I Daļa
Terminu skaidrojums

1) Autortiesības – autoram vai tā likumiskajam vai līgumiskajam tiesību pārņēmējam piederošas autora mantiskās tiesības, saskaņā ar Autortiesību likumā noteikto regulējumu.

2) Darbs – ar autora mantiskām tiesībām aizsargāts objekts, kam piemīt lietošanas ierobežojumi par labu autoram vai tā likumiskajam vai līgumiskajam tiesību pārņēmējam. Uz autoru Darbu digitālajām kopijām attiecas visas Autortiesību likumā noteiktās autora personiskās un autora mantiskās tiesības, kas piemīt autoru Darbu oriģināliem.

3) Digitālā bibliotēka – informācijas sistēma, kas nodrošina pieeju digitālo resursu kopumam, ko Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir padarījusi pieejamu sabiedrībai tiešsaistē, vienlaicīgi respektējot krājumā ietverto Darbu Autortiesību īpašnieku tiesības.

4) Identificēts reģistrēts lasītājs – Lasītājs, kas reģistrējies saskaņā ar LNB izmantošanas noteikumiem, Reģistrāciju veicot klātienē, vai reģistrējies Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā iekļautajās valsts, pašvaldību vai citu atvasinātu publisku personu bibliotēkās, kurām slēgtā tīklā pieejama Digitālā bibliotēka.

5) Lasītājs – jebkura fiziska persona, kura izmanto LNB, tai skaitā Digitālās bibliotēkas pakalpojumus.

6) Reģistrācija – pieteikšanās saņemt LNB pakalpojumus, pakalpojumu saņemšanai piesakoties kā virtuālai identitātei vai identificējot sevi kā fizisku personu.

7) Virtuāls reģistrēts lasītājs – Lasītājs, kas reģistrējies kā virtuāla identitāte, autentifikācijai izmantojot sociālos tīklus (Draugiem, Facebook, Google, openID, Twitter, eParaksts).

II Daļa
Lietošanas noteikumi

Digitālās bibliotēkas Lasītājam ir iespēja izvēlēties, kādus Digitālās bibliotēkas pakalpojumus tie vēlas izmantot. Pieeja Digitālās bibliotēkas pakalpojumiem ir atkarīga no Lasītāja Reģistrācijas (autentifikācijas) veida.

1. Neatkarīgi no Reģistrācijas veida pieejamie LNB pakalpojumi

1.1. Lasītājiem gan bibliotēkas telpās, gan ārpus tām ir pieeja:

- Darbiem, kas nav aizsargāti ar Autortiesībām

- Darbiem, kuru Autortiesību īpašnieki snieguši atļauju padarīt Darbu pieejamu sabiedrībai bez autora mantisko tiesību ierobežojumiem.

1.2. Lasītājiem ir tiesības aplūkot un lasīt Darbus.

1.3. Lasītājiem ir tiesības lejupielādēt ar Autortiesībām neaizsargātus Darbus vai Darbus, kuru Autortiesību īpašnieki snieguši atļauju padarīt Darbu pieejamu sabiedrībai bez autora mantisko tiesību ierobežojumiem (ja Darbam ir pievienota datne lejupielādei).

2. Reģistrējoties kā Virtuālam reģistrētam Lasītājam

2.1. Lasītājiem ir pieeja:

- Darbiem, kas nav aizsargāti ar Autortiesībām

- Darbiem, kuru Autortiesību īpašnieki snieguši atļauju padarīt Darbu pieejamu sabiedrībai bez autora mantisko tiesību ierobežojumiem.

2.2. Lasītājiem ir tiesības aplūkot un lasīt Darbus.

2.3. Lasītājiem ir tiesības lejupielādēt ar Autortiesībām neaizsargātus Darbus vai Darbus, kuru Autortiesību īpašnieki snieguši atļauju padarīt Darbu pieejamu sabiedrībai bez autora mantisko tiesību ierobežojumiem (ja Darbam ir pievienota datne lejupielādei)

2.4. Lasītājiem ir tiesības papildināt bibliotēkas sniegtos Darbu aprakstus (metadatus)

2.5. Lasītājiem ir tiesības rediģēt Darbu digitalizācijas procesā radušās teksta atpazīšanas kļūdas.

3. Reģistrējoties kā Identificētam reģistrētam Lasītājam

3.1. Lasītājiem ir pieeja visiem Darbiem, t.sk. ar Autortiesībām aizsargātiem Darbiem saskaņā ar Autortiesību likuma 23.panta otro daļu.

3.2. Lasītājiem ir tiesības aplūkot un lasīt Darbus.

3.3. Lasītājiem ir tiesības lejupielādēt ar Autortiesībām neaizsargātus Darbus vai Darbus, kuru Autortiesību īpašnieki snieguši atļauju padarīt Darbu pieejamu sabiedrībai bez autora mantisko tiesību ierobežojumiem (ja Darbam ir pievienota datne lejupielādei)

3.4. Lasītājiem ir tiesības papildināt bibliotēkas sniegtos Darbu aprakstus (metadatus)

3.5. Lasītājiem ir tiesības rediģēt Darbu digitalizācijas procesā radušās teksta atpazīšanas kļūdas.

III Daļa
Tiesības un pienākumi

4. Lasītāja pienākumi

4.1. Lasītājam ir pienākums ievērot Darbu Autortiesību īpašnieku tiesības, saskaņā ar Autortiesību likuma noteikumiem.

4.2. Lasītājam ir aizliegts izmantot Digitālās bibliotēkas pakalpojumus, ja tas neatbilst šajos noteikumos noteiktajam Lasītājam pieejamajam pakalpojumu apjomam un veidam.

5. Autortiesības

Iesūtot informāciju, kas papildina Digitālajā bibliotēkā pieejamo Darbu aprakstus (metadatus), Lasītājs nodod LNB savas autora mantiskās tiesības uz Darba apraksta papildinājumiem.