LV | EN
Nosaukums:
Rise of Literacy (Europeana, grāmatas)
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Rise of Literacy (Europeana, grāmatas)
Kolekcijas daļa:
Mācība, kā būs iedēstīt tās glābšanas baķes - 1816
Kolekcijas daļa:
Jauna Latweeschu Spreddiģģu-Grahmata, kuŗŗā atrastini Wissi Spreddiģģi pahr teem Ewanģeliumeem, kas Swehtdeenās in us Swehtkeem, Trihs Wesperu Mahzibas, kas us tahm trim pirmahm Swehtku Deenahm, Astoņi Spreddiģģi, kas us Gaweņu laiku, Peezi Spreddiģģi, kas us Luhgschanas Deenahm, in weens Spreddiģģis, kas us Pateizibas jeb Meera Deenu lassami irraid, Tai Latweeschu Deewa Draudsibai par Labbu sataisita, in jaunos skaidrôs Rakstos eespeesta - Mancelis, Georgs, 1593-1654
Kolekcijas daļa:
Pirmie vispārigie Latviešu dziedašanas svētki Rīgā, no 26ta līdz 29tam jūnijam 1873 : (izrīkoti caur Rīgas Latviešu biedrību) - Latvju vispārējie dziesmu svētki (1 : 1873 : Rīga, Latvija) - 1873
Kolekcijas daļa:
Wadonis pa Rigu Latweeschu III. wispahrigajôs dseedaschanas swehtkôs - 1888
Kolekcijas daļa:
Pamahziba, ka V Latweeschu Wispahrigo dseesmu swehtku dseesmas jamahza - 1904
Kolekcijas daļa:
Arāja Janča runas - Spurgeon, Charles Haddon, 1834-1892 - 1878
Kolekcijas daļa:
Vēsture tautskolām - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1881
Kolekcijas daļa:
Par pieklājību un smalku uzvešanos : Pamācītājs, kā tiklab saimniekam, kā arī viesim godprātīgi un pieklājīgi jāuzvedas : viesībās, mielastos, dejā, kāzās, vizītes taisot, līdzjūtību parādot u.t.t. - Doriņš, I. - 1914
Kolekcijas daļa:
Baggatibas laime : Stāsts tautas brāļiem par derrigu laika kavekli - 1862
Kolekcijas daļa:
Turaidas jumprava - Dauge, Juris, 1835-1910 - 1857
Kolekcijas daļa:
Audzināšana : fiziskā, tikumiskā un garīgā - 1909
Kolekcijas daļa:
Lasīšanas grāmata skolas bērniem - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1890
Kolekcijas daļa:
Lasāmā grāmata skolas bērniem - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1898
Kolekcijas daļa:
Materiāli latviešu tautas medicīnai - Birsmanis, E. - 1895
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija tautas skolām - Aviksnis, J. - 1893
Kolekcijas daļa:
Latviešu brāļu draudze dzimtbūšanas laikos - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1932
Kolekcijas daļa:
Paša audzināts - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1869
Kolekcijas daļa:
Rīmes un proza - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1880
Kolekcijas daļa:
Ļaunais gars - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1903
Kolekcijas daļa:
No Daugavas līdz Donavai - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1896
Kolekcijas daļa:
Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un Kaudzītes Matīsa rakstu darbiem. I.sēj. III.d. : ceļojumu apraksti - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1896
Kolekcijas daļa:
Der Staburags - Stender, Johann Christian, 1787-1862 - 1850
Kolekcijas daļa:
Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un kaudzītes Matīsa rakstu darbiem. I. sēj. II. d. : ceļojuma apraksti - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1896
Kolekcijas daļa:
Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un Kaudzītes Matīsa rakstu darbiem : I. sēj. I.d. : ceļojumu apraksti - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1893
Kolekcijas daļa:
Zem vakara zvaigznes - Aspazija, 1865-1943 - 1942
Kolekcijas daļa:
Boass un Rute : drama pēc Bībeles motiviem 3 cēlienos, 4 ainās - Aspazija, 1865-1943 - 1925
Kolekcijas daļa:
Kaisītās rozes : dzejoļi (1933-1936) - Aspazija, 1865-1943 - 1936
Kolekcijas daļa:
Izplesti spārni : dzejas : 1908-1918 - Aspazija, 1865-1943 - [1920]
Kolekcijas daļa:
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes tschetros zeeleenos no Aspasijas - Aspazija, 1865-1943 - 1895
Kolekcijas daļa:
Atriebēja : drama iz pagājušā gadu simteņa 5. cēlienos : fragments - Aspazija, 1865-1943 - 1904
Kolekcijas daļa:
Cīņa par nākamību : novele - Aspazija, 1865-1943 - 1894
Kolekcijas daļa:
Dwehseles krehsla : Aspasijas dsejas - Aspazija, 1865-1943 - 1904
Kolekcijas daļa:
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs - Aspazija, 1865-1943 - 1894
Kolekcijas daļa:
Briefe aus und nach Kurland während der Regierungsjahre des Herzogs Jakob - Mirbach, Otto von, 1766?-1855 - 1846
Kolekcijas daļa:
Aspazijas No atzīšanas koka - Aspazija, 1865-1943 - 1919
Kolekcijas daļa:
Torņa cēlējs : drama no viduslaikiem : piecos cēlienos ar epilogu - Aspazija, 1865-1943 - 1927
Kolekcijas daļa:
Aspazijas Zelta mākoņi : [autobiografija] - Aspazija, 1865-1943 - 1928
Kolekcijas daļa:
Dvēseles ceļojums : dzejas, (1928.-1933.) - Aspazija, 1865-1943 - 1933
Kolekcijas daļa:
Prologs jubilejas svētkiem : Rīgas Latviešu biedrības skatuves 25 gadīgai pastāvēšanai - Aspazija, 1865-1943 - 1893
Kolekcijas daļa:
Velna nauda : teiku komēdija (5 cēlienos) - Aspazija, 1865-1943 - 1933
Kolekcijas daļa:
Asteru laikā : rudens dzejoļi - Aspazija, 1865-1943 - 1928
Kolekcijas daļa:
Zalša līgava : teiku drama 7 ainās ar epilogu - Aspazija, 1865-1943 - 1928
Kolekcijas daļa:
Trejkrāsaina saule : dzejas : ziedonim un jaunībai - Aspazija, 1865-1943 - 1926
Kolekcijas daļa:
Aspazijas Zila debess : autobiografija - Aspazija, 1865-1943 - 1924
Kolekcijas daļa:
Zeltīte : drāma 2 cēlienos - Aspazija, 1865-1943 - 1904
Kolekcijas daļa:
Mēnessdārzs : dzejas - Aspazija, 1865-1943 - 1943
Kolekcijas daļa:
Ragana : dramatisks fragments - Aspazija, 1865-1943 - 1904
Kolekcijas daļa:
Spoži sapņi : dzejiski tēlojumi - Aspazija, 1865-1943 - 1909
Kolekcijas daļa:
Aspazija : Sen-Helladas drāma : piecos cēlienos (septiņās ainās) - Aspazija, 1865-1943 - 1923
Kolekcijas daļa:
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos - Aspazija, 1865-1943 - 1894
Kolekcijas daļa:
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne - Aspazija, 1865-1943 - 1895
Kolekcijas daļa:
Sarkanās puķes : dzejoļi - Aspazija, 1865-1943 - 1897
Kolekcijas daļa:
Sidraba šķidrauts : teiku drama 5 cēlienos : notiek paganu laikos - Aspazija, 1865-1943 - 1905
Kolekcijas daļa:
Saulains stūrits : liriska biografija - Aspazija, 1865-1943 - 1910
Kolekcijas daļa:
Ziedu klēpis - Aspazija, 1865-1943 - 1911
Kolekcijas daļa:
Raganu nakts - Aspazija, 1865-1943 - 1923
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Daugawa : sehrdeeņu dzeesma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1919]
Kolekcijas daļa:
Zelta seetiņsch - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920
Kolekcijas daļa:
Mušu ķēniņš : bērnu pasaka 5 cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1923
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Sweika, brihwā Latwija! : dsejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1919
Kolekcijas daļa:
Mūza cīņās : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1940
Kolekcijas daļa:
Rīgas ragana : vienas nakts sapnis : triloģijas 3. daļa - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1928
Kolekcijas daļa:
Sirds devējs : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1935
Kolekcijas daļa:
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1913
Kolekcijas daļa:
Musa mahjâs : sweizeeni daudseem un weeneem - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1924]
Kolekcijas daļa:
Aizas ziedi : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1937
Kolekcijas daļa:
Lielās līnijas : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1936
Kolekcijas daļa:
Gals un sahkums : weena rituma seemas-dseesma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1912
Kolekcijas daļa:
Putniņš uz zara : dzejas maziem un lieliem bērniem - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925
Kolekcijas daļa:
Raiņa Lellīte Lolīte : viņas dzīve un gals - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925
Kolekcijas daļa:
Ilja Muromietis : krievu traģēdija 5 cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1923]
Kolekcijas daļa:
Puķu lodziņš - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1924
Kolekcijas daļa:
Dvēseles dziesmas : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1935
Kolekcijas daļa:
Ave sol! : Esi sweizinata saule! : dseja - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1910
Kolekcijas daļa:
Tālas noskaņas zilā vakarā : Raiņa dzejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1903
Kolekcijas daļa:
Wehtras sehja : dsejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1905
Kolekcijas daļa:
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1907
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Zelta zirgs : saulgriežu pasaka 5 cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1910
Kolekcijas daļa:
Jāzeps un viņa brāļi : drāma četros cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1919
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Spehleju, danzoju-- : welnu nakts peezos zehleenos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1923
Kolekcijas daļa:
Čūsku vārdi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920
Kolekcijas daļa:
Uz mājām : trimdnieka sapnis starp diviem ceļiem - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920
Kolekcijas daļa:
Novelas : I [daļa] - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925
Kolekcijas daļa:
Raiņa Vasaras princīši un princītes : dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925
Kolekcijas daļa:
Mīla stiprāka par nāvi : Turaidas Maijas traģedija 5 cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1927
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Induls un Arija : jaunības traģedija 5 cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Saulīte slimnīcā : kā pieci bērni kavēja sev laiku desmit slimības dienās - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1928
Kolekcijas daļa:
Addio bella : no Dagda skicu burtnicas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1920]
Kolekcijas daļa:
Krauklitis : panahksneeku dseesma 5 zehleenos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1917
Kolekcijas daļa:
Mēness meitiņa : novella no Dagdas skiču burtnīcas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925
Kolekcijas daļa:
Sudrabota gaisma : mana dzimtenes gada Fata Morgana 2 : No Dagdas skiču burtnīcas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1921
Kolekcijas daļa:
Kastaņola : pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1928
Kolekcijas daļa:
Ragana : dramatisks fragments - Aspazija, 1865-1943 - 1904
Kolekcijas daļa:
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1888
Kolekcijas daļa:
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1904]
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Wirpulī : humoristiski satīrisku rakstu un epigrammu krājums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1906
Kolekcijas daļa:
Klusā grahmata : dsejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909
Kolekcijas daļa:
Septiņi malenieši : joku stāsti - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1930
Kolekcijas daļa:
Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahre. 1884 - Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrība - 1884
Kolekcijas daļa:
Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahre. 1885 - Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrība - 1885
Kolekcijas daļa:
Baltischer historisch-geographischer Kalender. 1908 - 1908
Kolekcijas daļa:
Baltischer historisch-geographischer Kalender. 1910 - 1910
Kolekcijas daļa:
Baltischer historisch-geographischer Kalender. 1912 - 1912
Kolekcijas daļa:
Baltischer historisch-geographischer Kalender. 1914 - 1914
Kolekcijas daļa:
Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik. 1900 - 1902
Kolekcijas daļa:
Jaunais spehks : J. Raiņa dsejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1907]
Kolekcijas daļa:
Wehrtibas pahrwehrtejot : otree kopotee raksti - Eglītis, Viktors, 1877-1945 - 1911
Kolekcijas daļa:
Tee, kas neaismirst : rudens dseesma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1911]
Kolekcijas daļa:
Rīga : kultūrvēsturisku romānu triloģija - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1912
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Satversme : pieņemta Latvijas Satversmes sapulces 1922. g. 15. februāra kopsēdē - 1922
Kolekcijas daļa:
LETTISCHE Lang-gewünschte Lettische POSTILL, Das ist: Kurtze und Einfältige, jedoch Schrifftmässige Erklärung Aller Sonntäglichen und vornehmsten Fest-Evangelien, die im Fürstenthumm Cuhrland und Semmgallen, auch im überdünischen Liefflande, so weit die Lettische Sprache sich erfrecket, durchs gantze Jahr gelehsen werden, GOtt zu Ehren, allen Christlichen Hauß-Vätern zu Nutz und sehliger Erbauung - Mancelis, Georgs, 1593-1654
Kolekcijas daļa:
Ta pirma Pawaru Grahmata, no Wahzes Grahmatahm pahrtulkota - Harder, Christoph, 1747-1818
Kolekcijas daļa:
Ābece mājai un skolai - 1924
Kolekcijas daļa:
Lettus, Das ist Wortbuch, Sampt angehengtem täglichem Gebrauch der Lettischen Sprache; Allen vnd jeden Außheimischen, die in Churland, Semgallen vnd Lettischem Liefflande bleiben, vnd sich redlich nehren wollen, zu Nutze verfertigt - Mancelis, Georgs, 1593-1654
Kolekcijas daļa:
Ābece mājai un skolai - 1930
Kolekcijas daļa:
Ta Mahziba, kā tee Skohlmeisteri pehz scho jaunu ABZ teem Skohlas-behrneem to Lassischanu it weegli warr ismahziht - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1797
Kolekcijas daļa:
Der Erhabene Lobesgang Gottes zur allgemeinen Gottesverehrung - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1796
Kolekcijas daļa:
Miscellanea. Excerpta Theol. [piezīmju grāmatiņa rokrakstā] - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1794
Kolekcijas daļa:
Philosophische Gedanken uber wichtige Gegenstande... - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1795
Kolekcijas daļa:
Jauna Gada Wehleschanas pehc ikkatra gribbeschanas - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1782
Kolekcijas daļa:
Anmerkungen und Zusäzze, zu der neuen lettischen Grammatik des Herrn Probst Stender. - Harder, Christoph, 1747-1818 - 1790
Kolekcijas daļa:
Gedanken eines Greises uber den nahen Zustand jenseit des Grabes - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1786
Kolekcijas daļa:
Neue vollstandigere Lettische Grammatik - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1763
Kolekcijas daļa:
Истина религiи вообще въ двухъ частяхъ ... Часть I. - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1785
Kolekcijas daļa:
Augstas Gudribas Grahmata no Pasaules un Dabbas - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1774
Kolekcijas daļa:
Slawas un Preezas Dzeesma : Sawam wezzam Mahzitajam kas to Lestenes Draudzi peezdesmits Gaddus mahzijis par Gohdu un par Peemiņņu tahs Swehtdeenas kurrâ wiņsch sawu Amatu usņehmis no saweem Draudzes Behrneem dzeedata Wassaras Swehtku atswehtê tannî Gaddâ 1791. - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - [1791]
Kolekcijas daļa:
Bildu ābice - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1787
Kolekcijas daļa:
Jauna ABC un lasīšanas mācība - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1797
Kolekcijas daļa:
Beschreibung der neuen Erdkugel, welche auf allerhöchsten Befehl S[eine]r Königl[ichen] Majestät von Dännemark Norwegen zu Kopenhagen verfertiget worden von Gotthard Friedrich Stender, der Königl[ichen] deutschen Gesellschaft zu Göttingen ordentlichen Mitgliede - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1766
Kolekcijas daļa:
Eelihses diwpadesmit swehtas Dseesmas, / Latweeschu wallodā pahrtulkotas no ta Wezza Mahzitaja Stendera. - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1789
Kolekcijas daļa:
Anmerkungen über die Gegenanmerkungen des Verfassers Der Offenbarung Gottes in der Natur - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - [1785]
Kolekcijas daļa:
Stenders G.F. Priekšvārds //Gudra Mahzischana : wisseem saimneekeem un mohderehm par labbu ... - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1791
Kolekcijas daļa:
Lettische Grammatik. - 1783
Kolekcijas daļa:
Истина религiи вообще въ двухъ частяхъ ... Часть II. - 1785
Kolekcijas daļa:
Anmerkungen über Die Offenbarung Gottes in der Natur, die eine Schrift für Jedermann seyn soll - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - [1785]
Kolekcijas daļa:
Raiņa Sveika, brīvā Latvija! - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1919
Kolekcijas daļa:
Masa Bihbele. Tas irr: Swehti Stahsti, no Deewa Wahrdeem islassiti, un ar isskaidrotahm un spehzigahm Mahzibahm un swehtahm Dohmahm istaisiti - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1790
Kolekcijas daļa:
Gals un sahkums : weena rituma seemas-dseesma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1912
Kolekcijas daļa:
Pūt vējiņi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1913
Kolekcijas daļa:
Daugava - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1919
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Induls un Arija : jaunības traģedija 5 cēlienos. - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911
Kolekcijas daļa:
Ave Sol - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1910
Kolekcijas daļa:
Salna pavasarī - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1937
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 6.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1940
Kolekcijas daļa:
Kastaņola - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1928
Kolekcijas daļa:
Staburaga bērni - Valdis, 1865-1934 - 1895
Kolekcijas daļa:
Nāves ēnā - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1937
Kolekcijas daļa:
Kā es brauzu Seemeļmeitas luhkotees - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1904
Kolekcijas daļa:
Aizejošais - Ziemeļnieks, Jānis, 1897-1930
Kolekcijas daļa:
Ceļa malā - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1900
Kolekcijas daļa:
Bagāti radi - Apsīšu, Jēkabs, 1858-1929 - 1886
Kolekcijas daļa:
Sidraba šķidrauts - Aspazija, 1865-1943 - 1905
Kolekcijas daļa:
Zvaigžņu nakts - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1905
Kolekcijas daļa:
Kalpa zēna vasara - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1936
Kolekcijas daļa:
Raudupiete - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1941
Kolekcijas daļa:
Via dolorosa - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1918
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 3.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1931
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 2.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1938
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 5.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1938
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 4.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1939
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1938
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1939
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 3.sējums - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1939
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1939
Kolekcijas daļa:
Krišjāņa Barona raksti. I - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1928
Kolekcijas daļa:
Ausekļa kopoti raksti - Auseklis, 1850-1879 - 1923
Kolekcijas daļa:
Kr. Valdemāra Raksti. 1.sējums - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1936
Kolekcijas daļa:
Kr. Valdemāra Raksti. 2.sējums - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1937
Kolekcijas daļa:
Izlase - Alunāns, Juris, 1832-1864 - 1956
Kolekcijas daļa:
Eduarda Veidenbauma raksti - Veidenbaums, Eduards, 1867-1892 - 1926
Kolekcijas daļa:
K. Skalbes Sarkanās lapas - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1924
Kolekcijas daļa:
Rīga - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1951
Kolekcijas daļa:
Ziedu klēpis - Aspazija, 1865-1943 - 1911
Kolekcijas daļa:
Latviskums mūsu dievkalpojumos - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1939
Kolekcijas daļa:
Catalog der Kurländischen culturhistorischen Ausstellung zu Mitau 1886. - 1886
Kolekcijas daļa:
ABC Pirmie soļi - 1926
Kolekcijas daļa:
Lustīgais zvirbuls : Wisseem jautribu un johkus mihledameem par islusteschanohs gohdos un zittās weesigās sanahkschanās apgahdahts - 1874
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 5. sēj. - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894
Kolekcijas daļa:
Ābecīte mājām un skolām - 1888
Kolekcijas daļa:
Zaķīšu pirtiņa - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1959
Kolekcijas daļa:
A. Saulieša Izmeklēti raksti - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1922
Kolekcijas daļa:
Ābece jeb pirmā lasīšanas mācība - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1884
Kolekcijas daļa:
Mērnieku laiki - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1980
Kolekcijas daļa:
Tas deewabihjigs andelmannis Daniels Loests - 1865
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece - 1894
Kolekcijas daļa:
Ābece - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1892
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 5.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1988
Kolekcijas daļa:
Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks, 1710-1740 - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1933
Kolekcijas daļa:
Vadonis latviešu valodas mācībā tautas skolām - Stērste, Andrejs, 1853-1921 - 1882
Kolekcijas daļa:
Vadonis skuķkopībā - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1925
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 2.krājums - 1884
Kolekcijas daļa:
Velniņi - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1968
Kolekcijas daļa:
Krievu valsts attīstības gājums, jeb, Krievijas vēstures pārskats - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1887
Kolekcijas daļa:
Tracis - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1958
Kolekcijas daļa:
Sarkanais putniņš un zilais putniņš - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1878
Kolekcijas daļa:
Latweeschu walodas gramatika preeksch skolahm un paschmahzibas - Tauriņš, G., (Gerhards) - 1877
Kolekcijas daļa:
Dievišķīgās rotaļas - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1919
Kolekcijas daļa:
Orleanas Jumprawa un Maria Stuart - 1865
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata katram - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 3. sēj. 3. daļa - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1909
Kolekcijas daļa:
Latgaliešu pasakas - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1937
Kolekcijas daļa:
Страумени - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1939
Kolekcijas daļa:
Ievērojami latvieši. 2.burtnīca - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1890
Kolekcijas daļa:
Magazin: satura rādītājs
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 3.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1923
Kolekcijas daļa:
Semes dehls - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1911
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 3. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894
Kolekcijas daļa:
Rīgas latviešu biedrības zinību komisijas Rakstu krājums. 4. un 5. krājums - 1888
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 4.grāmata - 1873
Kolekcijas daļa:
Vecais pilskungs - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1929
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece rātniem bērniem - 1921
Kolekcijas daļa:
Der lettischen Grammatik zweiter Teil : Syntax (Magazin: 10.sējums, 1. daļa) - Rosenberger, G. - 1852
Kolekcijas daļa:
Apsīšu Jēkabs [Jānis Jaunzemis] savā dzīvē un darbā - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1930
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija tautas-skolām - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1882
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 3.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1793
Kolekcijas daļa:
J. Kundera dabas-stahstu wadonis - 1882
Kolekcijas daļa:
Mīlestības un mīlestības-gaudu dziesmas - Lapas, Mārtiņš, 1846-1909 - 1884
Kolekcijas daļa:
Magazin: 7.sējums, 1. daļa - 1844
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārstniecības stādi, krāti un izstādīti no mag. E. Birzmaņa aptieku preču tirgotavas - Birzmanis, E., (Ernests) - 1896
Kolekcijas daļa:
Magazin: 16.sējums, 3. daļa - 1882
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 11.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1927
Kolekcijas daļa:
Jahr-Zahlen aus der Geschichte von Riga - 1810
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas teikas un pasakas VI - 1896
Kolekcijas daļa:
Pasaciņu šūpulītis - Plūdons, Vilis, 1874-1940
Kolekcijas daļa:
Sudrabota gaisma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1921
Kolekcijas daļa:
Nabbaga Prizs - 1866
Kolekcijas daļa:
Magazin: 1.sējums, 1. daļa - 1829
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mūzikas materiāli. 3.grāmata - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - 1907
Kolekcijas daļa:
Vollständige Bibliothek kurländischer und piltenscher Staatsschriften, der Zeitfolge nach aufgestellet - Schwartz, Johann Christoph, 1722-1804 - 1799
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 3.grāmata - 1860
Kolekcijas daļa:
A. Zāles jaunā pavāru grāmata - Zāle, A., (Andrejs)
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 1.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1791
Kolekcijas daļa:
Melanijas Mellin Lauksaimnieču pavāru grāmata ar pamācību par dažādu godību sarīkošanu, pēc lauku vajadzībām un apstākļiem - Mellina, Melanija - 1904
Kolekcijas daļa:
No atzīšanas koka - Aspazija, 1865-1943 - 1919
Kolekcijas daļa:
Bērnu draugs un vadons no ābecijas līdz skolas-maizei, jeb, Pirmā lasāma grāmata mājās un skolās - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1878
Kolekcijas daļa:
Der Stadt Riga Verwaltung und Haushalt in den Jahren 1878-1900 - 1901
Kolekcijas daļa:
Jura Neikena Stahsti, dseesmas un gudribas mahzibas - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1870
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1986
Kolekcijas daļa:
Jaunekļu vadons, jeb padomadevējs kā viņiem dzīvē un viesībās jāuzvedās un kā jāizturās, lai varetu iegūt savas izredzētās pretmīlestību - 1882
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece - 1923
Kolekcijas daļa:
Rigas Latweeschu beedribas pirmais gadu-desmits, 1868-1878 - 1878
Kolekcijas daļa:
Geografija - 1865
Kolekcijas daļa:
Vadonis caur Rīgu un viņas ievērojamām vietām ar dz. sv. un izstādes programmiem - 1880
Kolekcijas daļa:
Magazin: 20.sējuma 3. daļa - 1905
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Spehleju, danzoju-- - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1923
Kolekcijas daļa:
Par valodas dabu un sākumu - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1891
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 10.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1980
Kolekcijas daļa:
Puķu kurwits un Baltā Rose, jeb, Pahrsteigschanahs mihlestibā - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1892
Kolekcijas daļa:
Белая одежда - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1913
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 7.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1925
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1814
Kolekcijas daļa:
Uz mājām - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920
Kolekcijas daļa:
Ozolkalna Roze, jeb: Uzticīga mīlestība iespēj visu - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1901
Kolekcijas daļa:
Mīlestības jūrā, jeb: Žīds par precinieku - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latviešu biedrība sešos gadu desmitos - 1928
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 4. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1895
Kolekcijas daļa:
Virzas raksti. I - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1958
Kolekcijas daļa:
Dobeles baznīcas 400 gadu vēsture - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1895
Kolekcijas daļa:
Turaidas Roze jeb mīla stiprāka par nāvi - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1929
Kolekcijas daļa:
Magazin: 15.sējums, 3. daļa - 1874
Kolekcijas daļa:
Semes dehls - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1911
Kolekcijas daļa:
Latvija 1918.-1928. gados - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1928
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 6. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1896
Kolekcijas daļa:
Raksti : 2.sējums - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1972
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1890
Kolekcijas daļa:
Ābece latgališu barnim - 1921
Kolekcijas daļa:
Bērnu prieks - 1904
Kolekcijas daļa:
Pērļu zvejnieks - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1936
Kolekcijas daļa:
Ābece, ko pēc visjaunakās un vieglakās mācibas vīzes sastādijis F. Siewerts - 1896
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti 3.sējums - 1930
Kolekcijas daļa:
Magazin: 2.sējums, 1. daļa - 1829
Kolekcijas daļa:
Dziesmas un lūgšanas Dzīvības Kokam - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1923
Kolekcijas daļa:
Zila debess zelta mākoņos - Aspazija, 1865-1943 - 1944
Kolekcijas daļa:
Magazin: 8.sējums. Latviešu ļaužu dziesmas un ziņģes - Büttner, G. F., (Georg Friedrich), 1805-1883 - 1844
Kolekcijas daļa:
Magazin: 19.sējums, 2. daļa - 1893
Kolekcijas daļa:
Plūdons - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1922
Kolekcijas daļa:
Annas Brigaderes Pasaku lugas - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1943
Kolekcijas daļa:
Baltijas skolotājs - 1894
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 9.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1925
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata skolotājiem - 1927
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece - 1894
Kolekcijas daļa:
Ļaunais gars - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1892
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 12.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1928
Kolekcijas daļa:
Atriebēja - Aspazija, 1865-1943 - 1904
Kolekcijas daļa:
Praktiska pavāru grāmata - Korta, Māra - 1924
Kolekcijas daļa:
Magazin: 16.sējums, 1. daļa - 1879
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 4.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1793
Kolekcijas daļa:
Aspazijas Mazajo saulainais stūrīts I - Aspazija, 1865-1943 - 1913
Kolekcijas daļa:
Raksti : 3.sējums - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1973
Kolekcijas daļa:
Prof. J. Lautenbaha Latviešu literatūras vēsture I - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1922
Kolekcijas daļa:
Lāčplēsis - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1929
Kolekcijas daļa:
Prof. P. Šmidta Latviešu mitoloģija - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1918
Kolekcijas daļa:
Magazin: 17.sējums, 1. daļa; 18.sējums - 1885
Kolekcijas daļa:
Pirmie akordi - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1895
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher. 1.Teil - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1780
Kolekcijas daļa:
Ho-Taï - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1922
Kolekcijas daļa:
Ābece pēc jaunas metodikas - Libeks, R., (Rūdolfs), 1853?-1908 - 1888
Kolekcijas daļa:
Īstais padomnieks, jeb Viegli saprotama pamācība par smalku un pieklājīgu uzvešanos, kā ikkatram jāizturās visādos dzīves atgadījumos un sabiedrībās. - 1886
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības vēsture. 3.sējums - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1934
Kolekcijas daļa:
Rīgas latviešu biedrības zinību komisijas Rakstu krājums. 3.krājums - 1885
Kolekcijas daļa:
Ans Leitana dsihwe, darbi un mirschana - 1875
Kolekcijas daļa:
Seltenite - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1909
Kolekcijas daļa:
Mare - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1941
Kolekcijas daļa:
Sveicināšanas padomi ar izskaidrošanām, ko bučošanās, rokassniegšana, cepures celšana u.c. nozīmē - Mekons, Frīdrihs, ap 1833-1901 - 1875
Kolekcijas daļa:
Jauna ābece - Švehs, Ernsts Aleksandrs - 1877
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem pa Latgali - 1935
Kolekcijas daļa:
Magazin : 13.sējums, 3. daļa - 1866
Kolekcijas daļa:
Magazin: 9.sējums, 3.daļa - 1848
Kolekcijas daļa:
Sarkanais jātnieks - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1938
Kolekcijas daļa:
Blaumaņa lugas - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1944
Kolekcijas daļa:
Bērnu audzināšana, jeb, Kā Krietas saimnieks, Prāta Jānis savu dēlu Kristapu audzinājis - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1874
Kolekcijas daļa:
Rakstu krajums. 6.krājums - 1890
Kolekcijas daļa:
Trīs dienas iz tā dziesminieka Gellerta dzīves - Horn, W. O. von, 1798-1867 - 1862
Kolekcijas daļa:
Mīlestības varā - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1912
Kolekcijas daļa:
Kā Taiti salas ļaudis palikuši par ticīgu tautu - 1863
Kolekcijas daļa:
Prologs jubilejas svētkiem : Rīgas Latviešu biedrības skatuves 25 gadīgai pastāvēšanai - Aspazija, 1865-1943 - 1893
Kolekcijas daļa:
Teorētisks-praktisks ierādījums latviešu valodas-mācības mācīšanā - 1891
Kolekcijas daļa:
Vēl reiz Pārstrauta Jānis ar savām "domām" un Montanus ar tādām pašām domām - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1883
Kolekcijas daļa:
Turaidas jumprava Roze, jeb: Gods iet pār nāvi - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1902
Kolekcijas daļa:
J. Poruka Kauja pie Knipsakas - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1927
Kolekcijas daļa:
Puķu pušķis - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1873
Kolekcijas daļa:
Vaidelote - Aspazija, 1865-1943 - 1894
Kolekcijas daļa:
Sēta un skola : jauna lasāma grāmata mājā un skolā. 3. daļa - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1891
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 6.burtnīca - 1891
Kolekcijas daļa:
Ausekļa Raksti - Auseklis, 1850-1879 - 1888
Kolekcijas daļa:
Tautas skolnieks, caur kuru var īsā laikā uz vieglu vīzi iemācīties rakstīt un lasīt - 1888
Kolekcijas daļa:
Latweeschu lirikas attihstiba - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1897
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 7.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1979
Kolekcijas daļa:
Mūsu skolēnu nesekmības cēloņi - Štāls, Miķelis, 1874-1947 - 1936
Kolekcijas daļa:
Mīlestibas laime - 1863
Kolekcijas daļa:
Etnografija - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1876
Kolekcijas daļa:
Magazin: 19.sējums, 3. daļa - 1894
Kolekcijas daļa:
Wahzu wallodas mahziba preeksch latweescheem. 1.daļa - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1861
Kolekcijas daļa:
Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par piemiņu - 1893
Kolekcijas daļa:
Roberts un Marija, jeb Resnais Bička - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912
Kolekcijas daļa:
Tautas audzināšana. 2. - 1924
Kolekcijas daļa:
Cīņa par nākamību - Aspazija, 1865-1943 - 1894
Kolekcijas daļa:
Pērļu zvejnieks - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1929
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas pasakas. 1.daļa - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1891
Kolekcijas daļa:
Autobiogrāfija ar ģīmetni ievadu - 1904
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 4.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1923
Kolekcijas daļa:
Īsa mācība, kā bites jākopj un jāaudzina - 1860
Kolekcijas daļa:
Aspazijas Mazajo saulainais stūrīts II - Aspazija, 1865-1943 - 1913
Kolekcijas daļa:
Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1918
Kolekcijas daļa:
Tautieša Rokas grāmata 1926. gadam, II. paplaš. izd. - 1926
Kolekcijas daļa:
Latvija starp Eiropas valstīm - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1929
Kolekcijas daļa:
Latvieši svešumā un citas tautas Latvijā - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1930
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 8.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1980
Kolekcijas daļa:
Livlands zerstörte Schlösser. I.Teil - 1906
Kolekcijas daļa:
Ābece, jeb vajadzīga bērnu-paija - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1878
Kolekcijas daļa:
Bilžu grāmatiņa VI - 1881
Kolekcijas daļa:
Ābece, jeb pirmais vadons lasīšanā - 1890
Kolekcijas daļa:
Princese Gundega un karalis Brusubārda : pasaka 4 cēl. (6 bildēs) - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1912
Kolekcijas daļa:
Pavāru grāmata - Apsīte-Kuļša, Auguste - 1935
Kolekcijas daļa:
Magazin: 20.sējuma 4. daļa - 1913
Kolekcijas daļa:
Skaistā cietēja Milda - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 1. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894
Kolekcijas daļa:
Skaistā Ženija, jeb: Mīlestības prieki un asaras - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1904
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1911
Kolekcijas daļa:
Priecīgs sākums - Štāls, Miķelis, 1874-1947 - 1938
Kolekcijas daļa:
Kristīgās ticības laiku stāsti no ķeizara Konstantīna beidzamām dienām līdz pāvesta Gregora nāves laikam - Döbner, August, 1800-1873 - 1865
Kolekcijas daļa:
Lāčplēsis, latvju tautas varonis - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1988
Kolekcijas daļa:
Magazin: 2.sējums, 3 daļa - 1830
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 1.grāmata - 1860
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Barons - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1923
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 5.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1978
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 5. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1895
Kolekcijas daļa:
Auseklis [Krogzemju Mikus] - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1927
Kolekcijas daļa:
Otomars un Lucija, jeb Uz moku beņķa - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1907
Kolekcijas daļa:
Wezais Deews wehl dsihwo - Hoffmann, Franz, 1814-1882 - 1888
Kolekcijas daļa:
Maija un Paija - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1921
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums - 1901
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas pasakas III.2 - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1891
Kolekcijas daļa:
Audzinātāja piezīmes - 1939
Kolekcijas daļa:
Neredzīgais Kaspars un viņa dēls - Dauge, Juris, 1835-1910 - 1860
Kolekcijas daļa:
Rihta blahsma, jeb pirmā gariga mahziba maseem behrneem - 1888
Kolekcijas daļa:
Vadons rakstienos tautas skolām - Kalniņš, Juris, 1847-1919 - 1881
Kolekcijas daļa:
Einiges zur Geschichte der Doblenschen Kirche - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1896
Kolekcijas daļa:
Wahzu wallodas mahziba preeksch latweescheem. 2.daļa - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1865
Kolekcijas daļa:
Mīlestības dziesminieks Esenberģu Jānis - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1910
Kolekcijas daļa:
Eža kažociņš - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1927
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture pamatskolām - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1939
Kolekcijas daļa:
Juris Mancelijs, Kristaps Firekers, Ernests Gliks - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1924
Kolekcijas daļa:
Heinrich's des Letten älteste Chronik von Livland - Indriķis, Latviešu, 1187-pēc 1259 - 1857
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 5.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1794
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit. II - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1806
Kolekcijas daļa:
Labb' izprovēti un vērā liekami padomi: kā slaucamas govis būs prātīgi turēt un apkopt - 1856
Kolekcijas daļa:
Baznīcas vēsture - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1889
Kolekcijas daļa:
Meschoņu rokās, jeb zihnischanahs us dsihwibu un nahwi - 1882
Kolekcijas daļa:
Rīmes. - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1886
Kolekcijas daļa:
Audzinātāja dvēsele un skolotāju izglītības jautājums - Kerschensteiner, Georg, 1854-1932 - 1925
Kolekcijas daļa:
Vēsturiski un etnogrāfiski raksti - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1937
Kolekcijas daļa:
Zustände Kurlands im vorigen und diesem Jahrhundert - Rechenberg-Linten, Ernst von, 1788-1858 - 1858
Kolekcijas daļa:
Vadonis tūristiem - 1936
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 6.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1979
Kolekcijas daļa:
Knaks! - Ziemeļnieks, Jānis, 1897-1930
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher. 3.Teil - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1782
Kolekcijas daļa:
Magazin: 12.sējums, 3. daļa - 1858
Kolekcijas daļa:
Sarunas latviešu, krievu un vācu valodās, jeb, Derīgs vadonis katram, kas grib ar šīm valodām pilnīgi iepazīties - 1901
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1978
Kolekcijas daļa:
Kad ābeles zied - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1904
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem. II.daļa - 1934
Kolekcijas daļa:
Magazin: 4.sējums, 1. daļa - 1833
Kolekcijas daļa:
Magazin: 9.sējums, 1. daļa - 1847
Kolekcijas daļa:
Latweeschu rakstneezibas teorija - Kalniņš, Juris, 1847-1919 - 1892
Kolekcijas daļa:
Māksla un audzināšana - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1925
Kolekcijas daļa:
Die Reformationsgeschichte Livlands - Helmsing, J. Th., (Johann Thiel), 1835-1895 - 1868
Kolekcijas daļa:
Mebeligā Rīga un pielikumi, 1921-1923 - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1924
Kolekcijas daļa:
Magazin, herausgegegeben von der Lettisch - Literärischen Gesellschaft.; 10.sēj. 1-3 daļa - 1855
Kolekcijas daļa:
Kārļa Skalbes Pasakas - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1934
Kolekcijas daļa:
Lielā Lavīze un citi stāsti - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1935
Kolekcijas daļa:
Purvā - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1907
Kolekcijas daļa:
Der Rigasche Kalenderstreit zu Ende des 16. Jahrhunderts - Dzirne, Frīdrihs, 1835-1872 - 1867
Kolekcijas daļa:
Magazin: 6.sējums - 1838
Kolekcijas daļa:
Sēta un skola - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1882
Kolekcijas daļa:
Rakstu krahjums - 1876
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem pa Zemgali un Kursu - 1934
Kolekcijas daļa:
Geschichte von Liv- und Estland.1.Teil - Jannau, Heinrich von, 1753-1821 - 1793
Kolekcijas daļa:
Tautas audzināšana. 3. - 1926
Kolekcijas daļa:
Nāves ēnā - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1900
Kolekcijas daļa:
Brīnumstabulīte - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1943
Kolekcijas daļa:
Vadoņi un politiķi - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvieši 20. gadu simtenim atnākot - Puriņu, Klāvs, 1858-1935 - 1901
Kolekcijas daļa:
Džona Reskina mākslas pedagogika - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1920
Kolekcijas daļa:
Magazin: 4.sējums, 5. daļa - 1834
Kolekcijas daļa:
Einer Witwe Sohn - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1942
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Valdemars - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1923
Kolekcijas daļa:
Die Raudup-Wirtin - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1941
Kolekcijas daļa:
Studijas latviešu brāļu draudzes vēsturē - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1928
Kolekcijas daļa:
Piecdesmit pasaciņas ar bildēm - Hey, Wilhelm, 1789-1854 - 1862
Kolekcijas daļa:
Pirmais Latvijas nacionālo karaspēku virspavēlnieks pulkvedis Oskars Kalpaks - Virza, Edvarts, 1883-1940
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latviešu biedrības lasāmas bibliotekas katalogs - 1897
Kolekcijas daļa:
Laikmeta dokumenti - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1930
Kolekcijas daļa:
Magazin: 16.sējums, 2. daļa - 1881
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības vēsture. 2.sējums - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1930
Kolekcijas daļa:
Magazin: 4.sējums, 2. daļa - 1836
Kolekcijas daļa:
Magazin: 17.sējums, 2. daļa; 18.sējums - 1887
Kolekcijas daļa:
Stāsti iz vēstures, kā lasāma grāmata - 1885
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 2. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894
Kolekcijas daļa:
Jāņa Asara kopoti raksti 2.sējums (1-3 burtnīca) - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1910
Kolekcijas daļa:
Kaudzītes Reinis - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1939
Kolekcijas daļa:
Sagļi - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1891
Kolekcijas daļa:
Ābece - Ivans, A., (Augusts), dz. 1889 - 1934
Kolekcijas daļa:
Magazin: 14.sējums, 3. daļa - 1869
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1977
Kolekcijas daļa:
Straumēni - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1933
Kolekcijas daļa:
Andreja Pumpura Raksti - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1935
Kolekcijas daļa:
Puķu valoda un krāsu nozīme - 1903
Kolekcijas daļa:
Mērkaķis - Ezeriņš, Jānis, 1891-1924 - 1939
Kolekcijas daļa:
Magazin: 12.sējums, 4. daļa - 1860
Kolekcijas daļa:
Aronu Matisa Vecais Pantenius - Āronu, Matīss, 1858-1939
Kolekcijas daļa:
Jāna Asara kopoti raksti 1.sējums (1-3 burtnīca) - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1910
Kolekcijas daļa:
Pelēkais jātnieks - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1938
Kolekcijas daļa:
Bērnu draugs - 1882
Kolekcijas daļa:
Tālas noskaņas zilā vakarā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1903
Kolekcijas daļa:
Laikmeta dokumenti - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1930
Kolekcijas daļa:
Trīs gadsimti un trīs vadoņi - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1937
Kolekcijas daļa:
Auseklis (Krogzemju Mikus), viņa mūžs un darbi - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1904
Kolekcijas daļa:
Latviešu mītoloģija - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1926
Kolekcijas daļa:
Agrā bērnība - 1921
Kolekcijas daļa:
Rūķīšu grāmata - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1939
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas pasakas III - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1891
Kolekcijas daļa:
Vaterländisches und Gemeinnütziges. 1 Heft - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1871
Kolekcijas daļa:
Atraitnes dēls - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1936
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 2.grāmata - 1860
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts dibināšana - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1925
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit. VI - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1810
Kolekcijas daļa:
Magazin: 15.sējums, 4. daļa - 1877
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 1.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1923
Kolekcijas daļa:
Indrāni - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1904
Kolekcijas daļa:
Behrnu draugs - 1895
Kolekcijas daļa:
Sniega laukos - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1904
Kolekcijas daļa:
Latviešu daiļrakstniecība 1894. gadā - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1895
Kolekcijas daļa:
La couronne d' airelles - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1926
Kolekcijas daļa:
Dzimtenes baznīcas vēsture - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1947
Kolekcijas daļa:
Līgotņu Jēkaba Kronvalda Attis - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1924
Kolekcijas daļa:
Dievs, daba, darbs - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1927
Kolekcijas daļa:
Pedagoģisku rakstu krājums. 1900 - 1899
Kolekcijas daļa:
Nameja gredzens - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1989
Kolekcijas daļa:
Tautieša Rokas grāmata 1926.gadam - 1926
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 7.burtnīca - 1892
Kolekcijas daļa:
Vecais Stenders savā dzīvē un darbā - Kundziņš, Kārlis, 1850-1937 - 1879
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 21.krājums - 1933
Kolekcijas daļa:
Skolas druva - Abuls, Pēteris, 1860-1926 - 1910
Kolekcijas daļa:
Bērnu prieks jeb maza, maza grāmatiņa, caur ko bērni viegli, ātri un skaidri var iemācīties lasīt - Spāģis, Andrejs, 1820-1871 - 1894
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata pedagoģijā - 1919
Kolekcijas daļa:
Paidagoģisks padomnieks - 1879
Kolekcijas daļa:
Skaistā Kalnapils Alma, jeb: Teodors un barons Bindars - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903
Kolekcijas daļa:
Raksti. Pasakas - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1952
Kolekcijas daļa:
Latviešu kareivji - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1919
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana atmiņas par latviešu teātra izcelšanos - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1924
Kolekcijas daļa:
Elegance un kļūdas Rīgas dāmu tualetēs - 1930
Kolekcijas daļa:
Rakstu krajums izdots no Rigas Latv. Beedribas Zinibu komisijas. 8.krajums - 1893
Kolekcijas daļa:
Aspazijas raksti : 8.burtnīca - Aspazija, 1865-1943 - 1904
Kolekcijas daļa:
Bērnu raksti - Bāliņš, A.
Kolekcijas daļa:
Magazin: 2.sējums, 2. daļa - 1830
Kolekcijas daļa:
Klusā grāmata : dzejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909
Kolekcijas daļa:
Ortografijas kurss - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1886
Kolekcijas daļa:
Sveschu wahrdu grahmata - Mekons, Frīdrihs, ap 1833-1901 - 1878
Kolekcijas daļa:
Magazin: 11.sējums, 2. daļa - 1856
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Liepāju ar pilsētas plānu - 1935
Kolekcijas daļa:
Mācibas grāmata, savām mācitām Latviešu bērnu-saņēmejām par piemiņu - Dieterich, Heinrich Gottfried Theodor von, 1811-1892 - 1858
Kolekcijas daļa:
Kurzemes ļaudis un vidi - Alunāns, Indriķis, 1835-1904 - 1867
Kolekcijas daļa:
Raksti : kultūras ceļi II - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1925
Kolekcijas daļa:
Magazin: 9.sējums, 2. daļa - 1848
Kolekcijas daļa:
Dvēseļu putenis. 1.daļa - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1933
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Rīgas Jūrmalu - 1926
Kolekcijas daļa:
Raksti : kultūras ceļi I - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1926
Kolekcijas daļa:
Latviešu literariskā (latviešu draugu) biedrība savā simts gadu darbā - Āronu, Matīss, 1858-1939 - 1929
Kolekcijas daļa:
Soda diena - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1938
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1985
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1781-1782
Kolekcijas daļa:
Manta un mīlestība - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1911
Kolekcijas daļa:
Vecpiebalga - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1926
Kolekcijas daļa:
Parises assins kahsas - Mekons, Frīdrihs, ap 1833-1901 - 1870
Kolekcijas daļa:
Dobeles vadonis tūristiem. Pirmais gada gājums - 1930
Kolekcijas daļa:
200 usdewumi preeksch pahrtulkoschanas no wahzu walodas latwiski un no latweeschu walodas wahziski - Spiess, Friedrich - 1878
Kolekcijas daļa:
Kalpa zēna vasara - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1908
Kolekcijas daļa:
W.Chr. Friebe's Beiträge zur livländischen Geschichte aus einer neuerlichst gefundenen Handschrift. - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1791
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 2.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1792
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 6.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1988
Kolekcijas daļa:
Raksti par Latvijas baznīcas vēsturi - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1978
Kolekcijas daļa:
Ābece, jeb, Bērnu pirmā lasāma grāmata - 1881
Kolekcijas daļa:
Tautas saimneeziba - Alunāns, Juris, 1832-1864 - 1867
Kolekcijas daļa:
Atslega no krievu lasišanas, jeb, Latviešu ābece ar krievu bōkstabiem un pielikšanu īsas krievu ābeces - 1874
Kolekcijas daļa:
Pedagoģisku rakstu krājums. 1898 - 1899
Kolekcijas daļa:
Magazin : 13.sējums, 2. daļa - 1865
Kolekcijas daļa:
Skolas dziesmas - Schönberg, Ernst Ferdinand, 1825-1894 - 1870
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas pasakas II - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1891
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 3.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1978
Kolekcijas daļa:
Valdis un Emma, jeb: "Gals labs, viss labs" - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1897
Kolekcijas daļa:
Deklamācija jeb daiļlasīšana - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1905
Kolekcijas daļa:
Studien aus dem Gebiete der lettischen Archäologie, Ethnographie und Mythologie - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1896
Kolekcijas daļa:
Muhsu tehwsemmes aprakstischana un daschi peelikkumi ihsumā saņemti - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1859
Kolekcijas daļa:
Otra bokstabu mācība ar 24 lopu un zvēru bildēm - 1880
Kolekcijas daļa:
Krievu valodas māciba. 1.daļa - Alunāns, Indriķis, 1835-1904 - 1872
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas metodika - 1901
Kolekcijas daļa:
Audzināšanas mācība - Štāls, Miķelis, 1874-1947 - 1935
Kolekcijas daļa:
Skolotāja meita skaistā Lūcija un jaunais mācītājs Francis - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912
Kolekcijas daļa:
Mūsu tautas dziesmas - Āronu, Matīss, 1858-1939 - 1888
Kolekcijas daļa:
Virzas raksti. III - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1960
Kolekcijas daļa:
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs - Aspazija, 1865-1943 - 1894
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Zelta zirgs - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1910
Kolekcijas daļa:
Inhaltsverzeichniss der Livländischen Jahrbücher (1030-1761) - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1865
Kolekcijas daļa:
Turaidas jumprava, jeb: Mīlestība un nāve - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903
Kolekcijas daļa:
Raksti : 1.sējums - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1971
Kolekcijas daļa:
Ķehniņsch par prezzeneeku - 1872
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mūzikas materiāli. 1.grāmata - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - 1894
Kolekcijas daļa:
Divi augstas dziesmas - 1858
Kolekcijas daļa:
Jura Neikena Pedagoģiski un sabiedriski raksti - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1924
Kolekcijas daļa:
Audzināšanas un mācīšanas kļūdas - 1926
Kolekcijas daļa:
Magazin; 10.sējums, 2. daļa - 1853
Kolekcijas daļa:
Skolas maize - Heerwagen, Ludwig, 1817-1899 - 1882
Kolekcijas daļa:
Latvijas statistikas atlass - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1938
Kolekcijas daļa:
Vidzemes - Šveicija, Sigulda, Turaida, Krimulda un vadons pa "Vidzemes-Šveiciju" : līdz ar karti, kur uzzīmētas visas ievērojamas vietas, braucami zeļi un kāju celiņi - Vīstucis, Jūlijs, 1839-1909 - 1897
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Stadt Goldingen in Kurland - Hennig, Ernst, 1771-1815 - 1809
Kolekcijas daļa:
Teiksmas jeb pasakas - Hauff, Wilhelm, 1802-1827 - 1868
Kolekcijas daļa:
Magazin: 20.sējums, 2. daļa - 1897
Kolekcijas daļa:
Mēness meitiņa - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925
Kolekcijas daļa:
Kas tie tādi, kas dziedāja - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1982
Kolekcijas daļa:
Skolas maize - Heerwagen, Ludwig, 1817-1899 - 1877
Kolekcijas daļa:
Izpostītā Latvija - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1918
Kolekcijas daļa:
Zaudētas tiesības - Aspazija, 1865-1943 - 1895
Kolekcijas daļa:
Kā Aida, Gaida un Frīdis brauca pie vecmāmiņas ciemā - Ziemeļnieks, Jānis, 1897-1930
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1805
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Vidzemes Šveici - 1925
Kolekcijas daļa:
Etnografisku rakstu krājums. II - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1923
Kolekcijas daļa:
K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīca. IV.sējums - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1929
Kolekcijas daļa:
Brāhļu draudze Vidzemē - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1877
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 8.burtnīca - 1893
Kolekcijas daļa:
Durch den Sumpf - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1922
Kolekcijas daļa:
Jūrciema skaistā varone Ella - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1977
Kolekcijas daļa:
Mīlestības rozītes jaunībai - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1904
Kolekcijas daļa:
Ievads valodniecībā - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1934
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas teikas un pasakas V - 1894
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit. IV - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1808
Kolekcijas daļa:
Dwehseles krehsla - Aspazija, 1865-1943 - 1904
Kolekcijas daļa:
Pasaka par bāreni ganuzēnu, trim brīnumstabulītēm, diviem ķēniņiem un vienu ķēniņmeitu - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1937
Kolekcijas daļa:
Daschadu wezzu un jaunu rakstu krahjums, kur warr atrast siņģes, pasakkas, mihklas, mahzibas dseesmiņas, un stahstus, kas no wahzu wallodas pahrtulkotas woi jaunas isdohmatas un sarakstitas zaur Sehlpils prahwestu un Birschu un Sallas draudses mahzitahju, Latweeschu wallodas mihļotaju un beedri - Lundbergs, Jākobs Florentīns, 1782-1858 - 1850
Kolekcijas daļa:
Magazin: 14.sējums, 1. daļa - 1868
Kolekcijas daļa:
Tautas audzināšana. 1. - 1923
Kolekcijas daļa:
Rezervāts Moricsalā - Kupffer, Karl Reinhold, 1872-1935 - 1931
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 10.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1925
Kolekcijas daļa:
Jāna Asara kopoti raksti 3.sējums. (1-3 burtnīca) - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1910
Kolekcijas daļa:
Laipnības un smalkas izturēšanās mācības - 1883
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 3.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1986
Kolekcijas daļa:
Dievs, daba, darbs - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1927
Kolekcijas daļa:
Grāfa lielmāte Genoveva - Schmid, Christoph von, 1768-1854 - 1878
Kolekcijas daļa:
Vaterländisches und Gemeinnütziges. 2 Heft - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1871
Kolekcijas daļa:
Doma baznīcas vadonis - Peņģerots, Visvaldis, 1897-1938 - 1933
Kolekcijas daļa:
Welnamedischana un tihjeris - 1870
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 1.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1931
Kolekcijas daļa:
K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīca. I.sējums - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1923
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher. 4.Teil - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1783
Kolekcijas daļa:
Alfa un auto - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1925
Kolekcijas daļa:
Virzas raksti. IV - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1966
Kolekcijas daļa:
Skaistā Valija, jeb Caur tumsu pie gaismas - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903
Kolekcijas daļa:
Prof. Dr. J. Lautenbaha Latviešu literatūras vēsture II - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1928
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher. 2.Teil - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1781
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 18.krājums - 1926
Kolekcijas daļa:
Doblen - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1873
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Ogri - 1934
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 8.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1925
Kolekcijas daļa:
Latwijas walzts - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1917
Kolekcijas daļa:
Ķeizara dienas Rīgā, jūnijā, 1867.gadā - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1867
Kolekcijas daļa:
Kārlis Mülenbachs - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1927
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas mācība - Kalniņš, Juris, 1847-1919 - 1894
Kolekcijas daļa:
Berline - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1924
Kolekcijas daļa:
Перстень короля Намея - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941
Kolekcijas daļa:
Magazin: 19.sējums, 4. daļa - 1896
Kolekcijas daļa:
Ernests Dīnsberģis - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1928
Kolekcijas daļa:
Mīkla - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1963
Kolekcijas daļa:
Dievs un velns - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1885
Kolekcijas daļa:
Akmeņu sprostā - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1933
Kolekcijas daļa:
Dzives zimfonijas - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1913
Kolekcijas daļa:
[Ābece] - 1856
Kolekcijas daļa:
Andrejs un Ella, jeb: Zem mīlestības nastas - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1904
Kolekcijas daļa:
Līgotņu Jēkaba Juris Alunans - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1924
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas. 10.burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1898
Kolekcijas daļa:
Kalpa zēna vasara - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1936
Kolekcijas daļa:
Brīvzemnieks I - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1929
Kolekcijas daļa:
Bukurags - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1958
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 5.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1924
Kolekcijas daļa:
Kokneses skaistā jaunava Lucija, jeb: Otomārs un Vilibalds - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912
Kolekcijas daļa:
Skarbos vējos - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1931
Kolekcijas daļa:
Noslēpums - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1904
Kolekcijas daļa:
Zigfrīds Meierovics - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942
Kolekcijas daļa:
Bilžu ABC par prieku maziem bērniņiem - 1871
Kolekcijas daļa:
Puķu lodziņš - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1965
Kolekcijas daļa:
Krievu valodas māciba. 2. daļa - Alunāns, Indriķis, 1835-1904 - 1872
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1987
Kolekcijas daļa:
Katalog der Rigaschen culturhistorischen Ausstellung - 1883
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1894 - 1893
Kolekcijas daļa:
Magazin: 19.sējums, 1. daļa - 1891
Kolekcijas daļa:
Tautas dziesmas, salasītas Ventas krastos Leišmalē - 1876
Kolekcijas daļa:
Rigas Latweeschu Beedrība sawâ 25. gadu darbâ un gaitâ - 1893
Kolekcijas daļa:
Torņkalna meitiņa Līziņa un palkavnieks Valdis, jeb: Mīlestības varā - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit. III - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1807
Kolekcijas daļa:
Dvēseļu putenis. 3.daļa - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1934
Kolekcijas daļa:
Krusttēvs - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1930
Kolekcijas daļa:
Magazin: 11.sējums, 1. daļa - 1856
Kolekcijas daļa:
Geschichte von Liv- und Estland.2 Teil - Jannau, Heinrich von, 1753-1821 - 1796
Kolekcijas daļa:
Sarkanās puķes - Aspazija, 1865-1943 - 1897
Kolekcijas daļa:
ABC - 1936
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Gals un sākums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1919
Kolekcijas daļa:
Uz saulaino tāli - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1912
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas 50 gadi kultūras darbā: 1886-1936 - 1936
Kolekcijas daļa:
Rīgas Roze - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1912
Kolekcijas daļa:
Ābece un Mārtiņa Lutera Mazais katķisms - 1903
Kolekcijas daļa:
Vadonis latviešu valodas mācībā pagastu-skolām 3 koncentriskos riņķos - 1889
Kolekcijas daļa:
Magazin: 15.sējums, 1. daļa - 1872
Kolekcijas daļa:
Erster Versuch, Einer kurtz-verfasseten Anleitung, Zur Lettischen Sprache - Adolphi, Heinrich, 1622-1686 - 1685
Kolekcijas daļa:
Sprīditis - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1904
Kolekcijas daļa:
Mērnieku laiki - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1913
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1907
Kolekcijas daļa:
Čūsku vārdi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920
Kolekcijas daļa:
Raganu nakts - Aspazija, 1865-1943 - 1923
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1919
Kolekcijas daļa:
Mācītāja K.Freudenfelda Sv.Ģertrudes baznicas II.latviešu draudze pirmajos 30 pastāvēšanas gados (1898.-1928.g.) - Freidenfelds, Kārlis, 1867-1943 - 1929
Kolekcijas daļa:
Laulības dzīves zinība - Bauders, Karlis - 1910
Kolekcijas daļa:
K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīca. II.sējums - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1925
Kolekcijas daļa:
Krischjanis Waldemars sawā dsihvē un darbā - Āronu, Matīss, 1858-1939 - 1892
Kolekcijas daļa:
Livlands zerstörte Schlösser. III.Teil - 1906
Kolekcijas daļa:
Ragana : dramatisks fragments - Aspazija, 1865-1943 - 1904
Kolekcijas daļa:
Zeltīte : drāma 2 cēlienos - Aspazija, 1865-1943 - 1904
Kolekcijas daļa:
Pavāru grāmata, pēc izmēģinajumiem sastādita no kāda teicama pavāra - 1891
Kolekcijas daļa:
Magazin: 5.sējums, 2. daļa - 1836
Kolekcijas daļa:
Audzināšanas ideāls un īstenība - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1928
Kolekcijas daļa:
Kas jaievēro katram jaunās tiesas ievedot, kam prāvas iesāktas - 1889
Kolekcijas daļa:
Ievads baltu filoloģijā - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1936
Kolekcijas daļa:
Uguns un nakts - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1908
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mūzikas materiāli: IV - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - 1912
Kolekcijas daļa:
Etnografisku rakstu krājums. I - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1912
Kolekcijas daļa:
Kaudzītes Matīsa dziesmiņas - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1872
Kolekcijas daļa:
Ko liela latviete mums stāsta, vai, Hermīnes Zālītes (dzim. Balode) dzīve, darbi, raksturojums - Zālīte, Pēteris, 1864-1939 - 1937
Kolekcijas daļa:
Skaistākais deguns - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1862
Kolekcijas daļa:
Domas par tautiskas dsejas nodibinaschanu - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1881
Kolekcijas daļa:
K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīca. III.sējums - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1927
Kolekcijas daļa:
Teikums - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1898
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 16.krājums - 1912
Kolekcijas daļa:
Melnais jātnieks - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1940
Kolekcijas daļa:
Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1980
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Daugavpili uz 1936.g. - 1936
Kolekcijas daļa:
Sprīdītis - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1903
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Latviju - 1926
Kolekcijas daļa:
Vadons latviešu valodas mācibā pagastu-skolām - Plačs, O., (Oto) - 1889
Kolekcijas daļa:
Ūdensroze, jeb : Grāvnieku Reiņa piedzīvojumi - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1893
Kolekcijas daļa:
Velniņi - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1928
Kolekcijas daļa:
Sirdspuķīte - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1930
Kolekcijas daļa:
Bilžu grāmatiņa II - 1881
Kolekcijas daļa:
Jānītis debesīs - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1936
Kolekcijas daļa:
Kārlis un Marija un Mīlestības viļņos - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1901
Kolekcijas daļa:
Maija un Paija : pasaka 7 tēlojumos : [jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem] - Brigadere, Anna, 1861-1933 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Denkmäler aus der Vorzeit Liv-und Estlands. Hft.1-2 - 1821
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit. V - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1809
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 19.krājums - 1929
Kolekcijas daļa:
Modernais mīlestības vēstulnieks, jeb Zibeņātrais precinieks - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912
Kolekcijas daļa:
Ugunī - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1906
Kolekcijas daļa:
Rīgas latviešu biedrības zinību komisijas Rakstu krājums - 1908
Kolekcijas daļa:
Lerchis-Puškaitis dzīvē un darbā līdz ar viņa rakstu izlasi - Bērziņš, Roberts, 1868-1935 - 1928
Kolekcijas daļa:
Zeetumneeka sapņi - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1902
Kolekcijas daļa:
Te un tāli - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1904-01-01
Kolekcijas daļa:
Audzināšana un tagadnes problēmas - Drabanskis, J., (Jānis) - 1935
Kolekcijas daļa:
Emigrants - Laicens, Linards, 1883-1938
Kolekcijas daļa:
Mīlestibas asaras un smaidi - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1899
Kolekcijas daļa:
Skroderdienas Silmačos - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1902
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 17.krājums - 1914
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums - 1894
Kolekcijas daļa:
Magazin, herausgegeben von der Lettisch - Leterarischen Besellschaft - 1883
Kolekcijas daļa:
Mūsu tautas pasakas - Brīvzemnieks, Fricis, 1846-1907 - 1887
Kolekcijas daļa:
Seemas pasakas - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1920
Kolekcijas daļa:
Magazin: 15.sējums, 2. daļa - 1873
Kolekcijas daļa:
A. Zāles Lauksaimnieču pavāru grāmata - Zāle, A., (Andrejs)
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit. VII - 1812
Kolekcijas daļa:
Dünawind - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1905
Kolekcijas daļa:
Saulains stūrits - Aspazija, 1865-1943 - 1910
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 4. sēj. - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 6. sēj. - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1915
Kolekcijas daļa:
Ievērojami latvieši. 1.burtnīca - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1887
Kolekcijas daļa:
Laimei uz pēdām un citas noveles - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1928
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 3. sēj. 2. daļa - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894
Kolekcijas daļa:
Visjaunākā ābece, ko apgādājis Ernsts Plates - 1893
Kolekcijas daļa:
Dziedašanas māciba tautas skolām - Palēvičs, Indriķis, 1862-1940 - 1893
Kolekcijas daļa:
Bagātā Marčus meita Anniņa grafa Modena nagos jeb Rīgas mantrači - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1913
Kolekcijas daļa:
Kristapiņsch - 1866
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 6.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1924
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mūzikas materiāli: II - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - 1903
Kolekcijas daļa:
Jaunā barona Minhauzena dīvainie un jautrie atgadījumi - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1898
Kolekcijas daļa:
Skolas biedrs - 1897
Kolekcijas daļa:
Jāzeps un viņa brāļi - Rainis, Jānis, 1865-1929
Kolekcijas daļa:
Liesma - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1935
Kolekcijas daļa:
Dziesmiņas latviešu valodai pārtulkotas - Alunāns, Juris, 1832-1864 - 1856
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece - 1894
Kolekcijas daļa:
Dzejnieks un viņa laiks - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1936
Kolekcijas daļa:
Papriekšsludināšanas par Izraēlu, ar pasaules stāstiem kopā apskatītas - 1866
Kolekcijas daļa:
Bāris - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1920
Kolekcijas daļa:
Viens pats - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1960
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 5.burtnīca - 1889
Kolekcijas daļa:
Minjonas Mājsaimniecības un pavāru māksla - Zālīte, Hermīne, 1858-1932 - 1907
Kolekcijas daļa:
Prof. J. Plāķa Daži attīstības posmi latviešu un leišu akcenta vēsturē - Plāķis, Juris, 1869-1942 - 1923
Kolekcijas daļa:
Aspazija, prese un strādnieki - Spriņģis, Andrejs - 1912
Kolekcijas daļa:
Pēteŗa Zālītes Dzīve un darbi - Zālīte, Pēteris, 1864-1939 - 1937
Kolekcijas daļa:
Jocīgas pasaciņas un stāstiņi - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1882
Kolekcijas daļa:
Pavāru grāmata - 1931
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mūzikas materiāli: V - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - 1921
Kolekcijas daļa:
Bilžu grāmatiņa - 1889
Kolekcijas daļa:
Vadonis dzimtenes mācibā - 1921
Kolekcijas daļa:
Pārstrauta Jānis un viņa "domas par tautiskās dzejas nodibināšanu" - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1882
Kolekcijas daļa:
Magazin : 13.sējums, 1. daļa - 1863
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 2. sēj. - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894
Kolekcijas daļa:
Gaiļa Ahbeze jeb pirmā lasischanas mahziba - 1896
Kolekcijas daļa:
Magazin: 3.sējums, 1. daļa - 1831
Kolekcijas daļa:
Abece ar bildēm puškota - 1900
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 2.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1923
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 9. sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1980
Kolekcijas daļa:
Latvija. Zeme un iedzīvotāji - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1922
Kolekcijas daļa:
Livlands zerstörte Schlösser. II.Teil - 1906
Kolekcijas daļa:
Turaidas pēdējā mocekle Milda - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912
Kolekcijas daļa:
Magazin, herausgegeben von der Letisch=Literarischen Gesellschaft; 5.sējums 1-3 daļa - 1837
Kolekcijas daļa:
Die Grenzen des lettischen Volkstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1892
Kolekcijas daļa:
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes tschetros zeeleenos - Aspazija, 1865-1943 - 1895
Kolekcijas daļa:
Bildu ābice - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1977
Kolekcijas daļa:
Ābece ar galvas gabaliem priekš pagastu skolas un mājas bērniem - Degoškis, A., (Andrejs), dz. 1835 - 1874
Kolekcijas daļa:
Pedagoģisku rakstu krājums. 1897 - 1899
Kolekcijas daļa:
Vecais Stenders - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1924
Kolekcijas daļa:
Ābece mājas bērniem - Ābols, Fr. - 1928
Kolekcijas daļa:
Jura Allunana dzihve - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1910
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības vēsture. 1. sējums - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1927
Kolekcijas daļa:
Grāfs Nikolajs Ludviķis Cincendorfs - Burkhardt, G. E., (Gustav Emil), 1820-1903 - 1885
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 20.krājums - 1930
Kolekcijas daļa:
Spoži sapņi : dzejiski tēlojumi - Aspazija, 1865-1943 - 1909
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 22.krājums - 1936
Kolekcijas daļa:
Lāčplēsis - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1888
Kolekcijas daļa:
Etnografisku rakstu krājums. III - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1923
Kolekcijas daļa:
"Balss" idealisms - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1895
Kolekcijas daļa:
Winter-Märchen - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1921
Kolekcijas daļa:
Muhsu laikrakstu wirseeni - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1896
Kolekcijas daļa:
Pedagoģisku rakstu krājums. 1899 - 1899
Kolekcijas daļa:
Jovians un Milda, jeb Mīlestība un viltība - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1886
Kolekcijas daļa:
Baltiešu senatnes vēsture. 1.daļa - 1882
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 3. sēj. 1. daļa - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894
Kolekcijas daļa:
Wehtras sehja - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1905
Kolekcijas daļa:
Virzas raksti. II - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1959
Kolekcijas daļa:
Dobeles vadonis tūristiem. 2.daļa un gada grāmata 1933. gadam - 1932
Kolekcijas daļa:
Straumehni - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1934
Kolekcijas daļa:
Latviešu tulkotās beletristikas rādītājs - Āronu, Matīss, 1858-1939 - 1902
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības rādītājs - Berģis, Jānis, 1861-1900 - 1899
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības rādītājs - Berģis, Jānis, 1861-1900 - 1893
Kolekcijas daļa:
Konversācijas vārdnīca. 2.sēj. - 1908
Kolekcijas daļa:
Konversācijas vārdnīca. 1.sēj. - 1906
Kolekcijas daļa:
Konversācijas vārdnīca. 3.sēj. - 1911
Kolekcijas daļa:
J. Behtiņa kgs un wiņa ehrgeļu sistema ;Mahjeens basnizas waldem, kas wiņam pee ehrgeļu eegahdaschanas sewischķi eewehrojams /no Oskara Schepsky. - Šepskis, Oskars, 1850-1914 - 1910
Kolekcijas daļa:
Sawadi Karra-Teesas Likkumi No muhso Augsta un Warrena Kehniņa no Sweedro-Semmes Karra-Teesas-Lohzekļeem ismeklehti pahr tahm Leetahm ko teem slikteem Saldahteem jadarr un paklausigi ja-panahk ik-Deenās pee Waktes-noleeseschanu no teem Under-Offzee-rereem eeksch teem Cortegardeem teem Karra-Kalpeem preeksch-lassami ka ne weens warr aisbildinatees to ne sinnajs jeb ne dsirdejis. - 1696
Kolekcijas daļa:
Evangelia vnd Episteln, aus dem deutschen in vndeudsche Sprache gebracht, so durchs gantze Jar, auff alle Sontage vnd fuernemsten Feste, in den Kirchen des Fuerstenthumbs Churlandt vnd Semigallien in Lieffland vor die vndeudschen gelesen werden. Mit der Historien des Leidens, vnd Ausserstechung vnsers HErrn Jesu Christi, aus den vier Euangelisten. - 1587
Kolekcijas daļa:
Vndeudsche Psalmen vnd geistliche Lieder oder Gesenge, welche in der Kirchen des Fürstenthumbs Churland vnd Semgallien in Liefflande gesungen werden. - 1587
Kolekcijas daļa:
Luhgschanas preeksch Deewa Draudses, pee Deewa Wahrdo Eesahkschanas, un pehz pee Deewa Wahrdo Sluddinaschanas, lassamas. - Mancelis, Georgs, 1593-1654 - 1704
Kolekcijas daļa:
Wörter-Büchlein, Wie Etzliche gebräuchliche Sachen auff Teutsch, Schwedisch, Polnisch und Lettisch, Zu benennen seynd. - Depkin, Liborius, 1652-1708 - 1705
Kolekcijas daļa:
Rohkas- Grahmata Kurrâ sarakstihts irr, us kahdu Wihsi Tai DEewa- Kalposchanai, ar Kristigahm Ceremoniehm un Basnizas- Eeraddumeem, eeksch muhsu Sweedru-Walstes Draudsehm buhs noturretai un padarritai tapt. Labbaki istaisita un wairota, Stakalmē, Gaddâ 1599. pahrluhkota 1608. Un taggad pehz jaunahs Basnizas-Likkumo-Grahmatas islihdsinata Gaddâ 1693; un Latweescho Wallodâ istulkota Gaddâ 1708. - 1708
Kolekcijas daļa:
Ta Zeeniga Mahzitaja un DEewa Kalpa Martiņa Luterus Mahziba, Kà To swehtu Zeeschanu Ta KUnga Kristus pareisi buhs apdohmaht, No wahzes wallodas Latweeschu wallodâ pahrtulkota, No FRIEDR. BERNHARD BLAUFUSS. Mahzitaja pee Jehkaba Basnizas. - Luther, Martin, 1483-1546 - 1483
Kolekcijas daļa:
Basnizas-Luhgschana. - 1747
Kolekcijas daļa:
Kahdas islassitas garrigas jaukas DSEESMAS ohtrâ reisi driķķetas, un no jauna pawairotas tahm pehz sawu muhschigu isglahbschanu mekledamahm dwehselehm par labbu. - 1742
Kolekcijas daļa:
Dahwida Dseesmu-Grahmata No DEewa Swehta Wahrda Grahmatas pa Wahrdu Wahrdeem isņemta, un Tahm Latweeschahm Deewa Draudsibahm, kam ta leeta swehta Grahmata pee Rohkahm ne irraid, par labbu Schinnî masâ Grahmatiņâ atrastiņa un lassama. - 1734
Kolekcijas daļa:
Salamana Sakkamu Wahrdu in Sihraka Gudribas Grahmatas. Ikweenam Lattweeschu Zilwekam par Mahzibu in Labbumu schahdôs Rakstôs eespeestas. - 1754
Kolekcijas daļa:
Likkumi no Zeļļu un Tiltu-Taisischanas. - 1755
Kolekcijas daļa:
No DEewa Schehlastibas, Mehs Carlis Kehnina Prinzis no Pohlu un Leischu Semmes etc. Leels- Kungs no Sagšu Semmes etc. un eeksch Widsemmes no Kursemmes un Semgalla etc. - Kārlis, Kurzemes hercogs, 1733-1796 - 1759
Kolekcijas daļa:
Mehs no DEewa Schehlastibas Karlis, Kehnina Prinzis no Pohlu un Leischu Semmes etc. Leels- Kungs no Sagšu Semmes etc. Kursemmes un Semgalla etc. - Kārlis, Kurzemes hercogs, 1733-1796 - 1759
Kolekcijas daļa:
Hauß- Zucht- vnd Lehr-Buch Jesu Syrach, Zum ersten mahl in Lettischer Zungen gebracht vnd versertiget, Durch GEORGIVM MANCELIVM Semgallum P. - 1631
Kolekcijas daļa:
Lang-gewünschte Lettische Postill Dritter Theil, Das ist: Kurtze und Einfältige jedoch Schrifft-mässige Außleg- und Erklärung der HErtz tröstlichen und LEhr-reichen Historie, von dem unschuldigen Leiden und schmertzlichen Creutz- Tode unsers allerliebsten HERRN Und hochverdienten Seeligmachers JESU CHRISTI, Nach den Vierheiligen Evangelisten, / Verfertigt durch GEORGIUM MANCELIUM Semgallum, der Heil. Schrifft Licentatium, und weiland Fürstl. Curländischen Hoff-Prediger. - Mancelis, Georgs, 1593-1654 - 1699
Kolekcijas daļa:
Jauna Lattweeschu Basnizas-Kungu Grahmata, Kurja Tee Swehti Ewangiljumi, Stahsti no tahs Peedsimschanas, Mohzihschanas, Mirschanas, Peezelschanas in Debbes-Braukschanas muhsa Kunga in Pestitaija JESUS Kristus, ka ar no tahs redsamas Suhtischanas ta zeeniga Swehta Garra, in breesmigas ispohstischanas tahs Pilsatas Jerusalemes. Lihds ar zittahm pee Basnizas-Kunga Ammata peederrigahm in waijadsigahm Leetahm sajemtas ir. - Gräven, Alexander, 1679-1746 - 1727
Kolekcijas daļa:
Grahmatas un lasitaji - 1896
Kolekcijas daļa:
1000 lettische Räthsel - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1881
Kolekcijas daļa:
Neue Kurländische Güter-Chroniken. Bd.1 - Fircks, Eduard von, barons, 1799-1881 - 1900
Kolekcijas daļa:
Aus Kurlands herzoglicher Zeit : Gestalten und Bilder : zwei fürstengestalten des XVII. Jahrhunderts - Seraphim, Ernst, 1862-1945 - 1892
Kolekcijas daļa:
Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. Bd.1. - Tobien, Alexander von, 1854-1929 - 1899
Kolekcijas daļa:
Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. Bd.2. - Tobien, Alexander von, 1854-1929 - 1911
Kolekcijas daļa:
Domas par jūrskolām un kuģniecību - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1904
Kolekcijas daļa:
Urkundenbuch der Stadt Mitau. H. 1-2. - Zuccalmaglio, Franziska von - 1845
Kolekcijas daļa:
Tas ar azzim redsehts zeļschs us debbesim - Leitāns, Ansis, 1815-1874 - 1849
Kolekcijas daļa:
Jehkaba Wridriķa Bankawa, nelaiķa Dundangas Mahzitaja, Spreddiģu grahmata. 5 izd. - Bankau, Jacob Friedrich, m. 1725 - 1797
Kolekcijas daļa:
Lihgo - Schroeder, Leopold von, 1851-1920 - 1902
Kolekcijas daļa:
Vor hundert Jahren - Oettingen, Alexander von, 1827-1905 - 1878
Kolekcijas daļa:
Juhras dehls un Melnais kapteinis - 1910
Kolekcijas daļa:
Siņņas par Drustu draudses baznizu, muischahm un semneekeem, kur warr redseht, ka wezzos laikos sche bij un kā tagadd irr : Drustu draudsei par labbu sarakstitas un pee jaunas basnizas eeswehtischanas par peeminneschanu - Hagemeister, Heinrich von, 1784-1845 - 1838
Kolekcijas daļa:
Jahna Arndta no ihstas kristigas tizzibas un dsihwoschanas pirma grahmata - Arndt, Johann, 1555-1621 - 1845
Kolekcijas daļa:
[Jura Allunana Dseesmiņas] [manuskripts]. - Alunāns, Juris, 1832-1864 - 1859
Kolekcijas daļa:
Imanta und Kaupo - Linde, August, 1844-1935 - 1891
Kolekcijas daļa:
Programm des städtischen Real-Gymnasiums zu Riga - 1864
Kolekcijas daļa:
Zusaetze zur Bauerverordnung seit dem Jahre 1819 - 1819
Kolekcijas daļa:
Tā Neredzīga Indriķa dziesmas - Indriķis, Neredzīgais, 1783-1828 - 1806
Kolekcijas daļa:
Dziesmas, stāstu-dziesmas, pasakas u.c. : tiem latviešiem par izlustēšanu un prāta pieaugšanu - 1805
Kolekcijas daļa:
Copia sententiarum verborumque Latinorum Caroli Müchlenbach : [manuskripts]. - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1845
Kolekcijas daļa:
Definitionen der ästhetischen Begriffe [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1880
Kolekcijas daļa:
Aufsätze [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1845
Kolekcijas daļa:
Anleitung zum Studien der Sanskrit-Sprache [manuskripts]. - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1870
Kolekcijas daļa:
Учебникъ манджурскаго языка въ трехъ частяхъ (1-2) - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1907
Kolekcijas daļa:
[Latviešu-krievu vārdnīca] [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1910
Kolekcijas daļa:
Syntax der lettischen Grammatik [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1879
Kolekcijas daļa:
Par likteņa deevibam, trim Laimiņam [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1893
Kolekcijas daļa:
Исторія англійской литературы ХѴІ столѣтія [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1912
Kolekcijas daļa:
Latveešu kustoņu teikas un kustoņu eps jeb kustoņu poemu cikli [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1890
Kolekcijas daļa:
J. Lautenbacha kritika par Raiņa lugu "Pusidealists" [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1905
Kolekcijas daļa:
Formenlehre der lettischen Sprache [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1878
Kolekcijas daļa:
Par kritiku [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1889
Kolekcijas daļa:
Sprediķis no J. Lautenbacha us I zeemsvetku 1901 [manuskripts] ; Sprediķis no J. Lautenbacha us jaungada deenu 1902 - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1902
Kolekcijas daļa:
Einleitung in die lettische Literaturgeschichte [manuskripts] : Vorlesungen, gehalten an der Universität zu Dorpat - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1885
Kolekcijas daļa:
Lettische Kunstlyrik [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1892
Kolekcijas daļa:
lettische Mythologie [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1881
Kolekcijas daļa:
Materiāli par novadniekiem - Vidiņš, Juris Janis, 1862-1921 - 1912
Kolekcijas daļa:
[Jāņa Cimzes vēstuļu noraksti] - Cimze, Jānis, 1814-1881 - 1844
Kolekcijas daļa:
Italeešu XIV-XVI gadsimteņa literaturas vēsture [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1908
Kolekcijas daļa:
Likumi priekš Vidzemes zemniekiem - 1804
Kolekcijas daļa:
Livländisches Koch- und Wirthschaftsbuch für große und kleinere Haushaltungen - Fehre, Katharina Dorothea, 1766-1829 - 1817
Kolekcijas daļa:
National-Lieder der Letten [manuskripts] - Ulmanis, Kārlis Kristiāns, 1793-1871 - 1832
Kolekcijas daļa:
Исторія итальянской литературы [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1911
Kolekcijas daļa:
Исторія испанской литературы [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1915
Kolekcijas daļa:
Исторія немецкой литературы [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1903
Kolekcijas daļa:
Французская литература [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1910
Kolekcijas daļa:
Trīsdesmit gadu piedzīvojumi dārzkopībā - Kalniņš, Krišjānis, 1847-1885 - 1904
Kolekcijas daļa:
Baltijas pavāru grāmata, īpaši saimniecēm un ķēkšām jo derīga - 1883
Kolekcijas daļa:
Popularā astronomija jautajumos un atbildēs : siņas par swaigschņoto debesi, semi un kalendari : 1. burtn. - Kleinsteuber, Hans J., 1943- - 1908
Kolekcijas daļa:
Praktisks vingrošanas jeb turnēšanas vadons priekš tautas skolām - Kļaviņš, Kārlis, 1847- - 1877
Kolekcijas daļa:
Padoma devējs zemes kopējiem. jeb zelta graudi sirdsmīļiem arājiem sakrāti par prāta cilāšanu un laicīgas labklāšanas vairošanu - Lepevičs, Kārlis, 1822-1889 - 1852
Kolekcijas daļa:
Zirgu draugs - Lepevičs, Kārlis, 1822-1889 - 1856
Kolekcijas daļa:
Bišu grāmatiņa, jeb: Īsa pamācīšana kā bites Kurzemē un Vidzemē jākopj - Kupfers, H., (Hermanis), 1818-1895 - 1861
Kolekcijas daļa:
Der kleine Catechismus, / D. MARTINI LUTHERI, Seliger Gedaechtniß, Wie er vormahls, durch den Seel: Hnr: GEORGIUM MANCELIUM, S.S. Theol: Licent: Weyland Fuerstl: Curl: Hof-Predigern, In Lettischer Sprache ausgegeben, Nunmehr aber mit Fleiß durchgesehen, und von den mercklichsten Fehlern gesaubert worden. Von HENRICO ADOLPHI, Der Hertzogthuemer Curland und Semgallen Superintendente und Ober-Pastorn in Mitau. - Luther, Martin, 1483-1546 - 1685
Kolekcijas daļa:
Latweeschu studentu gada grahmata. I. - 1914
Kolekcijas daļa:
[Ābece.] - 1788
Kolekcijas daļa:
Swehti Stahsti no teem notikkumeem Wezzas u jaunas derribas Laikôs, Jauneem Ļaudeem par labbu no teem swehteem Deewa raksteem isņemti un sarakstiti, Gustaw Bergmann, Ruhjenes Mahzitaja. - Bergmann, Gustav, 1749-1814 - 1794
Kolekcijas daļa:
Latviešu izglītības biedrības gada grāmata : zinātnisku, literārisku un pedagoģisku rakstu krājums. 3. - 1909
Kolekcijas daļa:
Latviešu izglītības biedrības gada grāmata : zinātnisku, literārisku un pedagoģisku rakstu krājums.1. - 1909
Kolekcijas daļa:
Ta neredsiga Indriķa Dseesmas / ar K.G. Elverfeldta preekschwahrdu un subskribentu sarakstu. - Indriķis, Neredzīgais, 1783-1828 - 1862
Kolekcijas daļa:
Latviešu izglītības biedrības gada grāmata : zinātnisku, literārisku un pedagoģisku rakstu krājums. 2. - 1909
Kolekcijas daļa:
Labbi Wehrâ leekamas, no teem Deewa Raksteem salassitas Swehtas Jautaschanas. - 1775
Kolekcijas daļa:
Vērā liekamie vārdi un notikumi no pasaules stāstiem, līdz ar to datumu, kad tie gadījušies / skolniekiem par izmācīšanos no galvas, tos tabeliskā vīzē kopā salicis, E. Duensberg. - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1867
Kolekcijas daļa:
Waggara Swehrestiba. = Eltesten Eyd. - 1794
Kolekcijas daļa:
Īstā adrese priekš tā, kuram īsti ir vajadzīgs / - Ozoliņš, Pēteris, 1864-1938 - 1895
Kolekcijas daļa:
Jautribas wakari jeb daschadi jozigi stahstiņi jautribas mihļotajeem waļas brihschos / - Lapas, Mārtiņš, 1846-1909 - 1890
Kolekcijas daļa:
Akkordi is sajuhtu pasaules / Gotfrids Milbergs (Skuju Fridis). - Skuju Frīdis, 1887-1942 - 1908
Kolekcijas daļa:
Vai Hekelim ir taisnība, jeb, vai cilvēks cēlies no mērkaķa? - 1910
Kolekcijas daļa:
Sawadi Karra-Teesas Likkumi No muhso Augsta un Warrena Kehniņa no Sweedro-Semmes Karra-Teesas-Lohzekļeem ismeklehti pahr tahm Leetahm ko teem slikteem Saldahteem jadarr un paklausigi ja-panahk ik-Deenās pee Waktes-noleeseschanu no teem Under-Offzee-rereem eeksch teem Cortegardeem teem Karra-Kalpeem preeksch-lassami ka ne weens warr aisbildinatees to ne sinnajs jeb ne dsirdejis. - 1701
Kolekcijas daļa:
Jauki stahsti pahr dabbu un sweschahm semmehm / - Frīdemanis, J., (Jānis), 1837-1899 - 1861
Kolekcijas daļa:
Dsejas un dseesmas par Gauju un Widsemes Schweizi. - 1916
Kolekcijas daļa:
Katholischka Rohkas Grahmata un Pilniga Tizzibas Mahziba ar Jautaschanahm un Atbildeschanahm preeksch wisseem ihsteni tizzigeem jauneem un wezzeem Latweescheem eespeesta - 1766
Kolekcijas daļa:
Lang-gewünschte Lettische Postill Das ist: Kurtze und Einfältige, jedoch Schrifftmässige Außlegung und Erklärung der Sontäglichen und vornehmsten Fest-Evangelien, so im Fürstenthumb Cuhrland und Semmgallen, auch im überdünischen Liefflande, so weit die Lettische Sprache sich erfrechet, gelehsen werden, / Vom Fest der Hochheiligen Drey-Einigkeit biß auff Advent, Verfertigt durch GEORGIUM MANCELIUM, Semgallum, der H. Schrifft Licentiatum, und Fürstl. Curländischen Hoff-Prediger. - 1654
Kolekcijas daļa:
Likumi priekš tiem nabagiem.. - 1800
Kolekcijas daļa:
Albuma seedi otrā daļa un liriski dzejoļi . - Rieteklis, 1856-1940 - 1898
Kolekcijas daļa:
Gadu skaitļi is wispahrigahs wehstures / sastahdijis pehz tautas apgaismoschanas ministra preekschraksta no 1877. gada Kaudsites Matihss. - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1883
Kolekcijas daļa:
Rihkura Swehrestiba. = Riegen Kerls Eyd. - 1794
Kolekcijas daļa:
Sarunāšana starp diviem latviskiem zemniekiem.. - 1800
Kolekcijas daļa:
Jaukas dziesmiņas - Elksne, Mārtiņš, 1846-1926 - 1870
Kolekcijas daļa:
Apgaismošana un apgaismojamie līdzekļi - Pāķis, Nikolajs, dz. 1860 - 1898
Kolekcijas daļa:
Ceļa vadons priekš grāmatu rakstīšanas : kur iekšā : pamācīšana par to, kas pie grāmatu rakstīšanas vērā jaliek; tituli; visādu grāmatu jeb vēstuļu proves, kas izrāda, kā savā starpā jasarakstās ... [utt.] / sarakstits no Kr. Dsirnes, Ielgawas Jahņa baznicas mahcitaja. - Dzirne, K., (Krišjānis), 1829-1896 - 1875
Kolekcijas daļa:
Atslehga masā Wolpera wahrdeem un teikumeem - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1893
Kolekcijas daļa:
Bišu grāmatiņa jeb īsa un skaidra Pamācīšana no bitēm un bišu kopšanas. Visiem biteniekiem Kurzemē un Vidzemē par labu sarakstīta no Krišana Vridriķa Launits, Grobines draudzes jaunākā mācītāja - 1803
Kolekcijas daļa:
Kristiga Tizibas mahziba. - Bergmann, Gustav, 1749-1814 - 1787
Kolekcijas daļa:
Lettisches Gebet-Buch, Auff allerley Zeiten und Noht-Fälle auffs deutlichste eingerichtet, Und Allen Christlichen Betern zu Nutz außgegeben, / Von HENRICO ADOLPHI, Der Hertzogthümer Curland und Semgallen Superintendente, und Ober-Pastorn in Mitau. - Adolphi, Heinrich, 1622-1686 - 1685
Kolekcijas daļa:
Latviešu izglītības biedrības gada grāmata : zinātnisku, literārisku un pedagoģisku rakstu krājums. 5. - 1909
Kolekcijas daļa:
Par laiku, it īpaši par aukām un vējiem - Vinklers, Jēkabs, 1850-1927 - 1889
Kolekcijas daļa:
Garrigas Dseesmas, Deewam par Gohdu un Slawu. - Loskiel, Georg Heinrich, 1740-1814 - 1790
Kolekcijas daļa:
Aiskrauknes- un Rihmaņa-Muischas Semneeku Teesa dohta / no Kahrļa Spriddiķa Schoultz, tuhkstotâ septita simts seschdesmits zettortâ Gaddâ pehz Kristus Peedsimschanas. - Schoultz von Ascheraden, Karl Friedrich, 1720-1782 - 1764
Kolekcijas daļa:
Pilniga Latwiska Dseesma-Grahmata, eeksch ka Wissas watzas und jaunas Deewa Dseesmas, eeksch Deewa Draudsibas wallkojamas, attrastas tohp. Ka arridsan weena ihssa Deewa Luhgschanas Grahmatinņa, eeksch wissahm Meessas- und Dwehsles- Bahdam, sowikte Us wissahm Swehtdeenam aran to swahtu Ewangeliumu walkojama Deewam par Gohdu und tai Lattwiskai Draudsibai par labbu sataissita = - 1693
Kolekcijas daļa:
Gaujule un Leela burwiba - Dulbe, Aleksandrs, 1880-1931 - 1910
Kolekcijas daļa:
Draugu waiņaks par peemiņņu muhsu mihļam Neikenam / J. Treiter, J. Krastiņ. - Treiters, J. - 1869
Kolekcijas daļa:
Dseesmu swehtki / - Fallijs, 1877-1915 - 1906
Kolekcijas daļa:
Biķeris : dzejoļi ; ar W. Eglīša priekšvārdu. - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1907
Kolekcijas daļa:
Stāsti par kalendāru - 1962
Kolekcijas daļa:
CANTIONES Spirituales ex Latinis, Germanicis & Polonicis translatæ in idioma Lothavicum, ad-ditis pluribus. / Per P. GEORGIUM ELGER è Societate IESV. - Elger, Georg, 1585-1672 - 1672
Kolekcijas daļa:
Geros, Cehsu firsta dehls jeb Mihlestiba un uzticība uzwar wisu : ļoti jauks stāsts iz Vidzemes, kas noticis tai laikā, kad Cēsīs sākās kristīgā ticība. - 1889
Kolekcijas daļa:
Skuju koki, jeb, koniferas - Peņģerots, Jānis, 1863-1932 - 1912
Kolekcijas daļa:
Katholischka Mahzibu- Luhgschanu- Dseesmu- Grahmata, Deewam tam wissu-augstakam par Gohdu un par Ismahzischanu to nemahzitu zaur weenu, kas sawa Tuwaka Swehtibu ļohti mihļoja sarakstita. Bet taggad treschajâ Reisê uslikta - Lieven, Wilhelm Heinrich, 1691-1756 - 1766
Kolekcijas daļa:
Jaunais virziens lopkopībā - Birkmanis, Dāvids, 1862-1937 - 1911
Kolekcijas daļa:
A. un K. Leitan sudrab'-kahsas pehz nodsihwoteem 25 laulibas gaddeem : Rihgā, 17. Oktober 1868. - 1869
Kolekcijas daļa:
[Ābece.] - 1769
Kolekcijas daļa:
Jauna-Gadda Wehleschanas. - 1793
Kolekcijas daļa:
Epigramas - Dzelzkalns, Kārlis, 1870-1933 - 1901
Kolekcijas daļa:
Lang-gewünschte Lettische Postill Das ist: Kurtze und Einfältige, jedoch Schrifftmässige Aufzlegung und Erklärung der Hertz-Tröstlichen und Lehr-Reichen Historiem, Von dem unschuldigen Leiden und schmertzlichen Creutz-Tode unsers allerliebsten HERRN und hochverdienten Sehligmachsers Jesu Christi, Nach den Vier heiligen Evangelisten, / Verfertigt durch GEORGIUM MANCELIUM, Semgallum, der H. Schrifft Licentiatum, und Fürstl. Curländischen Hoff-Prediger. - Mancelis, Georgs, 1593-1654 - 1654
Kolekcijas daļa:
Skohlas-Likkumi. Us augstu Pawehleschanu zelti, un tahm latwiskahm Brihwskohlahm par Labbu tulkati, ar Peelikumu no Skohlas-Luhgschanahm un Dseesmahm. - 1789
Kolekcijas daļa:
Gudra Mahzischana : Wisseem Saimneekeem un Mohderehm par labbu, ka wiņņeem waijag zuhkas barroht, un eeksch slimmibahm kohpt, un prahtigi dseedinaht. - Čarnevskis, Frīdrihs Augusts, 1766-1832 - 1791
Kolekcijas daļa:
Vēsture tautas skolām - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1880
Kolekcijas daļa:
Mazais Kurzemes zirdziņš, jeb, Grāmatiņa par zirgu lopiem - 1860
Kolekcijas daļa:
Fon Bihlenstama garais deguns / joks no Woldemara Millera - Millers, Vold, (Voldemārs) - 1883
Kolekcijas daļa:
Draugu sveicināšana godīgam jaunpāram Mārtiņ A. Freiman un Anna D. Leitān. Rīgā, 23šā februār-dienā 1836. - Leitāns, Ansis, 1815-1874 - 1836
Kolekcijas daļa:
Jauna un pilniga Latweeschu Dseesmu-Grahmata. - 1806
Kolekcijas daļa:
Jauna skolas grāmata, ko tiem mīļiem latviešiem par labu sarakstījis ir Gatvrīds Jorģis Mīlih, Preposts, ir Neretes un Ilses draudzes mācītājs. - Mylich, Gottfried Georg, 1735-1815 - 1803
Kolekcijas daļa:
Lustesspēle no zemnieka, kas par muižnieku tapa pārvērsts un viena pasaka no drauga Licepura. - 1790
Kolekcijas daļa:
Cyłwaks jszkigs aba mocieyba ab karrybom cyłwaka Ik winam Darreyga. Nu wina baznickunga Zam rendiszonu Wilnies sałasieyta yn da Spîdarnies paduta a nu cyta baznickunga pa Łatwyskam iztiszni porłykta i iz jauna izpîsta Pa zwalieyszonay Wiersiniku. - 1808
Kolekcijas daļa:
Līgsmības grāmata, ko sarakstījis Kārlis Gatards Elbervelts, Apriķu un Saļienas draudzes mācītājs. - Elverfeldt, Karl Gotthard, 1756-1819 - 1804
Kolekcijas daļa:
Rēķināšanas grāmatiņa, ne priekš visiem tumšiem ļaudīm, bet tiem vien par labu sarakstīta, kas gudrību un gaišu prātu cienī. Iztaisīta no Rubenes mācītāja Kristof Harder. - Harder, Christoph, 1747-1818 - 1806
Kolekcijas daļa:
Derīgs laika kavēklis latviešiem par labu sarakstīts no Kārļa Hūgenbergera, Ārlavas un Rojes mācītāja. 1.d. - Hūgenbergers, Kārlis, 1784-1860 - 1826
Kolekcijas daļa:
Tā derīgā laika kavēkļa otra puse, no K. Hūgenberger, Ārlavas mācītāja. - Hūgenbergers, Kārlis, 1784-1860 - 1827
Kolekcijas daļa:
Jauna boksterēšanas un lasīšanas grāmata Vidzemes mīļiem bērniem par labu sarakstīta no Pridriķa Erdman Štoll, Jaunpils draudzes mācītāja. - Stoll, Friedrich Erdmann, 1760-1826 - 1813
Kolekcijas daļa:
Ciems, kur zeltu taisa. Jauki stāsti, no kā daudz labu var mācīties, mūsu mīļiem latviešiem par labu pārtulkoti un pārtaisīti no vācu valodas caur Biržu un Salas draudzes mācītāju Lundbergu. - Zschokke, Heinrich, 1771-1848 - 1830
Kolekcijas daļa:
Dzejas no Ausekļa - Auseklis, 1850-1879 - 1873
Kolekcijas daļa:
Bildes un peršas - 1881
Kolekcijas daļa:
Pasaules stāstu grāmatiņa, jeb tādu lietu izteikšana, kas pasaulē patiesi notikušas, unn katram vērā liekamas latviešu skolām par labu sarakstītas no J. Ģibeika, Jelgavas cietuma skolmeistera. Pirmā šķira. Tie stāsti priekš Kristus piedzimšanas - Ģibeiks, J. - 1860
Kolekcijas daļa:
Mazā vācieša pirmā daļa : pirmais un otrais solis. - Kronvalds, Atis, 1837-1875 - 1865
Kolekcijas daļa:
Pilniejga gromata łyugszonu uz guda Diwa Kunga ikszan Tryjadibas winiga, Wyssu swatokas Jumprawas Maryas un Diwa swatu, ar daudź jaunom dzismiem un wyssom kodas wîn ir Katoliszku mocijbom un kołposzonom diel wajadziebas Łatwiszu por jaunu izdrukawota - 1857
Kolekcijas daļa:
Zeme kā zvaigzne pasaules plašumā jeb matemātiska ģeogrāfija vēsturiski pēc savas attīstīšanās sarakstīta no J. Vinklera - Vinklers, Jēkabs, 1850-1927 - 1879
Kolekcijas daļa:
Vācu valodas un vārdu grāmata par pirmu iesākšanu tādiem latviešiem dāvāta, kas vācu valodu grib iemācīties un kur abas valodas viena pret otru stādītas. No Sērpiles prāvesta Aleksander Johan Stender sarakstīta - 1820
Kolekcijas daļa:
Tā Neredzīgā Indriķa Dziesmas - Indriķis, Neredzīgais, 1783-1828 - 1806
Kolekcijas daļa:
Kā Paleijas Jānis savu būšanu kopis. Arāja ļaudīm par priekšzīmi sarakstīts no G.S. Brāše, Rīges un Bārtes mācītāja - Brasche, G., (Gustav), 1802-1883 - 1844
Kolekcijas daļa:
Dziesma no baznīcas pulksteņa, pārtulkota no vāciskas valodas caur Biržu un Salas draudzes mācītāju Lundbergu - Schiller, Friedrich von, 1759-1805 - 1827
Kolekcijas daļa:
Maskavas, šī branga, plaša Krievu zemes cilts pilsētas, nodedzināšana, izpostīšana un aplaupīšana, kas caur frančiem rudens mēnesī 1812 notikusi, no kā aculiecinieks saviem zemes brāļiem šo ziņu dod - Merkel, Garlieb Helwig, 1769-1850 - 1813
Kolekcijas daļa:
Pilnīga izstāstīšana kādā vīzē Auzan Ernests no zemnieka par brīvkungu cēlies. Sarakstīta no Vāczemes mācītāja Zalcman, bet pārtulkota un kā priekš latviešiem vajaga izteikta no A.J. Stendera, Sērpiles prāvesta - Salzmann, Christian Gotthilf, 1744-1811 - 1807
Kolekcijas daļa:
Dziesmas, stāstu dziesmas, pasakas utt. Tiem latviešiem par izlustēšanu un prāta pieaugšanu sarakstīta no Aleksander Johann Stender, Sērpildes priekšmācītāja - 1805
Kolekcijas daļa:
Lasāma grāmata latviešu bērniem par labu sarakstīta no K.Fr. Vatson, Lestenes un Struteles draudzes mācītāja - Watson, Carl Friedrich, 1777-1826 - 1816
Kolekcijas daļa:
Tas āboļudārznieks jeb pilnīga pamācīšana visādus auglīgus dārzakokus audzināt un kopt; latviešiem par pamudinašanu sarakstīta no Jāņa Ērmaņa Cīgra, precešanas dārznieka - Zigra, Johann Hermann, 1775-1857 - 1803
Kolekcijas daļa:
Dzīvošanas spieģelis - 1804
Kolekcijas daļa:
Priekšraksti, pēc kuriem ikviens var īsā laikā mācīties rakstīt, sagādāti no J.H. Rozenplanter, Pērnavas mācītāja - Rosenplänter, Johann Heinrich, 1782-1846 - 1820
Kolekcijas daļa:
Pasaule un daudz no ta, kas pasaulē atronams : 1. grāmatiņa - Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882 - 1852
Kolekcijas daļa:
Pasaule un daudz no ta, kas pasaulē atronams : 2. grāmatiņa - Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882 - 1853
Kolekcijas daļa:
Pasaule un daudz no ta, kas pasaulē atronams : 3. grāmatiņa - Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882 - 1854
Kolekcijas daļa:
Pasaule un daudz no tā, kas pasaulē atrodams : 4. grāmatiņa - Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882 - 1855
Kolekcijas daļa:
Rigas amatneeku skola - Ruckis, Pēteris, 1865-1926 - 1896
Kolekcijas daļa:
Latwju tautai - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1910
Kolekcijas daļa:
Wadonis latweeschu walodas pareisrakstibâ - Abuls, Pēteris, 1860-1926 - 1910
Kolekcijas daļa:
Īsa pamācīšana latviešiem, kas savu valodu labāki grib pārzīt un caur to par labiem rakstītājiem palikt / - Brasche, G., (Gustav), 1802-1883 - 1857
Kolekcijas daļa:
Priekos un bēdās - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1871
Kolekcijas daļa:
Basniza un skola : preekschlasijums Sinibu Komisijas wasaras sapulzēs 20. junijā 1907. g. - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1907
Kolekcijas daļa:
Pedagoģiskā gadagrāmata, 1876 / ar draugu palīdzību izdevis Krogzemju Mikus. - Auseklis, 1850-1879 - 1876
Kolekcijas daļa:
Preekschraksti preeksch Widzemmes lauku skohlahm no Ewangeliskas-Lutheriskas ticcibas. - 1875
Kolekcijas daļa:
Smaidi un asaras jeb dzejnieku labdienas - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1880
Kolekcijas daļa:
Wezzas mohdes dseesmiņu- un siņgu-lihgsmibas /ko sawā laikā sarakstijis A. Lieventhal. 2.daļa - Līventāls, Ansis, 1803-1878 - 1863
Kolekcijas daļa:
Bericht über das Landvolksschulwesen Kurlands für das Jahr … - 1877
Kolekcijas daļa:
Bericht über das Landvolksschulwesen Kurlands für das Jahr … - 1878
Kolekcijas daļa:
Bericht über das Landvolksschulwesen Kurlands für das Jahr … - 1879
Kolekcijas daļa:
Bericht über das Landvolksschulwesen Kurlands für das Jahr … - 1880
Kolekcijas daļa:
Bericht über das Landvolksschulwesen Kurlands für das Jahr … - 1883
Kolekcijas daļa:
Bericht über das Landvolksschulwesen Kurlands für das Jahr … - 1876
Kolekcijas daļa:
Ideen zur Gründung lettischer Landmannsschulen. - Braunschweig, Johannes Daniel, 1786-1857 - 1821
Kolekcijas daļa:
Grobiensche Schulgesetze - Biron, Peter von, 1724-1800 - 1787
Kolekcijas daļa:
Ankel Toma būda jeb nēģeru dzīve Amerikas valstīs - Stowe, Harriet Beecher, 1811-1896 - 1863
Kolekcijas daļa:
Zur Verständigung über die Reorganisation der Gymnasien in den Ostseeprovinzen und das neu eingeführte Siebenclassensystem : nebst dem Lehrplane der Gymnasien - 1861
Kolekcijas daļa:
Wezzas mohdes dseesmiņu- un siņgu-lihgsmibas /ko sawā laikā sarakstijis A. Lieventhal. 1.daļa - Līventāls, Ansis, 1803-1878 - 1863
Kolekcijas daļa:
Sprach- und Bildungskampf in den baltischen Provinzen Russlands - Biezbārdis, Kaspars, 1806-1886 - 1865
Kolekcijas daļa:
Kurzemes jauna un pilnīga dziesmugrāmata, kurā sešsimts un astoņ desmits sešas garīgas jaukas un daudz no jauna sataisītas dziesmas, kā arī pātaru grāmata uz visiem laikiem, svētām dienām un ikviena cilvēka vajadzības, tā līdz arī tā jauka bērnu mācība jeb Katģismus, un tie svēti Evaņģēliumi, Vesperu mācības un citi svēti stāsti atrastini top. Tām Kurzemes Dieva svētām un kristīgām draudzēm par labu šinīs rakstos piektā reizē izdota. - 1796
Kolekcijas daļa:
Bagātības laime - 1862
Kolekcijas daļa:
Latviska dziesmugrāmata, iekš kā tik labi tās aprastas, kā ir citas no jauna sataisītas garīgas dziesmas, ir Dieva draudzēs, ir mājās dziedamas, septiņsimts un deviņpadesmits top atrastas, kas Dievam par godu, tām kristītām latviešu draudzēm par labu salasītas ir. - 1796
Kolekcijas daļa:
Oe-- Arbeiten geländifchen Gesellschaft fiir Literatur und Kunst. B.d.1-3. - Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība - 1847
Kolekcijas daļa:
Arbeiten der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. Bd.4-6. - Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība - 1847
Kolekcijas daļa:
Arbeiten der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. Bd.7-10. - Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība - 1847
Kolekcijas daļa:
Garīga dvēseles barība - 1883
Kolekcijas daļa:
Vēsture tautasskolām ( 2.izd. ) - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1881
Kolekcijas daļa:
Labdarīšana un pateicība - 1861
Kolekcijas daļa:
Augstsirdība pret augstsirdību - Werner, E., 1838-1918 - 1874
Kolekcijas daļa:
Latvīši - Asans, Ignats, 1874-1918 - 1908
Kolekcijas daļa:
Mūsu valoda un viņas rakstība - Biezbārdis, Kaspars, 1806-1886 - 1869
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas mācība. Sistemātisks kurss. 2. -3. sēj. - Sintakse un ortogrāfija - Stērste, Andrejs, 1853-1921 - 1880
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas mācība. Sistemātisks kurss. 1. sēj. - Etimoloģija - Stērste, Andrejs, 1853-1921 - 1879
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija jeb pirmās gruntsmācības par mūsu zemes lodi - Bekmann, Theodor - 1873
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas mācība pilsētu un lauku skolām : 2 daļās - Abuls, Pēteris, 1860-1926 - 1902
Kolekcijas daļa:
Barona Minhauzena brīnišķīgi un jocīgi trāpījumi, ko tas piedzīvojus reizodams pa ūdeni, zemi un gaisu - Mekons, Frīdrihs, ap 1833-1901 - 1870
Kolekcijas daļa:
Sestdienas vakars: drama 1 cēlienā - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1908
Kolekcijas daļa:
Divēju saimnieku sarunāšana, kuru lauki vienā lāgā no lielas kruses apsisti un pagalam nopostīti tapa - 1812
Kolekcijas daļa:
Dziesmugrāmata iekš kā tik labi tās aprastas, kā arī jaunas garīgas dziesmas baznīcā un mājās dziedamas Dievam par godu kristīgām latviešu Lutera draudzēm par labu salasītas - 1846
Kolekcijas daļa:
Dziesmu un lūgšanu grāmata uz visiem laikiem un visām vajadzībām tiem mīļiem latviešiem par labu rakstos iespiesta - 1839
Kolekcijas daļa:
Jauna labu ziņu un padomu grāmata, kas māca: 1. Kā kristīgi un godīgi jādzīvo, 2. kā sava māja un zeme jākopj, 3. kā sev pašam un citiem var palīdzēt nestundā un miesas bēdās. Ceturtā reizē driķēta, bet no jauna pārlūkota, pārtaisīta un vairota, caur apgādāšanu un uz maksu tās Vidzemes biedrības, kas pie labākas mājas valdīšanas un zemeskopšanas, cik spēdama palīdz - 1817
Kolekcijas daļa:
Kristīgas dziesmas, Vidzemes baznīcās un mājās dziedamas - 1809
Kolekcijas daļa:
Pamācīšana, kā visus ķēķa dārza stādus un tās iekš ķēka priekš citām derīgas zāles būs audzināt, kurai tā mācība pielikta, kā tās visudārgās dārza zāles un augļus žāvēt, kā arī apiņus audzēt un nokopt var. Pēc Vidzemes un Kurzemes, zemes gaisu nomērota un sarakstīta no Johan Herman Cīgra, dārzapreču kopmaņa - Zigra, Johann Hermann, 1775-1857 - 1806
Kolekcijas daļa:
Liturģijas jeb slavas dziesmas un lūgšanas, piesaukšanas un aizlūgšanas - Loskiel, Georg Heinrich, 1740-1814 - 1797
Kolekcijas daļa:
No brīvestības un viņas iecelšanas Kurzemē. Visiem godīgiem Kurzemes arājiem par pamācīšanu un vajadzīgu ziņu - 1819
Kolekcijas daļa:
[Ābece] - 1784
Kolekcijas daļa:
Salassischana, pehz gohdigas, jaukas un augligas Laika kaweschanas pee teem garreem Seemas Wakkareem - Rosenberger, Johann Friedrich Kasimir, 1731-1776 - 1773
Kolekcijas daļa:
Mahziba, kà tohs warr glahb, kas irr noslihkusch Uhdenî - 1816
Kolekcijas daļa:
Weens Krahjums no Jaukahm Litanijahm Swehtku un Ammata Dseesminahm tapatt Wezzahm ka ar Jaunahm - 1759
Kolekcijas daļa:
Muhso Augsta un Warrena Kehnina Sohdu-Likkums prett to Behrno-Muschinaschanu - 1684
Kolekcijas daļa:
Latwiska Dseesmu Grahmata, Eeksch ka Tik labbi tahs aprastas kā ir zittas itt no jauna sataisitas garrigas Dseesmas Ir Deewa Draudsibā ir Mahjās Dseedamas, sesch simts tschetrdesmits un astoņ tohp atrastas, Tas Deewam par Gohdu, tahm kristitahm Latweeschu Draudsibahm par labbu salassitas irr. - 1764
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1908
Kolekcijas daļa:
Salmu Pēterītis
Kolekcijas daļa:
Wilhelm Pantenius, Jelgawas latweeschu draudzes rihta mahzitajs, us Jelgawas pilsehta un lauku draudses luhgschanu - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1850
Kolekcijas daļa:
Gohda-wihri ; Ta bija sirdiga un branga seewa - Horn, W. O. von, 1798-1867 - 1852
Kolekcijas daļa:
Ērgļa perēklis - 1852
Kolekcijas daļa:
Tas kohka krusts - Schmid, Christoph von, 1768-1854 - 1854
Kolekcijas daļa:
Elgoland - sallas laiwineeks - 1855
Kolekcijas daļa:
Grehzineeka atgreeschana pee Deewa - 1859
Kolekcijas daļa:
Skaidras ziņas par palīdzības lādi priekš Lutera draudzēm Krievu valstī - Hillner, W., (Wilhelm), 1813-1868 - 1860
Kolekcijas daļa:
Stahsti no kreewu tautas un walsts - 1861
Kolekcijas daļa:
Likumi Vidzemes zemniekiem - 1862
Kolekcijas daļa:
Īsa pamācīšana par zirgu kopšanu - 1865
Kolekcijas daļa:
Kursemneeku pahreeschana us Nowgorodu 1865-tā gaddā - 1865
Kolekcijas daļa:
Ārzemnieks - Braunschweig, H., (Hugo), 1825-1898 - 1866
Kolekcijas daļa:
Iekšzemnieks - Braunschweig, H., (Hugo), 1825-1898 - 1867
Kolekcijas daļa:
Gusts un Lihsiņa - 1873
Kolekcijas daļa:
Mihlestiba un apgrehziba, jeb prezi tikai weenu - Reche, Bruno - 1873
Kolekcijas daļa:
Baltā Roze un abi eiropieši - 1874
Kolekcijas daļa:
Australijas mežos - 1874
Kolekcijas daļa:
Gudris saglis wezos laikos - 1874
Kolekcijas daļa:
Nedz pa labo, nedz pa kreiso - Bojenieks, 1852-1937 - 1875
Kolekcijas daļa:
Pasaules stahstu grahmata - 1875
Kolekcijas daļa:
Tumschais nams - Flügge, Alfons - 1876
Kolekcijas daļa:
Laiks wisu atklahj - Friedrich, Friedrich, 1828-1890 - 1876
Kolekcijas daļa:
Nemesis jeb - Hoffmann, Franz, 1814-1882 - 1876
Kolekcijas daļa:
Kriminālstāsti, jeb svarīgi notikumi pie ļaudīm pasaulē - 1877
Kolekcijas daļa:
Trihs meldera meitiņas - 1877
Kolekcijas daļa:
Pēteris Lielais, krievu ķeizars, viņa dzīve un darbi - Mekons, Frīdrihs, ap 1833-1901 - 1877
Kolekcijas daļa:
Jaunie pilsētu likumi - 1877
Kolekcijas daļa:
Kara lauks, jeb, Patiesas ziņas un apraksti no tagadējā Krievu-turku kara - 1877
Kolekcijas daļa:
Prērijas laupitaji, jeb: ihstas mihlestibas wara - 1877
Kolekcijas daļa:
Tēvzemes stāsti, jeb, notikumi Baltijā - Bankins, J., (Jānis), 1831-1883 - 1878
Kolekcijas daļa:
Puķu kurvītis - Schmid, Christoph von, 1768-1854 - 1879
Kolekcijas daļa:
Brāļi, jeb, Savads likteņa nolēmums mīlestibā - 1879
Kolekcijas daļa:
Esmu cilweks - Ebers, Georg, 1837-1898 - 1879
Kolekcijas daļa:
Briesmigs gals caur dzeršanu - 1880
Kolekcijas daļa:
Īsa fizika, jeb dabas māciba ar kādu mazumu iz ķemijas priekš draudzes skolām - Bankins, J., (Jānis), 1831-1883 - 1880
Kolekcijas daļa:
Kāzu kronis, jeb, Dziesmas, runas un lūgšanas, priekš brūtgana un brūtes pavadišanas no mājām un priekš kāzām - 1881
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija tautas-skolām - 1881
Kolekcijas daļa:
Ehrgļaklints Anna - Scott, Walter, Sir, 1771-1832 - 1881
Kolekcijas daļa:
Uguns us Karmeļa - 1881
Kolekcijas daļa:
Jauns spēriens sātana lielkundzībām un viņu kalpiem - 1882
Kolekcijas daļa:
Derīgi padomi pie mājaslopu kaites un slimības pazīšanas un ārstēšanas - 1882
Kolekcijas daļa:
Klavieru stundas - Baltietis, J. A. - 1883
Kolekcijas daļa:
Līķu runa, pie bērēm lasāma - 1884
Kolekcijas daļa:
Dvēseles lāses, jeb, Apmierinašana lielās bēdās un noskumšanās - 1884
Kolekcijas daļa:
Skola un lopu aizstāvēšana - 1884
Kolekcijas daļa:
Kas ir tas visu vajadzīgākais priekš mūsu dzīvības - 1884
Kolekcijas daļa:
Par welti mihlets - Lapas, Mārtiņš, 1846-1909 - 1885
Kolekcijas daļa:
Činavara meita, jeb Laimigais precinieks - 1886
Kolekcijas daļa:
Kaldiešu burvis - Ekšteins, Ernests, 1872-1941 - 1886
Kolekcijas daļa:
Weztehwa ala, kurā weztehws Lamberts ilgi dsihwojis un pehdigi ar sawu dehlu un wisseem mihļeem satizzees un atkal pasinuschees - Schmid, Christoph von, 1768-1854 - 1886
Kolekcijas daļa:
Dzeltenais spoks jeb Masku balle - 1886
Kolekcijas daļa:
Baltā verdzene - 1886
Kolekcijas daļa:
Punktirgrāmata - 1886
Kolekcijas daļa:
Spoku kuģis - Hauff, Wilhelm, 1802-1827 - 1887
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku vakars - Schmid, Christoph von, 1768-1854 - 1888
Kolekcijas daļa:
Stahsts par maso Muku - Hauff, Wilhelm, 1802-1827 - 1888
Kolekcijas daļa:
Raganu nakts - Zschokke, Heinrich, 1771-1848 - 1890
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmatiņa teātra vadoņiem - 1891
Kolekcijas daļa:
Debess un elle - Spurgeon, Charles Haddon, 1834-1892 - 1892
Kolekcijas daļa:
Māju laime, jeb apcerējumi par viņas dibināšanu un uzturēšanu tādiem, kas to sev vēlās - Plačs, O., (Oto) - 1892
Kolekcijas daļa:
Tuksnescha rose, jeb Breesmigs gals, nahwe tuksnesī - Hoffmann, Franz, 1814-1882 - 1892
Kolekcijas daļa:
Vēstuļu rakstnieciba - Rozentals, O. - 1892
Kolekcijas daļa:
Kas ir patiesība? jeb Populāri rakstieni iz dabas un vēstures par dieva eksistenci - 1892
Kolekcijas daļa:
Pamācība sminķēšanas mākslā aktieriem un diletantiem - Jansons, Roberts, 1864-1899 - 1893
Kolekcijas daļa:
Masais wijolneeks - 1893
Kolekcijas daļa:
Dseedataja - Hauff, Wilhelm, 1802-1827 - 1894
Kolekcijas daļa:
Mālderu vadons - 1894
Kolekcijas daļa:
Domas par jaunlaiku literatūru - 1894-01-01
Kolekcijas daļa:
Jaunām meitam laipni mahjeeni - Meyer, Frederick Brotherton, 1847-1929 - 1895
Kolekcijas daļa:
Alkohola jautajuma lietā - Brīvkalnieks, Juris, 1854-1904 - 1895
Kolekcijas daļa:
Pilniga bilžu ābece - 1895
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums - 1895
Kolekcijas daļa:
Miroņu nams - Достоевский, Фёдор Михайлович, 1821-1881 - 1895
Kolekcijas daļa:
Dzīvais ūdens, ko iz jaunajiem evanģeliumiem izsmēlis latviešiem pasniedz Kristjāns Dzirne. - Dzirne, K., (Krišjānis), 1829-1896 - 1895
Kolekcijas daļa:
Angļu walodas mahziba - 1895
Kolekcijas daļa:
Behrna zeļojums pa Swehto semi - 1895
Kolekcijas daļa:
Maza putnu grāmatiņa : putniņu apraksti - Iņķis, Jānis, 1872-1958 - 1895
Kolekcijas daļa:
Jūras dibena noslēpumi, jeb, Daktera Trinitusa brīnišķīgi piedzīvojumi - Rengade, Jules, dz. 1841 - 1897
Kolekcijas daļa:
Sadzīves viļņi - Māters, Juris, 1845-1885 - 1898
Kolekcijas daļa:
Par behrna dabu - Каптерев, П. Ф., (Петр Федорович), 1849-1922 - 1901
Kolekcijas daļa:
Vilhelms Tells - Schiller, Friedrich von, 1759-1805 - 1901
Kolekcijas daļa:
Dārzkopja grēki - Peņģerots, Jānis, 1863-1932 - 1901
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Pēterburgu - Knoke, R. A., 1873?-1918 - 1902
Kolekcijas daļa:
Poruks - Eglītis, Viktors, 1877-1945 - 1903
Kolekcijas daļa:
Visjaunākā ābece ar bildēm - 1903
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas teikas un pasakas VII.1 - 1903
Kolekcijas daļa:
"Avota" abece mājām un skolai : ar zīmējumu lapu, saliekamu burtu somu, metod. aizrādījumiem, 24 "burtu-vārdu" zīm. un 40 oriģinālgleznām - Rītiņš, Indriķis, 1872-1961 - 1918
Kolekcijas daļa:
Abi Rotšildi - 1873
Kolekcijas daļa:
1905. gada revolūcijas cīņu un sodu dienās - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1926
Kolekcijas daļa:
Agrārās reformas nostiprināšana Saeimā - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1930
Kolekcijas daļa:
Aiz šaurās dzimtenes robežām : ceļojuma apraksti - Bērziņš, Roberts, 1868-1935 - 1899
Kolekcijas daļa:
Aija - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1911
Kolekcijas daļa:
Aiziešana uz Sibīriju 1899. gadā - 1899
Kolekcijas daļa:
Aizliegto grāmatu un brošūru saraksts - 1941
Kolekcijas daļa:
Aizliegto grāmatu, brošūru un citu Latvijā iespiesto poligrāfisko ražojumu saraksts - 1939
Kolekcijas daļa:
Album : Rigaer Strand - [191-]
Kolekcijas daļa:
Album von Riga - Asmuss, Napoleon, 1805-1879 - 1871
Kolekcijas daļa:
Amazoņu trupa no Dahomejas (Afrikas vakaru piekraste) - 1901
Kolekcijas daļa:
Amatnieku rokas grāmata - 1897
Kolekcijas daļa:
Amerikas latviešu lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1857
Kolekcijas daļa:
Andreja Spāģa piemineklis - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1939
Kolekcijas daļa:
Andrejs Spāģis un viņa laikmets - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1932
Kolekcijas daļa:
Anmerkungen und Zusäzze zu den neuen lettischen Grammatik des Herrn Probst Stender - Harder, Christoph, 1747-1818 - 1790
Kolekcijas daļa:
Antona J. Rainis - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1919
Kolekcijas daļa:
Antonins un princese Emilie - [1866]
Kolekcijas daļa:
Apdziedāšanas dziesmas III Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem - 1889
Kolekcijas daļa:
Ar Shell pa skaisto Latviju - [1935]
Kolekcijas daļa:
Augusts Dombrowskis - Kreicbergs, Jānis, 1864-1948 - 1910
Kolekcijas daļa:
Āzijas lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855
Kolekcijas daļa:
Baltā grahmata - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1914
Kolekcijas daļa:
Baltā pelīte - 1906
Kolekcijas daļa:
Baltijas mahksleneeku isstahde, atklahjot Rīgas mahkslas beedribas jaunās telpas pilsehtas muzejā 1905 : [katalogs] - 1905
Kolekcijas daļa:
Bērnu draugs - 1902
Kolekcijas daļa:
Bērnu druva - Cīcis, J. M. - 1907
Kolekcijas daļa:
Bērnu pasakas. 1.daļa - Zilezers, Gustavs - 1933
Kolekcijas daļa:
Bērnu pasakas. 2.daļa - Zilezers, Gustavs - 1932
Kolekcijas daļa:
Bērnu rota - 1907
Kolekcijas daļa:
Biedrības "Raiņa Klubs" statūti - Raiņa klubs (biedrība) - 1924
Kolekcijas daļa:
Biškopja padomnieks - 1893
Kolekcijas daļa:
Botānika tautas skolām - Ilsters, Jānis, 1851-1889 - 1883
Kolekcijas daļa:
Brēma Andreja vēstules sievām un jaunavām par praktiskas dzīves jautajumiem - 1898
Kolekcijas daļa:
Brihwee latweeschi un igauņi - Merkel, Garlieb Helwig, 1769-1850 - 1905
Kolekcijas daļa:
Brūtgāna un brūtes garīgs pavadonis - 1900
Kolekcijas daļa:
Burtnieks - Rubenis, J. - 1919
Kolekcijas daļa:
Burtnieks. Pirmā gada skaņas : literāriska gadagrāmata / Edwarda Treumaņa (Swahrguļa) vadībā. - Treimanis, Edvards, 1866-1950 - 1902
Kolekcijas daļa:
Ceļojums uz mēnesi - 1900
Kolekcijas daļa:
Cēsu apriņķa evanģēlisko laukskolotāju gada sapulce (12 : 1883 : Liezere): Zehsu aprinķa ewanģelisko lauk'skolotaju XII. gada-sapulzes protokols :Leeserē, 11. un 12. augustā 1883. - 1884
Kolekcijas daļa:
Cēsu un apkārtnes vadonis ar Cēsu pilsētas plānu - 1928
Kolekcijas daļa:
Chronologischer Abriss der älteren Geschichte Livlands - Napiersky, Karl Eduard, 1793-1864 - 1874
Kolekcijas daļa:
Cilvēka līkie un taisnie ceļi - 1901
Kolekcijas daļa:
Cilvēka miesa, viņas dzīve un kopšana - Strautzelis, Pāvils, 1864-1941 - 1908
Kolekcijas daļa:
Cīņa pret zemnieku izglītību 19. gadusimtenī - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1935
Kolekcijas daļa:
Darbs un swabadiba, jeb kā ispostit muhsu fabrikas? - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1905
Kolekcijas daļa:
Das alte Kurland - 1925
Kolekcijas daļa:
Das Baltenbuch - 1916
Kolekcijas daļa:
Das baltische Herrenhaus. T. 3 - Pirangs, Heincs, 1876-1936 - 1930
Kolekcijas daļa:
Das baltische Herrenhaus. T.1 - Pirangs, Heincs, 1876-1936 - 1926
Kolekcijas daļa:
Das baltische Herrenhaus. T.2 - Pirangs, Heincs, 1876-1936 - 1928
Kolekcijas daļa:
Das Gebäude der Rigaer Kommerzschule des Börsenvereins - 1908
Kolekcijas daļa:
Das Haus der St. Johannisgilde in Riga. - 1887
Kolekcijas daļa:
Das Haus der St. Johannisgilde in Riga. T. 2 - 1890
Kolekcijas daļa:
Daugavpils laikam līdzi
Kolekcijas daļa:
Daugavpils pilsētas plāns ar vēsturisku aprakstu - [1931]
Kolekcijas daļa:
Deenesta lihgumi pehz Widsemes semneeku likumeem - 1900
Kolekcijas daļa:
Die Bombe Peters des Grossen in der Stadtbibliothek von Riga - Berens, Johann Christoph, 1729-1792 - 1787
Kolekcijas daļa:
Die Letten - 1930
Kolekcijas daļa:
Die Letten - Boehm, Max Hildebert, 1891-1968 - 1917
Kolekcijas daļa:
Die Letten - Merkel, Garlieb Helwig, 1769-1850 - 1924
Kolekcijas daļa:
Die Letten in Kurland oder Vertheidigung meines Vaterlandes gegen die Angriffe von G. Merkel in dessen Letten - 1804
Kolekcijas daļa:
Die Letten und ihre Latwija - Čakste, Jānis, 1859-1927 - 1917
Kolekcijas daļa:
Die Letten unter den Deutschen im Baltenlande - Dorneth, J. von, 1825- - 1906
Kolekcijas daļa:
die livladische geshcichtsliteratur im jahre 1883 - 1884
Kolekcijas daļa:
Die Livländer auf auswärtigen Universitäten in vergangenen Jahrhunderten : erste Serie: Prag. Köln, Erfurt. Rostock. Heidelberg. Wittenberg. Marburg. Leyden. Erlangen - Böthführ, H. J., (Heinrich Julius), 1811-1888 - 1884
Kolekcijas daļa:
Die livländische Gelchichtsliteratur im Jahre 1892 - 1893
Kolekcijas daļa:
Die livländische Geschichtsliteratur im Jahre 1880 - 1881
Kolekcijas daļa:
Die livländische Geschichtsliteratur im Jahre 1881 - 1882
Kolekcijas daļa:
die livlandische geschichtsliteratur im jahre 1885 - 1886
Kolekcijas daļa:
die livlandische geschichtsliteratur im jahre 1887 - 1888
Kolekcijas daļa:
die livlandische geschichtsliteratur im jahre 1888 - 1889
Kolekcijas daļa:
die livlandische geschichtsliteratur im jahre 1889 - 1890
Kolekcijas daļa:
Die livlandische Geschichtsliteratur im Jahre 1889 - Poelchau, Arthur H. P., 1845-1919 - 1890
Kolekcijas daļa:
Die livländische Geschichtsliteratur im jahre 1890 - 1891
Kolekcijas daļa:
Die Livländische Geschichtsliteratur im Jahre 1893 - 1894
Kolekcijas daļa:
Die livlandische geschichtsliteratur in jahre 1884 - 1885
Kolekcijas daļa:
Die livländische Geschichtsliteratur in Jahre 1891 - 1893
Kolekcijas daļa:
die livlandische geshichtsliteratur im jahre 1882 - 1883
Kolekcijas daļa:
Die livländische Schweiz : Dritte Auflage - [1894]
Kolekcijas daļa:
Die livländische Schweiz - Mettig, Constantin, 1851-1914 - [1890]
Kolekcijas daļa:
Dievišķā komēdija - Dante Alighieri, 1265-1321 - 1937
Kolekcijas daļa:
Domas par juhrskolam un kuģneecibu - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1904
Kolekcijas daļa:
Domi un padomi māju saimniekiem - Manteuffel, K., (Karl) - 1889
Kolekcijas daļa:
Drēbnieku skola : bagātigs krājums visādu teorētisku un praktisku zināšanu drēbniecibas arodā - Beris, Kārlis - 1903
Kolekcijas daļa:
Droscha leeta - 1901
Kolekcijas daļa:
Dsejas - Veidenbaums, Eduards, 1867-1892 - 1896
Kolekcijas daļa:
Dūšīgais Jānītis: ļoti jauks stāts maniem jauniem draugiem un draudzenēm - 1887
Kolekcijas daļa:
Dvēseles tiesibas - Giacosa, Giuseppe, 1847-1906 - 1901
Kolekcijas daļa:
Dzejas pūrs - Treimanis, Edvards, 1866-1950 - 1897
Kolekcijas daļa:
Dziesmas no 2. latviešu dziedāšanas svētkiem priekš laicīga un garīga koncerta - Latvju vispārējie dziesmu svētki (2 : 1880 : Rīga, Latvija) - 1880
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 1.sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1927
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 11.-12. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 13.-14. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1927
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 15.-16. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1927
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 17.-18. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 19.-20. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1927
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 21.-22. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 23.-24. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1928
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 25.-26. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 29.sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 3.sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1927
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 31.-32. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 5.-6. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 7.-8. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1927
Kolekcijas daļa:
E. Dārziņa piemiņas koncertā 6. septembrī 1912. g. dziedāmo dziesmu teksti - 1912
Kolekcijas daļa:
Eiropa - Adamovičs, Fricis, 1863-1933 - 1935
Kolekcijas daļa:
Eiropas karā : Noslehpumainās pils mantineeze, jeb, Mehs uswaresim! : stahsts no tagadejā Eiropas kara / Selteneetis. - Rudzītis, Eduards, 1882- - 1914
Kolekcijas daļa:
Eiropas karā. Asiņainā saderinaschanās, jeb, Sobins un lihgawa : stahsts no tagadeja kara / Selteneetis. - Rudzītis, Eduards, 1882- - 1914
Kolekcijas daļa:
Eiropas latviešu lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1854
Kolekcijas daļa:
Eisa Latwijas westure - 1909
Kolekcijas daļa:
Eleģijas - Eglītis, Viktors, 1877-1945 - 1907
Kolekcijas daļa:
Ernsts Gliks - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1935
Kolekcijas daļa:
Ernsts Glücks, latviešu bībeles tulks, miera darbos un kara briesmās - Hillner, G., (Gotthilf), 1862-1925 - 1918
Kolekcijas daļa:
Ernsts Glüks - 1927
Kolekcijas daļa:
Ernsts Haeckels kā audzinātājs - Dodel, Arnold, 1843-1908 - 1909
Kolekcijas daļa:
Esenberģu Jāņa Kopoti raksti. I - Esenberģis, Jānis, 1862-1890 - 1924
Kolekcijas daļa:
Esenberģu Jāņa Kopoti raksti. II - Esenberģis, Jānis, 1862-1890 - 1924
Kolekcijas daļa:
Esenberģu Jāņa Kopoti raksti. III - Esenberģis, Jānis, 1862-1890 - 1924
Kolekcijas daļa:
Ērgļa pils bruņinieks un grāfiene Aurora, jeb pilī dzimuse – klosterī miruse - Antrimps - 1898
Kolekcijas daļa:
Fausts : traģedija - Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 - 1898
Kolekcijas daļa:
Führer durch Riga mit Stadtplan - Neumann, Wilhelm, 1849-1919 - [pēc 1918]
Kolekcijas daļa:
G.F. Stendera bibliogrāfija - Kundziņš, Kārlis, 1850-1937 - 1939
Kolekcijas daļa:
Gaiļa ābece - Saulītis, Jānis - 1936
Kolekcijas daļa:
Grāmata latviešu sabiedrībā, 1856-1870 - 1987
Kolekcijas daļa:
Grāmata par garšīgu un veselīgu uzturu - 1953
Kolekcijas daļa:
Grāmata par grāmatu - 1925
Kolekcijas daļa:
Grāmata par pieklājību un smalku uzvešanos - 1898
Kolekcijas daļa:
Grāmata un lasītājs - 1978
Kolekcijas daļa:
Grāmatas un grāmatnieki - 1985
Kolekcijas daļa:
Grāmatu nozīme cilveka dzīvē - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1908
Kolekcijas daļa:
Grāmatu siešana - 1931
Kolekcijas daļa:
Gudrais Zalamans - 1911
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija tautas skolām - Aviksnis, J. - 1886
Kolekcijas daļa:
Ģimnastika jeb vingrošana - Berezovskis, V.A - 1891
Kolekcijas daļa:
Homeopatisks padomu devējs - Bērziņš, J. - 1901
Kolekcijas daļa:
Homeopātisks padoma devējs : derīgs ikvienam, kas grib sevi un savus piederīgus ar homeopātiskiem dziedināšanas līdzekļiem pareizi slimībās dziedināt - 1900
Kolekcijas daļa:
Icigs Mozes : oriģinal-joku luga ar dziedāšanu 1 cēlienā - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1874
Kolekcijas daļa:
Ielas tirgotājs - France, Anatole, 1844-1924 - 1900
Kolekcijas daļa:
Igauņu tautas dziesmas - Bērzkalne, Anna, 1891-1956 - [1926]
Kolekcijas daļa:
Ihsa semkopibas mahziba - 1889
Kolekcijas daļa:
Illustrerte Touristenkarte der Livländischen Schweiz - Mettig, Constantin, 1851-1914 - [1910]
Kolekcijas daļa:
Ilustrēta Vidzemes Šveicijas ceļu karte - [ap 1909]
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts Liepājas pilsētas plāns ar vēsturisku aprakstu - [1931]
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts vadons pa Rīgu - 1901
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts vadons pa Rīgu : ar Rīgas ievērojamāko vietu vēsturisku aprakstu, 40 nobildējumiem un diviem plāniem - 1910
Kolekcijas daļa:
Iz Baltijas vēstures. I-III daļa - 1912
Kolekcijas daļa:
Iz sirmās senatnes - 1905
Kolekcijas daļa:
Iz tautas bilžu galerijas - Apsīšu, Jēkabs, 1858-1929 - 1958
Kolekcijas daļa:
Izglītība - Bettex, F., (Friedrich), 1837-1915 - 1904
Kolekcijas daļa:
Īsa Krievijas vēsture - Рождественский, С. В., (Сергей Васильевич), 1868-1934 - 1886
Kolekcijas daļa:
Īsa Latvijas vēsture latvju un cittautiešu skolām - 1925
Kolekcijas daļa:
Īsa pamācība cukurbiešu audzēšanā
Kolekcijas daļa:
Īsas ziņas par Umurgas draudzes baznīcu uz viņas 400 gadu svētkiem 1896. gadā - 1896
Kolekcijas daļa:
J. Asara Māksla un tikumība - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1904
Kolekcijas daļa:
J. Melliņa Mājas bērnu mācība - 1910
Kolekcijas daļa:
J. Pawila Jaunibas sapņi : skices un gleznas. - Jansons, Pāvils, 1874-1940 - 1903
Kolekcijas daļa:
J. Rozes grāmatu spiestuve, gumijas un metāla zīmogu darbnīca - 1932
Kolekcijas daļa:
Jahrbüch fur Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen 1 Jg. - 1907
Kolekcijas daļa:
Jahrbüch fur Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen 2 Jg. - 1908
Kolekcijas daļa:
Jahrbüch fur Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen 3 Jg. - 1909
Kolekcijas daļa:
Jahrbüch fur Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen 4 Jg. - 1910
Kolekcijas daļa:
Jahrbüch fur Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen 5 Jg. - 1911
Kolekcijas daļa:
Jahrbüch fur Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen 6 Jg. - 1912
Kolekcijas daļa:
Jahrbüch fur Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen 7 Jg. - 1913
Kolekcijas daļa:
Jahrbüch fur Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen 8 Jg. - 1926
Kolekcijas daļa:
Jauna punktirgrāmatiņa - 1901
Kolekcijas daļa:
Jaunais anglis - Hauff, Wilhelm, 1802-1827 - 1897
Kolekcijas daļa:
Jaunatnei kaitīgas (sēnalu un neķītrību) literatūras apvienotais saraksts - 1932
Kolekcijas daļa:
Jaunatnei kaitīgas (sēnalu un neķītrību) literatūras apvienotais saraksts - 1934
Kolekcijas daļa:
Jaunavu padomnieks, jeb kas jaunavām ievērojams lai izpildītu savu dzīves uzdevumu, iegūtu labpatikšanu, cienību un mīlestību - 1891
Kolekcijas daļa:
Jaunā virtuve - Feldmane, Marija - 1934
Kolekcijas daļa:
Jaunā virtuve - Feldmane, Marija - 1938
Kolekcijas daļa:
Jaunām meitām laipni mājieni - Meyer, Frederick Brotherton, 1847-1929 - 1901
Kolekcijas daļa:
Jauni laiki - Ganghofer, Ludwig, 1855-1920 - 1903
Kolekcijas daļa:
Jautrā ābece - 1936
Kolekcijas daļa:
Jautrā matemātika ar ātrrēķināšanas noslēpumiem un mūža kalendariem
Kolekcijas daļa:
Jānis Cimze, Vidzemes draudzes skolotāju semināra pirmais direktors - 1914
Kolekcijas daļa:
Jura Alunāna piemiņai - 1903
Kolekcijas daļa:
Ka Pehteris Wilks seewu prezeja - 1901
Kolekcijas daļa:
Kas ir grāmatvešana un kāda nozīme ir viņai priekš tirdzniecības? - 1898
Kolekcijas daļa:
Kas ir Uguns un nakts? - Pelše, Roberts, 1880-1955 - 1911
Kolekcijas daļa:
Kaut kas par naudas attīstību - 1903
Kolekcijas daļa:
Kā izaudzināt un sagatavot salmus pinumiem - Goba-Alojietis, Jānis, 1869-1928 - 1904
Kolekcijas daļa:
Kārlis Hugenbergers - Kundziņš, Kārlis, 1850-1937 - 1890
Kolekcijas daļa:
Kārļa Ulmaņa dzīve - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1978
Kolekcijas daļa:
Kāršu spēlēšanas augļi - Kaulis, I. - [1859]
Kolekcijas daļa:
Klaušu beigu cēliens Kurzemē - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002
Kolekcijas daļa:
Ko es pieredzēju un piedzirdēju : stāsti par ļaužu sadzīvi Baltijā : I. krājums - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1888
Kolekcijas daļa:
Kolonistu dzīve Sāo Paulo valstī Brazilijā - Gūtmanis, Jānis - 1908
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 11.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1981
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 12.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1981
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 13.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1981
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 14.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1981
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 15.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1982
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 16.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1982
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 17.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1983
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 18.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1983
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 19.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1984
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 20.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1984
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 21.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1985
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 22.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1985
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 23.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1986
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 24.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1986
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 25.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1986
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. I - Kronvalds, Atis, 1837-1875 - 1937
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. II - Kronvalds, Atis, 1837-1875 - 1937
Kolekcijas daļa:
Krimināltechniskās izmeklēšanas metodes - Kangers, Arturs, 1875-1960 - 1899
Kolekcijas daļa:
Kristīga sātība - White, Ellen Gould Harmon, 1827-1915 - 1898
Kolekcijas daļa:
Kristīgās baznīcas vēsture - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1927
Kolekcijas daļa:
Kritika par K. Mīlenbaha Latviešu valodas mācības grāmatas 11 paragrāfiem un manas domas dažā ziņā par valodas mācību - 1902
Kolekcijas daļa:
Kronwalda Attis - 1905
Kolekcijas daļa:
Kulturas Balss Latvijas vēstures bilžu paskaidrojumi. I.sērija - 1924
Kolekcijas daļa:
Kulturas Balss. I - 1921
Kolekcijas daļa:
Kultūras Fonds : 1920-1928 - 1928
Kolekcijas daļa:
Kungs no labākām aprindām
Kolekcijas daļa:
Kur atradās Beverīna? - Abuls, Pēteris, 1860-1926 - 1924
Kolekcijas daļa:
Kurp mehs ejam? - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1905
Kolekcijas daļa:
Kurp trauc Aspazijas varones? - Pelše, Roberts, 1880-1955 - 1912
Kolekcijas daļa:
Kurzemes hercoga Jēkaba saimnieciskie panākumi Dānijā - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1937
Kolekcijas daļa:
Ķemeru sēra avoti un dūņu peldētava, 40 verstis no Rīgas, pie Rīgas-Tukuma dzelzceļa stacijas "Ķemeriem" - 1903
Kolekcijas daļa:
Labbu siņņu un padohmu Grahmata, Widsemneekeem par labbu istaisita
Kolekcijas daļa:
Labdarischanas beedribas un wiņu augļi - 1890
Kolekcijas daļa:
Laime - 1898
Kolekcijas daļa:
Latgalīšu literaturas vēsture - Apeļs, Meikuls, 1901-1942 - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvieši Ukrainā 1917.-1919. gados - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1926
Kolekcijas daļa:
Latvieši un latvietes Krievijas augstskolās - 1908
Kolekcijas daļa:
Latviešu "Māju kalendara" literariskais pielikums - 1912
Kolekcijas daļa:
Latviešu ābece - 1988
Kolekcijas daļa:
Latviešu ābece un valodas māciba cittautiešu skolām - 1919
Kolekcijas daļa:
Latviešu fragmenti 17. gs. beigu Liepājas aktīs - Augstkalns, Alvils, 1907-1940 - [1936]
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 10. sējums - 1934
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 11. sējums - 1935
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 12. sējums - 1935
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 13. sējums - 1936
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 14. sējums - 1936
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 8. sējums - 1932
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 9. sējums - 1933
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas. 1.sējums - 1925
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas. 2.sējums - 1926
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas. 3. sējums - 1927
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas. 4. sējums - 1927
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas. 5.sējums - 1929
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas. 6. sējums - 1929
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas. 7.sējums - 1931
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības vēsture. 1.daļa - Ķelpe, Jānis, 1908-1981 - 1939
Kolekcijas daļa:
Latviešu saraksti (1929.-1938.)
Kolekcijas daļa:
Latviešu skolu vēsture - Vičs, Andrejs, 1879-1943 - 1923
Kolekcijas daļa:
Latviešu skolu vēsture. Ceturtā grāmata - Vičs, Andrejs, 1879-1943 - 1939
Kolekcijas daļa:
Latviešu skolu vēsture. Otrā grāmata - Vičs, Andrejs, 1879-1943 - 1926
Kolekcijas daļa:
Latviešu skolu vēsture. Piektā grāmata - Vičs, Andrejs, 1879-1943 - 1940
Kolekcijas daļa:
Latviešu skolu vēsture. Trešā grāmata - Vičs, Andrejs, 1879-1943 - 1928
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieku pulku Ziemassvētki 1916. g. - Goppers, Kārlis, 1876-1941
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas ticējumi. 1.daļa - 1940
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas ticējumi. 2.daļa - 1940
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas ticējumi. 3.daļa - 1940
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas ticējumi. 4.daļa - 1940
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātra attīstības gaitas - Bērziņš, Arturs, 1882-1962 - 1932
Kolekcijas daļa:
Latviešu teikas iz Malienas. 1.daļa - 1888
Kolekcijas daļa:
Latviešu teikas iz Malienas. 2.daļa - 1888
Kolekcijas daļa:
Latviešu teikas iz Malienas. 3.daļa - 1888
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas māciba - Laimiņš, Antons, 1857-1909 - 1909
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas skolotājs pašmācībai priekš krieviem un cittautiešiem - Skuju Frīdis, 1887-1942 - 1916
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas teikumu mācibu (sintaksis, ar daudz rakstu darbu uzdevumiem) - 1897
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodniecība 1922-1938 - 1939
Kolekcijas daļa:
Latviešu varones Milda un Hilda kā brīvprātīgie karā pret prūšiem / Zeltenietis - Rudzītis, Eduards, 1882- - 1919
Kolekcijas daļa:
Latvijas Bibliotekāru biedrības statūti - 1939
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - [1934]
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts - Laicens, Linards, 1883-1938 - [1917]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas arheoloģijas pieminekļi
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1926
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Landers, Kārlis, 1883-1937 - 1922
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēstures hrestomatija - 1920
Kolekcijas daļa:
Latvijas vietu vārdi. 1. daļa - 1922
Kolekcijas daļa:
Latvijas vietu vārdi. 2. daļa - 1925
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas. 8.burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1898
Kolekcijas daļa:
Latvju preses 100 gadi - 1922
Kolekcijas daļa:
Latvju tauta bēgļu gaitās - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1980
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas anekdotes. 2. daļa - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas anekdotes. 4.daļa - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mīklas - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1927
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mūzikas materiāli: III - 1907
Kolekcijas daļa:
Latvju teātra vēsture - Bērziņš, Arturs, 1882-1962 - 1935
Kolekcijas daļa:
Latweeschu otree wispahrigee dseedaschanas swehtki : Rigâ no 17. lihds 20. junijam 1880 : (zaur Rigas Latweeschu beedribu isrihkoti) - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1880
Kolekcijas daļa:
Latweeschu treschee wispahrigee dseedaschanas swehtki : Rigâ, no 18. lihds 21. junijam 1888. g. - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1888
Kolekcijas daļa:
Latwijas wehsture. 2.daļa - Landers, Kārlis, 1883-1937 - 1908
Kolekcijas daļa:
Latwijas wehsture. 3.daļa - Landers, Kārlis, 1883-1937 - 1909
Kolekcijas daļa:
Latwijas wēsture. I.daļa - Rancāns, Nikodems, 1870-1933 - 1921
Kolekcijas daļa:
Latwijas wēsture. II.daļa - Rancāns, Nikodems, 1870-1933 - 1924
Kolekcijas daļa:
Lauku pagastu un kazaku sādžu sabiedrību krāj-aizdevu kasu paraugalikumi - 1905
Kolekcijas daļa:
Lāsta atburšana
Kolekcijas daļa:
Leišu zeme, it īpaši Kaunas guberņa - Kelmers, Jānis - 1888
Kolekcijas daļa:
Lejas-Kurzemes ābece priekš lasīt un rakstīt iemācīšanās visātrākā laikā - 1919
Kolekcijas daļa:
Lettisch : (Livland, Kurland, Estland) : Mit genauer Angabe der Aussprache
Kolekcijas daļa:
Liepājas pilsētas plāns - [193-]
Kolekcijas daļa:
Likumi preeksch ewanģ. lutheru laukskolahm un laukskolotaju seminareem Igauņu semē un Kursemē : no Ķeisara Majestetes apstiprināti 25. aprilī 1875. - 1876
Kolekcijas daļa:
livländische Geschichtsliteratur im Jahre (1896 - 1901) - 1897
Kolekcijas daļa:
livländische Geschichtsliteratur im Jahre (1896 - 1901) - 1898
Kolekcijas daļa:
livländische Geschichtsliteratur im Jahre (1896 - 1901) - 1899
Kolekcijas daļa:
livländische Geschichtsliteratur im Jahre (1902 - 1913) - 1904
Kolekcijas daļa:
Livländische Geschichtsliteratur im Jahre 1894 - 1895
Kolekcijas daļa:
livländische Geschichtsliteratur im Jahre 1895 - 1896
Kolekcijas daļa:
Livonijas arhīvi - Arbusow, Leonid, 1848-1912 - [1935]
Kolekcijas daļa:
Līgo dziesmas
Kolekcijas daļa:
Līgo dziesmas un Jāņa dienas dziesmas - 1910
Kolekcijas daļa:
Mahlderu wadons - 1903
Kolekcijas daļa:
Mahrijas-Leija jeb Skaista Anniņ un Kirģischu Miķķelis - Dzirne, Frīdrihs, 1835-1872 - 1864
Kolekcijas daļa:
Mana ūdens dziedniecība, vairāk kā 40 gadus izmēģināta un slimību dziedināšanai un veselības uzturēšanai sarakstīta - Kneipp, Sebastian, 1821-1897 - 1899
Kolekcijas daļa:
Mani jaunības laiki - Neilands, Fridrihs, 1878-1947 - 1901
Kolekcijas daļa:
Mans dzīves rīts - Doku, Atis, 1861-1903 - 1927
Kolekcijas daļa:
Mans testaments - Kneipp, Sebastian, 1821-1897 - 1900
Kolekcijas daļa:
Materiāli priekš krievu valodas piesavināšanās - 1889
Kolekcijas daļa:
Mazā ābece un pirmā lasamā grāmata mājā un skolā - 1923
Kolekcijas daļa:
Mazo draugu Ābece - 1925
Kolekcijas daļa:
Mazō ābece un pyrmō losomō grōmota mōjā un skūlā - 1925
Kolekcijas daļa:
Māciba par dzīvibu. I daļa - Лункевич, В., (Валериан Викторович), 1866-1941 - 1906
Kolekcijas daļa:
Mācītāja Filipa Mateus Hāna dzīves gājums - Hahn, Philipp Matthäus, 1739-1790 - 1890
Kolekcijas daļa:
Mājas aptieka - Kneipp, Sebastian, 1821-1897
Kolekcijas daļa:
Mājturības un virtuves māksla ar 516 receptēm, aizrādījumiem un zīmējumiem - 1935
Kolekcijas daļa:
Māksla kļūt laimīgam vīram - Knigge, L. fon - 1903
Kolekcijas daļa:
Māksla lielu vecumu sasniegt - 1896
Kolekcijas daļa:
Māte un bērns - Bīskaps, Dāvids, 1879-1972 - 1911
Kolekcijas daļa:
Mežu sargs, jeb, Mežu aizsargātājs no iznīcināšanas caur kaitīgiem kukaiņiem - 1899
Kolekcijas daļa:
Mērnieku laiki - 1909
Kolekcijas daļa:
Mirušās dvēseles - Гоголь, Николай Васильевич, 1809-1852 - 1897
Kolekcijas daļa:
Misiņbārdis un Stiprais kalps - 1913
Kolekcijas daļa:
Mīklu, pasaku un dzeju ābece - 1921
Kolekcijas daļa:
Mormoņu karawane un kautiņsch pee granita klints - 1900
Kolekcijas daļa:
Mūsu bērnos mūsu nākotne - 1907
Kolekcijas daļa:
Mūsu dzimtene - 1919
Kolekcijas daļa:
Mūsu grāmatniecības problēmas - Rapa, Jānis, 1885-1941
Kolekcijas daļa:
Mūsu jaunības rakstu krājums - Lauberts, Pēteris, 1875-1964 - 1905
Kolekcijas daļa:
Nahkotnes audsinaschana
Kolekcijas daļa:
Neredzīgais Indriķis un viņa dziesmas - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1933
Kolekcijas daļa:
No latviešu tautas bibliotēkām un antikvariātiem izņemamo grāmatu saraksts - 1941
Kolekcijas daļa:
No Rīgas līdz Rīt-Āzijai ar Feniksa fabrikas vagoniem : - Garkalns, Jēkabs - 1899
Kolekcijas daļa:
No Rīgas līdz Taškentai - Bernards, P. - 1900
Kolekcijas daļa:
O.J. Keller - 1900
Kolekcijas daļa:
Obligatoriskie noteikumi par važoņu darbību Rēzeknes pilsētā
Kolekcijas daļa:
Ogre - skaistākais atpūtas, atveseļošanās, gaisa un kalnu kūrorts - [1934]
Kolekcijas daļa:
Otrdeenas rihts - 1904
Kolekcijas daļa:
Ozolkalniešu mācītajs - Kalniņš, Kārlis, 1845-1919 - 1883
Kolekcijas daļa:
Pa aizliegtiem ceļiem - Landor, Arnold Henry Savage, 1865-1924 - 1900
Kolekcijas daļa:
Pa Franciju uz siltām zemēm - 1881
Kolekcijas daļa:
Pa kalnu Osetiju un Imeretiju : (ceļojuma un tautas dzīves apraksts) - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1915
Kolekcijas daļa:
Padoma-devejs priekš kristigiem zaldatiem - 1871
Kolekcijas daļa:
Padomi amatniekiem : pēc jaunākiem panākumiem tehnikā un ķīmijā - Rudzītis, Eduards, 1882- - 1915
Kolekcijas daļa:
Palīgs namdariem : būvmākslas pirmie jēdzieni šī aroda mācekļiem un iesācējiem-zeļļiem - Hertel, August W. - 1901
Kolekcijas daļa:
Par audzināšanu un paklausību un tās robežas
Kolekcijas daļa:
Par bērnu kopšanu un mājas mācību - 1906
Kolekcijas daļa:
Par piemiņu : ceļa apraksti - Freimane, Minna, dz. 1853 - 1884
Kolekcijas daļa:
Par vēlu - 1889
Kolekcijas daļa:
Pasaules tornis, kā laika zīme vēsturē - 1889
Kolekcijas daļa:
Pašvāris, jeb, Vāramā kaste - 1907
Kolekcijas daļa:
Pedagoģiskie raksti
Kolekcijas daļa:
Pēdīgā Actekiešu karaliene - Möllhausen, Balduin, 1825-1905 - 1892
Kolekcijas daļa:
Pilnīgs mīlestības vēstulnieks, jeb Vēstuļu krājums priekš samīlējušiem visādās vajadzibās un atgadijumos, līdz ar mīlestības dzeijām, albuma pantiņiem, puķu valodu un krāsu nozīmējumiem - Lapas, Mārtiņš, 1846-1909 - 1890
Kolekcijas daļa:
Pirmdienas rīts - 1904
Kolekcijas daļa:
Pirmie soļi : ābece - 1923
Kolekcijas daļa:
Poētika pamatvilcienos - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1933
Kolekcijas daļa:
Praktiska veģetāriska pavāru grāmata - Lindberg, Marie
Kolekcijas daļa:
Praktiskā pavāru grāmata - Āriņa, M., (Marija) - [1935]
Kolekcijas daļa:
Praktisks ilustrēts vadonis pa Liepāju un Dienvidu Kurzemi - Krūmiņš, Gotards - 1930
Kolekcijas daļa:
Praktisks ķēķis - 1903
Kolekcijas daļa:
Puķu valoda līdz ar puķu pulksteni, krāsu nozīmēm un piemiņas pantiņiem - 1898
Kolekcijas daļa:
Pumpurs dzīvē un darbos - 1911
Kolekcijas daļa:
Pūrs, darināts un pielocīts ar populāri zinātniskiem apcerējumiem
Kolekcijas daļa:
Raibā ābece
Kolekcijas daļa:
Raksti is teesibu sinatnes. 2.krājums - 1902
Kolekcijas daļa:
Raksti is teesibu sinatnes. 3.krājums - 1902
Kolekcijas daļa:
Raksti is teesibu sinatnes. 4.krājums - 1902
Kolekcijas daļa:
Raksti is teesibu sinatnes. 5.krājums - 1902
Kolekcijas daļa:
Rakstu kamols - 1901
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums - 1897
Kolekcijas daļa:
Rauna, zitkahrt un tagad - Vīstucis, Jūlijs, 1839-1909 - 1900
Kolekcijas daļa:
Rātniem bērniem - 1920
Kolekcijas daļa:
Reetekļa Albuma seedi. I. daļa : draudsibai par peemiņu dahwinati. - Rieteklis, 1856-1940 - 1903
Kolekcijas daļa:
Riga und Umgegend in Wort und Bild - Nölting, Bertha, 1848-1921 - [19--]
Kolekcijas daļa:
Rigas Latveeşu Labdarişanas Beedribas 3-klašu meiteņu-skola : 1880-1890 - 1890
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas bibliotekāra Dr. phil. h.c. Nikolaja Buša Atstātie raksti. 2.sēj. - Busch, Nicolaus, 1864-1933 - 1937
Kolekcijas daļa:
Rīgas Sv. Jāņa baznīcas vēsture - Bernevics, E., (Ernsts) - 1910
Kolekcijas daļa:
Rīgas vēsture - Straubergs, Jānis, 1886-1952
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata galdniecībā un būvniecībā - Rudzītis, Eduards, 1882- - 1932
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata mākslinieciskai grāmatsiešanai - Valters, Erika - 1940
Kolekcijas daļa:
Rokas sihlneeks (chiromantie) - 1898
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata par Vidzemes zemnieku zemes turēšanas un dzīvošanas likumiem no 1849. gada, zemnieku tiesnešiem par vieglāku ... - 1851
Kolekcijas daļa:
Satiksme dzīvē ar sieviešu kārtu jeb īsti sakot, ar skaisto dzimumu - 1899
Kolekcijas daļa:
Schulreform und die baltischen Provinzen - Tantzscher, Georg, 1861-1916 - 1901
Kolekcijas daļa:
Seltmata sakopoti sazerejumi : Sarkanās lilijas. 1.sēj. - Zeltmatis, 1868-1961 - 1904
Kolekcijas daļa:
Semneeku stahwoklis Kursemē pehz Manaseina rewisijas siņojuma - 1907
Kolekcijas daļa:
Senee pruhschi - 1903
Kolekcijas daļa:
Senlaiku apvārdošanas un citi etnogrāfiski materiāli - Rudzītis, Eduards, 1882-
Kolekcijas daļa:
Senlatviešu reliģija vēlajā dzelzs laikmetā - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1937
Kolekcijas daļa:
Senlatvietis dzīvībā un nāves ēnā - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1938
Kolekcijas daļa:
Sēnalu literaturas saraksts - 1939
Kolekcijas daļa:
Sēnalu un neķītrību literatūras apvienotais - 1930
Kolekcijas daļa:
Sieviešu jautājums - 1906
Kolekcijas daļa:
Sieviete - Mizmalietis
Kolekcijas daļa:
Sievietes stāvoklis tagadnē un nākotnē - Bebel, August, 1840-1913 - 1905
Kolekcijas daļa:
Sistemātisks diktāts trijos kursos - 1903
Kolekcijas daļa:
Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. 1884 - Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība - 1884
Kolekcijas daļa:
Skaidras ziņas par palīdzības lādi priekš Lutera draudzēm Krievu valstī - Hillner, W., (Wilhelm), 1813-1868 - 1864
Kolekcijas daļa:
Skaistais sieviešu dzimums jeb Padoma devējs jaunekļiem, kas grib iemantot un uzturēt "skaistā dzimuma" mīlestību un patikšanu - 1902
Kolekcijas daļa:
Skola priekš kučeriem - 1871
Kolekcijas daļa:
Skola un dzīve - Петров, Григорий Спиридонович, 1868-1925 - 1913
Kolekcijas daļa:
Skolas dārzs - 1912
Kolekcijas daļa:
Skolas draugs. - Dāvis, Jānis, 1867-1959 - 1905
Kolekcijas daļa:
Smilten - Sivers, Jegór von, 1823-1879 - 1872
Kolekcijas daļa:
Smiltenes muzikas un dziedāšanas biedrības 40 gadi (1887-1927)
Kolekcijas daļa:
Sodi un balvas kā audzināšanas līdzekļi - Skurbe, J. - 1906
Kolekcijas daļa:
Sokrats - 1898
Kolekcijas daļa:
Sports tagad iekarojis modi
Kolekcijas daļa:
Stērķeļu izgatavošana no kartupeļiem mazās lauku darbnīcās
Kolekcijas daļa:
Sugu izcelšanās dabiskas izlases ceļā. 1.sēj. - Darwin, Charles Robert, 1809-1882 - 1913
Kolekcijas daļa:
Suns un kaķe : bērnu pasaka piecos cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1981
Kolekcijas daļa:
Sugu izcelšanās dabiskas izlases ceļā. 2.sēj. - Darwin, Charles Robert, 1809-1882 - 1913
Kolekcijas daļa:
Svešu vārdu grāmata - 1906
Kolekcijas daļa:
Swahrguļu Edwards (Treumans) - Paegļu Mārtiņš, 1877- - 1904
Kolekcijas daļa:
Šķērsām caur Sibīriju - Švarcs, Bernhards - 1900
Kolekcijas daļa:
Taigas bērniem ābece - 1919
Kolekcijas daļa:
Tautas augstskolu saweeniba - Beķers, Voldemārs, 1881-1941
Kolekcijas daļa:
Tautas dziesmas - 1908
Kolekcijas daļa:
Tautas pasaka par gudro kalpu un velnu - 1927
Kolekcijas daļa:
Tautas teikas un pasakas
Kolekcijas daļa:
Tautiskie centieni - Kronvalds, Atis, 1837-1875 - 1935
Kolekcijas daļa:
Tirzas draudze senāk un tagad - 1901
Kolekcijas daļa:
Trešā Latvija - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1968
Kolekcijas daļa:
Trubadurs - Cammarano, Salvatore, 1801-1852 - 1904
Kolekcijas daļa:
Tu un tavs bērns - Aereboe, H. J., (Hans Joachim), dz. 1823 - 1910
Kolekcijas daļa:
Upīša stāsti - Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960 - 1900
Kolekcijas daļa:
Uz ko audzināt? - Apsīšu, Jēkabs, 1858-1929 - 1925
Kolekcijas daļa:
Uz mūžu pazaudētā Edīte, jeb: Mantas kārības augļi - Atrimps - 1898
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Alūksni un apkārtni
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Doma muzeja archeoloģiskiem un kulturvēsturiskiem krājumiem - 1922
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa ievērojamākajām kurzemes hercogu pilīm - Ārends, Pēteris, 1900-1960
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Ogri - 1928
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Rīgu. 1.sērija - 1930
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Smilteni - 1932
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Vidzemes Šveici ar ceļu karti un ievērojamākiem skatiem - [1909]
Kolekcijas daļa:
Vadonis pie mācīšanas "Ābecē" - Dāvis, Jānis, 1867-1959 - 1898
Kolekcijas daļa:
Vadonis ticības mācībā un bībeles lasīšanā ar bībeles stāstiem, izskaidrojumiem un atskatiem un ar īsu ievadījumu Vecās un Jaunās derības grāmatās - 1903
Kolekcijas daļa:
Vadonis vācu valodas pašmācībai - 1918
Kolekcijas daļa:
Vadons caur Rīgu un viņas ievērojamām vietām ar dz[iesmu] sv[ētku] un izstādes programmām - 1880
Kolekcijas daļa:
Vadons pa Rīgu ar izstādes un pilsētas plāniem, iestāžu, veikalu, personu adresēm, grāmatu galdu, dzelzceļa sarakstu utt. - 1901
Kolekcijas daļa:
Vadons pa Rīgu ar Rīgas plānu - [1925]
Kolekcijas daļa:
Vadons pa Rīgu ar Rīgas vēsturi, ievērojamākām vietām, valsts un komunāliestāžu sarakstiem un Rīgas plānu - [1921]
Kolekcijas daļa:
Vaj cilveks cēlies no pērtiķa? - Censonis, J. Fr. - 1901
Kolekcijas daļa:
Vālodzīte
Kolekcijas daļa:
Vecie elki mūsu jaunākajā literatūrā - Jankavs, Jānis, 1886-1918
Kolekcijas daļa:
Veģetārā virtuve - Āriņa, M., (Marija) - 1935
Kolekcijas daļa:
Vēsturīgs vadonis caur Rīgu ar Rīgas plānu - Graudiņš, Kārlis, 1863-1915 - [1888]
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku "putna brīvība" pēc 1819. g. likuma - Ābers, Benno, 1909-1990 - [1936]
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku brīvlaišana un 1819. gada 26. marta likums - Ābers, Benno, 1909-1990 - [1936]
Kolekcijas daļa:
Viensievība un daudzsievība - Bjørnson, Bjørnstjerne, 1832-1910 - 1889
Kolekcijas daļa:
Vilhelms Tells: drāma 5 cēlienos - Schiller, Friedrich von, 1759-1805 - 1901
Kolekcijas daļa:
Visjaunakā abece mājām un skolām - 1911
Kolekcijas daļa:
Visjaunākā Ābece ar bildēm pušķota - 1920
Kolekcijas daļa:
Volfganga fon Gētes Lapsa Kūmiņš ar Vilhelm f[on] Kaulbaha zīmējumiem ; latviski pārcēlis un saskandinājis E. Dinsbergs - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1879
Kolekcijas daļa:
Wezā torņa noslehpums, jeb: Kad Deews palihds, wiss isdodas - Hoffmann, Franz, 1814-1882 - 1898
Kolekcijas daļa:
Wezmahmuļas pasakas - Bērziņš, Roberts, 1868-1935 - 1925
Kolekcijas daļa:
Wischņi - Eldgasts, Haralds, 1882-1926
Kolekcijas daļa:
Wispahrigs uniwersal wehstulneeks
Kolekcijas daļa:
Zeeniga Preestera Tohma no Ķempenes tschetras grahmatas, no pakkaļ-staigaschanas Kristum
Kolekcijas daļa:
Zeltenieša Pirmais maijs un briesmu nakts, jeb Rīgas skaistule varonīgā Rūtiņa - Rudzītis, Eduards, 1882-
Kolekcijas daļa:
Zeme debess plašumā - Makstis, Roberts, 1887-1938 - 1904
Kolekcijas daļa:
Zemes īpašums - 1906
Kolekcijas daļa:
Zemkopja vadonis - Lepevičs, Kārlis, 1822-1889 - 1890
Kolekcijas daļa:
Ziemeļnieces Bilžu ābece
Kolekcijas daļa:
Zviedru spička - 1904
Kolekcijas daļa:
Языковѣдѣніе : лекціи, читанныя студентам Владивостокскаго Историко-Филологическаго факультета в 1918-19 г.г. - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1919
Kolekcijas daļa:
Zvejniecības raksti : 1. burtnica - Bandrevičs, Ansis, 1850-1935 - 1919
Kolekcijas daļa:
Ābece ar bildēm
Kolekcijas daļa:
Sieviešu mīlestība - Berkow, Karl - 1897
Kolekcijas daļa:
Nabadzība izspiež asaras - Planck, Rudolf - 1891
Kolekcijas daļa:
Grāmata par pieklājību un smalku uzvešanos : pamācītājs kā tiklab saimniekam, kā arī viesim godprātīgi un pieklājīgi jāuzvedas: viesībās, mielastos - 1914
Kolekcijas daļa:
Siņņas par Drustu-draudses basnizu, muischam un semneekeem, kur warr redset, ka wezzos laikos sche bij un ka taggad irr; Drustu-draudsei par labbu sarakstitas un pee jaunas basnizas eeswehtischanas par peeminneschanu isdohtas no Wezzas-Drustes leelakunga Heinrich von Hagemeister. 1838ta gadda - Hagemeister, Heinrich von, 1784-1845 - 1838
Ir daļa:
Abdruck derer Schriften und Zierrathen /welche in der Hichfürstl. Hofbuchdruckerey, bey Johann Friedrich Steffenhagen, gegenwärtig befindlich sind
Izveidošanas datums:
25.04.2019
Labošanas datums:
25.04.2019
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/748774
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet