LV | EN
Nosaukums:
Rise of Literacy (Europeana, grāmatas)
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Rise of Literacy (Europeana, grāmatas)
Kolekcijas daļa:
Mācība, kā būs iedēstīt tās glābšanas baķes - 1816 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauna Latweeschu Spreddiģģu-Grahmata, kuŗŗā atrastini Wissi Spreddiģģi pahr teem Ewanģeliumeem, kas Swehtdeenās in us Swehtkeem, Trihs Wesperu Mahzibas, kas us tahm trim pirmahm Swehtku Deenahm, Astoņi Spreddiģģi, kas us Gaweņu laiku, Peezi Spreddiģģi, kas us Luhgschanas Deenahm, in weens Spreddiģģis, kas us Pateizibas jeb Meera Deenu lassami irraid, Tai Latweeschu Deewa Draudsibai par Labbu sataisita, in jaunos skaidrôs Rakstos eespeesta - Mancelis, Georgs, 1593-1654 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmie vispārigie Latviešu dziedašanas svētki Rīgā, no 26ta līdz 29tam jūnijam 1873 : (izrīkoti caur Rīgas Latviešu biedrību) - Latvju vispārējie dziesmu svētki (1 : 1873 : Rīga, Latvija) - 1873 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wadonis pa Rigu Latweeschu III. wispahrigajôs dseedaschanas swehtkôs - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pamahziba, ka V Latweeschu Wispahrigo dseesmu swehtku dseesmas jamahza - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arāja Janča runas - Spurgeon, Charles Haddon, 1834-1892 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture tautskolām - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par pieklājību un smalku uzvešanos : Pamācītājs, kā tiklab saimniekam, kā arī viesim godprātīgi un pieklājīgi jāuzvedas : viesībās, mielastos, dejā, kāzās, vizītes taisot, līdzjūtību parādot u.t.t. - Doriņš, I. - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baggatibas laime : Stāsts tautas brāļiem par derrigu laika kavekli - 1862 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Turaidas jumprava - Dauge, Juris, 1835-1910 - 1857 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Audzināšana : fiziskā, tikumiskā un garīgā - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasīšanas grāmata skolas bērniem - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasāmā grāmata skolas bērniem - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli latviešu tautas medicīnai - Birsmanis, E. - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija tautas skolām - Aviksnis, J. - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu brāļu draudze dzimtbūšanas laikos - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Paša audzināts - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1869 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīmes un proza - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ļaunais gars - Blaumanis, Rūdolfs - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No Daugavas līdz Donavai - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un Kaudzītes Matīsa rakstu darbiem. I.sēj. III.d. : ceļojumu apraksti - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der Staburags - Stender, Johann Christian, 1787-1862 - 1850 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un kaudzītes Matīsa rakstu darbiem. I. sēj. II. d. : ceļojuma apraksti - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un Kaudzītes Matīsa rakstu darbiem : I. sēj. I.d. : ceļojumu apraksti - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zem vakara zvaigznes - Aspazija - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Boass un Rute : drama pēc Bībeles motiviem 3 cēlienos, 4 ainās - Aspazija - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kaisītās rozes : dzejoļi (1933-1936) - Aspazija - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izplesti spārni : dzejas : 1908-1918 - Aspazija - [1920] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes tschetros zeeleenos no Aspasijas - Aspazija - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atriebēja : drama iz pagājušā gadu simteņa 5. cēlienos : fragments - Aspazija - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņa par nākamību : novele - Aspazija - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dwehseles krehsla : Aspasijas dsejas - Aspazija - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs - Aspazija - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Briefe aus und nach Kurland während der Regierungsjahre des Herzogs Jakob: 1. Theil - Mirbach, Otto von, 1766?-1855 - 1846 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas No atzīšanas koka - Aspazija - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Torņa cēlējs : drama no viduslaikiem : piecos cēlienos ar epilogu - Aspazija - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas Zelta mākoņi : [autobiografija] - Aspazija - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dvēseles ceļojums : dzejas, (1928.-1933.) - Aspazija - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prologs jubilejas svētkiem : Rīgas Latviešu biedrības skatuves 25 gadīgai pastāvēšanai - Aspazija - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Velna nauda : teiku komēdija (5 cēlienos) - Aspazija - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Asteru laikā : rudens dzejoļi - Aspazija - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zalša līgava : teiku drama 7 ainās ar epilogu - Aspazija - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trejkrāsaina saule : dzejas : ziedonim un jaunībai - Aspazija - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas Zila debess : autobiografija - Aspazija - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zeltīte : drāma 2 cēlienos - Aspazija - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mēnessdārzs : dzejas - Aspazija - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ragana : dramatisks fragments - Aspazija - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spoži sapņi : dzejiski tēlojumi - Aspazija - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspazija : Sen-Helladas drāma : piecos cēlienos (septiņās ainās) - Aspazija - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos - Aspazija - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne - Aspazija - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarkanās puķes : dzejoļi - Aspazija - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sidraba šķidrauts : teiku drama 5 cēlienos : notiek paganu laikos - Aspazija - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saulains stūrits : liriska biografija - Aspazija - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziedu klēpis - Aspazija - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raganu nakts - Aspazija - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Daugawa : sehrdeeņu dzeesma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1919] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zelta seetiņsch - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mušu ķēniņš : bērnu pasaka 5 cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Sweika, brihwā Latwija! : dsejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūza cīņās : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas ragana : vienas nakts sapnis : triloģijas 3. daļa - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sirds devējs : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Musa mahjâs : sweizeeni daudseem un weeneem - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1924] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aizas ziedi : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielās līnijas : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gals un sahkums : weena rituma seemas-dseesma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Putniņš uz zara : dzejas maziem un lieliem bērniem - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raiņa Lellīte Lolīte : viņas dzīve un gals - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ilja Muromietis : krievu traģēdija 5 cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1923] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Puķu lodziņš - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dvēseles dziesmas : atstātie dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ave sol! : Esi sweizinata saule! : dseja - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tālas noskaņas zilā vakarā : Raiņa dzejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wehtras sehja : dsejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Zelta zirgs : saulgriežu pasaka 5 cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāzeps un viņa brāļi : drāma četros cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Spehleju, danzoju-- : welnu nakts peezos zehleenos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Čūsku vārdi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz mājām : trimdnieka sapnis starp diviem ceļiem - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Novelas : I [daļa] - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raiņa Vasaras princīši un princītes : dzejoļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīla stiprāka par nāvi : Turaidas Maijas traģedija 5 cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Induls un Arija : jaunības traģedija 5 cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Saulīte slimnīcā : kā pieci bērni kavēja sev laiku desmit slimības dienās - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Addio bella : no Dagda skicu burtnicas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1920] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krauklitis : panahksneeku dseesma 5 zehleenos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mēness meitiņa : novella no Dagdas skiču burtnīcas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sudrabota gaisma : mana dzimtenes gada Fata Morgana 2 : No Dagdas skiču burtnīcas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kastaņola : pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ragana : dramatisks fragments - Aspazija - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1904] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Wirpulī : humoristiski satīrisku rakstu un epigrammu krājums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klusā grahmata : dsejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Septiņi malenieši : joku stāsti - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahre. 1884 - Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrība - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahre. 1885 - Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrība - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltischer historisch-geographischer Kalender. 1908 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltischer historisch-geographischer Kalender. 1910 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltischer historisch-geographischer Kalender. 1912 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltischer historisch-geographischer Kalender. 1914 - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik. 1900 - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunais spehks : J. Raiņa dsejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1907] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wehrtibas pahrwehrtejot : otree kopotee raksti - Eglītis, Viktors, 1877-1945 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tee, kas neaismirst : rudens dseesma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - [1911] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga : kultūrvēsturisku romānu triloģija - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
LETTISCHE Lang-gewünschte Lettische POSTILL, Das ist: Kurtze und Einfältige, jedoch Schrifftmässige Erklärung Aller Sonntäglichen und vornehmsten Fest-Evangelien, die im Fürstenthumm Cuhrland und Semmgallen, auch im überdünischen Liefflande, so weit die Lettische Sprache sich erfrecket, durchs gantze Jahr gelehsen werden, GOtt zu Ehren, allen Christlichen Hauß-Vätern zu Nutz und sehliger Erbauung - Mancelis, Georgs, 1593-1654 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ta pirma Pawaru Grahmata, no Wahzes Grahmatahm pahrtulkota - Harder, Christoph, 1747-1818 - 1795 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece mājai un skolai - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
LETTUS, Das ist Wortbuch, Sampt angehengtem täglichem Gebrauch der Lettischen Sprache; Allen vnd jeden Außheimischen, die in Churland, Semgallen vnd Lettischem Liefflande bleiben, vnd sich redlich nehren wollen, zu Nutze verfertigt - Mancelis, Georgs, 1593-1654 - [1638] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece mājai un skolai - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ta Mahziba, kā tee Skohlmeisteri pehz scho jaunu ABZ teem Skohlas-behrneem to Lassischanu it weegli warr ismahziht - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1797 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der Erhabene Lobesgang Gottes zur allgemeinen Gottesverehrung - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1796 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Miscellanea. Excerpta Theol. [piezīmju grāmatiņa rokrakstā] - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1794 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Philosophische Gedanken uber wichtige Gegenstande... - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1795 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauna Gada Wehleschanas pehc ikkatra gribbeschanas - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1782 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anmerkungen und Zusäzze, zu der neuen lettischen Grammatik des Herrn Probst Stender. - Harder, Christoph, 1747-1818 - 1790 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gedanken eines Greises uber den nahen Zustand jenseit des Grabes - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1786 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neue vollstandigere Lettische Grammatik - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1763 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Истина религiи вообще въ двухъ частяхъ ... Часть I. - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1785 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstas Gudribas Grahmata no Pasaules un Dabbas - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1774 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Slawas un Preezas Dzeesma : Sawam wezzam Mahzitajam kas to Lestenes Draudzi peezdesmits Gaddus mahzijis par Gohdu un par Peemiņņu tahs Swehtdeenas kurrâ wiņsch sawu Amatu usņehmis no saweem Draudzes Behrneem dzeedata Wassaras Swehtku atswehtê tannî Gaddâ 1791. - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - [1791] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bildu ābice - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1787 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauna ABC un lasīšanas mācība - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1797 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Beschreibung der neuen Erdkugel, welche auf allerhöchsten Befehl S[eine]r Königl[ichen] Majestät von Dännemark Norwegen zu Kopenhagen verfertiget worden von Gotthard Friedrich Stender, der Königl[ichen] deutschen Gesellschaft zu Göttingen ordentlichen Mitgliede - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1766 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eelihses diwpadesmit swehtas Dseesmas, / Latweeschu wallodā pahrtulkotas no ta Wezza Mahzitaja Stendera. - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1789 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anmerkungen über die Gegenanmerkungen des Verfassers Der Offenbarung Gottes in der Natur - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - [1785] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stenders G.F. Priekšvārds //Gudra Mahzischana : wisseem saimneekeem un mohderehm par labbu ... - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1791 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lettische Grammatik. - 1783 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Истина религiи вообще въ двухъ частяхъ ... Часть II. - 1785 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anmerkungen über Die Offenbarung Gottes in der Natur, die eine Schrift für Jedermann seyn soll - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - [1785] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raiņa Sveika, brīvā Latvija! - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Masa Bihbele. Tas irr: Swehti Stahsti, no Deewa Wahrdeem islassiti, un ar isskaidrotahm un spehzigahm Mahzibahm un swehtahm Dohmahm istaisiti - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1790 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gals un sahkums : weena rituma seemas-dseesma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pūt vējiņi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugava - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Induls un Arija : jaunības traģedija 5 cēlienos. - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ave Sol - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Salna pavasarī - Blaumanis, Rūdolfs - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 6.sējums - Aspazija - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kastaņola - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Staburaga bērni - Valdis, 1865-1934 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nāves ēnā - Blaumanis, Rūdolfs - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā es brauzu Seemeļmeitas luhkotees - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aizejošais - Ziemeļnieks, Jānis, 1897-1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļa malā - Blaumanis, Rūdolfs - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bagāti radi - Apsīšu, Jēkabs, 1858-1929 - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sidraba šķidrauts - Aspazija - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvaigžņu nakts - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalpa zēna vasara - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raudupiete - Blaumanis, Rūdolfs - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Via dolorosa - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 3.sējums - Aspazija - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 2.sējums - Aspazija - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 5.sējums - Aspazija - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 4.sējums - Aspazija - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 3.sējums - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krišjāņa Barona raksti. I - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ausekļa kopoti raksti - Auseklis, 1850-1879 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kr. Valdemāra Raksti. 1.sējums - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kr. Valdemāra Raksti. 2.sējums - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izlase - Alunāns, Juris, 1832-1864 - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eduarda Veidenbauma raksti - Veidenbaums, Eduards, 1867-1892 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
K. Skalbes Sarkanās lapas - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziedu klēpis - Aspazija - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviskums mūsu dievkalpojumos - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Catalog der Kurländischen culturhistorischen Ausstellung zu Mitau 1886. - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ABC Pirmie soļi - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lustīgais zvirbuls : Wisseem jautribu un johkus mihledameem par islusteschanohs gohdos un zittās weesigās sanahkschanās apgahdahts - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 5. sēj. - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābecīte mājām un skolām - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zaķīšu pirtiņa - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
A. Saulieša Izmeklēti raksti - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece jeb pirmā lasīšanas mācība - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mērnieku laiki - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tas deewabihjigs andelmannis Daniels Loests - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 5.sējums - Aspazija - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks, 1710-1740 - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis latviešu valodas mācībā tautas skolām - Stērste, Andrejs, 1853-1921 - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis skuķkopībā - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 2.krājums - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Velniņi - Blaumanis, Rūdolfs - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krievu valsts attīstības gājums, jeb, Krievijas vēstures pārskats - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1887 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tracis - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarkanais putniņš un zilais putniņš - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latweeschu walodas gramatika preeksch skolahm un paschmahzibas - Tauriņš, G., (Gerhards) - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dievišķīgās rotaļas - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Orleanas Jumprawa un Maria Stuart - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata katram - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 3. sēj. 3. daļa - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgaliešu pasakas - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Страумени - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievērojami latvieši. 2.burtnīca - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: satura rādītājs (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 3.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Semes dehls - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 3. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas latviešu biedrības zinību komisijas Rakstu krājums. 4. un 5. krājums - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 4.grāmata - 1873 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecais pilskungs - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece rātniem bērniem - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der lettischen Grammatik zweiter Teil : Syntax (Magazin: 10.sējums, 1. daļa) - Rosenberger, G. - 1852 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apsīšu Jēkabs [Jānis Jaunzemis] savā dzīvē un darbā - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija tautas-skolām - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 3.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1793 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Kundera dabas-stahstu wadonis - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlestības un mīlestības-gaudu dziesmas - Lapas, Mārtiņš, 1846-1909 - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 7.sējums, 1. daļa - 1844 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārstniecības stādi, krāti un izstādīti no mag. E. Birzmaņa aptieku preču tirgotavas - Birzmanis, Ernests, 1860-1900 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 16.sējums, 3. daļa - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 11.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahr-Zahlen aus der Geschichte von Riga - 1810 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas teikas un pasakas VI. 1. un 2.puse - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaciņu šūpulītis - Plūdons, Vilis, 1874-1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sudrabota gaisma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nabbaga Prizs - 1866 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 1.sējums, 1. daļa - 1829 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mūzikas materiāli. 3.grāmata - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vollständige Bibliothek kurländischer und piltenscher Staatsschriften, der Zeitfolge nach aufgestellet - Schwartz, Johann Christoph, 1722-1804 - 1799 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 3.grāmata - 1860 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
A. Zāles jaunā pavāru grāmata - Zāle, A., (Andrejs) (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 1.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1791 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Melanijas Mellin Lauksaimnieču pavāru grāmata ar pamācību par dažādu godību sarīkošanu, pēc lauku vajadzībām un apstākļiem - Mellina, Melanija - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No atzīšanas koka - Aspazija - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu draugs un vadons no ābecijas līdz skolas-maizei, jeb, Pirmā lasāma grāmata mājās un skolās - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der Stadt Riga Verwaltung und Haushalt in den Jahren 1878-1900 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jura Neikena Stahsti, dseesmas un gudribas mahzibas - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1870 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Aspazija - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunekļu vadons, jeb padomadevējs kā viņiem dzīvē un viesībās jāuzvedās un kā jāizturās, lai varetu iegūt savas izredzētās pretmīlestību - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rigas Latweeschu beedribas pirmais gadu-desmits, 1868-1878 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geografija - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis caur Rīgu un viņas ievērojamām vietām ar dz. sv. un izstādes programmiem - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 20.sējuma 3. daļa - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Spehleju, danzoju-- - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par valodas dabu un sākumu - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 10.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Puķu kurwits un Baltā Rose, jeb, Pahrsteigschanahs mihlestibā - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Белая одежда - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 7.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1814 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz mājām - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ozolkalna Roze, jeb: Uzticīga mīlestība iespēj visu - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlestības jūrā, jeb: Žīds par precinieku - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latviešu biedrība sešos gadu desmitos - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 4. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Virzas raksti. I - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dobeles baznīcas 400 gadu vēsture - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Turaidas Roze jeb mīla stiprāka par nāvi - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 15.sējums, 3. daļa - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Semes dehls - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija 1918.-1928. gados - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 6. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti : 2.sējums - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece latgališu barnim - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu prieks - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pērļu zvejnieks - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece, ko pēc visjaunakās un vieglakās mācibas vīzes sastādijis F. Siewerts - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti 3.sējums - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 2.sējums, 1. daļa - 1829 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas un lūgšanas Dzīvības Kokam - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zila debess zelta mākoņos - Aspazija - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 8.sējums. Latviešu ļaužu dziesmas un ziņģes - Büttner, Georg Ludwig Friedrich, 1805-1883 - 1844 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 19.sējums, 2. daļa - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Plūdons - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Annas Brigaderes Pasaku lugas - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas skolotājs - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 9.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata skolotājiem - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ļaunais gars - Blaumanis, Rūdolfs - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 12.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atriebēja - Aspazija - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktiska pavāru grāmata - Korta, Māra - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 16.sējums, 1. daļa - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 4.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1793 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas Mazajo saulainais stūrīts I - Aspazija - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti : 3.sējums - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prof. J. Lautenbaha Latviešu literatūras vēsture I - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lāčplēsis - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prof. P. Šmidta Latviešu mitoloģija - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 17.sējums, 1. daļa; 18.sējums - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmie akordi - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher. 1.Teil - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1780 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ho-Taï - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece pēc jaunas metodikas - Libeks, R., (Rūdolfs), 1853?-1908 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īstais padomnieks, jeb Viegli saprotama pamācība par smalku un pieklājīgu uzvešanos, kā ikkatram jāizturās visādos dzīves atgadījumos un sabiedrībās. - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības vēsture. 3.sējums - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas latviešu biedrības zinību komisijas Rakstu krājums. 3.krājums - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ans Leitana dsihwe, darbi un mirschana - 1875 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Seltenite - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mare - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sveicināšanas padomi ar izskaidrošanām, ko bučošanās, rokassniegšana, cepures celšana u.c. nozīmē - Mekons, Frīdrihs, ap 1833-1901 - 1875 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauna ābece - Švehs, Ernsts Aleksandrs - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem pa Latgali - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin : 13.sējums, 3. daļa - 1866 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 9.sējums, 3.daļa - 1848 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarkanais jātnieks - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Blaumaņa lugas - Blaumanis, Rūdolfs - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu audzināšana, jeb, Kā Krietas saimnieks, Prāta Jānis savu dēlu Kristapu audzinājis - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krajums. 6.krājums - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trīs dienas iz tā dziesminieka Gellerta dzīves - Horn, W. O. von, 1798-1867 - 1862 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlestības varā - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā Taiti salas ļaudis palikuši par ticīgu tautu - 1863 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prologs jubilejas svētkiem : Rīgas Latviešu biedrības skatuves 25 gadīgai pastāvēšanai - Aspazija - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teorētisks-praktisks ierādījums latviešu valodas-mācības mācīšanā - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēl reiz Pārstrauta Jānis ar savām "domām" un Montanus ar tādām pašām domām - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Turaidas jumprava Roze, jeb: Gods iet pār nāvi - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Poruka Kauja pie Knipsakas - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Puķu pušķis - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1873 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vaidelote - Aspazija - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sēta un skola : jauna lasāma grāmata mājā un skolā. 3. daļa - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 6.burtnīca - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ausekļa Raksti - Auseklis, 1850-1879 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas skolnieks, caur kuru var īsā laikā uz vieglu vīzi iemācīties rakstīt un lasīt - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latweeschu lirikas attihstiba - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 7.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu skolēnu nesekmības cēloņi - Štāls, Miķelis, 1874-1947 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlestibas laime - 1863 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Etnografija - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1876 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 19.sējums, 3. daļa - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wahzu wallodas mahziba preeksch latweescheem. 1.daļa - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1861 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par piemiņu - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Roberts un Marija, jeb Resnais Bička - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas audzināšana. 2. - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņa par nākamību - Aspazija - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pērļu zvejnieks - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas pasakas. 1.daļa - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Autobiogrāfija ar ģīmetni ievadu - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 4.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īsa mācība, kā bites jākopj un jāaudzina - 1860 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas Mazajo saulainais stūrīts II - Aspazija - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautieša Rokas grāmata 1926. gadam, II. paplaš. izd. - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija starp Eiropas valstīm - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši svešumā un citas tautas Latvijā - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 8.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livlands zerstörte Schlösser. I.Teil - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece, jeb vajadzīga bērnu-paija - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bilžu grāmatiņa VI - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece, jeb pirmais vadons lasīšanā - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Princese Gundega un karalis Brusubārda : pasaka 4 cēl. (6 bildēs) - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pavāru grāmata - Apsīte-Kuļša, Auguste - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 20.sējuma 4. daļa - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaistā cietēja Milda - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 1. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaistā Ženija, jeb: Mīlestības prieki un asaras - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Priecīgs sākums - Štāls, Miķelis, 1874-1947 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristīgās ticības laiku stāsti no ķeizara Konstantīna beidzamām dienām līdz pāvesta Gregora nāves laikam - Döbner, August, 1800-1873 - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lāčplēsis, latvju tautas varonis - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 2.sējums, 3 daļa - 1830 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 1.grāmata - 1860 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Barons - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 5.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 5. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Auseklis [Krogzemju Mikus] - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Otomars un Lucija, jeb Uz moku beņķa - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wezais Deews wehl dsihwo - Hoffmann, Franz, 1814-1882 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maija un Paija - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas pasakas III.2 - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Audzinātāja piezīmes - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neredzīgais Kaspars un viņa dēls - Dauge, Juris, 1835-1910 - 1860 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rihta blahsma, jeb pirmā gariga mahziba maseem behrneem - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadons rakstienos tautas skolām - Kalniņš, Juris, 1847-1919 - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Einiges zur Geschichte der Doblenschen Kirche - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wahzu wallodas mahziba preeksch latweescheem. 2.daļa - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlestības dziesminieks Esenberģu Jānis - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eža kažociņš - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture pamatskolām - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Juris Mancelijs, Kristaps Firekers, Ernests Gliks - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Heinrich's des Letten älteste Chronik von Livland - Indriķis, Latviešu, 1187-pēc 1259 - 1857 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 5.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1794 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit. II - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1806 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Labb' izprovēti un vērā liekami padomi: kā slaucamas govis būs prātīgi turēt un apkopt - 1856 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baznīcas vēsture - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meschoņu rokās, jeb zihnischanahs us dsihwibu un nahwi - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīmes. - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Audzinātāja dvēsele un skolotāju izglītības jautājums - Kerschensteiner, Georg, 1854-1932 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsturiski un etnogrāfiski raksti - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zustände Kurlands im vorigen und diesem Jahrhundert - Rechenberg-Linten, Ernst von, 1788-1858 - 1858 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis tūristiem - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 6.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Knaks! - Ziemeļnieks, Jānis, 1897-1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher. 3.Teil - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1782 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 12.sējums, 3. daļa - 1858 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarunas latviešu, krievu un vācu valodās, jeb, Derīgs vadonis katram, kas grib ar šīm valodām pilnīgi iepazīties - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kad ābeles zied - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem. II.daļa - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 4.sējums, 1. daļa - 1833 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 9.sējums, 1. daļa - 1847 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latweeschu rakstneezibas teorija - Kalniņš, Juris, 1847-1919 - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māksla un audzināšana - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Reformationsgeschichte Livlands - Helmsing, J. Th., (Johann Thiel), 1835-1895 - 1868 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mebeligā Rīga un pielikumi, 1921-1923 - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin, herausgegegeben von der Lettisch - Literärischen Gesellschaft.; 10.sēj. 1-3 daļa - 1855 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārļa Skalbes Pasakas - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielā Lavīze un citi stāsti - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Purvā - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der Rigasche Kalenderstreit zu Ende des 16. Jahrhunderts - Dzirne, Frīdrihs, 1835-1872 - 1867 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 6.sējums - 1838 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sēta un skola - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krahjums - 1876 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem pa Zemgali un Kursu - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte von Liv- und Estland.1.Teil - Jannau, Heinrich von, 1753-1821 - 1793 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas audzināšana. 3. - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nāves ēnā - Blaumanis, Rūdolfs - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīnumstabulīte - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadoņi un politiķi - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši 20. gadu simtenim atnākot - Puriņu, Klāvs, 1858-1935 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Džona Reskina mākslas pedagogika - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 4.sējums, 5. daļa - 1834 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Einer Witwe Sohn - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Valdemars - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Raudup-Wirtin - Blaumanis, Rūdolfs - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studijas latviešu brāļu draudzes vēsturē - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Piecdesmit pasaciņas ar bildēm - Hey, Wilhelm, 1789-1854 - 1862 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmais Latvijas nacionālo karaspēku virspavēlnieks pulkvedis Oskars Kalpaks - Virza, Edvarts, 1883-1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latviešu biedrības lasāmas bibliotekas katalogs - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laikmeta dokumenti - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 16.sējums, 2. daļa - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības vēsture. 2.sējums - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 4.sējums, 2. daļa - 1836 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 17.sējums, 2. daļa; 18.sējums - 1887 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsti iz vēstures, kā lasāma grāmata - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 2. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Asara kopoti raksti 2.sējums (1-3 burtnīca) - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kaudzītes Reinis - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sagļi - Blaumanis, Rūdolfs - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece - Ivans, A., (Augusts), dz. 1889 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 14.sējums, 3. daļa - 1869 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Straumēni - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andreja Pumpura Raksti - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Puķu valoda un krāsu nozīme - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mērkaķis - Ezeriņš, Jānis, 1891-1924 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 12.sējums, 4. daļa - 1860 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aronu Matisa Vecais Pantenius - Āronu Matīss, 1858-1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāna Asara kopoti raksti 1.sējums (1-3 burtnīca) - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pelēkais jātnieks - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu draugs - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tālas noskaņas zilā vakarā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laikmeta dokumenti - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trīs gadsimti un trīs vadoņi - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Auseklis (Krogzemju Mikus), viņa mūžs un darbi - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mītoloģija - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agrā bērnība - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūķīšu grāmata - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas pasakas III - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vaterländisches und Gemeinnütziges. 1 Heft - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1871 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atraitnes dēls - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 2.grāmata - 1860 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts dibināšana - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit. VI - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1810 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 15.sējums, 4. daļa - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 1.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Indrāni - Blaumanis, Rūdolfs - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Behrnu draugs - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sniega laukos - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu daiļrakstniecība 1894. gadā - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
La couronne d' airelles - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzimtenes baznīcas vēsture - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līgotņu Jēkaba Kronvalda Attis - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dievs, daba, darbs - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģisku rakstu krājums. 1900 - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nameja gredzens - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautieša Rokas grāmata 1926.gadam - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 7.burtnīca - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecais Stenders savā dzīvē un darbā - Kundziņš, Kārlis, 1850-1937 - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 21.krājums - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas druva - Abuls, Pēteris, 1860-1926 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu prieks jeb maza, maza grāmatiņa, caur ko bērni viegli, ātri un skaidri var iemācīties lasīt - Spāģis, Andrejs, 1820-1871 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata pedagoģijā - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Paidagoģisks padomnieks - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaistā Kalnapils Alma, jeb: Teodors un barons Bindars - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. Pasakas - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kareivji - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana atmiņas par latviešu teātra izcelšanos - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elegance un kļūdas Rīgas dāmu tualetēs - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krajums izdots no Rigas Latv. Beedribas Zinibu komisijas. 8.krajums - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas raksti : 8.burtnīca - Aspazija - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu raksti - Bāliņš, A. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 2.sējums, 2. daļa - 1830 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klusā grāmata : dzejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ortografijas kurss - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sveschu wahrdu grahmata - Mekons, Frīdrihs, ap 1833-1901 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 11.sējums, 2. daļa - 1856 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Liepāju ar pilsētas plānu - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācibas grāmata, savām mācitām Latviešu bērnu-saņēmejām par piemiņu - Dieterich, Heinrich Gottfried Theodor von, 1811-1892 - 1858 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes ļaudis un vidi - Alunāns, Indriķis, 1835-1904 - 1867 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti : kultūras ceļi II - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 9.sējums, 2. daļa - 1848 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dvēseļu putenis. 1.daļa - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Rīgas Jūrmalu - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti : kultūras ceļi I - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literariskā (latviešu draugu) biedrība savā simts gadu darbā - Āronu Matīss, 1858-1939 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Soda diena - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Aspazija - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1781-1782 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Manta un mīlestība - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecpiebalga - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Parises assins kahsas - Mekons, Frīdrihs, ap 1833-1901 - 1870 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dobeles vadonis tūristiem. Pirmais gada gājums - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
200 usdewumi preeksch pahrtulkoschanas no wahzu walodas latwiski un no latweeschu walodas wahziski - Spiess, Friedrich - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalpa zēna vasara - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
W.Chr. Friebe's Beiträge zur livländischen Geschichte aus einer neuerlichst gefundenen Handschrift. - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1791 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 2.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1792 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 6.sējums - Aspazija - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti par Latvijas baznīcas vēsturi - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece, jeb, Bērnu pirmā lasāma grāmata - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas saimneeziba - Alunāns, Juris, 1832-1864 - 1867 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atslega no krievu lasišanas, jeb, Latviešu ābece ar krievu bōkstabiem un pielikšanu īsas krievu ābeces - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģisku rakstu krājums. 1898 - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin : 13.sējums, 2. daļa - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas dziesmas - Schönberg, Ernst Ferdinand, 1825-1894 - 1870 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas pasakas II - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 3.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valdis un Emma, jeb: "Gals labs, viss labs" - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deklamācija jeb daiļlasīšana - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studien aus dem Gebiete der lettischen Archäologie, Ethnographie und Mythologie - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Muhsu tehwsemmes aprakstischana un daschi peelikkumi ihsumā saņemti - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1859 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Otra bokstabu mācība ar 24 lopu un zvēru bildēm - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krievu valodas māciba. 1.daļa - Alunāns, Indriķis, 1835-1904 - 1872 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas metodika - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Audzināšanas mācība - Štāls, Miķelis, 1874-1947 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolotāja meita skaistā Lūcija un jaunais mācītājs Francis - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu tautas dziesmas - Āronu Matīss, 1858-1939 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Virzas raksti. III - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs - Aspazija - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Zelta zirgs - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inhaltsverzeichniss der Livländischen Jahrbücher (1030-1761) - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Turaidas jumprava, jeb: Mīlestība un nāve - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti : 1.sējums - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķehniņsch par prezzeneeku - 1872 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mūzikas materiāli. 1.grāmata - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Divi augstas dziesmas - 1858 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jura Neikena Pedagoģiski un sabiedriski raksti - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Audzināšanas un mācīšanas kļūdas - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin; 10.sējums, 2. daļa - 1853 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas maize - Heerwagen, Ludwig, 1817-1899 - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas statistikas atlass - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes - Šveicija, Sigulda, Turaida, Krimulda un vadons pa "Vidzemes-Šveiciju" : līdz ar karti, kur uzzīmētas visas ievērojamas vietas, braucami zeļi un kāju celiņi - Vīstucis, Jūlijs, 1839-1909 - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Stadt Goldingen in Kurland - Hennig, Ernst, 1771-1815 - 1809 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teiksmas jeb pasakas - Hauff, Wilhelm, 1802-1827 - 1868 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 20.sējums, 2. daļa - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mēness meitiņa - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas tie tādi, kas dziedāja - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas maize - Heerwagen, Ludwig, 1817-1899 - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izpostītā Latvija - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zaudētas tiesības - Aspazija - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā Aida, Gaida un Frīdis brauca pie vecmāmiņas ciemā - Ziemeļnieks, Jānis, 1897-1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1805 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Vidzemes Šveici - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Etnografisku rakstu krājums. II - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīca. IV.sējums - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brāhļu draudze Vidzemē - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 8.burtnīca - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Durch den Sumpf - Blaumanis, Rūdolfs - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jūrciema skaistā varone Ella - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlestības rozītes jaunībai - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads valodniecībā - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas teikas un pasakas V - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit. IV - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1808 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dwehseles krehsla - Aspazija - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaka par bāreni ganuzēnu, trim brīnumstabulītēm, diviem ķēniņiem un vienu ķēniņmeitu - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daschadu wezzu un jaunu rakstu krahjums, kur warr atrast siņģes, pasakkas, mihklas, mahzibas dseesmiņas, un stahstus, kas no wahzu wallodas pahrtulkotas woi jaunas isdohmatas un sarakstitas zaur Sehlpils prahwestu un Birschu un Sallas draudses mahzitahju, Latweeschu wallodas mihļotaju un beedri - Lundbergs, Jākobs Florentīns, 1782-1858 - 1850 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 14.sējums, 1. daļa - 1868 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas audzināšana. 1. - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rezervāts Moricsalā - Kupffer, Karl Reinhold, 1872-1935 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 10.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāna Asara kopoti raksti 3.sējums. (1-3 burtnīca) - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laipnības un smalkas izturēšanās mācības - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 3.sējums - Aspazija - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dievs, daba, darbs - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāfa lielmāte Genoveva - Schmid, Christoph von, 1768-1854 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vaterländisches und Gemeinnütziges. 2 Heft - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1871 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Doma baznīcas vadonis - Peņģerots, Visvaldis, 1897-1938 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Welnamedischana un tihjeris - 1870 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 1.sējums - Aspazija - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīca. I.sējums - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher. 4.Teil - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1783 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alfa un auto - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Virzas raksti. IV - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaistā Valija, jeb Caur tumsu pie gaismas - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prof. Dr. J. Lautenbaha Latviešu literatūras vēsture II - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher. 2.Teil - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1781 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 18.krājums - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Doblen - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1873 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Ogri - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 8.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latwijas walzts - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķeizara dienas Rīgā, jūnijā, 1867.gadā - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1867 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārlis Mülenbachs - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas mācība - Kalniņš, Juris, 1847-1919 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Berline - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Перстень короля Намея - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 19.sējums, 4. daļa - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ernests Dīnsberģis - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīkla - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dievs un velns - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Akmeņu sprostā - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzives zimfonijas - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Ābece] - 1856 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andrejs un Ella, jeb: Zem mīlestības nastas - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līgotņu Jēkaba Juris Alunans - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas. 10.burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalpa zēna vasara - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvzemnieks I - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bukurags - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 5.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kokneses skaistā jaunava Lucija, jeb: Otomārs un Vilibalds - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skarbos vējos - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Noslēpums - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zigfrīds Meierovics - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bilžu ABC par prieku maziem bērniņiem - 1871 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Puķu lodziņš - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krievu valodas māciba. 2. daļa - Alunāns, Indriķis, 1835-1904 - 1872 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Aspazija - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katalog der Rigaschen culturhistorischen Ausstellung - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1894 - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 19.sējums, 1. daļa - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas dziesmas, salasītas Ventas krastos Leišmalē - 1876 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rigas Latweeschu Beedrība sawâ 25. gadu darbâ un gaitâ - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Torņkalna meitiņa Līziņa un palkavnieks Valdis, jeb: Mīlestības varā - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit. III - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1807 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dvēseļu putenis. 3.daļa - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krusttēvs - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 11.sējums, 1. daļa - 1856 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte von Liv- und Estland.2 Teil - Jannau, Heinrich von, 1753-1821 - 1796 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarkanās puķes - Aspazija - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ABC - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Gals un sākums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz saulaino tāli - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas 50 gadi kultūras darbā: 1886-1936 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Roze - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece un Mārtiņa Lutera Mazais katķisms - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis latviešu valodas mācībā pagastu-skolām 3 koncentriskos riņķos - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 15.sējums, 1. daļa - 1872 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Erster Versuch, Einer kurtz-verfasseten Anleitung, Zur Lettischen Sprache - Adolphi, Heinrich, 1622-1686 - 1685 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sprīditis - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mērnieku laiki - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Čūsku vārdi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raganu nakts - Aspazija - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācītāja K.Freudenfelda Sv.Ģertrudes baznicas II.latviešu draudze pirmajos 30 pastāvēšanas gados (1898.-1928.g.) - Freidenfelds, Kārlis, 1867-1943 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laulības dzīves zinība - Bauders, Karlis - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīca. II.sējums - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krischjanis Waldemars sawā dsihvē un darbā - Āronu Matīss, 1858-1939 - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livlands zerstörte Schlösser. III.Teil - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ragana : dramatisks fragments - Aspazija - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zeltīte : drāma 2 cēlienos - Aspazija - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pavāru grāmata, pēc izmēģinajumiem sastādita no kāda teicama pavāra - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 5.sējums, 2. daļa - 1836 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Audzināšanas ideāls un īstenība - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas jaievēro katram jaunās tiesas ievedot, kam prāvas iesāktas - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads baltu filoloģijā - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uguns un nakts - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mūzikas materiāli: IV - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Etnografisku rakstu krājums. I - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kaudzītes Matīsa dziesmiņas - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1872 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ko liela latviete mums stāsta, vai, Hermīnes Zālītes (dzim. Balode) dzīve, darbi, raksturojums - Zālīte, Pēteris, 1864-1939 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaistākais deguns - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1862 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domas par tautiskas dsejas nodibinaschanu - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīca. III.sējums - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teikums - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 16.krājums - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Melnais jātnieks - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Daugavpili uz 1936.g. - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sprīdītis - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Latviju - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadons latviešu valodas mācibā pagastu-skolām - Plačs, O., (Oto) - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ūdensroze, jeb : Grāvnieku Reiņa piedzīvojumi - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Velniņi - Blaumanis, Rūdolfs - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sirdspuķīte - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bilžu grāmatiņa II - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānītis debesīs - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārlis un Marija un Mīlestības viļņos - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maija un Paija : pasaka 7 tēlojumos : [jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem] - Brigadere, Anna, 1861-1933 - [192-] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Denkmäler aus der Vorzeit Liv-und Estlands. Hft.1-2 - 1821 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit. V - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1809 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 19.krājums - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Modernais mīlestības vēstulnieks, jeb Zibeņātrais precinieks - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ugunī - Blaumanis, Rūdolfs - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas latviešu biedrības zinību komisijas Rakstu krājums - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lerchis-Puškaitis dzīvē un darbā līdz ar viņa rakstu izlasi - Bērziņš, Roberts, 1868-1935 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zeetumneeka sapņi - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Te un tāli - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1904-01-01 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Audzināšana un tagadnes problēmas - Drabanskis, J., (Jānis) - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Emigrants - Laicens, Linards, 1883-1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlestibas asaras un smaidi - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skroderdienas Silmačos - Blaumanis, Rūdolfs - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 17.krājums - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin, herausgegeben von der Lettisch - Leterarischen Besellschaft - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu tautas pasakas - Brīvzemnieks, Fricis, 1846-1907 - 1887 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Seemas pasakas - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 15.sējums, 2. daļa - 1873 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
A. Zāles Lauksaimnieču pavāru grāmata - Zāle, A., (Andrejs) (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit. VII - 1812 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dünawind - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saulains stūrits - Aspazija - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 4. sēj. - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 6. sēj. - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1915 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievērojami latvieši. 1.burtnīca - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1887 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laimei uz pēdām un citas noveles - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 3. sēj. 2. daļa - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Visjaunākā ābece, ko apgādājis Ernsts Plates - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziedašanas māciba tautas skolām - Palēvičs, Indriķis, 1862-1940 - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bagātā Marčus meita Anniņa grafa Modena nagos jeb Rīgas mantrači - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristapiņsch - 1866 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 6.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mūzikas materiāli: II - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunā barona Minhauzena dīvainie un jautrie atgadījumi - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas biedrs - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāzeps un viņa brāļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liesma - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmiņas latviešu valodai pārtulkotas - Alunāns, Juris, 1832-1864 - 1856 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzejnieks un viņa laiks - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Papriekšsludināšanas par Izraēlu, ar pasaules stāstiem kopā apskatītas - 1866 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bāris - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viens pats - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 5.burtnīca - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Minjonas Mājsaimniecības un pavāru māksla - Zālīte, Hermīne, 1858-1932 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prof. J. Plāķa Daži attīstības posmi latviešu un leišu akcenta vēsturē - Plāķis, Juris, 1869-1942 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspazija, prese un strādnieki - Spriņģis, Andrejs - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pēteŗa Zālītes Dzīve un darbi - Zālīte, Pēteris, 1864-1939 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jocīgas pasaciņas un stāstiņi - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pavāru grāmata - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mūzikas materiāli: V - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bilžu grāmatiņa - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis dzimtenes mācibā - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārstrauta Jānis un viņa "domas par tautiskās dzejas nodibināšanu" - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin : 13.sējums, 1. daļa - 1863 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 2. sēj. - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gaiļa Ahbeze jeb pirmā lasischanas mahziba - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 3.sējums, 1. daļa - 1831 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abece ar bildēm puškota - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 2.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 9. sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija. Zeme un iedzīvotāji - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livlands zerstörte Schlösser. II.Teil - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Turaidas pēdējā mocekle Milda - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin, herausgegeben von der Letisch=Literarischen Gesellschaft; 5.sējums 1-3 daļa - 1837 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Grenzen des lettischen Volkstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes tschetros zeeleenos - Aspazija - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bildu ābice - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece ar galvas gabaliem priekš pagastu skolas un mājas bērniem - Degoškis, A., (Andrejs), dz. 1835 - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģisku rakstu krājums. 1897 - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecais Stenders - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece mājas bērniem - Ābols, Fr. - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jura Allunana dzihve - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības vēsture. 1. sējums - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāfs Nikolajs Ludviķis Cincendorfs - Burkhardt, Gustav Emil, 1820-1903 - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 20.krājums - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spoži sapņi : dzejiski tēlojumi - Aspazija - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 22.krājums - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lāčplēsis - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Etnografisku rakstu krājums. III - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Balss" idealisms - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Winter-Märchen - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Muhsu laikrakstu wirseeni - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģisku rakstu krājums. 1899 - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jovians un Milda, jeb Mīlestība un viltība - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltiešu senatnes vēsture. 1.daļa - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 3. sēj. 1. daļa - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wehtras sehja - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Virzas raksti. II - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dobeles vadonis tūristiem. 2.daļa un gada grāmata 1933. gadam - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Straumehni - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tulkotās beletristikas rādītājs - Āronu Matīss, 1858-1939 - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības rādītājs - Berģis, Jānis, 1861-1900 - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības rādītājs - Berģis, Jānis, 1861-1900 - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Konversācijas vārdnīca. 2.sēj. - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Konversācijas vārdnīca. 1.sēj. - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Konversācijas vārdnīca. 3.sēj. - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Behtiņa kgs un wiņa ehrgeļu sistema ;Mahjeens basnizas waldem, kas wiņam pee ehrgeļu eegahdaschanas sewischķi eewehrojams /no Oskara Schepsky. - Šepskis, Oskars, 1850-1914 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sawadi Karra-Teesas Likkumi No muhso Augsta un Warrena Kehniņa no Sweedro-Semmes Karra-Teesas-Lohzekļeem ismeklehti pahr tahm Leetahm ko teem slikteem Saldahteem jadarr un paklausigi ja-panahk ik-Deenās pee Waktes-noleeseschanu no teem Under-Offzee-rereem eeksch teem Cortegardeem teem Karra-Kalpeem preeksch-lassami ka ne weens warr aisbildinatees to ne sinnajs jeb ne dsirdejis. - 1696 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Evangelia vnd Episteln, aus dem deutschen in vndeudsche Sprache gebracht, so durchs gantze Jar, auff alle Sontage vnd fuernemsten Feste, in den Kirchen des Fuerstenthumbs Churlandt vnd Semigallien in Lieffland vor die vndeudschen gelesen werden. Mit der Historien des Leidens, vnd Ausserstechung vnsers HErrn Jesu Christi, aus den vier Euangelisten. - 1587 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vndeudsche Psalmen vnd geistliche Lieder oder Gesenge, welche in der Kirchen des Fürstenthumbs Churland vnd Semgallien in Liefflande gesungen werden. - 1587 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Luhgschanas preeksch Deewa Draudses, pee Deewa Wahrdo Eesahkschanas, un pehz pee Deewa Wahrdo Sluddinaschanas, lassamas. - Mancelis, Georgs, 1593-1654 - 1704 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wörter-Büchlein, Wie Etzliche gebräuchliche Sachen auff Teutsch, Schwedisch, Polnisch und Lettisch, Zu benennen seynd. - Depkin, Liborius, 1652-1708 - 1705 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rohkas- Grahmata Kurrâ sarakstihts irr, us kahdu Wihsi Tai DEewa- Kalposchanai, ar Kristigahm Ceremoniehm un Basnizas- Eeraddumeem, eeksch muhsu Sweedru-Walstes Draudsehm buhs noturretai un padarritai tapt. Labbaki istaisita un wairota, Stakalmē, Gaddâ 1599. pahrluhkota 1608. Un taggad pehz jaunahs Basnizas-Likkumo-Grahmatas islihdsinata Gaddâ 1693; un Latweescho Wallodâ istulkota Gaddâ 1708. - 1708 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ta Zeeniga Mahzitaja un DEewa Kalpa Martiņa Luterus Mahziba, Kà To swehtu Zeeschanu Ta KUnga Kristus pareisi buhs apdohmaht, No wahzes wallodas Latweeschu wallodâ pahrtulkota, No FRIEDR. BERNHARD BLAUFUSS. Mahzitaja pee Jehkaba Basnizas. - Luther, Martin, 1483-1546 - [1739?] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Basnizas-Luhgschana. - 1747 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kahdas islassitas garrigas jaukas DSEESMAS ohtrâ reisi driķķetas, un no jauna pawairotas tahm pehz sawu muhschigu isglahbschanu mekledamahm dwehselehm par labbu. - 1742 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dahwida Dseesmu-Grahmata No DEewa Swehta Wahrda Grahmatas pa Wahrdu Wahrdeem isņemta, un Tahm Latweeschahm Deewa Draudsibahm, kam ta leeta swehta Grahmata pee Rohkahm ne irraid, par labbu Schinnî masâ Grahmatiņâ atrastiņa un lassama. - 1734 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Salamana Sakkamu Wahrdu in Sihraka Gudribas Grahmatas. Ikweenam Lattweeschu Zilwekam par Mahzibu in Labbumu schahdôs Rakstôs eespeestas. - 1754 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likkumi no Zeļļu un Tiltu-Taisischanas. - 1755 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No DEewa Schehlastibas, Mehs Carlis Kehnina Prinzis no Pohlu un Leischu Semmes etc. Leels- Kungs no Sagšu Semmes etc. un eeksch Widsemmes no Kursemmes un Semgalla etc. - Kārlis, Kurzemes hercogs, 1733-1796 - 1759 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mehs no DEewa Schehlastibas Karlis, Kehnina Prinzis no Pohlu un Leischu Semmes etc. Leels- Kungs no Sagšu Semmes etc. Kursemmes un Semgalla etc. - Kārlis, Kurzemes hercogs, 1733-1796 - 1759 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hauß- Zucht- vnd Lehr-Buch Jesu Syrach, Zum ersten mahl in Lettischer Zungen gebracht vnd versertiget, Durch GEORGIVM MANCELIVM Semgallum P. - 1631 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lang-gewünschte Lettische Postill Dritter Theil, Das ist: Kurtze und Einfältige jedoch Schrifft-mässige Außleg- und Erklärung der HErtz tröstlichen und LEhr-reichen Historie, von dem unschuldigen Leiden und schmertzlichen Creutz- Tode unsers allerliebsten HERRN Und hochverdienten Seeligmachers JESU CHRISTI, Nach den Vierheiligen Evangelisten, / Verfertigt durch GEORGIUM MANCELIUM Semgallum, der Heil. Schrifft Licentatium, und weiland Fürstl. Curländischen Hoff-Prediger. - Mancelis, Georgs, 1593-1654 - 1699 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauna Lattweeschu Basnizas-Kungu Grahmata, Kurja Tee Swehti Ewangiljumi, Stahsti no tahs Peedsimschanas, Mohzihschanas, Mirschanas, Peezelschanas in Debbes-Braukschanas muhsa Kunga in Pestitaija JESUS Kristus, ka ar no tahs redsamas Suhtischanas ta zeeniga Swehta Garra, in breesmigas ispohstischanas tahs Pilsatas Jerusalemes. Lihds ar zittahm pee Basnizas-Kunga Ammata peederrigahm in waijadsigahm Leetahm sajemtas ir. - Gräven, Alexander, 1679-1746 - 1727 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grahmatas un lasitaji - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1000 lettische Räthsel - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neue Kurländische Güter-Chroniken. Bd.1 - Fircks, Eduard von, barons, 1799-1881 - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aus Kurlands herzoglicher Zeit : Gestalten und Bilder : zwei fürstengestalten des XVII. Jahrhunderts - Seraphim, Ernst, 1862-1945 - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. Bd.1. - Tobien, Alexander von, 1854-1929 - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. Bd.2. - Tobien, Alexander von, 1854-1929 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domas par jūrskolām un kuģniecību - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Urkundenbuch der Stadt Mitau. H. 1-2. - Zuccalmaglio, Franziska von - 1845 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tas ar azzim redsehts zeļschs us debbesim - Leitāns, Ansis, 1815-1874 - 1849 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jehkaba Wridriķa Bankawa, nelaiķa Dundangas Mahzitaja, Spreddiģu grahmata. 5 izd. - Bankau, Jacob Friedrich, -1725 - 1797 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lihgo - Schroeder, Leopold von, 1851-1920 - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vor hundert Jahren - Oettingen, Alexander von, 1827-1905 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Juhras dehls un Melnais kapteinis - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Siņņas par Drustu draudses baznizu, muischahm un semneekeem, kur warr redseht, ka wezzos laikos sche bij un kā tagadd irr : Drustu draudsei par labbu sarakstitas un pee jaunas basnizas eeswehtischanas par peeminneschanu - Hagemeister, Heinrich von, 1784-1845 - 1838 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahna Arndta no ihstas kristigas tizzibas un dsihwoschanas pirma grahmata - Arndt, Johann, 1555-1621 - 1845 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Jura Allunana Dseesmiņas] [manuskripts]. - Alunāns, Juris, 1832-1864 - 1859 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Imanta und Kaupo - Linde, August, 1844-1935 - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Programm des städtischen Real-Gymnasiums zu Riga - 1864 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zusaetze zur Bauerverordnung seit dem Jahre 1819 - 1819 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tā Neredzīga Indriķa dziesmas - Indriķis, Neredzīgais, 1783-1828 - 1806 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas, stāstu-dziesmas, pasakas u.c. : tiem latviešiem par izlustēšanu un prāta pieaugšanu - 1805 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Copia sententiarum verborumque Latinorum Caroli Müchlenbach : [manuskripts]. - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1845 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Definitionen der ästhetischen Begriffe [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aufsätze [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1845 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anleitung zum Studien der Sanskrit-Sprache [manuskripts]. - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1870 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Учебникъ манджурскаго языка въ трехъ частяхъ (1-2) - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Latviešu-krievu vārdnīca] [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Syntax der lettischen Grammatik [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par likteņa deevibam, trim Laimiņam [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Исторія англійской литературы ХѴІ столѣтія [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latveešu kustoņu teikas un kustoņu eps jeb kustoņu poemu cikli [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Lautenbacha kritika par Raiņa lugu "Pusidealists" [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Formenlehre der lettischen Sprache [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par kritiku [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sprediķis no J. Lautenbacha us I zeemsvetku 1901 [manuskripts] ; Sprediķis no J. Lautenbacha us jaungada deenu 1902 - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Einleitung in die lettische Literaturgeschichte [manuskripts] : Vorlesungen, gehalten an der Universität zu Dorpat - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lettische Kunstlyrik [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
lettische Mythologie [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli par novadniekiem - Vidiņš, Juris Janis, 1862-1921 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Jāņa Cimzes vēstuļu noraksti] - Cimze, Jānis, 1814-1881 - 1844 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Italeešu XIV-XVI gadsimteņa literaturas vēsture [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likumi priekš Vidzemes zemniekiem - 1804 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livländisches Koch- und Wirthschaftsbuch für große und kleinere Haushaltungen - Fehre, Katharina Dorothea, 1766-1829 - 1817 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
National-Lieder der Letten [manuskripts] - Ulmanis, Kārlis Kristiāns, 1793-1871 - 1832 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Исторія итальянской литературы [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Исторія испанской литературы [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1915 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Исторія немецкой литературы [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Французская литература [manuskripts] - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trīsdesmit gadu piedzīvojumi dārzkopībā - Kalniņš, Krišjānis, 1847-1885 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas pavāru grāmata, īpaši saimniecēm un ķēkšām jo derīga - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Popularā astronomija jautajumos un atbildēs : siņas par swaigschņoto debesi, semi un kalendari : 1. burtn. - Kleinsteuber, Hans J., 1943- - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktisks vingrošanas jeb turnēšanas vadons priekš tautas skolām - Kļaviņš, Kārlis, 1847- - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padoma devējs zemes kopējiem. jeb zelta graudi sirdsmīļiem arājiem sakrāti par prāta cilāšanu un laicīgas labklāšanas vairošanu - Lepevičs, Kārlis, 1822-1889 - 1852 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zirgu draugs - Lepevičs, Kārlis, 1822-1889 - 1856 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bišu grāmatiņa, jeb: Īsa pamācīšana kā bites Kurzemē un Vidzemē jākopj - Kupfers, H., (Hermanis), 1818-1895 - 1861 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der kleine Catechismus - Luther, Martin, 1483-1546 - 1685 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latweeschu studentu gada grahmata. I. - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Ābece.] - 1788 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Swehti Stahsti no teem notikkumeem Wezzas u jaunas derribas Laikôs, Jauneem Ļaudeem par labbu no teem swehteem Deewa raksteem isņemti un sarakstiti, Gustaw Bergmann, Ruhjenes Mahzitaja. - Bergmann, Gustav, 1749-1814 - 1794 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu izglītības biedrības gada grāmata : zinātnisku, literārisku un pedagoģisku rakstu krājums. 3. - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu izglītības biedrības gada grāmata : zinātnisku, literārisku un pedagoģisku rakstu krājums.1. - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ta neredsiga Indriķa Dseesmas / ar K.G. Elverfeldta preekschwahrdu un subskribentu sarakstu. - Indriķis, Neredzīgais, 1783-1828 - 1862 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu izglītības biedrības gada grāmata : zinātnisku, literārisku un pedagoģisku rakstu krājums. 2. - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Labbi Wehrâ leekamas, no teem Deewa Raksteem salassitas Swehtas Jautaschanas. - 1775 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vērā liekamie vārdi un notikumi no pasaules stāstiem, līdz ar to datumu, kad tie gadījušies / skolniekiem par izmācīšanos no galvas, tos tabeliskā vīzē kopā salicis, E. Duensberg. - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1867 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Waggara Swehrestiba. = Eltesten Eyd. - 1794 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īstā adrese priekš tā, kuram īsti ir vajadzīgs / - Ozoliņš, Pēteris, 1864-1938 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jautribas wakari jeb daschadi jozigi stahstiņi jautribas mihļotajeem waļas brihschos / - Lapas, Mārtiņš, 1846-1909 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Akkordi is sajuhtu pasaules / Gotfrids Milbergs (Skuju Fridis). - Skuju Frīdis, 1887-1942 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vai Hekelim ir taisnība, jeb, vai cilvēks cēlies no mērkaķa? - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sawadi Karra-Teesas Likkumi No muhso Augsta un Warrena Kehniņa no Sweedro-Semmes Karra-Teesas-Lohzekļeem ismeklehti pahr tahm Leetahm ko teem slikteem Saldahteem jadarr un paklausigi ja-panahk ik-Deenās pee Waktes-noleeseschanu no teem Under-Offzee-rereem eeksch teem Cortegardeem teem Karra-Kalpeem preeksch-lassami ka ne weens warr aisbildinatees to ne sinnajs jeb ne dsirdejis. - 1701 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauki stahsti pahr dabbu un sweschahm semmehm / - Frīdemanis, J., (Jānis), 1837-1899 - 1861 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dsejas un dseesmas par Gauju un Widsemes Schweizi. - 1916 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katholischka Rohkas Grahmata un Pilniga Tizzibas Mahziba ar Jautaschanahm un Atbildeschanahm preeksch wisseem ihsteni tizzigeem jauneem un wezzeem Latweescheem eespeesta - 1766 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lang-gewünschte Lettische Postill Das ist: Kurtze und Einfältige, jedoch Schrifftmässige Außlegung und Erklärung der Sontäglichen und vornehmsten Fest-Evangelien, so im Fürstenthumb Cuhrland und Semmgallen, auch im überdünischen Liefflande, so weit die Lettische Sprache sich erfrechet, gelehsen werden, / Vom Fest der Hochheiligen Drey-Einigkeit biß auff Advent, Verfertigt durch GEORGIUM MANCELIUM, Semgallum, der H. Schrifft Licentiatum, und Fürstl. Curländischen Hoff-Prediger. - 1654 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likumi priekš tiem nabagiem.. - 1800 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Albuma seedi otrā daļa un liriski dzejoļi . - Rieteklis, 1856-1940 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadu skaitļi is wispahrigahs wehstures / sastahdijis pehz tautas apgaismoschanas ministra preekschraksta no 1877. gada Kaudsites Matihss. - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rihkura Swehrestiba. = Riegen Kerls Eyd. - 1794 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarunāšana starp diviem latviskiem zemniekiem.. - 1800 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaukas dziesmiņas - Elksne, Mārtiņš, 1846-1926 - 1870 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apgaismošana un apgaismojamie līdzekļi - Pāķis, Nikolajs, dz. 1860 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļa vadons priekš grāmatu rakstīšanas : kur iekšā : pamācīšana par to, kas pie grāmatu rakstīšanas vērā jaliek; tituli; visādu grāmatu jeb vēstuļu proves, kas izrāda, kā savā starpā jasarakstās ... [utt.] / sarakstits no Kr. Dsirnes, Ielgawas Jahņa baznicas mahcitaja. - Dzirne, K., (Krišjānis), 1829-1896 - 1875 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atslehga masā Wolpera wahrdeem un teikumeem - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bišu grāmatiņa jeb īsa un skaidra Pamācīšana no bitēm un bišu kopšanas. Visiem biteniekiem Kurzemē un Vidzemē par labu sarakstīta no Krišana Vridriķa Launits, Grobines draudzes jaunākā mācītāja - 1803 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristiga Tizibas mahziba. - Bergmann, Gustav, 1749-1814 - 1787 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lettisches Gebet-Buch, Auff allerley Zeiten und Noht-Fälle auffs deutlichste eingerichtet, Und Allen Christlichen Betern zu Nutz außgegeben, / Von HENRICO ADOLPHI, Der Hertzogthümer Curland und Semgallen Superintendente, und Ober-Pastorn in Mitau. - Adolphi, Heinrich, 1622-1686 - 1685 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu izglītības biedrības gada grāmata : zinātnisku, literārisku un pedagoģisku rakstu krājums. 5. - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par laiku, it īpaši par aukām un vējiem - Vinklers, Jēkabs, 1850-1927 - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garrigas Dseesmas, Deewam par Gohdu un Slawu. - Loskiel, Georg Heinrich, 1740-1814 - 1790 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aiskrauknes- un Rihmaņa-Muischas Semneeku Teesa dohta / no Kahrļa Spriddiķa Schoultz, tuhkstotâ septita simts seschdesmits zettortâ Gaddâ pehz Kristus Peedsimschanas. - Schoultz von Ascheraden, Karl Friedrich, 1720-1782 - 1764 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilniga Latwiska Dseesma-Grahmata, eeksch ka Wissas watzas und jaunas Deewa Dseesmas, eeksch Deewa Draudsibas wallkojamas, attrastas tohp. Ka arridsan weena ihssa Deewa Luhgschanas Grahmatinņa, eeksch wissahm Meessas- und Dwehsles- Bahdam, sowikte Us wissahm Swehtdeenam aran to swahtu Ewangeliumu walkojama Deewam par Gohdu und tai Lattwiskai Draudsibai par labbu sataissita = - 1693 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gaujule un Leela burwiba - Dulbe, Aleksandrs, 1880-1931 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Draugu waiņaks par peemiņņu muhsu mihļam Neikenam / J. Treiter, J. Krastiņ. - Treiters, J. - 1869 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dseesmu swehtki / - Fallijs, 1877-1915 - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Biķeris : dzejoļi ; ar W. Eglīša priekšvārdu. - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsti par kalendāru - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
CANTIONES Spirituales ex Latinis, Germanicis & Polonicis translatæ in idioma Lothavicum, ad-ditis pluribus. / Per P. GEORGIUM ELGER è Societate IESV. - Elger, Georg, 1585-1672 - 1672 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geros, Cehsu firsta dehls jeb Mihlestiba un uzticība uzwar wisu : ļoti jauks stāsts iz Vidzemes, kas noticis tai laikā, kad Cēsīs sākās kristīgā ticība. - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skuju koki, jeb, koniferas - Peņģerots, Jānis, 1863-1932 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katholischka Mahzibu- Luhgschanu- Dseesmu- Grahmata, Deewam tam wissu-augstakam par Gohdu un par Ismahzischanu to nemahzitu zaur weenu, kas sawa Tuwaka Swehtibu ļohti mihļoja sarakstita. Bet taggad treschajâ Reisê uslikta - Lieven, Wilhelm Heinrich, 1691-1756 - 1766 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunais virziens lopkopībā - Birkmanis, Dāvids, 1862-1937 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
A. un K. Leitan sudrab'-kahsas pehz nodsihwoteem 25 laulibas gaddeem : Rihgā, 17. Oktober 1868. - 1869 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Ābece.] - 1769 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauna-Gadda Wehleschanas. - 1793 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Epigramas - Dzelzkalns, Kārlis, 1870-1933 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lang-gewünschte Lettische Postill Das ist: Kurtze und Einfältige, jedoch Schrifftmässige Aufzlegung und Erklärung der Hertz-Tröstlichen und Lehr-Reichen Historiem, Von dem unschuldigen Leiden und schmertzlichen Creutz-Tode unsers allerliebsten HERRN und hochverdienten Sehligmachsers Jesu Christi, Nach den Vier heiligen Evangelisten, / Verfertigt durch GEORGIUM MANCELIUM, Semgallum, der H. Schrifft Licentiatum, und Fürstl. Curländischen Hoff-Prediger. - Mancelis, Georgs, 1593-1654 - 1654 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skohlas-Likkumi. Us augstu Pawehleschanu zelti, un tahm latwiskahm Brihwskohlahm par Labbu tulkati, ar Peelikumu no Skohlas-Luhgschanahm un Dseesmahm. - 1789 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gudra Mahzischana : Wisseem Saimneekeem un Mohderehm par labbu, ka wiņņeem waijag zuhkas barroht, un eeksch slimmibahm kohpt, un prahtigi dseedinaht. - Čarnevskis, Frīdrihs Augusts, 1766-1832 - 1791 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture tautas skolām - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazais Kurzemes zirdziņš, jeb, Grāmatiņa par zirgu lopiem - 1860 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fon Bihlenstama garais deguns / joks no Woldemara Millera - Millers, Vold, (Voldemārs) - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Draugu sveicināšana godīgam jaunpāram Mārtiņ A. Freiman un Anna D. Leitān. Rīgā, 23šā februār-dienā 1836. - Leitāns, Ansis, 1815-1874 - 1836 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauna un pilniga Latweeschu Dseesmu-Grahmata. - 1806 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauna skolas grāmata, ko tiem mīļiem latviešiem par labu sarakstījis ir Gatvrīds Jorģis Mīlih, Preposts, ir Neretes un Ilses draudzes mācītājs. - Mylich, Gottfried Georg, 1735-1815 - 1803 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lustesspēle no zemnieka, kas par muižnieku tapa pārvērsts un viena pasaka no drauga Licepura. - 1790 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cyłwaks jszkigs aba mocieyba ab karrybom cyłwaka Ik winam Darreyga. Nu wina baznickunga Zam rendiszonu Wilnies sałasieyta yn da Spîdarnies paduta a nu cyta baznickunga pa Łatwyskam iztiszni porłykta i iz jauna izpîsta Pa zwalieyszonay Wiersiniku. - 1808 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līgsmības grāmata, ko sarakstījis Kārlis Gatards Elbervelts, Apriķu un Saļienas draudzes mācītājs. - Elverfeldt, Karl Gotthard, 1756-1819 - 1804 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rēķināšanas grāmatiņa, ne priekš visiem tumšiem ļaudīm, bet tiem vien par labu sarakstīta, kas gudrību un gaišu prātu cienī. Iztaisīta no Rubenes mācītāja Kristof Harder. - Harder, Christoph, 1747-1818 - 1806 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Derīgs laika kavēklis latviešiem par labu sarakstīts no Kārļa Hūgenbergera, Ārlavas un Rojes mācītāja. 1.d. - Hūgenbergers, Kārlis, 1784-1860 - 1826 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tā derīgā laika kavēkļa otra puse, no K. Hūgenberger, Ārlavas mācītāja. - Hūgenbergers, Kārlis, 1784-1860 - 1827 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauna boksterēšanas un lasīšanas grāmata Vidzemes mīļiem bērniem par labu sarakstīta no Pridriķa Erdman Štoll, Jaunpils draudzes mācītāja. - Stoll, Friedrich Erdmann, 1760-1826 - 1813 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ciems, kur zeltu taisa. Jauki stāsti, no kā daudz labu var mācīties, mūsu mīļiem latviešiem par labu pārtulkoti un pārtaisīti no vācu valodas caur Biržu un Salas draudzes mācītāju Lundbergu. - Zschokke, Heinrich, 1771-1848 - 1830 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzejas no Ausekļa - Auseklis, 1850-1879 - 1873 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bildes un peršas - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules stāstu grāmatiņa, jeb tādu lietu izteikšana, kas pasaulē patiesi notikušas, unn katram vērā liekamas latviešu skolām par labu sarakstītas no J. Ģibeika, Jelgavas cietuma skolmeistera. Pirmā šķira. Tie stāsti priekš Kristus piedzimšanas - Ģibeiks, J. - 1860 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazā vācieša pirmā daļa : pirmais un otrais solis. - Kronvalds, Atis, 1837-1875 - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilniejga gromata łyugszonu uz guda Diwa Kunga ikszan Tryjadibas winiga, Wyssu swatokas Jumprawas Maryas un Diwa swatu, ar daudź jaunom dzismiem un wyssom kodas wîn ir Katoliszku mocijbom un kołposzonom diel wajadziebas Łatwiszu por jaunu izdrukawota - 1857 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zeme kā zvaigzne pasaules plašumā jeb matemātiska ģeogrāfija vēsturiski pēc savas attīstīšanās sarakstīta no J. Vinklera - Vinklers, Jēkabs, 1850-1927 - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vācu valodas un vārdu grāmata par pirmu iesākšanu tādiem latviešiem dāvāta, kas vācu valodu grib iemācīties un kur abas valodas viena pret otru stādītas. No Sērpiles prāvesta Aleksander Johan Stender sarakstīta - 1820 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tā Neredzīgā Indriķa Dziesmas - Indriķis, Neredzīgais, 1783-1828 - 1806 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā Paleijas Jānis savu būšanu kopis. Arāja ļaudīm par priekšzīmi sarakstīts no G.S. Brāše, Rīges un Bārtes mācītāja - Brasche, Gustav, 1802-1883 - 1844 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesma no baznīcas pulksteņa, pārtulkota no vāciskas valodas caur Biržu un Salas draudzes mācītāju Lundbergu - Schiller, Friedrich, 1759-1805 - 1827 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maskavas, šī branga, plaša Krievu zemes cilts pilsētas, nodedzināšana, izpostīšana un aplaupīšana, kas caur frančiem rudens mēnesī 1812 notikusi, no kā aculiecinieks saviem zemes brāļiem šo ziņu dod - Merkel, Garlieb Helwig, 1769-1850 - 1813 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilnīga izstāstīšana kādā vīzē Auzan Ernests no zemnieka par brīvkungu cēlies. Sarakstīta no Vāczemes mācītāja Zalcman, bet pārtulkota un kā priekš latviešiem vajaga izteikta no A.J. Stendera, Sērpiles prāvesta - Salzmann, Christian Gotthilf, 1744-1811 - 1807 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas, stāstu dziesmas, pasakas utt. Tiem latviešiem par izlustēšanu un prāta pieaugšanu sarakstīta no Aleksander Johann Stender, Sērpildes priekšmācītāja - 1805 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasāma grāmata latviešu bērniem par labu sarakstīta no K.Fr. Vatson, Lestenes un Struteles draudzes mācītāja - Watson, Carl Friedrich, 1777-1826 - 1816 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tas āboļudārznieks jeb pilnīga pamācīšana visādus auglīgus dārzakokus audzināt un kopt; latviešiem par pamudinašanu sarakstīta no Jāņa Ērmaņa Cīgra, precešanas dārznieka - Zigra, Johann Hermann, 1775-1857 - 1803 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvošanas spieģelis - 1804 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Priekšraksti, pēc kuriem ikviens var īsā laikā mācīties rakstīt, sagādāti no J.H. Rozenplanter, Pērnavas mācītāja - Rosenplänter, Johann Heinrich, 1782-1846 - 1820 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaule un daudz no ta, kas pasaulē atronams : 1. grāmatiņa - Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882 - 1852 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaule un daudz no ta, kas pasaulē atronams : 2. grāmatiņa - Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882 - 1853 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaule un daudz no ta, kas pasaulē atronams : 3. grāmatiņa - Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882 - 1854 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaule un daudz no tā, kas pasaulē atrodams : 4. grāmatiņa - Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882 - 1855 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rigas amatneeku skola - Ruckis, Pēteris, 1865-1926 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latwju tautai - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wadonis latweeschu walodas pareisrakstibâ - Abuls, Pēteris, 1860-1926 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īsa pamācīšana latviešiem, kas savu valodu labāki grib pārzīt un caur to par labiem rakstītājiem palikt / - Brasche, Gustav, 1802-1883 - 1857 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Priekos un bēdās - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1871 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Basniza un skola : preekschlasijums Sinibu Komisijas wasaras sapulzēs 20. junijā 1907. g. - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģiskā gadagrāmata, 1876 / ar draugu palīdzību izdevis Krogzemju Mikus. - Auseklis, 1850-1879 - 1876 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Preekschraksti preeksch Widzemmes lauku skohlahm no Ewangeliskas-Lutheriskas ticcibas. - 1875 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smaidi un asaras jeb dzejnieku labdienas - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wezzas mohdes dseesmiņu- un siņgu-lihgsmibas /ko sawā laikā sarakstijis A. Lieventhal. 2.daļa - Līventāls, Ansis, 1803-1878 - 1863 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bericht über das Landvolksschulwesen Kurlands für das Jahr … - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bericht über das Landvolksschulwesen Kurlands für das Jahr … - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bericht über das Landvolksschulwesen Kurlands für das Jahr … - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bericht über das Landvolksschulwesen Kurlands für das Jahr … - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bericht über das Landvolksschulwesen Kurlands für das Jahr … - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bericht über das Landvolksschulwesen Kurlands für das Jahr … - 1876 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ideen zur Gründung lettischer Landmannsschulen. - Braunschweig, Johannes Daniel, 1786-1857 - 1821 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grobiensche Schulgesetze - Biron, Peter von, 1724-1800 - 1787 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ankel Toma būda jeb nēģeru dzīve Amerikas valstīs - Stowe, Harriet Beecher, 1811-1896 - 1863 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zur Verständigung über die Reorganisation der Gymnasien in den Ostseeprovinzen und das neu eingeführte Siebenclassensystem : nebst dem Lehrplane der Gymnasien - 1861 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wezzas mohdes dseesmiņu- un siņgu-lihgsmibas /ko sawā laikā sarakstijis A. Lieventhal. 1.daļa - Līventāls, Ansis, 1803-1878 - 1863 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sprach- und Bildungskampf in den baltischen Provinzen Russlands - Biezbārdis, Kaspars, 1806-1886 - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes jauna un pilnīga dziesmugrāmata, kurā sešsimts un astoņ desmits sešas garīgas jaukas un daudz no jauna sataisītas dziesmas, kā arī pātaru grāmata uz visiem laikiem, svētām dienām un ikviena cilvēka vajadzības, tā līdz arī tā jauka bērnu mācība jeb Katģismus, un tie svēti Evaņģēliumi, Vesperu mācības un citi svēti stāsti atrastini top. Tām Kurzemes Dieva svētām un kristīgām draudzēm par labu šinīs rakstos piektā reizē izdota. - 1796 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bagātības laime - 1862 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviska dziesmugrāmata, iekš kā tik labi tās aprastas, kā ir citas no jauna sataisītas garīgas dziesmas, ir Dieva draudzēs, ir mājās dziedamas, septiņsimts un deviņpadesmits top atrastas, kas Dievam par godu, tām kristītām latviešu draudzēm par labu salasītas ir. - 1796 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Oe-- Arbeiten geländifchen Gesellschaft fiir Literatur und Kunst. B.d.1-3. - Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība - 1847 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arbeiten der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. Bd.4-6. - Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība - 1847 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arbeiten der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. Bd.7-10. - Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība - 1847 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garīga dvēseles barība - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsture tautasskolām ( 2.izd. ) - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Labdarīšana un pateicība - 1861 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstsirdība pret augstsirdību - Werner, E., 1838-1918 - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvīši - Asans, Ignats, 1874-1918 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu valoda un viņas rakstība - Biezbārdis, Kaspars, 1806-1886 - 1869 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas mācība. Sistemātisks kurss. 2. -3. sēj. - Sintakse un ortogrāfija - Stērste, Andrejs, 1853-1921 - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas mācība. Sistemātisks kurss. 1. sēj. - Etimoloģija - Stērste, Andrejs, 1853-1921 - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija jeb pirmās gruntsmācības par mūsu zemes lodi - Bekmann, Theodor - 1873 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas mācība pilsētu un lauku skolām : 2 daļās - Abuls, Pēteris, 1860-1926 - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Barona Minhauzena brīnišķīgi un jocīgi trāpījumi, ko tas piedzīvojus reizodams pa ūdeni, zemi un gaisu - Mekons, Frīdrihs, ap 1833-1901 - 1870 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sestdienas vakars: drama 1 cēlienā - Blaumanis, Rūdolfs - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Divēju saimnieku sarunāšana, kuru lauki vienā lāgā no lielas kruses apsisti un pagalam nopostīti tapa - 1812 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmugrāmata iekš kā tik labi tās aprastas, kā arī jaunas garīgas dziesmas baznīcā un mājās dziedamas Dievam par godu kristīgām latviešu Lutera draudzēm par labu salasītas - 1846 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmu un lūgšanu grāmata uz visiem laikiem un visām vajadzībām tiem mīļiem latviešiem par labu rakstos iespiesta - 1839 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauna labu ziņu un padomu grāmata, kas māca: 1. Kā kristīgi un godīgi jādzīvo, 2. kā sava māja un zeme jākopj, 3. kā sev pašam un citiem var palīdzēt nestundā un miesas bēdās. Ceturtā reizē driķēta, bet no jauna pārlūkota, pārtaisīta un vairota, caur apgādāšanu un uz maksu tās Vidzemes biedrības, kas pie labākas mājas valdīšanas un zemeskopšanas, cik spēdama palīdz - 1817 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristīgas dziesmas, Vidzemes baznīcās un mājās dziedamas - 1809 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pamācīšana, kā visus ķēķa dārza stādus un tās iekš ķēka priekš citām derīgas zāles būs audzināt, kurai tā mācība pielikta, kā tās visudārgās dārza zāles un augļus žāvēt, kā arī apiņus audzēt un nokopt var. Pēc Vidzemes un Kurzemes, zemes gaisu nomērota un sarakstīta no Johan Herman Cīgra, dārzapreču kopmaņa - Zigra, Johann Hermann, 1775-1857 - 1806 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liturģijas jeb slavas dziesmas un lūgšanas, piesaukšanas un aizlūgšanas - Loskiel, Georg Heinrich, 1740-1814 - 1797 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No brīvestības un viņas iecelšanas Kurzemē. Visiem godīgiem Kurzemes arājiem par pamācīšanu un vajadzīgu ziņu - 1819 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Ābece] - 1784 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Salassischana, pehz gohdigas, jaukas un augligas Laika kaweschanas pee teem garreem Seemas Wakkareem - Rosenberger, Johann Friedrich Kasimir, 1731-1776 - 1773 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mahziba, kà tohs warr glahb, kas irr noslihkusch Uhdenî - 1816 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Weens Krahjums no Jaukahm Litanijahm Swehtku un Ammata Dseesminahm tapatt Wezzahm ka ar Jaunahm - 1759 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Muhso Augsta un Warrena Kehnina Sohdu-Likkums prett to Behrno-Muschinaschanu - 1684 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latwiska Dseesmu Grahmata, Eeksch ka Tik labbi tahs aprastas kā ir zittas itt no jauna sataisitas garrigas Dseesmas Ir Deewa Draudsibā ir Mahjās Dseedamas, sesch simts tschetrdesmits un astoņ tohp atrastas, Tas Deewam par Gohdu, tahm kristitahm Latweeschu Draudsibahm par labbu salassitas irr. - 1764 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Salmu Pēterītis (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wilhelm Pantenius, Jelgawas latweeschu draudzes rihta mahzitajs, us Jelgawas pilsehta un lauku draudses luhgschanu - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1850 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gohda-wihri ; Ta bija sirdiga un branga seewa - Horn, W. O. von, 1798-1867 - 1852 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ērgļa perēklis - 1852 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tas kohka krusts - Schmid, Christoph von, 1768-1854 - 1854 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elgoland - sallas laiwineeks - 1855 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grehzineeka atgreeschana pee Deewa - 1859 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaidras ziņas par palīdzības lādi priekš Lutera draudzēm Krievu valstī - Hillner, W., (Wilhelm), 1813-1868 - 1860 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stahsti no kreewu tautas un walsts - 1861 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likumi Vidzemes zemniekiem - 1862 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īsa pamācīšana par zirgu kopšanu - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kursemneeku pahreeschana us Nowgorodu 1865-tā gaddā - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ārzemnieks - Braunschweig, Hugo Johann Julius von, 1825-1898 - 1866 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iekšzemnieks - Braunschweig, Hugo Johann Julius von, 1825-1898 - 1867 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gusts un Lihsiņa - 1873 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mihlestiba un apgrehziba, jeb prezi tikai weenu - Reche, Bruno - 1873 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltā Roze un abi eiropieši - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Australijas mežos - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gudris saglis wezos laikos - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nedz pa labo, nedz pa kreiso - Bojenieks, 1852-1937 - 1875 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules stahstu grahmata - 1875 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tumschais nams - Flügge, Alfons - 1876 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laiks wisu atklahj - Friedrich, Friedrich, 1828-1890 - 1876 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nemesis jeb - Hoffmann, Franz, 1814-1882 - 1876 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kriminālstāsti, jeb svarīgi notikumi pie ļaudīm pasaulē - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trihs meldera meitiņas - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pēteris Lielais, krievu ķeizars, viņa dzīve un darbi - Mekons, Frīdrihs, ap 1833-1901 - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunie pilsētu likumi - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kara lauks, jeb, Patiesas ziņas un apraksti no tagadējā Krievu-turku kara - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prērijas laupitaji, jeb: ihstas mihlestibas wara - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tēvzemes stāsti, jeb, notikumi Baltijā - Bankins, J., (Jānis), 1831-1883 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Puķu kurvītis - Schmid, Christoph von, 1768-1854 - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brāļi, jeb, Savads likteņa nolēmums mīlestibā - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Esmu cilweks - Ebers, Georg, 1837-1898 - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Briesmigs gals caur dzeršanu - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īsa fizika, jeb dabas māciba ar kādu mazumu iz ķemijas priekš draudzes skolām - Bankins, J., (Jānis), 1831-1883 - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kāzu kronis, jeb, Dziesmas, runas un lūgšanas, priekš brūtgana un brūtes pavadišanas no mājām un priekš kāzām - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija tautas-skolām - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ehrgļaklints Anna - Scott, Walter, Sir, 1771-1832 - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uguns us Karmeļa - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauns spēriens sātana lielkundzībām un viņu kalpiem - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Derīgi padomi pie mājaslopu kaites un slimības pazīšanas un ārstēšanas - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klavieru stundas - Baltietis, J. A. - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līķu runa, pie bērēm lasāma - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dvēseles lāses, jeb, Apmierinašana lielās bēdās un noskumšanās - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skola un lopu aizstāvēšana - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas ir tas visu vajadzīgākais priekš mūsu dzīvības - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par welti mihlets - Lapas, Mārtiņš, 1846-1909 - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Činavara meita, jeb Laimigais precinieks - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kaldiešu burvis - Ekšteins, Ernests, 1872-1941 - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Weztehwa ala, kurā weztehws Lamberts ilgi dsihwojis un pehdigi ar sawu dehlu un wisseem mihļeem satizzees un atkal pasinuschees - Schmid, Christoph von, 1768-1854 - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzeltenais spoks jeb Masku balle - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltā verdzene - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Punktirgrāmata - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spoku kuģis - Hauff, Wilhelm, 1802-1827 - 1887 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziemassvētku vakars - Schmid, Christoph von, 1768-1854 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stahsts par maso Muku - Hauff, Wilhelm, 1802-1827 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raganu nakts - Zschokke, Heinrich, 1771-1848 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmatiņa teātra vadoņiem - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Debess un elle - Spurgeon, Charles Haddon, 1834-1892 - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māju laime, jeb apcerējumi par viņas dibināšanu un uzturēšanu tādiem, kas to sev vēlās - Plačs, O., (Oto) - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tuksnescha rose, jeb Breesmigs gals, nahwe tuksnesī - Hoffmann, Franz, 1814-1882 - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēstuļu rakstnieciba - Rozentals, O. - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas ir patiesība? jeb Populāri rakstieni iz dabas un vēstures par dieva eksistenci - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pamācība sminķēšanas mākslā aktieriem un diletantiem - Jansons, Roberts, 1864-1899 - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Masais wijolneeks - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dseedataja - Hauff, Wilhelm, 1802-1827 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mālderu vadons - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domas par jaunlaiku literatūru - 1894-01-01 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunām meitam laipni mahjeeni - Meyer, Frederick Brotherton, 1847-1929 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alkohola jautajuma lietā - Brīvkalnieks, Juris, 1854-1904 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilniga bilžu ābece - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Miroņu nams - Достоевский, Фёдор Михайлович, 1821-1881 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvais ūdens, ko iz jaunajiem evanģeliumiem izsmēlis latviešiem pasniedz Kristjāns Dzirne. - Dzirne, K., (Krišjānis), 1829-1896 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Angļu walodas mahziba - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Behrna zeļojums pa Swehto semi - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maza putnu grāmatiņa : putniņu apraksti - Iņķis, Jānis, 1872-1958 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jūras dibena noslēpumi, jeb, Daktera Trinitusa brīnišķīgi piedzīvojumi - Rengade, Jules, dz. 1841 - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sadzīves viļņi : romāns - Māters, Juris, 1845-1885 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par behrna dabu - Каптерев, П. Ф., (Петр Федорович), 1849-1922 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vilhelms Tells - Schiller, Friedrich, 1759-1805 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dārzkopja grēki - Peņģerots, Jānis, 1863-1932 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Pēterburgu - Knoke, R. A., 1873?-1918 - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Poruks - Eglītis, Viktors, 1877-1945 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Visjaunākā ābece ar bildēm - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas teikas un pasakas VII.1 - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Avota" abece mājām un skolai : ar zīmējumu lapu, saliekamu burtu somu, metod. aizrādījumiem, 24 "burtu-vārdu" zīm. un 40 oriģinālgleznām - Rītiņš, Indriķis, 1872-1961 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abi Rotšildi - 1873 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1905. gada revolūcijas cīņu un sodu dienās - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agrārās reformas nostiprināšana Saeimā - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aiz šaurās dzimtenes robežām : ceļojuma apraksti - Bērziņš, Roberts, 1868-1935 - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aija - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aiziešana uz Sibīriju 1899. gadā - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aizliegto grāmatu un brošūru saraksts - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aizliegto grāmatu, brošūru un citu Latvijā iespiesto poligrāfisko ražojumu saraksts - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Album : Rigaer Strand - [191-] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Album von Riga - Asmuss, Napoleon, 1805-1879 - 1871 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Amazoņu trupa no Dahomejas (Afrikas vakaru piekraste) - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Amatnieku rokas grāmata - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Amerikas latviešu lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1857 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andreja Spāģa piemineklis - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andrejs Spāģis un viņa laikmets - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anmerkungen und Zusäzze zu den neuen lettischen Grammatik des Herrn Probst Stender - Harder, Christoph, 1747-1818 - 1790 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Antona J. Rainis - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Antonins un princese Emilie - [1866] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apdziedāšanas dziesmas III Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ar Shell pa skaisto Latviju - [1935] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augusts Dombrowskis - Kreicbergs, Jānis, 1864-1948 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Āzijas lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1855 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltā grahmata - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltā pelīte - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu draugs - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu druva - Cīcis, J. M. - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu pasakas. 1.daļa - Zilezers, Gustavs - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu pasakas. 2.daļa - Zilezers, Gustavs - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu rota - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Biedrības "Raiņa Klubs" statūti - Raiņa klubs (biedrība) - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Biškopja padomnieks - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Botānika tautas skolām - Ilsters, Jānis, 1851-1889 - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brēma Andreja vēstules sievām un jaunavām par praktiskas dzīves jautajumiem - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brihwee latweeschi un igauņi - Merkel, Garlieb Helwig, 1769-1850 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brūtgāna un brūtes garīgs pavadonis - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Burtnieks - Rubenis, J. - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Burtnieks. Pirmā gada skaņas : literāriska gadagrāmata / Edwarda Treumaņa (Swahrguļa) vadībā. - Treimanis, Edvards, 1866-1950 - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļojums uz mēnesi - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cēsu apriņķa evanģēlisko laukskolotāju gada sapulce (12 : 1883 : Liezere): Zehsu aprinķa ewanģelisko lauk'skolotaju XII. gada-sapulzes protokols :Leeserē, 11. un 12. augustā 1883. - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cēsu un apkārtnes vadonis ar Cēsu pilsētas plānu - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Chronologischer Abriss der älteren Geschichte Livlands - Napiersky, Karl Eduard, 1793-1864 - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēka līkie un taisnie ceļi - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēka miesa, viņas dzīve un kopšana - Strautzelis, Pāvils, 1864-1941 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņa pret zemnieku izglītību 19. gadusimtenī - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbs un swabadiba, jeb kā ispostit muhsu fabrikas? - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Das alte Kurland - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Das Baltenbuch - 1916 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Das baltische Herrenhaus. T. 3 - Pirangs, Heincs, 1876-1936 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Das baltische Herrenhaus. T.1 - Pirangs, Heincs, 1876-1936 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Das baltische Herrenhaus. T.2 - Pirangs, Heincs, 1876-1936 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Das Gebäude der Rigaer Kommerzschule des Börsenvereins - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Das Haus der St. Johannisgilde in Riga. - 1887 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Das Haus der St. Johannisgilde in Riga. T. 2 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils laikam līdzi (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils pilsētas plāns ar vēsturisku aprakstu - [1931] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deenesta lihgumi pehz Widsemes semneeku likumeem - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Bombe Peters des Grossen in der Stadtbibliothek von Riga - Berens, Johann Christoph, 1729-1792 - 1787 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Letten - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Letten - Boehm, Max Hildebert, 1891-1968 - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Letten - Merkel, Garlieb Helwig, 1769-1850 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Letten in Kurland oder Vertheidigung meines Vaterlandes gegen die Angriffe von G. Merkel in dessen Letten - 1804 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Letten und ihre Latwija - Čakste, Jānis, 1859-1927 - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Letten unter den Deutschen im Baltenlande - Dorneth, J. von, 1825- - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
die livladische geshcichtsliteratur im jahre 1883 - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Livländer auf auswärtigen Universitäten in vergangenen Jahrhunderten : erste Serie: Prag. Köln, Erfurt. Rostock. Heidelberg. Wittenberg. Marburg. Leyden. Erlangen - Böthführ, Heinrich Julius, 1811-1888 - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die livländische Gelchichtsliteratur im Jahre 1892 - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die livländische Geschichtsliteratur im Jahre 1880 - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die livländische Geschichtsliteratur im Jahre 1881 - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
die livlandische geschichtsliteratur im jahre 1885 - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
die livlandische geschichtsliteratur im jahre 1887 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
die livlandische geschichtsliteratur im jahre 1888 - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
die livlandische geschichtsliteratur im jahre 1889 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die livlandische Geschichtsliteratur im Jahre 1889 - Poelchau, Arthur H. P., 1845-1919 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die livländische Geschichtsliteratur im jahre 1890 - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Livländische Geschichtsliteratur im Jahre 1893 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die livlandische geschichtsliteratur in jahre 1884 - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die livländische Geschichtsliteratur in Jahre 1891 - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
die livlandische geshichtsliteratur im jahre 1882 - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die livländische Schweiz : Dritte Auflage - [1894] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die livländische Schweiz - Mettig, Constantin, 1851-1914 - [1890] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dievišķā komēdija - Dante Alighieri, 1265-1321 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domas par juhrskolam un kuģneecibu - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domi un padomi māju saimniekiem - Manteuffel, K., (Karl) - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Drēbnieku skola : bagātigs krājums visādu teorētisku un praktisku zināšanu drēbniecibas arodā - Beris, Kārlis, 1855-1931 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Droscha leeta - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dsejas - Veidenbaums, Eduards, 1867-1892 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dūšīgais Jānītis: ļoti jauks stāts maniem jauniem draugiem un draudzenēm - 1887 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dvēseles tiesibas - Giacosa, Giuseppe, 1847-1906 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzejas pūrs - Treimanis, Edvards, 1866-1950 - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas no 2. latviešu dziedāšanas svētkiem priekš laicīga un garīga koncerta - Latvju vispārējie dziesmu svētki (2 : 1880 : Rīga, Latvija) - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 1.sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 11.-12. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 13.-14. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 15.-16. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 17.-18. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 19.-20. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 21.-22. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 23.-24. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 25.-26. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 29.sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 3.sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 31.-32. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 5.-6. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 7.-8. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
E. Dārziņa piemiņas koncertā 6. septembrī 1912. g. dziedāmo dziesmu teksti - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eiropa - Adamovičs, Fricis, 1863-1933 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eiropas karā : Noslehpumainās pils mantineeze, jeb, Mehs uswaresim! : stahsts no tagadejā Eiropas kara / Selteneetis. - Rudzītis, Eduards, 1882- - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eiropas karā. Asiņainā saderinaschanās, jeb, Sobins un lihgawa : stahsts no tagadeja kara / Selteneetis. - Rudzītis, Eduards, 1882- - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eiropas latviešu lantkārtes izstāstīšana - Šulcs, Rūdolfs, 1807-1866 - 1854 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eisa Latwijas westure - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eleģijas - Eglītis, Viktors, 1877-1945 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ernsts Gliks - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ernsts Glücks, latviešu bībeles tulks, miera darbos un kara briesmās - Hillner, G., (Gotthilf), 1862-1925 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ernsts Glüks - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ernsts Haeckels kā audzinātājs - Dodel, Arnold, 1843-1908 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Esenberģu Jāņa Kopoti raksti. I - Esenberģis, Jānis, 1862-1890 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Esenberģu Jāņa Kopoti raksti. II - Esenberģis, Jānis, 1862-1890 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Esenberģu Jāņa Kopoti raksti. III - Esenberģis, Jānis, 1862-1890 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ērgļa pils bruņinieks un grāfiene Aurora, jeb pilī dzimuse – klosterī miruse - Antrimps - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fausts : traģedija - Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Führer durch Riga mit Stadtplan - Neumann, Wilhelm, 1849-1919 - [pēc 1918] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
G.F. Stendera bibliogrāfija - Kundziņš, Kārlis, 1850-1937 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gaiļa ābece - Saulītis, Jānis - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmata latviešu sabiedrībā, 1856-1870 = Das Buch in der Lettischen Gesellschaft,1856-1870 = Книга в латышском обществе, 1856-1870 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmata par garšīgu un veselīgu uzturu - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmata par grāmatu - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmata par pieklājību un smalku uzvešanos - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmata un lasītājs - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmatas un grāmatnieki - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmatu nozīme cilveka dzīvē - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmatu siešana - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gudrais Zalamans - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija tautas skolām - Aviksnis, J. - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģimnastika jeb vingrošana - Berezovskis, V.A - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Homeopatisks padomu devējs - Bērziņš, J. - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Homeopātisks padoma devējs : derīgs ikvienam, kas grib sevi un savus piederīgus ar homeopātiskiem dziedināšanas līdzekļiem pareizi slimībās dziedināt - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Icigs Mozes : oriģinal-joku luga ar dziedāšanu 1 cēlienā - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ielas tirgotājs - France, Anatole, 1844-1924 - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Igauņu tautas dziesmas - Bērzkalne, Anna, 1891-1956 - [1926] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ihsa semkopibas mahziba - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Illustrerte Touristenkarte der Livländischen Schweiz - Mettig, Constantin, 1851-1914 - [1910] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ilustrēta Vidzemes Šveicijas ceļu karte - [ap 1909] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts Liepājas pilsētas plāns ar vēsturisku aprakstu - [1931] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts vadons pa Rīgu - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ilustrēts vadons pa Rīgu : ar Rīgas ievērojamāko vietu vēsturisku aprakstu, 40 nobildējumiem un diviem plāniem - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iz Baltijas vēstures. I-III daļa - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iz sirmās senatnes - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iz tautas bilžu galerijas - Apsīšu, Jēkabs, 1858-1929 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izglītība - Bettex, Frédéric, 1837-1915 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īsa Krievijas vēsture - Рождественский, С. В., (Сергей Васильевич), 1868-1934 - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īsa Latvijas vēsture latvju un cittautiešu skolām - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īsa pamācība cukurbiešu audzēšanā (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īsas ziņas par Umurgas draudzes baznīcu uz viņas 400 gadu svētkiem 1896. gadā - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Asara Māksla un tikumība - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Melliņa Mājas bērnu mācība - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Pawila Jaunibas sapņi : skices un gleznas. - Jansons, Pāvils, 1874-1940 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Rozes grāmatu spiestuve, gumijas un metāla zīmogu darbnīca - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahrbüch fur Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen 1 Jg. - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahrbüch fur Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen 2 Jg. - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahrbüch fur Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen 3 Jg. - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahrbüch fur Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen 4 Jg. - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahrbüch fur Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen 5 Jg. - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahrbüch fur Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen 6 Jg. - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahrbüch fur Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen 7 Jg. - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahrbüch fur Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen 8 Jg. - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauna punktirgrāmatiņa - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunais anglis - Hauff, Wilhelm, 1802-1827 - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunatnei kaitīgas (sēnalu un neķītrību) literatūras apvienotais saraksts - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunatnei kaitīgas (sēnalu un neķītrību) literatūras apvienotais saraksts - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunavu padomnieks, jeb kas jaunavām ievērojams lai izpildītu savu dzīves uzdevumu, iegūtu labpatikšanu, cienību un mīlestību - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunā virtuve - Feldmane, Marija, -1967 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunā virtuve - Feldmane, Marija, -1967 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunām meitām laipni mājieni - Meyer, Frederick Brotherton, 1847-1929 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauni laiki - Ganghofer, Ludwig, 1855-1920 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jautrā ābece - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jautrā matemātika ar ātrrēķināšanas noslēpumiem un mūža kalendariem (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānis Cimze, Vidzemes draudzes skolotāju semināra pirmais direktors - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jura Alunāna piemiņai - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ka Pehteris Wilks seewu prezeja - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas ir grāmatvešana un kāda nozīme ir viņai priekš tirdzniecības? - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas ir Uguns un nakts? - Pelše, Roberts, 1880-1955 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kaut kas par naudas attīstību - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā izaudzināt un sagatavot salmus pinumiem - Goba-Alojietis, Jānis, 1869-1928 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārlis Hugenbergers - Kundziņš, Kārlis, 1850-1937 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārļa Ulmaņa dzīve - Dunsdorfs, Edgars - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kāršu spēlēšanas augļi - Kaulis, I. - [1859] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klaušu beigu cēliens Kurzemē - Dunsdorfs, Edgars (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ko es pieredzēju un piedzirdēju : stāsti par ļaužu sadzīvi Baltijā : I. krājums - Siliņš, Matīss, 1861-1942 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kolonistu dzīve Sāo Paulo valstī Brazilijā - Gūtmanis, Jānis - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 11.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 12.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 13.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 14.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 15.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 16.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 17.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 18.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 19.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 20.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 21.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 22.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 23.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 24.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 25.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. I - Kronvalds, Atis, 1837-1875 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. II - Kronvalds, Atis, 1837-1875 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krimināltechniskās izmeklēšanas metodes - Kangers, Arturs, 1875-1960 - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristīga sātība - White, Ellen Gould, 1827-1915 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristīgās baznīcas vēsture - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kritika par K. Mīlenbaha Latviešu valodas mācības grāmatas 11 paragrāfiem un manas domas dažā ziņā par valodas mācību - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kronwalda Attis - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kulturas Balss Latvijas vēstures bilžu paskaidrojumi. I.sērija - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kulturas Balss. I - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras Fonds : 1920-1928 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kungs no labākām aprindām (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kur atradās Beverīna? - Abuls, Pēteris, 1860-1926 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurp mehs ejam? - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurp trauc Aspazijas varones? - Pelše, Roberts, 1880-1955 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes hercoga Jēkaba saimnieciskie panākumi Dānijā - Dunsdorfs, Edgars - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķemeru sēra avoti un dūņu peldētava, 40 verstis no Rīgas, pie Rīgas-Tukuma dzelzceļa stacijas "Ķemeriem" - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Labbu siņņu un padohmu Grahmata, Widsemneekeem par labbu istaisita - 1791 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Labdarischanas beedribas un wiņu augļi - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laime - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgalīšu literaturas vēsture - Apeļs, Meikuls, 1901-1942 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši Ukrainā 1917.-1919. gados - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši un latvietes Krievijas augstskolās - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu "Māju kalendara" literariskais pielikums - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu ābece - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu ābece un valodas māciba cittautiešu skolām - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu fragmenti 17. gs. beigu Liepājas aktīs - Augstkalns, Alvils, 1907-1940 - [1936] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 10. sējums - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 11. sējums - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 12. sējums - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 13. sējums - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 14. sējums - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 8. sējums - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 9. sējums - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas. 1.sējums - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas. 2.sējums - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas. 3. sējums - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas. 4. sējums - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas. 5.sējums - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas. 6. sējums - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas. 7.sējums - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības vēsture. 1.daļa - Ķelpe, Jānis, 1908-1981 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu saraksti (1929.-1938.) (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu skolu vēsture - Vičs, Andrejs, 1879-1943 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu skolu vēsture. Ceturtā grāmata - Vičs, Andrejs, 1879-1943 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu skolu vēsture. Otrā grāmata - Vičs, Andrejs, 1879-1943 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu skolu vēsture. Piektā grāmata - Vičs, Andrejs, 1879-1943 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu skolu vēsture. Trešā grāmata - Vičs, Andrejs, 1879-1943 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieku pulku Ziemassvētki 1916. g. - Goppers, Kārlis, 1876-1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas ticējumi. 1.daļa - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas ticējumi. 2.daļa - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas ticējumi. 3.daļa - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas ticējumi. 4.daļa - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātra attīstības gaitas - Bērziņš, Arturs, 1882-1962 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu teikas iz Malienas. 1.daļa - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu teikas iz Malienas. 2.daļa - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu teikas iz Malienas. 3.daļa - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas māciba - Laimiņš, Antons, 1857-1909 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas skolotājs pašmācībai priekš krieviem un cittautiešiem - Skuju Frīdis, 1887-1942 - 1916 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas teikumu mācibu (sintaksis, ar daudz rakstu darbu uzdevumiem) - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodniecība 1922-1938 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu varones Milda un Hilda kā brīvprātīgie karā pret prūšiem / Zeltenietis - Rudzītis, Eduards, 1882- - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Bibliotekāru biedrības statūti - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ceļu karte - [1934] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts - Laicens, Linards, 1883-1938 - [1917] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas arheoloģijas pieminekļi (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Landers, Kārlis, 1883-1937 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēstures hrestomatija - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vietu vārdi. 1. daļa - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vietu vārdi. 2. daļa - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas. 8.burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju preses 100 gadi - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tauta bēgļu gaitās - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas anekdotes. 2. daļa - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas anekdotes. 4.daļa - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mīklas - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mūzikas materiāli: III - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju teātra vēsture - Bērziņš, Arturs, 1882-1962 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latweeschu otree wispahrigee dseedaschanas swehtki : Rigâ no 17. lihds 20. junijam 1880 : (zaur Rigas Latweeschu beedribu isrihkoti) - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latweeschu treschee wispahrigee dseedaschanas swehtki : Rigâ, no 18. lihds 21. junijam 1888. g. - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latwijas wehsture. 2.daļa - Landers, Kārlis, 1883-1937 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latwijas wehsture. 3.daļa - Landers, Kārlis, 1883-1937 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latwijas wēsture. I.daļa - Rancāns, Nikodems, 1870-1933 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latwijas wēsture. II.daļa - Rancāns, Nikodems, 1870-1933 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauku pagastu un kazaku sādžu sabiedrību krāj-aizdevu kasu paraugalikumi - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lāsta atburšana (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Leišu zeme, it īpaši Kaunas guberņa - Kelmers, Jānis - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lejas-Kurzemes ābece priekš lasīt un rakstīt iemācīšanās visātrākā laikā - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lettisch : (Livland, Kurland, Estland) : Mit genauer Angabe der Aussprache (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liepājas pilsētas plāns - [193-] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likumi preeksch ewanģ. lutheru laukskolahm un laukskolotaju seminareem Igauņu semē un Kursemē : no Ķeisara Majestetes apstiprināti 25. aprilī 1875. - 1876 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
livländische Geschichtsliteratur im Jahre (1896 - 1901) - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
livländische Geschichtsliteratur im Jahre (1896 - 1901) - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
livländische Geschichtsliteratur im Jahre (1896 - 1901) - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
livländische Geschichtsliteratur im Jahre (1902 - 1913) - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livländische Geschichtsliteratur im Jahre 1894 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
livländische Geschichtsliteratur im Jahre 1895 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livonijas arhīvi - Arbusow, Leonid, 1848-1912 - [1935] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līgo dziesmas (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līgo dziesmas un Jāņa dienas dziesmas - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mahlderu wadons - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mahrijas-Leija jeb Skaista Anniņ un Kirģischu Miķķelis - Dzirne, Frīdrihs, 1835-1872 - 1864 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana ūdens dziedniecība, vairāk kā 40 gadus izmēģināta un slimību dziedināšanai un veselības uzturēšanai sarakstīta - Kneipp, Sebastian, 1821-1897 - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mani jaunības laiki - Neilands, Fridrihs, 1878-1947 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mans dzīves rīts - Doku, Atis, 1861-1903 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mans testaments - Kneipp, Sebastian, 1821-1897 - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli priekš krievu valodas piesavināšanās - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazā ābece un pirmā lasamā grāmata mājā un skolā - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazo draugu Ābece - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazō ābece un pyrmō losomō grōmota mōjā un skūlā - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māciba par dzīvibu. I daļa - Лункевич, В., (Валериан Викторович), 1866-1941 - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācītāja Filipa Mateus Hāna dzīves gājums - Hahn, Philipp Matthäus, 1739-1790 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mājas aptieka - Kneipp, Sebastian, 1821-1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mājturības un virtuves māksla ar 516 receptēm, aizrādījumiem un zīmējumiem - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māksla kļūt laimīgam vīram - Knigge, L. fon - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māksla lielu vecumu sasniegt - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māte un bērns - Bīskaps, Dāvids, 1879-1972 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mežu sargs, jeb, Mežu aizsargātājs no iznīcināšanas caur kaitīgiem kukaiņiem - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mērnieku laiki - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mirušās dvēseles - Гоголь, Николай Васильевич, 1809-1852 - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Misiņbārdis un Stiprais kalps - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīklu, pasaku un dzeju ābece - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mormoņu karawane un kautiņsch pee granita klints - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu bērnos mūsu nākotne - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu dzimtene - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu grāmatniecības problēmas - Rapa, Jānis, 1885-1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu jaunības rakstu krājums - Lauberts, Pēteris, 1875-1964 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nahkotnes audsinaschana (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neredzīgais Indriķis un viņa dziesmas - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No latviešu tautas bibliotēkām un antikvariātiem izņemamo grāmatu saraksts - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No Rīgas līdz Rīt-Āzijai ar Feniksa fabrikas vagoniem : - Garkalns, Jēkabs - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No Rīgas līdz Taškentai - Bernards, P. - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
O.J. Keller - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Obligatoriskie noteikumi par važoņu darbību Rēzeknes pilsētā (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ogre - skaistākais atpūtas, atveseļošanās, gaisa un kalnu kūrorts - [1934] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Otrdeenas rihts - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ozolkalniešu mācītajs - Kalniņš, Kārlis, 1845-1919 - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pa aizliegtiem ceļiem - Landor, Arnold Henry Savage, 1865-1924 - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pa Franciju uz siltām zemēm - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pa kalnu Osetiju un Imeretiju : (ceļojuma un tautas dzīves apraksts) - Bahmanis, Kristaps, 1867-1942 - 1915 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padoma-devejs priekš kristigiem zaldatiem - 1871 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomi amatniekiem : pēc jaunākiem panākumiem tehnikā un ķīmijā - Rudzītis, Eduards, 1882- - 1915 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Palīgs namdariem : būvmākslas pirmie jēdzieni šī aroda mācekļiem un iesācējiem-zeļļiem - Hertel, August W. - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par audzināšanu un paklausību un tās robežas (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par bērnu kopšanu un mājas mācību - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par piemiņu : ceļa apraksti - Freimane, Minna, dz. 1853 - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par vēlu - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules tornis, kā laika zīme vēsturē - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pašvāris, jeb, Vāramā kaste - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģiskie raksti (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pēdīgā Actekiešu karaliene - Möllhausen, Balduin, 1825-1905 - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilnīgs mīlestības vēstulnieks, jeb Vēstuļu krājums priekš samīlējušiem visādās vajadzibās un atgadijumos, līdz ar mīlestības dzeijām, albuma pantiņiem, puķu valodu un krāsu nozīmējumiem - Lapas, Mārtiņš, 1846-1909 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmdienas rīts - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmie soļi : ābece - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Poētika pamatvilcienos - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktiska veģetāriska pavāru grāmata - Lindberg, Marie (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktiskā pavāru grāmata - Āriņa, M., (Marija) - [1935] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktisks ilustrēts vadonis pa Liepāju un Dienvidu Kurzemi - Krūmiņš, Gotards - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktisks ķēķis - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Puķu valoda līdz ar puķu pulksteni, krāsu nozīmēm un piemiņas pantiņiem - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pumpurs dzīvē un darbos - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pūrs, darināts un pielocīts ar populāri zinātniskiem apcerējumiem (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raibā ābece (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti is teesibu sinatnes. 2.krājums - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti is teesibu sinatnes. 3.krājums - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti is teesibu sinatnes. 4.krājums - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti is teesibu sinatnes. 5.krājums - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu kamols - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rauna, zitkahrt un tagad - Vīstucis, Jūlijs, 1839-1909 - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rātniem bērniem - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reetekļa Albuma seedi. I. daļa : draudsibai par peemiņu dahwinati. - Rieteklis, 1856-1940 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Riga und Umgegend in Wort und Bild - Nölting, Bertha, 1848-1921 - [19--] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rigas Latveeşu Labdarişanas Beedribas 3-klašu meiteņu-skola : 1880-1890 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas bibliotekāra Dr. phil. h.c. Nikolaja Buša Atstātie raksti. 2.sēj. - Busch, Nicolaus, 1864-1933 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Sv. Jāņa baznīcas vēsture - Bernevics, E., (Ernsts) - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas vēsture - Straubergs, Jānis, 1886-1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata galdniecībā un būvniecībā - Rudzītis, Eduards, 1882- - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata mākslinieciskai grāmatsiešanai - Valters, Erika - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas sihlneeks (chiromantie) - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata par Vidzemes zemnieku zemes turēšanas un dzīvošanas likumiem no 1849. gada, zemnieku tiesnešiem par vieglāku ... - 1851 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Satiksme dzīvē ar sieviešu kārtu jeb īsti sakot, ar skaisto dzimumu - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Schulreform und die baltischen Provinzen - Tantzscher, Georg, 1861-1916 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Seltmata sakopoti sazerejumi : Sarkanās lilijas. 1.sēj. - Zeltmatis, 1868-1961 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Semneeku stahwoklis Kursemē pehz Manaseina rewisijas siņojuma - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senee pruhschi - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senlaiku apvārdošanas un citi etnogrāfiski materiāli - Rudzītis, Eduards, 1882- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senlatviešu reliģija vēlajā dzelzs laikmetā - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senlatvietis dzīvībā un nāves ēnā - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sēnalu literaturas saraksts - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sēnalu un neķītrību literatūras apvienotais - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sieviešu jautājums - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sieviete - Mizmalietis (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sievietes stāvoklis tagadnē un nākotnē - Bebel, August, 1840-1913 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sistemātisks diktāts trijos kursos - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. 1884 - Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaidras ziņas par palīdzības lādi priekš Lutera draudzēm Krievu valstī - Hillner, W., (Wilhelm), 1813-1868 - 1864 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaistais sieviešu dzimums jeb Padoma devējs jaunekļiem, kas grib iemantot un uzturēt "skaistā dzimuma" mīlestību un patikšanu - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skola priekš kučeriem - 1871 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skola un dzīve - Петров, Григорий Спиридонович, 1868-1925 - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas dārzs - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas draugs. - Dāvis, Jānis, 1867-1959 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smilten - Sivers, Jegór von, 1823-1879 - 1872 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smiltenes muzikas un dziedāšanas biedrības 40 gadi (1887-1927) (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sodi un balvas kā audzināšanas līdzekļi - Skurbe, J. - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sokrats - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sports tagad iekarojis modi (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stērķeļu izgatavošana no kartupeļiem mazās lauku darbnīcās (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sugu izcelšanās dabiskas izlases ceļā. 1.sēj. - Darwin, Charles Robert, 1809-1882 - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Suns un kaķe : bērnu pasaka piecos cēlienos - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sugu izcelšanās dabiskas izlases ceļā. 2.sēj. - Darwin, Charles Robert, 1809-1882 - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svešu vārdu grāmata - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Swahrguļu Edwards (Treumans) - Paegļu Mārtiņš, 1877- - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Šķērsām caur Sibīriju - Švarcs, Bernhards - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Taigas bērniem ābece - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas augstskolu saweeniba - Beķers, Voldemārs, 1881-1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas dziesmas - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas pasaka par gudro kalpu un velnu - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas teikas un pasakas (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautiskie centieni - Kronvalds, Atis, 1837-1875 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tirzas draudze senāk un tagad - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trešā Latvija - Dunsdorfs, Edgars - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trubadurs - Cammarano, Salvatore, 1801-1852 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tu un tavs bērns - Aereboe, H. J., (Hans Joachim), dz. 1823 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Upīša stāsti - Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960 - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz ko audzināt? - Apsīšu, Jēkabs, 1858-1929 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz mūžu pazaudētā Edīte, jeb: Mantas kārības augļi - Atrimps - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Alūksni un apkārtni (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Doma muzeja archeoloģiskiem un kulturvēsturiskiem krājumiem - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa ievērojamākajām kurzemes hercogu pilīm - Ārends, Pēteris, 1900-1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Ogri - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Rīgu. 1.sērija - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Smilteni - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Vidzemes Šveici ar ceļu karti un ievērojamākiem skatiem - [1909] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pie mācīšanas "Ābecē" - Dāvis, Jānis, 1867-1959 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis ticības mācībā un bībeles lasīšanā ar bībeles stāstiem, izskaidrojumiem un atskatiem un ar īsu ievadījumu Vecās un Jaunās derības grāmatās - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis vācu valodas pašmācībai - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadons caur Rīgu un viņas ievērojamām vietām ar dz[iesmu] sv[ētku] un izstādes programmām - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadons pa Rīgu ar izstādes un pilsētas plāniem, iestāžu, veikalu, personu adresēm, grāmatu galdu, dzelzceļa sarakstu utt. - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadons pa Rīgu ar Rīgas plānu - [1925] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadons pa Rīgu ar Rīgas vēsturi, ievērojamākām vietām, valsts un komunāliestāžu sarakstiem un Rīgas plānu - [1921] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vaj cilveks cēlies no pērtiķa? - Censonis, J. Fr. - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vālodzīte (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecie elki mūsu jaunākajā literatūrā - Jankavs, Jānis, 1886-1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veģetārā virtuve - Āriņa, M., (Marija) - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsturīgs vadonis caur Rīgu ar Rīgas plānu - Graudiņš, Kārlis, 1863-1915 - [1888] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku "putna brīvība" pēc 1819. g. likuma - Ābers, Benno, 1909-1990 - [1936] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku brīvlaišana un 1819. gada 26. marta likums - Ābers, Benno, 1909-1990 - [1936] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viensievība un daudzsievība - Bjørnson, Bjørnstjerne, 1832-1910 - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vilhelms Tells: drāma 5 cēlienos - Schiller, Friedrich, 1759-1805 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Visjaunakā abece mājām un skolām - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Visjaunākā Ābece ar bildēm pušķota - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Volfganga fon Gētes Lapsa Kūmiņš ar Vilhelm f[on] Kaulbaha zīmējumiem ; latviski pārcēlis un saskandinājis E. Dinsbergs - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wezā torņa noslehpums, jeb: Kad Deews palihds, wiss isdodas - Hoffmann, Franz, 1814-1882 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wezmahmuļas pasakas - Bērziņš, Roberts, 1868-1935 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wischņi - Eldgasts, Haralds, 1882-1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wispahrigs uniwersal wehstulneeks (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zeeniga Preestera Tohma no Ķempenes tschetras grahmatas, no pakkaļ-staigaschanas Kristum (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zeltenieša Pirmais maijs un briesmu nakts, jeb Rīgas skaistule varonīgā Rūtiņa - Rudzītis, Eduards, 1882- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zeme debess plašumā - Makstis, Roberts, 1887-1938 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemes īpašums - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemkopja vadonis - Lepevičs, Kārlis, 1822-1889 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļnieces Bilžu ābece (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zviedru spička - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Языковѣдѣніе : лекціи, читанныя студентам Владивостокскаго Историко-Филологическаго факультета в 1918-19 г.г. - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvejniecības raksti : 1. burtnica - Bandrevičs, Ansis, 1850-1935 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece ar bildēm (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sieviešu mīlestība - Berkow, Karl, 1846-1921 - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nabadzība izspiež asaras - Planck, Rudolf - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmata par pieklājību un smalku uzvešanos : pamācītājs kā tiklab saimniekam, kā arī viesim godprātīgi un pieklājīgi jāuzvedas: viesībās, mielastos - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Siņņas par Drustu-draudses basnizu, muischam un semneekeem, kur warr redset, ka wezzos laikos sche bij un ka taggad irr; Drustu-draudsei par labbu sarakstitas un pee jaunas basnizas eeswehtischanas par peeminneschanu isdohtas no Wezzas-Drustes leelakunga Heinrich von Hagemeister. 1838ta gadda - Hagemeister, Heinrich von, 1784-1845 - 1838 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas mākslinieku izstāde, atklājot Rīgas mākslas biedrības jaunās telpas pilsētas muzejā 1905 : [katalogs] - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wija no kopoteem Kaudsites Reiņa un Kaudsites Matisa rakstu-darbeem - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 (Grāmata)
Ir daļa:
Abdruck derer Schriften und Zierrathen /welche in der Hichfürstl. Hofbuchdruckerey, bey Johann Friedrich Steffenhagen, gegenwärtig befindlich sind (Grāmata)
Izveidošanas datums:
25.04.2019
Labošanas datums:
25.04.2019
Autortiesības:
Nav aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/748774
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet