LV | EN
Nosaukums (latviešu):
Veids : Iespieddarbi (Reto grāmatu un rokrakstu krājums)
Resursa virstips:
Teksts
Resursa tips:
Grāmata

Metadati

Nosaukums (latviešu):
Veids : Iespieddarbi (Reto grāmatu un rokrakstu krājums)
Valoda:
vairākas valodas
Anotācija (latviešu):
Latvijas Nacionālās bibliotēkas A. Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas iespieddarbu krājuma digitalizētās vienības
Oriģināla turētājs:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Struktūrvienība, kurā atrodas oriģināls:
Letonikas un Baltijas centrs. A.Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītava
Pieder kolekcijai:
Retumu digitālā kolekcija (Kolekcija)
Ir daļa:
Ussaukschana - Brevern, Christoph Engelbrecht, 1782-1863 - [1830] (Sīkiespieddarbs)
Ir daļa:
[Holēras epidēmijas apkarošanai izdots rīkojums] - [1854] (Sīkiespieddarbs)
Ir daļa:
Mahziba par to, kà ar apģehrbu, ehdeenu un dsehreenu jaturrahs, kad kohlera-sehrga rahdahs - [1831] (Sīkiespieddarbs)
Ir daļa:
Mahziba, kà ja-turrahs, kad kohlera sehrga rahdahs - Essen, Heinrich Magnus Wilhelm, 1796-1869 - [1847] (Sīkiespieddarbs)
Ir daļa:
Mihļi Latweeschi! - Foelkersahm, Georg von, 1766-1848 - [1830] (Sīkiespieddarbs)
Ir daļa:
Spreddiķis kuŗŗâ wezzaki tohp skubbinati, behrneem, kam pakkas nau bijuschas, Sargaschanas-pakkas likt stahdiht - Elverfeldt, Karl Gotthard, 1756-1819 - 1805 (Grāmata)
Ir daļa:
Wisseem zilwekeem pee sirds ņemmama Ussaukschana, tahs baķķes zaur Gohwju-baķķu eedehstischanu pagallam isdeldeht - Faust, Bernhard Christoph, 1755-1842 - 1805 (Sīkiespieddarbs)
Ir daļa:
Magazin und Kassa-Ordnung für dif Bauerschaft der güter Kolzen und Eikasch. =Likkumi teem Bihriņa un Eikascha-Walsts ļaudim eezelti kà to, taî walsts-magasinê un lahdê sagadatu labbibu un naudas-krahjumu buhs glabbaht, isdoht, atkal sadsiht un wairoht ar ihksu isstahstischanu, kà un kur schi labbiba un nauda zehluschees un sagahdatas tikkuschas - Mellin, Ludwig August von, 1754-1835 - 1803 (Sīkiespieddarbs)
Ir daļa:
Tehwi un Mahtes, gahdajt jelle no Sirds, ka juhsu mihļeem Behrneem tahs weeglas Baķķes jo drihsak jo labbak taptu eedehstihtas. Pamahzischanas Wahrdi, Rihgas Eedsihwotajeem un wisseem Latweescheem par Labbu no Mihlestibas rakstiti - Sommer, Karl Benjamin, 1769-1815 - [1811] (Sīkiespieddarbs)
Ir daļa:
Zur Bestattung des weiland Herrn Pastors zu Kowno, ehemaligen Oberpastors an der St. Johannis-Kirche zu Riga, Johannes Hermann Treu, geboren den 27. Oktober 1794, gestorben den 21. Januar 1849, bestattet den 30. Januar 1849 - [1849] (Sīkiespieddarbs)
Ir daļa:
Zeeniga Rihgas Jahņa draudses wezzaka Mahzitaja Heinrich Gottlieb Pehsch dsihwes-gahjums un behŗu-deena, ko wiņņa draudsei par paleekamu peemiņņu sarakstija - Leitāns, Ansis, 1815-1874 - 1849 (Grāmata)
Ir daļa:
Verhaltungsmaßregeln während der Cholera = Pamahzischana preeksch isturreschanohs koleera-sehrgas laikā = Правила на время эпидемической холеры - 1871 (Sīkiespieddarbs)
Ir daļa:
Serrde Wisso Deewa Luhgschano Luhgschanâ, Peesaukschanâ, Aisluhgschanâ un Pateizibâ: Arr mas Wahrdeem: Par wisseem Zilwehkeem, Kattrâ Muhschâ, Kattrâ dsihwes Kahrtâ Katrâ Waijadsibâ Eeksch wisseem Laikeem, Un tha weenas Rihta Luhgschanas, Wakkara Luhgschanas, Basniza Luhgschanas, weetâ Un wisso zitto Luhgschano derriga, istaisihta tahm Deewabijigahm Dwehselehm par labbu zaur Weenu gohdigu Mahzitaju M.C.N. un Latweescho Wallodu pahrzelta zaur H.C.W.P.R. - Neimanis, Kaspars, 1648-1715 - [1703] (Grāmata)
Ir daļa:
Veids : Seniespiedumi citvalodās (Reto grāmatu un rokrakstu krājums) (Teksts)
Ir daļa:
Veids : Seniespiedumi latviešu valodā (Reto grāmatu un rokrakstu krājums) (Teksts)
Ir daļa:
Reden bei Eröffnung der Statthalterschaft in Kurland - 1796 (Grāmata)
Ir daļa:
Nu iszkiejgu waldiejszonas-litu ministera-tisas. Nu aukstoka statystyczno komiteta. Pa ziemis-litu dalu. №65. Uz Wyssuaukstokô Kejziera pawieleszonu. Ab mâru mujźys-dorbu iksz Inflantu ujezdim Witebskos Gubernjas lejdz tam łaykam, kolsz gromotas-pawinnostiu byuś abstyprynotas - Valujevs, Pjotrs - [1861] (Sīkiespieddarbs)
Ir daļa:
Veids : Jaunlaiku iespieddarbi ar retumu pazīmēm (Reto grāmatu un rokrakstu krājums) (Teksts)
Ir daļa:
Uz kuģa svin Lietuvas valsts svētkus 1949.g. 16.februārī - 1949-02 (Sīkiespieddarbs)
Ir daļa:
Carolomachia qva felix victoria, ope divina, avspiciis serenissimi et poten: Sigismvndi III. Poloniæ et Sveciæ regis, magni Lithvaniæ dvcis, &c. &c. per ill:um D. Ioan: Carolvm Chodkiewicivm comitem in Szklow et Bychow, Samogitiæ et Derpati capitanevm [...] De Carolo dvce Svdermanniæ S. R. M. Perdvelli V. Kalend. Octob: A. D. 1605 in Liuonia sub Kyrkholmum reportata, narratur seren: principi Wladislao a Christophoro Zawisza, in alma Vilnensi academia societ: Iesv, Studioso. D. D. / [Laurencijus Bojer]. - 1606 (Grāmata)
Izveidošanas datums:
07.12.2020
Labošanas datums:
12.01.2021
Autortiesības:
Ir aizsargāts ar autortiesībām
Piekļuves tiesības:
Pieejams tīmeklī
Resursa virstips:
Teksts
Resursa tips:
Grāmata
URI:
https://dom.lndb.lv/data/obj/877712
RDF dati | XML dati

Lūdzu uzgaidiet