LV | EN
Nosaukums:
Grāmatas (segmentētas)
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Grāmatas (segmentētas)
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Artūrs Žogla
Anotācija (latviešu):
ERAF projektā un LNB iekšēji ar docWorks segmentētās grāmatas.
Kolekcijas daļa:
Krievu ekspansija un rusifikācija Baltijā laikmetu tecējumā - Stalšāns, Kārlis, 1888-1970 - 1966
Kolekcijas daļa:
Ta Mahziba, kā tee Skohlmeisteri pehz scho jaunu ABZ teem Skohlas-behrneem to Lassischanu it weegli warr ismahziht - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1797
Kolekcijas daļa:
Philosophische Gedanken uber wichtige Gegenstande... - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1795
Kolekcijas daļa:
Der Erhabene Lobesgang Gottes zur allgemeinen Gottesverehrung - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1796
Kolekcijas daļa:
Anmerkungen und Zusäzze, zu der neuen lettischen Grammatik des Herrn Probst Stender. - Harder, Christoph, 1747-1818 - 1790
Kolekcijas daļa:
Jauna Gada Wehleschanas pehc ikkatra gribbeschanas - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1782
Kolekcijas daļa:
Gedanken eines Greises uber den nahen Zustand jenseit des Grabes - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1786
Kolekcijas daļa:
Miscellanea. Excerpta Theol. [piezīmju grāmatiņa rokrakstā] - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1794
Kolekcijas daļa:
Истина религiи вообще въ двухъ частяхъ ... Часть I. - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1785
Kolekcijas daļa:
Neue vollstandigere Lettische Grammatik - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1763
Kolekcijas daļa:
Augstas Gudribas Grahmata no Pasaules un Dabbas - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1774
Kolekcijas daļa:
Slawas un Preezas Dzeesma : Sawam wezzam Mahzitajam kas to Lestenes Draudzi peezdesmits Gaddus mahzijis par Gohdu un par Peemiņņu tahs Swehtdeenas kurrâ wiņsch sawu Amatu usņehmis no saweem Draudzes Behrneem dzeedata Wassaras Swehtku atswehtê tannî Gaddâ 1791. - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - [1791]
Kolekcijas daļa:
Jauna ABC un lasīšanas mācība - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1797
Kolekcijas daļa:
Bildu ābice - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1787
Kolekcijas daļa:
Beschreibung der neuen Erdkugel, welche auf allerhöchsten Befehl S[eine]r Königl[ichen] Majestät von Dännemark Norwegen zu Kopenhagen verfertiget worden von Gotthard Friedrich Stender, der Königl[ichen] deutschen Gesellschaft zu Göttingen ordentlichen Mitgliede - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1766
Kolekcijas daļa:
1. Latviešu dziesmu svētki Kanādā : Toronto 1953. : Programma - Latviešu dziesmu svētki Kanādā, 1 : 1953 : Toronto, Kanāda - 1953
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas dejas. 2.burtnīca. - 1934
Kolekcijas daļa:
Pirmo un otro latviešu dziesmu svētku Kanadā skatu krājums - 1957
Kolekcijas daļa:
5. Latviešu dziesmu svētki Kanādā : no 27. jūnija līdz 5. jūlijam Toronto 1970. g. : [skatu krājums] - Latviešu dziesmu svētki (5 : 1970 : Toronto, Kanāda) - 1970
Kolekcijas daļa:
3. Latviešu dziesmu svētku Kanadā atcerei, 1961 : [skatu albums] - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (3 : 1961 : Toronto, Kanāda) - 1962
Kolekcijas daļa:
4. Latviešu dziesmu svētki Kanadā attēlos, 1965.g. Toronto - Latviešu dziesmu svētki (4 : 1965 : Toronto, Kanāda) - 1965
Kolekcijas daļa:
Latviesu tautas dejas. 3.sēj. - 1965
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas dejas. 3.burtnīca. - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas dejas. 4.burtnīca. - 1936
Kolekcijas daļa:
Kanadas latviešu 2. dziesmu svētku programma : Toronto, 1957. no 31. maija-2. jūnijam - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (2 : 1957 : Toronto, Kanāda) - 1957
Kolekcijas daļa:
4. Latviešu dziesmu svētki Kanadā : 1965. 28.-31. maijam Toronto - Latviešu dziesmu svētki (4 : 1965 : Toronto, Kanāda) - 1965
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas dejas. 1.burtnīca. - 1933
Kolekcijas daļa:
8. Latviešu dziesmu svētku Kanadā vadonis : 1986. g. no 1.-6. jūlijam, Toronto - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (8 : 1986 : Toronto) - 1986
Kolekcijas daļa:
Vadonis latviešu jaunatnes dziesmu svētkiem Montreālā, 1975.g. no 30. aug. līdz 1. sept. - Latviešu jaunatnes dziesmu svētki, (1 :, Monreāla, Kanāda), 1975 : - 1975
Kolekcijas daļa:
11. Latviešu dziesmu svētki Kanādā : 2000. gadā no 30. jūnija līdz 3. jūlijam : vadonis - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (11 : 2000 : Toronto, Kanāda) - 2000
Kolekcijas daļa:
3. Latviešu dziesmu svētki Kanadā, 1961, 1.-4. septembrim, Toronto : [materiāli, programma] - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (3 : 1961 : Toronto, Kanāda) - 1961
Kolekcijas daļa:
10. Latviešu dziesmu svētki Kanadā : no 1996. g. 3.-7. jūlijam, Toronto : vadonis - 1996
Kolekcijas daļa:
Latviešu rotaļas un rotaļdejas : [ar kustību aprakstiem] - Sūna, Harijs, 1923-1999 - 1966
Kolekcijas daļa:
Vēža vīrusu medības - Ferdats, Andris, 1941- - 1977
Kolekcijas daļa:
Stenders G.F. Priekšvārds //Gudra Mahzischana : wisseem saimneekeem un mohderehm par labbu ... - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1791
Kolekcijas daļa:
Anmerkungen über die Gegenanmerkungen des Verfassers Der Offenbarung Gottes in der Natur - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - [1785]
Kolekcijas daļa:
Eelihses diwpadesmit swehtas Dseesmas, / Latweeschu wallodā pahrtulkotas no ta Wezza Mahzitaja Stendera. - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1789
Kolekcijas daļa:
5. Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki Vankuverā, Britu Kolumbijā, 30.jūnijā-4.jūlijā, 1972. : [vadonis] - Rietumkrasta latviešu dziesmu svētki, (5 :, 1972 :, Vankūvera, Kanāda) - 1972
Kolekcijas daļa:
Raiņa Sveika, brīvā Latvija! - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1919
Kolekcijas daļa:
Anmerkungen über Die Offenbarung Gottes in der Natur, die eine Schrift für Jedermann seyn soll - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - [1785]
Kolekcijas daļa:
Gedanken ueber die Lavaterische Aussichten in die Ewigkeit. In Briefen an Se[inen] Hochwohlgeb[orenen] Herrn Landeshauptm[ann] von B[olschwing - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - [1771]
Kolekcijas daļa:
Mīla stiprāka par nāvi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1927
Kolekcijas daļa:
Pūt vējiņi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1913
Kolekcijas daļa:
Gals un sahkums : weena rituma seemas-dseesma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1912
Kolekcijas daļa:
Zelta sietiņš - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920
Kolekcijas daļa:
Daugava - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1919
Kolekcijas daļa:
Rīgas ragana - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1928
Kolekcijas daļa:
Latviešu ieražu horeogrāfiskā folklora - Sūna, Harijs, 1923-1999 - 1989
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Induls un Arija : jaunības traģedija 5 cēlienos. - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911
Kolekcijas daļa:
Mūza cīņās - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1940
Kolekcijas daļa:
Учениео покушении на преступление. - 1917
Kolekcijas daļa:
Отравление. Историко-догматическое исследование. - 1896
Kolekcijas daļa:
7. latviešu dziesmu svētku Kanadā vadonis : 1.-5. jūlijam Toronto 1981 - Latviešu dziesmu svētki Kanādā, (7 :, 1981 :, Toronto, Kanāda) - 1981
Kolekcijas daļa:
Vadonis 5. Latviešu jaunatnes dziesmu svētkiem : 1985.g., no 29.aug. līdz 2.sept. Montrealā - Latviešu jaunatnes dziesmu svētki (5 : 1985 : Monreāla, Kanāda) - 1985
Kolekcijas daļa:
Обязательственное право.Губерний Прибалтийских. - 1908
Kolekcijas daļa:
Русское Гражданское право. - 1915
Kolekcijas daļa:
5. Latviešu dziesmu svētku Kanadā vadonis : 1970.gadā Toronto - Latviešu dziesmu svētki (5 : 1970 : Toronto, Kanāda) - 1970
Kolekcijas daļa:
Истина религiи вообще въ двухъ частяхъ ... Часть II. - 1785
Kolekcijas daļa:
Учениео покушении на преступление. - 1918
Kolekcijas daļa:
Masa Bihbele. Tas irr: Swehti Stahsti, no Deewa Wahrdeem islassiti, un ar isskaidrotahm un spehzigahm Mahzibahm un swehtahm Dohmahm istaisiti - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1790
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas dejas izcelsme un attīstība - Siliņa, Elza, 1895-1989 - 1982
Kolekcijas daļa:
Местное гражданское право губерний прибалтийских и .. - 1910
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas vārdnīca 6.2. sējums - 1987
Kolekcijas daļa:
6. latviešu dziesmu svētku un Latviešu dienu Kanadā vadonis, 24.jūn.-4.jūl. Toronto, 1976 - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (6 : 1976 : Toronto) - 1976
Kolekcijas daļa:
Vadonis trešiem latviešu jaunatnes dziesmu svētkiem Montrealā, 1979.g. no 31. aug. līdz 3. sept. - Latviešu jaunatnes dziesmu svētki (3 :1979 : Monreāla, Kanāda) - 1979
Kolekcijas daļa:
Latviešu sadzīves horeogrāfija - Sūna, Harijs, 1923-1999 - 1991
Kolekcijas daļa:
Latviešu deja - Siliņa, Elza, 1895-1989 - 1939
Kolekcijas daļa:
Цель в праве. - 1881
Kolekcijas daļa:
Lettische Grammatik. - 1783
Kolekcijas daļa:
Курс уголовное права .Часть особенная.Посягательства личные .. - 1901
Kolekcijas daļa:
Сводь законовь Российской Империи в пяти книгах. - 1912
Kolekcijas daļa:
Учение о наказании. - 1901
Kolekcijas daļa:
Устав о наказаниях,налагаемых мировыми судьми. Издание 1885. - 1913
Kolekcijas daļa:
Свод Местных Узаконений губерний Остзейских. - 1864
Kolekcijas daļa:
О гражданском браке. - 1887
Kolekcijas daļa:
Узаконение,усыновление и внебрачные дети. - 1916
Kolekcijas daļa:
Очерки по истории кодификации местных гражданских законов… - 1906
Kolekcijas daļa:
Мошейничество по русскому праву.Сравнительное исследование. - 1871
Kolekcijas daļa:
История Кодификации Гражданского права в двух томах. - 1876
Kolekcijas daļa:
Русское Гражданское право. - 1917
Kolekcijas daļa:
История Кодификации Гражданского права в двух томах. - 1876
Kolekcijas daļa:
Antisemītisms un tā izpausmes Latvijā : vēstures atskats - Dribins, Leo, 1931- - 2001
Kolekcijas daļa:
Законы Гражданские.С включением…. - 1904
Kolekcijas daļa:
Гражданское Уложение .Проект…. - 1910
Kolekcijas daļa:
Otrais pasaules karš un Latvija: notikumi un sekas 20.gadsimta 40.-60.gadi - Latvijas Vēsturnieku komisija - 2011
Kolekcijas daļa:
Okupācijas režīmi Baltijas valstīs, 1940-1991 : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2008. gada pētījumi un starptautiskās konferences "Okupācijas režīmi Baltijas valstīs (1940-1990): izpētes rezultāti un problēmas" materiāli, 2008. gada 30.-31. oktobris, Rīga - Latvijas Vēsturnieku komisija - 2009
Kolekcijas daļa:
Гражданское право древнего Рима. Памяти проф.Крылова Н.И. - 1883
Kolekcijas daļa:
Свод гражданских узаконений губерний Прибалтийских с - 1914
Kolekcijas daļa:
Сборник статей Н.М.Коркунова 1877-1897 - 1898
Kolekcijas daļa:
Законы Гражданские.С разьяснениями … - 1923
Kolekcijas daļa:
Законы Гражданские.С разьяснениями … - 1923
Kolekcijas daļa:
Лекции по Общей теории права К.М.Коркунова - 1908
Kolekcijas daļa:
Очерки по истории кодификации местных гражданских законов - 1914
Kolekcijas daļa:
Ave Sol - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1910
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas deju apdares - Saulīte, Ingrīda, 1935- - 1995
Kolekcijas daļa:
Свод гражданских узаконений губерний Прибалтийских с - 1914
Kolekcijas daļa:
Salna pavasarī - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1937
Kolekcijas daļa:
Nāves ēnā - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1937
Kolekcijas daļa:
Tālu ceļu vējš - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 1956
Kolekcijas daļa:
Staburaga bērni - Valdis, 1865-1934 - 1895
Kolekcijas daļa:
Ceļa malā - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1900
Kolekcijas daļa:
Bagāti radi - Apsīšu, Jēkabs, 1858-1929 - 1886
Kolekcijas daļa:
Holokausta pētniecības problēmas Latvijā : 2006.-2007. gada pētījumi par holokaustu Latvijā un starptautiskās konferences materiāli, 2007. gada 6.-7. novembris, Rīga - 2008
Kolekcijas daļa:
Andreja Upischa Jauni avoti - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1909
Kolekcijas daļa:
Pastariņa dienas grāmata - Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960 - 1922
Kolekcijas daļa:
Zem naglota papēža - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1928
Kolekcijas daļa:
Zem naglota papēža - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1928
Kolekcijas daļa:
Sidraba šķidrauts - Aspazija, 1865-1943 - 1905
Kolekcijas daļa:
Seeweete - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1910
Kolekcijas daļa:
Dzejas - Skujiņa, Austra, 1909-1932 - 1932
Kolekcijas daļa:
Zvaigžņu nakts - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1905
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 6.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1940
Kolekcijas daļa:
Via dolorosa - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1918
Kolekcijas daļa:
Kalpa zēna vasara - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1936
Kolekcijas daļa:
Raudupiete - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1941
Kolekcijas daļa:
Pīķa dāma - Пушкин, Александр Сергеевич, 1799-1837 - 1936
Kolekcijas daļa:
Soneti madonnai Laurai - Petrarca, Francesco, 1304-1374 - 1937
Kolekcijas daļa:
Sudrabu Edža Dullais Dauka - Sudrabu, Edžus, 1860-1941 - 1926
Kolekcijas daļa:
Ziemeļu tēmas un variācijas - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1939
Kolekcijas daļa:
Fr. Šillera rakstu izlase - Schiller, Friedrich von, 1759-1805 - 1935
Kolekcijas daļa:
Holokausta izpētes problēmas Latvijā : Starptautiskās konferences referāti 2000. gada 16.-17. oktobris, Rīga un pētījumi par holokaustu Latvijā - 2001
Kolekcijas daļa:
Kaugurieši - Zariņš, Kārlis, 1889-1978 - 1938
Kolekcijas daļa:
Baltijas reģiona vēsture 20.gadsimta 40.-80.gados - Latvijas Vēsturnieku komisija - 2009
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 5.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1938
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 2.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1938
Kolekcijas daļa:
Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1959.gadā : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2002. gada pētījumi - Latvijas Vēsturnieku komisija - 2004
Kolekcijas daļa:
Balti tīri sniega vīri - Stāraste, Margarita, 1914-2014 - 1942
Kolekcijas daļa:
Aizejošais - Ziemeļnieks, Jānis, 1897-1930
Kolekcijas daļa:
Andreja Upīša Zelts - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1921
Kolekcijas daļa:
Ceļā uz sociālistisko reālismu - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1951
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 4.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1939
Kolekcijas daļa:
Britaniks - Racine, Jean, 1639-1699 - 1940
Kolekcijas daļa:
Lirika - 1960
Kolekcijas daļa:
Izlase - Byron, George Gordon, barons, 1788-1824 - 1956
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 3.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1931
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1938
Kolekcijas daļa:
Zaļā zeme - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1947
Kolekcijas daļa:
Jērādiņa - Kronenbergs, Alberts, 1887-1958 - 1937
Kolekcijas daļa:
Kastaņola - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1928
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1939
Kolekcijas daļa:
Krišjāņa Barona raksti. I - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1928
Kolekcijas daļa:
Ausekļa kopoti raksti - Auseklis, 1850-1879 - 1923
Kolekcijas daļa:
A.S. Puškina Raksti - Пушкин, Александр Сергеевич, 1799-1837 - 1936
Kolekcijas daļa:
Kā es brauzu Seemeļmeitas luhkotees - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1904
Kolekcijas daļa:
K. Skalbes Sarkanās lapas - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1924
Kolekcijas daļa:
Okupācija, kolaborācija, pretošanās: vēsture un vēstures uztvere : starptautiskās konferences materiāli, 2009. gada 27.-28. oktobrī, Rīgā - Latvijas Vēsturnieku komisija - 2010
Kolekcijas daļa:
Pers Gints - Ibsen, Henrik, 1828-1906 - 1938
Kolekcijas daļa:
Ceplis - Rozītis, Pāvils, 1889-1937 - 1928
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1939
Kolekcijas daļa:
Izlase - Alunāns, Juris, 1832-1864 - 1956
Kolekcijas daļa:
Kad atnāks latviešiem tie laiki? - Ruģēns, Jānis, 1817-1876 - 1939
Kolekcijas daļa:
Sarkanais un melnais - 1956
Kolekcijas daļa:
Izlase. 2.sējums - 1953
Kolekcijas daļa:
Salome - Wilde, Oscar, 1854-1900 - 1939
Kolekcijas daļa:
Atjautīgais idalgo Lamančas Dons Kichots - Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616 - 1956
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 3.sējums - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1939
Kolekcijas daļa:
Ziedu klēpis - Aspazija, 1865-1943 - 1911
Kolekcijas daļa:
Izlase. 1.sējums - 1953
Kolekcijas daļa:
Valmieras puikas - Rozītis, Pāvils, 1889-1937 - 1936
Kolekcijas daļa:
Kr. Valdemāra Raksti. 1.sējums - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1936
Kolekcijas daļa:
Vienkārši vārdi - Strēlerte, Veronika, 1912-1995 - 1937
Kolekcijas daļa:
Kr. Valdemāra Raksti. 2.sējums - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1937
Kolekcijas daļa:
Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1956.gadā : Latvijas vēsturnieku komisijas 2001. gada pētījumi - 2002
Kolekcijas daļa:
Noziegums un sods - Достоевский, Фёдор Михайлович, 1821-1881 - 1957
Kolekcijas daļa:
Rūgtais prieks - Vīksna, Ingrīda, 1920-2017 - 1943
Kolekcijas daļa:
Izlase. 3.sējums - 1953
Kolekcijas daļa:
Pret kalnu - Sakse, Anna, 1905-1981 - 1955
Kolekcijas daļa:
Eduarda Veidenbauma raksti - Veidenbaums, Eduards, 1867-1892 - 1926
Kolekcijas daļa:
Dzīve - sapnis - Calderón de la Barca, Pedro, 1600-1681 - 1936
Kolekcijas daļa:
Mana paradīze - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1932
Kolekcijas daļa:
Īliada - Homērs - 1961
Kolekcijas daļa:
Atjautīgais idalgo Lamančas Dons Kichots. - Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616 - 1956
Kolekcijas daļa:
Rīga - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1951
Kolekcijas daļa:
Vācu literatūra un Latvija, 1890-1945 - 2005
Kolekcijas daļa:
Fabulas - 1959
Kolekcijas daļa:
Gara radinieki - Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 - 1944
Kolekcijas daļa:
Raksti 2. sējums - 1934
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-03-31
Kolekcijas daļa:
Latvijas Dzelzceļnieku Vēstnesis - 1932-01-15
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-01-20
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-08-04
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-09-15
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-07-14
Kolekcijas daļa:
Malienas Ziņas - 1943-01-07
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-07-28
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-12-22
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-12-08
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-10-27
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-11-24
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-09-22
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-06-02
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-01-13
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-05-12
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-01-06
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-02-24
Kolekcijas daļa:
Domas - 1912-11-01
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-04-21
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-10-20
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-12-15
Kolekcijas daļa:
Rēzeknes Ziņas - 1943-12-22
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-02-10
Kolekcijas daļa:
Rigasche Stadtblätter - 1863-09-26
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-08-25
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-03-17
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-06-23
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-02-17
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-01-27
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-05-26
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-11-17
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-09-29
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-06-16
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-03-24
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-04-07
Kolekcijas daļa:
Inland - 1836-01-01
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-08-18
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-05-05
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-11-10
Kolekcijas daļa:
Libausche Zeitung - 1934-07-02
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-12-01
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-02-03
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-09-01
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-06-30
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-04-14
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-11-03
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-09-08
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-10-13
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-08-11
Kolekcijas daļa:
Daba - 1930-01-01
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-03-10
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-12-29
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-03-03
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-07-07
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-04-28
Kolekcijas daļa:
Talsu Vēstnesis - 1928-01-05
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-10-06
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-05-19
Kolekcijas daļa:
Mūsu Nākotne - 1932-01-05
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-07-21
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-06-09
Kolekcijas daļa:
Padomi precību kandidātiem - 1933
Kolekcijas daļa:
Nutykszonas Biblias aba Izstostiejszona Roksta Swāta Waca un Jauna Istodiuma - 1861
Kolekcijas daļa:
Adress- Buch für die Kurlandisches Statthalterschaft - 1796
Kolekcijas daļa:
Krievija - Vācija - Baltija (Panbaltija) - Kauls, Jānis, 1882-1955 - 1932
Kolekcijas daļa:
Zirgs, kas naktī dzied - Tretjakova, Silvija, 1961- - 2006
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvija skaitļos - 1965
Kolekcijas daļa:
Latviesu tautas dejas. 4.sēj. - 1967
Kolekcijas daļa:
Wenden, seine Vergangenheit und Gegenwart - Sivers, Jegór von, 1823-1879 - 1857
Kolekcijas daļa:
Latviskums mūsu dievkalpojumos - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1939
Kolekcijas daļa:
Livland vor der Entscheidung - 1918
Kolekcijas daļa:
Lettland in der jüngeren Eisenzeit - Arbuzow, Leonid, 1882-1951 - 1924
Kolekcijas daļa:
La Lettonie historique. - 1921
Kolekcijas daļa:
Etnodemogrāfiskā perturbācija Latvijā un tās seku likvidēšana - Mežgailis, Bruno, 1923-2003 - 1996
Kolekcijas daļa:
Politiskā sistēma un politiskā kultūra - Tauriņš, Gunārs - 2007
Kolekcijas daļa:
Liķiera vīna pagatavošana iz augļiem un ogām - 1906
Kolekcijas daļa:
Mūsu valoda. 1.daļa - Kušķis, Jānis, 1930- - 2006
Kolekcijas daļa:
20. gadsimta kultūra Eiropā - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 2004
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkas fondu pārbaude - Rīdzenieks, A., (Arnolds), 1902-1991 - 1950
Kolekcijas daļa:
Deviņpadsmitais - sarkano partizāņu gads - 1970
Kolekcijas daļa:
Cīņa un audzināšana - 1931
Kolekcijas daļa:
Vai ārzemēs reģistrēta, bet Latvijā nereģistrēta preču nozīme bauda aizsardzību pret Latvijā reģistrētu? - 1935
Kolekcijas daļa:
Kurp eji, jaunatne? - 1924
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības informatizācija - Sporāne, Baiba, 1943- - 1992
Kolekcijas daļa:
Tautas dziesmas. 3.sējums - 1938
Kolekcijas daļa:
Būvmācība. 1.daļa - 1927
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts finanses 1918./1920.-1931./1932. - 1932
Kolekcijas daļa:
Sierniecība - Lielgalvis, Kaspars, 1972- - 1930
Kolekcijas daļa:
Vides izglītība skolā - Hamčanovska, Iveta - 2002
Kolekcijas daļa:
Trimdinieka raksti - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1991
Kolekcijas daļa:
Latvju revolucionārais strēlnieks. 2.daļa - 1935
Kolekcijas daļa:
Airēšana Latvijā - Frīde, Andris, 1953- - 1992
Kolekcijas daļa:
Bīskapa Pētera Stroda mantojums
Kolekcijas daļa:
Latvijas māksla II - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1990
Kolekcijas daļa:
Z.A. Meierovics - 1935
Kolekcijas daļa:
Zemnīka celš uz montu - 1910
Kolekcijas daļa:
Raksti par latvju folkloru - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1923
Kolekcijas daļa:
Heimatbuch für die baltische Jugend. 1. Teil - 1908
Kolekcijas daļa:
Lekcijas par valsts tiesibām - Laserson, Max M., 1887-1951 - 1928
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 10. laidiens - 1974
Kolekcijas daļa:
Bioloģiskās augkopības pamati - Miške, Irina - 2007
Kolekcijas daļa:
Trubadurs uz ēzeļa - Sudrabkalns, Jānis, 1894-1975 - 1921
Kolekcijas daļa:
Trešā persona latviešu verbu sistēmā - Freimane, Inta, 1933-2017 - 2008
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve - 1961
Kolekcijas daļa:
Kas Baltijā sagatavoja zemnieku revolūciju? - Dulbe, Aleksandrs, 1880-1931 - 1906
Kolekcijas daļa:
Projektu vadīšana studijām un biznesam - 2004
Kolekcijas daļa:
Apcerējums par patērētāju kooperāciju kā tautsaimniecisku faktoru, pamatojoties galvenā kārtā uz Zviedrijas patērētāju kooperācijas datiem - Aizsilnieks, Arnolds, 1898-1982 - 1936
Kolekcijas daļa:
Skumjās rotaļas - Līvs, Egons, 1924-1989 - 1984
Kolekcijas daļa:
Jelgavas adresu grāmata - 1930
Kolekcijas daļa:
Garīgo spēju attīstīšana - Apinis, M., (Mārcis) - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvju tautiskā kustība - Blanks, Ernests, 1894-1972 - 1927
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1913. gadam - 1912
Kolekcijas daļa:
Jaunsaimnieks un velns - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1933
Kolekcijas daļa:
Likumkrājuma izvilkums - 1939
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR veģetācija - 1958
Kolekcijas daļa:
Catalog der Kurländischen culturhistorischen Ausstellung zu Mitau 1886. - 1886
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilskalni. Vidzeme - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1930
Kolekcijas daļa:
Uz ežiņas galvu liku. 1.grāmata - 1993
Kolekcijas daļa:
Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944-1956 - Strods, Heinrihs, 1925-2012 - 1996
Kolekcijas daļa:
Latvijas zeme, zemnieki un viņu darbs - 1940
Kolekcijas daļa:
Beigu formulas latviešu pasakās - Zemzare, Daina, 1911-1971 - 1940
Kolekcijas daļa:
ABC Pirmie soļi - 1926
Kolekcijas daļa:
Kā apweenot pilsoņus? - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1925
Kolekcijas daļa:
Latgales ebreju vēstures historiogrāfija - Šteimans, Josifs, 1923-2011 - 2000
Kolekcijas daļa:
Ziņas par starptautisko sociālo likumdošanu - 1923
Kolekcijas daļa:
Latvijas krievu identitāte - Apine, Ilga, 1928-2019 - 2007
Kolekcijas daļa:
Dzimumu jautājums. III - Forel, Auguste, 1848-1931 - 1931
Kolekcijas daļa:
Rainis kā mākslinieks - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1925
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas cīņa Lielajā Tēvijas karā - 1966
Kolekcijas daļa:
Jaun-Liepājas baznīcas tapšana - 1934
Kolekcijas daļa:
Noteikumi par firmu, tirgotājiem un tirdzniecības reģistru līdz ar Tieslietu ministrijas instrukciju un Finanču ministrijas rīkojumu pie noteikumiem - 1934
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Rigaschen Stadtgarde zu Pferde - 1870
Kolekcijas daļa:
Kas jāzin katram īrniekam un izīrītējam - 1924
Kolekcijas daļa:
Sabiedriski politiskā grāmata latviešu valodā, 1900-1917 - 1987
Kolekcijas daļa:
Strādnieku arodnieciskās biedrības - Daniševskis, Jūlijs, 1884-1938 - 1912
Kolekcijas daļa:
Dzīvā Latvija - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1964
Kolekcijas daļa:
Latvijas Senāta Administratīvā departamenta spriedumu izvilkumi - 1921
Kolekcijas daļa:
Latvju augšāmcelšanās - Kurmis, Ansis, 1887-1974 - 1936
Kolekcijas daļa:
Laiku grāmata priekš Jaun Brenguļu, Zempu un Jaunvāles pagastiem - Austriņš, Jānis, 1842-1919 - 1928
Kolekcijas daļa:
Список гильдейских торговых и промышленных предприятий г. Либавы на 1911 г. - 1911
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1987
Kolekcijas daļa:
Очерки экономической истории Латвии - 1972
Kolekcijas daļa:
Latviešu intelligence [sic] savās cīņās un gaitās. 1.daļa - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1927
Kolekcijas daļa:
Veselības leksikons - 1931
Kolekcijas daļa:
Tuntuļu Jurītis - Kronenbergs, Alberts, 1887-1958 - 1935
Kolekcijas daļa:
Organisko savienojumu sintēzes metodes - Gudriniece, Emīlija, 1920-2004 - 1976
Kolekcijas daļa:
Latgolas inventari un generalmēreišonas zem'u aproksti, 1695.-1784. - Brežgo, Boļeslavs, 1887-1957 - 1943
Kolekcijas daļa:
Telekomunikāciju vēsture. 2.daļa - Ločmelis, Jāzeps, 1928-2015 - 2002
Kolekcijas daļa:
Führer durch das Kurlandische Provinzialmuseum - 1917
Kolekcijas daļa:
Acta Latgalica. 6 - 1976
Kolekcijas daļa:
Kars un proleteriats - 1917
Kolekcijas daļa:
Socioloģija kā mācība par sabiedrību - Meņšikovs, Vladimirs, 1946- - 1991
Kolekcijas daļa:
Latvijas architektu biedrības architektūras izstāde - 1934
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Valdemārs un "Pēterburgas Avīzes" (1862-1865) - 1997
Kolekcijas daļa:
Kā savilkās mākoņi pār Baltijas zemēm - 1908
Kolekcijas daļa:
Rīgas celtniecības un tēlniecības pieminekļi no gotikas līdz jūgendstilam (13. gs.-1914. g.) - 1997
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 12. laidiens - 1976
Kolekcijas daļa:
Sieviete latvju rakstniecībā - Ķelpe, Jānis, 1908-1981 - 1936
Kolekcijas daļa:
Demokrātiskā Latvija - Bastjānis, Voldemārs, 1884-1975 - 1966
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata nodokļu maksātājiem - Zalts, Alberts, 1897-1942 - 1929
Kolekcijas daļa:
Automobiļa teorija - 1985
Kolekcijas daļa:
Latviešu grāmatniecība, 1991-2000 - 2002
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstnieku portreti : 70.-80.gadi - 1994
Kolekcijas daļa:
Latviešu demokrātija un viņas vadoņi - Blanks, Ernests, 1894-1972 - 1932
Kolekcijas daļa:
Kā strādāt atjaunotā tautskolā? - 1935
Kolekcijas daļa:
Dzimtenes ideja - Lapiņš, Kārlis, 1895-1942 - 1936
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas statistiskā gada grāmata 1920-1922 = Statistisches Jahrbuch der Stadt Riga - 1923
Kolekcijas daļa:
Lustīgais zvirbuls : Wisseem jautribu un johkus mihledameem par islusteschanohs gohdos un zittās weesigās sanahkschanās apgahdahts - 1874
Kolekcijas daļa:
Latvijas starptautiskais stāvoklis - Bergs, Arveds, 1875-1941 - 1918
Kolekcijas daļa:
Latvijas saimniecība pie spējīgas un pie nespējīgas valdības - Balodis, Kārlis, 1864-1931 - 1931
Kolekcijas daļa:
Gāzes ģenerātori automobiļos - 1934
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki. 5.sējums - 1938
Kolekcijas daļa:
Pa atmiņu stygom. 2.daļa - Grišāns, Jāzeps, 1891-1989 - 1969
Kolekcijas daļa:
Zaķīšu pirtiņa - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1959
Kolekcijas daļa:
Kas jāzin katram vīrietim - 1933
Kolekcijas daļa:
Ābecīte mājām un skolām - 1888
Kolekcijas daļa:
Barbars Parīzē - Kurcijs, Andrejs, 1884-1959 - 1925
Kolekcijas daļa:
Oktobrens - 1930
Kolekcijas daļa:
Latviešu tradicionālā virtuve - 2007
Kolekcijas daļa:
Ķīmijas tehnoloģijas pamatprocesi un aparāti - 1991
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām. 23.sējums - 1983
Kolekcijas daļa:
Lejas Bulāna - latviešu ciems Sibirijā - 1995
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 5. sēj. - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894
Kolekcijas daļa:
Pagaidu noteikumi par pilsētu domnieku vēlēšanām - 1919
Kolekcijas daļa:
Senāta spriedumu zinātniskie komentari - 1928
Kolekcijas daļa:
Modernā sieviete un laulība - 1932
Kolekcijas daļa:
Mūsu skolas jaunatne Brīvības cīņās - 1938
Kolekcijas daļa:
Anekdotu izlase - 1936
Kolekcijas daļa:
Ko tauta saka par baznīcu un mācītājiem - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1927
Kolekcijas daļa:
Spēkildze : populārvalodniecisku rakstu izlase 2. d. - 2007
Kolekcijas daļa:
A. Saulieša Izmeklēti raksti - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1922
Kolekcijas daļa:
Holokausts Latvijā - 2006
Kolekcijas daļa:
Zem dzērves spārna - Leja, Gunta, 1950- - 2007
Kolekcijas daļa:
Trīszvaigžņu valsts novados - Lapiņš, Kārlis, 1895-1942 - 1936
Kolekcijas daļa:
Simulakri un simulācija - Baudrillard, Jean, 1929-2007 - 2000
Kolekcijas daļa:
Führer durch Riga mit einem Stadtplan - Neumann, Wilhelm, 1849-1919 - 1918
Kolekcijas daļa:
Ekonomikas un finanšu vārdnīca - 2003
Kolekcijas daļa:
Es un mans nams - 1940
Kolekcijas daļa:
Teātra grims - 1956
Kolekcijas daļa:
Ābece jeb pirmā lasīšanas mācība - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1884
Kolekcijas daļa:
Frühgeschichte Lettlands - Arbuzow, Leonid, 1882-1951 - 1933
Kolekcijas daļa:
Andreja Upīša Poruka raksti jaunatnei - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1922
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendara pielikums 1895. gadam - 1895
Kolekcijas daļa:
Lībiešu folklora - 2003
Kolekcijas daļa:
Iejūtas estētika - Aistars, Ernests, 1899-1998 - 1930
Kolekcijas daļa:
Pasaules tautu lirika - 1959
Kolekcijas daļa:
Dzelzbetons
Kolekcijas daļa:
Mērnieku laiki - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1980
Kolekcijas daļa:
Tirdzniecības tiesību pārskats - Lēbers, Augusts, 1865-1948 - 1926
Kolekcijas daļa:
Jaunstrāvnieku filozofiskie uzskati - Laizāns, Pēteris, 1930-2005 - 1966
Kolekcijas daļa:
The profits of slavery - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1958
Kolekcijas daļa:
20. gadsimta Latvijas vēsture II - 2003
Kolekcijas daļa:
Meža sēšanas metode bez zemes apstrādāšanas - Melderis, Krišs, 1880-1942 - 1929
Kolekcijas daļa:
Neatraidāmi mantinieki pēc jaunā civīllikuma - Lange, Valters, 1904-1980 - 1937
Kolekcijas daļa:
Sabiedriskie un individuālie elementi tiesībās - Dišlers, Kārlis, 1878-1954 - 1937
Kolekcijas daļa:
Nedzirdīgo bērnu fiziskā audzināšana. - Puhovs, J., (Jevgeņijs) - 1994
Kolekcijas daļa:
Dinaburga Krievijas valsts seno aktu arhīva dokumentos (1656-1666) II - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvijas Vanagu 1936. gada grāmata
Kolekcijas daļa:
Senā gadskārta - 1998
Kolekcijas daļa:
Partiju laiki Latvijā (1988-2002) - Mednis, Imants, 1950-2006 - 2007
Kolekcijas daļa:
Mūsu mājas un patvērums - 2000
Kolekcijas daļa:
Latvju enciklopēdija. 4.sējums - 1990
Kolekcijas daļa:
Pārtikas toksikoloģija : mācību līdzeklis - Ozola, B. - 2007
Kolekcijas daļa:
Aleksis Mierlauks 50 gadu darba svētkos Nacionālajā teātrī - 1935
Kolekcijas daļa:
Saules pulksteņi Latvijā - Klētnieks, Jānis Oļģerts, 1929-2021 - 1983
Kolekcijas daļa:
Vara un sabiedrība - Laķis, Pēteris, 1952-2003 - 1997
Kolekcijas daļa:
Augstākā matemātika IV - 1999
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 19. laidiens - 1984
Kolekcijas daļa:
Jahņa ewanģelija isskaidrojums - Lorber, Jakob, 1800-1864 - 1928
Kolekcijas daļa:
Cīņa par Latvijas zemi - Bauers, Ernests, 1882-1926 - 1920
Kolekcijas daļa:
Dzīves atmiņu spogulis - 1992
Kolekcijas daļa:
Netradicionālās tehnoloģijas atgriežas no gadsimtu dzīlēm - Vaivode, Ināra, 1956- - 2003
Kolekcijas daļa:
Latviešu un igauņu piensaimniecības kooperatīvi - Frīdbergs, Andrejs, 1885- - 1914
Kolekcijas daļa:
Bibliogrāfiskie līdzekļi par Latviju. 3.sējums - 1996
Kolekcijas daļa:
Banku darbība. - 1997
Kolekcijas daļa:
Agrarjautajums Latvijā - Vilnis, Kazimirs, 1907-1988 - 1927
Kolekcijas daļa:
Latviešu tradicionālā piensaimniecība - Dumpe, Linda, 1930- - 1998
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece - 1894
Kolekcijas daļa:
Jānis Čakste, Latvijas valsts prezidents. - 1927
Kolekcijas daļa:
Ābece - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1892
Kolekcijas daļa:
Lauku skatuve - Ašaks, Pēteris, 1880-1942 - 1937
Kolekcijas daļa:
Mineraloģija - 2005
Kolekcijas daļa:
Kriminālprocesa reforma jautājumā par noziedznieku izdošanu ārvalstīm - Rūsis, Armins, 1907-1987 - 1934
Kolekcijas daļa:
Kurzemes viduslaiku pilis - 1989
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. X - 1973
Kolekcijas daļa:
Brīvā Daugava - 1957
Kolekcijas daļa:
Varmācības torņi. 2.daļa - Hāzners, Vilis, 1905-1989 - 1985
Kolekcijas daļa:
Patiesība un metode - Gadamer, Hans Georg, 1900-2002 - 1999
Kolekcijas daļa:
Deju svētki Latvijā : skaitļi un fakti, 1945-2003 - Saulīte, Ingrīda, 1935- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latviešu ēdieni - 1986
Kolekcijas daļa:
Tulkojumi no antīkās literatūras
Kolekcijas daļa:
Tas deewabihjigs andelmannis Daniels Loests - 1865
Kolekcijas daļa:
Lienīte un Garausis - Dambergs, Valdemārs, 1886-1960 - 1942
Kolekcijas daļa:
Adopcija - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums - 1985
Kolekcijas daļa:
Mana mīlestība - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1958
Kolekcijas daļa:
Zari - 1984
Kolekcijas daļa:
Romiešu tiesību hrestomātija - Būmanis, Aleksandrs, 1881-1937 - 1935
Kolekcijas daļa:
Politika. 2.daļa - Tauriņš, Gunārs - 2001
Kolekcijas daļa:
Homo aestheticus - 2001
Kolekcijas daļa:
Mērs un svars Latvijā 13.-19. gs. - Zemzaris, Jānis Tālivaldis, 1902-1996 - 1981
Kolekcijas daļa:
Pilsētu pašvaldību finanses 1920.-1930 - 1931
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 5.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1988
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas mūžs - 1936
Kolekcijas daļa:
Dzīves apstākļi Latvijā - 1996
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1907 - 1906
Kolekcijas daļa:
Kur plūst Lielupe - 1957
Kolekcijas daļa:
Karavīra rokas grāmata (K.R.G.) - 1940
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Shakespeare, William, 1564-1616 - 1964
Kolekcijas daļa:
Zur Erinnerung an die Rigasche kulturhistorische Ausstellung im Juni 1883 - Rigacci, Bruno, 1921- - 1883
Kolekcijas daļa:
Vispārējā tiesību teorija - Lēbers, Augusts, 1865-1948 - 1921
Kolekcijas daļa:
Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks, 1710-1740 - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1933
Kolekcijas daļa:
Sanitārtechniskas labierīcības atsevišķās saimniecībās - Bīmanis, Mārtiņš, 1864-1946 - 1930
Kolekcijas daļa:
Rainis un viņa brāļi - 2005
Kolekcijas daļa:
Līduma dūmos - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1992
Kolekcijas daļa:
Pagurušo nervu spēka atjaunošana - Ebbard, Richard J. - 1935
Kolekcijas daļa:
Mūzikas vēsture - Vītoliņš, Jēkabs, 1898-1977 - 1930
Kolekcijas daļa:
Rīga - 2001
Kolekcijas daļa:
Kr. Barons un viņa mūža darbs - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1935
Kolekcijas daļa:
Daudzbērnu ģimenes un to atbalstīšana Latvijā - 1938
Kolekcijas daļa:
Jersika un tai 1939. gadā izdarītie izrakumi - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvijas agrarā reforma - 1938
Kolekcijas daļa:
Vadonis latviešu valodas mācībā tautas skolām - Stērste, Andrejs, 1853-1921 - 1882
Kolekcijas daļa:
Materiāli par Latvijas kultūrvidi - 2000
Kolekcijas daļa:
Aktiera darbs - Станиславский, Константин Сергеевич, 1863-1938 - 1951
Kolekcijas daļa:
Trešdienas rīts, jeb trešā musturu grāmata audējiem - 1905
Kolekcijas daļa:
Viltotais Fausts, jeb, Pārlabota un papildināta pavārgrāmata - Zariņš, Marģeris, 1910-1993 - 1973
Kolekcijas daļa:
Tu mana laime! - 1934
Kolekcijas daļa:
Sulamīte - 1936
Kolekcijas daļa:
Zigfrīds, Anna Meierovics - Gulbis, Ansis, 1873-1936 - 1959
Kolekcijas daļa:
Kad runā nakts - 1931
Kolekcijas daļa:
Sāls un pipari - 1933
Kolekcijas daļa:
Velniņi - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1968
Kolekcijas daļa:
Daži purvu ezeru ūdeņi Rīgas un Jelgavas iedobumā un Kurzemes ziemeļaustrumu daļā - Nomals, Pēteris, 1876-1949 - 1935
Kolekcijas daļa:
Vadonis skuķkopībā - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1925
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 2.krājums - 1884
Kolekcijas daļa:
Audēji Vidzemē - Alsupe, Aina, 1926-2015 - 1982
Kolekcijas daļa:
Saules pilsēta - Campanella, Tommaso, 1568-1639 - 1980
Kolekcijas daļa:
Docenta P. Dāles Cilvēka dvēsele un centrālā nervu sistēma - Dāle, Pauls, 1889-1968 - 1921
Kolekcijas daļa:
Skats Cēsu pilsētas un novada pagātnē - Enzeliņš, Hermanis, 1867-1953 - 1936
Kolekcijas daļa:
Elektronika - Grunte, Uldis - 2000
Kolekcijas daļa:
Ārstniecības augi un drogas - Resnais, J., (Jānis) - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvieši. I - 1936
Kolekcijas daļa:
Sauciet to par teātri - Zālīte, Māra, 1952- - 2001
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca - 2002
Kolekcijas daļa:
Dzimumu kopdzīves tikumības mācība - Forel, Auguste, 1848-1931 - 1908
Kolekcijas daļa:
Kā rakstīt filmas scenāriju - Šlesers, Mārtiņš Arturs, dz. 1901 - 1931
Kolekcijas daļa:
Krievu valsts attīstības gājums, jeb, Krievijas vēstures pārskats - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1887
Kolekcijas daļa:
Pagaidīsim ausaino - Elsbergs, Klāvs, 1959-1987 - 1981
Kolekcijas daļa:
Pirmie soļi - Goba-Alojietis, Jānis, 1869-1928 - 1921
Kolekcijas daļa:
Heiteres aus dem Baltenlande - Goebel, A., (Alfons), 1847-1914 - 1894
Kolekcijas daļa:
Jaunās ģimenes aktuāli jautājumi - 1991
Kolekcijas daļa:
Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē - Kokare, Elza, 1920-2003 - 1999
Kolekcijas daļa:
Latviešu muzikas folkloras materiāli III - Melngailis, Emilis, 1874-1954 - 1953
Kolekcijas daļa:
Tracis - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1958
Kolekcijas daļa:
Režisora darbs ar izpildītājiem - 1953
Kolekcijas daļa:
Zemes dzīļu resursi - Segliņš, Valdis, 1958- - 2007
Kolekcijas daļa:
Latweeschu walodas gramatika preeksch skolahm un paschmahzibas - Tauriņš, G., (Gerhards) - 1877
Kolekcijas daļa:
Sarkanais putniņš un zilais putniņš - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1878
Kolekcijas daļa:
Arhīvs. 7.sējums - 1967
Kolekcijas daļa:
Latvijas pagasti. 2.daļa - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu biblioteku darba pārskats 1963. gadā - 1964
Kolekcijas daļa:
Telekomunikāciju vēsture. 1.daļa - Ločmelis, Jāzeps, 1928-2015 - 2000
Kolekcijas daļa:
Krietna kučiera amats pie zirgiem
Kolekcijas daļa:
Advokāts un viņa misija - Bērziņš, Nikolajs, 1902-1974 - 1935
Kolekcijas daļa:
Sabiedrisko attiecību abc bibliotekāriem - Glosienė, Audronė - 2001
Kolekcijas daļa:
Baltijas ceļš - pirms desmit gadiem, tagad un nākamajā gadu tūkstotī ieejot - 1999
Kolekcijas daļa:
Sejas - Dziļleja, Kārlis, 1891-1963 - 1925
Kolekcijas daļa:
Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole - Slavinska, Inta, 1948-2010 - 2005
Kolekcijas daļa:
Kalpaka bataljons neatkarības cīņās - 1929
Kolekcijas daļa:
Jūras tiesības - 1997
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas prese, 1918-1940 - 1996
Kolekcijas daļa:
Civilprocesa likums (1938.g. Izd., 1939.g. Iespied.) ar paskaidrojumiem - 1939
Kolekcijas daļa:
Matemātiskās fizikas metodes - 1969
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu, etnogrāfu .. 1964. gada ekspedīcijām : plenārsēde - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1965
Kolekcijas daļa:
Kā sarīkot viesības un ko celt galdā - Leiše, Marija - 1936
Kolekcijas daļa:
Kas un kā valda šodienas Latvijā? - Kalniņš, Bruno, 1899-1990 - 1978
Kolekcijas daļa:
Pa saules ceļu Dobelē - 2006
Kolekcijas daļa:
Kādreiz Helladā... - 2004
Kolekcijas daļa:
Dzīvokļi Rīgā - 1927
Kolekcijas daļa:
Dievišķīgās rotaļas - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1919
Kolekcijas daļa:
Pasaules skatījuma poētiskā atveide folklorā - 1988
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija : rakstu krājums, VII sējums - 1966
Kolekcijas daļa:
Daugavas raksti : no Koškovciem līdz Daugavpilij - 1996
Kolekcijas daļa:
Pedagoģijas vēsture II - Obšteins, Krists, 1867-1952 - 1930
Kolekcijas daļa:
Politikas gadagrāmata : Latvija 2006 - 2007
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas budžets : vakar, šodien, rīt - Решина, Г. А., (Ганна Алексеевна) - 2003
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1958
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 3. sēj. 3. daļa - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1909
Kolekcijas daļa:
Palaidnigie puikas - 1924
Kolekcijas daļa:
Demogrāfiskā lūzuma norise Latvijā - Mežgailis, Bruno, 1923-2003 - 1993
Kolekcijas daļa:
Sveču grāmata - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 1988
Kolekcijas daļa:
[Astoņpadsmitais] 18. novembris un 15. maijs - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata ’89/’90 - 1991
Kolekcijas daļa:
Rīgas mēbeles - 1958
Kolekcijas daļa:
Lauliba - 1924
Kolekcijas daļa:
Sakrālā arhitektūra un māksla - 2008
Kolekcijas daļa:
Latviešu leksikoloģija - 1981
Kolekcijas daļa:
Vadoņa spējas - Leitis, Voldemārs - 1925
Kolekcijas daļa:
Latgales nacionālais jautājums = Латгальскае нацыянальнае пытанне - 1933
Kolekcijas daļa:
Michaels Kolhāzs - Kleist, Heinrich von, 1777-1811 - 1943
Kolekcijas daļa:
Raiņa ritmi - Rudzītis, Jānis, 1909-1970 - 1958
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture - Čakars, Oto, 1908-1999 - 1990
Kolekcijas daļa:
Orleanas Jumprawa un Maria Stuart - 1865
Kolekcijas daļa:
Latvija citu valstu saimē - 1937
Kolekcijas daļa:
Viena gaita - Mačs, Emīls, 1892-1958 - 1933
Kolekcijas daļa:
Dzīves šūpotnēs - Aizsilnieks, Arnolds, 1898-1982 - 1979
Kolekcijas daļa:
Kas kādā slimībā jāēd? - Švīkule, Dora, 1884-1974 - 1930
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 6. laidiens - 1970
Kolekcijas daļa:
Valmieras pils - Berga, Tatjana, 1944-2020 - 2003
Kolekcijas daļa:
Materiālmācība galdniekiem - Grīnberga, Maija - 2003
Kolekcijas daļa:
Neprasot atļauju - Apīnis, Aleksejs, 1926-2004 - 1987
Kolekcijas daļa:
Estētikas robežceļi - Welsch, Wolfgang, 1946- - 2005
Kolekcijas daļa:
Baltengedanken und Baltenpolitik - Valters, Miķelis, 1874-1968 - 1926
Kolekcijas daļa:
Prāta dzīve. 1.daļa - Arendt, Hannah, 1906-1975 - 2000
Kolekcijas daļa:
Drošais pamats - Bowlby, John, 1907-1990 - 1998
Kolekcijas daļa:
Gaismai austot - 1993
Kolekcijas daļa:
Latviešu un lietuviešu austrumu apgabalu likteņi - Stalšāns, Kārlis, 1888-1970 - 1958
Kolekcijas daļa:
Tabaka zinātnes gaismā - 1899
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata katram - 1934
Kolekcijas daļa:
Basketbola spēles mācība - 1939
Kolekcijas daļa:
Karalis Kartupelis - Kovaļevska, Margarita, 1910-1999 - 1936
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. VI - 1967
Kolekcijas daļa:
Livländische Rückblicke - 1878
Kolekcijas daļa:
Banku politika : Piezīmes pēc doc. V. Vītola 1923./24. m. g. lasītām lekcijām - 1984
Kolekcijas daļa:
Policijas izziņas legalizacija - 1939
Kolekcijas daļa:
Āgenskalna baptistu draudzes 25 gadu pastāvēšanas svētkos - 1909
Kolekcijas daļa:
Rīga - 800 : gadagrāmata, 1996 - 1997
Kolekcijas daļa:
VEF - 1979
Kolekcijas daļa:
Vācu ordenis un Livonija - Kļaviņš, Kaspars, 1968- - 2000
Kolekcijas daļa:
Латышские поэты - 1931
Kolekcijas daļa:
Dažādas valodas kļūdas - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1928
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Ķempe, Mirdza, 1907-1974 - 1981
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji: 1973 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1974
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija : rakstu krājums, IV sējums - 1962
Kolekcijas daļa:
Ārvalstu ekonomikas vēsture - Porietis, Jānis, 1926-2005 - 1992
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1985 - 1984
Kolekcijas daļa:
Mehānismu un mašīnu teorija - Ozols, Oļģerts, 1914-1976 - 1974
Kolekcijas daļa:
Par Padomju Latviju. I daļa - 1958
Kolekcijas daļa:
Niedra un niedrisms - Kroders, Arturs, 1892-1973 - 1924
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 14 - 1970
Kolekcijas daļa:
Raksti par jauno valsti - Ulmanis, Kārlis, 1877-1942 - 1935
Kolekcijas daļa:
Страумени - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1939
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Heiligen Dreifaltigkeitskirche zu Libau. - 1933
Kolekcijas daļa:
Ievērojami latvieši. 2.burtnīca - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1890
Kolekcijas daļa:
Latgaliešu pasakas - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1937
Kolekcijas daļa:
Magazin: satura rādītājs
Kolekcijas daļa:
Latvija storptautyskūs nūtykumūs - Valters, Miķelis, 1874-1968 - 1961
Kolekcijas daļa:
Ļevs Vigotskis, Žans Piažē un mūsdienu psiholoģija - 1998
Kolekcijas daļa:
Mūžam nerims varoņu gars - 1993
Kolekcijas daļa:
Latvijas darba potenciāls un tā atjaunošanās iespējas XX-XXI g.s. mijā - 1999
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1896 gadam - 1895
Kolekcijas daļa:
Latvijas rūpniecības strādnieku dzīves līmenis, 1900-1914. - Bērziņš, Jānis, 1941-2017 - 1997
Kolekcijas daļa:
Rigasches Adress-Buch für 1868/1869 - 1868
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas vārdnīca. 8.sējums - 1996
Kolekcijas daļa:
Latvijas grāmatai - 400 - Karulis, Konstantīns, 1915-1997 - 1988
Kolekcijas daļa:
Baznīca darbībā - 2003
Kolekcijas daļa:
Senata Civilā kasacijas departamenta 1929.g. spriedumi - 1937
Kolekcijas daļa:
Somijas kooperācijas likums
Kolekcijas daļa:
Par ustizeschanos sew pascham - Emerson, Ralph Waldo, 1803-1882 - 1913
Kolekcijas daļa:
Rīgas piena kombināts - 1986
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 34 - 1991
Kolekcijas daļa:
Die zentraleuropäischen Randstaaten - Frauenstein, Alfred M. - 1921
Kolekcijas daļa:
Civiltiesas galīgo spriedumu izpildīšanas apturēšana - Raichel, Leon - 1935
Kolekcijas daļa:
Praktiskā virtuve - Bērtiņa, Vilma - 1939
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu sapņu un likteņu grāmata - Laursons, Voldemārs, 1894-1942 - 1930
Kolekcijas daļa:
Baltijas sencilvēku slimības un tautas dziedniecība - Derums, Vilis, 1899-1988 - 1988
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 3.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1923
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture. 3.daļa - 2001
Kolekcijas daļa:
Integrācija un etnopolitika - 2000
Kolekcijas daļa:
Okupācijas varu nodarītie postījumi Latvijā 1940-1990 - 2000
Kolekcijas daļa:
Ieteicošā bibliogrāfiskā līdzekļa sastādīšana - 1990
Kolekcijas daļa:
Liesmainie gadi - Kalniņa, Klāra, 1874-1964 - 1964
Kolekcijas daļa:
Liepājas apriņķis - 1936
Kolekcijas daļa:
Tornas grāvrači : romāns - Dziļums, Alfreds, 1907-1976 - 1949
Kolekcijas daļa:
Elektrodrošība - 2008
Kolekcijas daļa:
Очерки по историографии Латвии - Zutis, Jānis, 1893-1962 - 1949
Kolekcijas daļa:
Gorgijs - Platons, 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē - 2004
Kolekcijas daļa:
Dzimtenes zvani - 1955
Kolekcijas daļa:
Pavāru grāmata - 1957
Kolekcijas daļa:
Kaucmindes muiža = - Lancmanis, Imants, 1941- - 1999
Kolekcijas daļa:
Lai atskan dziesmas! : Otrā grāmata - 1930
Kolekcijas daļa:
Rīcības ceļos - Klīve, Visvaldis Varnesis, 1931-2003 - 1998
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par sabiedriskās un filozofiskās domas attīstību Latvijā (1920 - 1940) - 1982
Kolekcijas daļa:
Agroķīmija - 1984
Kolekcijas daļa:
Latvijas un latviešu tautas vēsture - Balodis, Agnis, 1932-1994 - 1991
Kolekcijas daļa:
Kurzemes meži šalc... - 1974
Kolekcijas daļa:
Latviešu poētiskie dabas vērojumi
Kolekcijas daļa:
Abstraktie darījumi - 1937
Kolekcijas daļa:
Gudrais dēls - Aigars, Pēteris, 1904-1971 - 1943
Kolekcijas daļa:
Kā Ruksītis ciemos gāja - Rinkule-Zemzare, Dzidra, 1920-2007 - 1958
Kolekcijas daļa:
Prof. Dr. jur. V. Sinaiska Raksti. - 1929
Kolekcijas daļa:
Civiltiesības kā tiesību nozare - 1997
Kolekcijas daļa:
Zemesgrāmatu likums - 1937
Kolekcijas daļa:
Sieviete un daile - Andīna, 1903-1983 - 1926
Kolekcijas daļa:
Anglijas konstitucionālās tiesības un polītiskā teorija - Dišlers, Kārlis, 1878-1954 - 1930
Kolekcijas daļa:
Īsa latviešu bibliografijas vēsture - Egle, Kārlis, 1887-1974 - 1957
Kolekcijas daļa:
Ievads politiska [sic] ekonomijā - Pečaks, Kārlis, 1892-1938 - 1926
Kolekcijas daļa:
Trimdas rakstnieku vēstules I - 1982
Kolekcijas daļa:
Gara problēmas - Dāle, Pauls, 1889-1968 - 1962
Kolekcijas daļa:
Miljonārs nerra lomā - Wallace, Edgar, 1875-1932 - 1930
Kolekcijas daļa:
Kādiem mums jābūt - Kontrovskis, Ādolfs, 1897-1942 - 1972
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1925
Kolekcijas daļa:
Zari - 1985
Kolekcijas daļa:
Latviešu dialektoloģija - Rudzīte, Marta, 1924-1996 - 1964
Kolekcijas daļa:
Latvijā dzīvojošie etnosi un to cilvēku skaits 1897.-1989. gadā - Mežgailis, Bruno, 1923-2003 - 1993
Kolekcijas daļa:
Izrādes iestudēšana - Горчаков, Н. М., (Николай Михайлович), 1898-1958 - 1956
Kolekcijas daļa:
Darba statistika 1929.g. - 1930
Kolekcijas daļa:
Baltijas jautājums XVIII gadsimtā - Zutis, Jānis, 1893-1962 - 1951
Kolekcijas daļa:
Geschichte der dem russischen Kaisertum einverleibten deutschen Ostseeprovinzen. T.1 Bd. 1 - 1857
Kolekcijas daļa:
Abru taisītājs - Brastiņš, Arvīds, 1893-1984 - 1939
Kolekcijas daļa:
Muhsu tizibas pamata mahzibas - 1909
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Barons savā dzīvē un darbā - 1923
Kolekcijas daļa:
Oikonomiskā mobilizācija - 1934
Kolekcijas daļa:
Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā - 2003
Kolekcijas daļa:
Tukuma novada kultūrvēsture. 6.sēj.
Kolekcijas daļa:
Straumes un avoti. 1.daļa - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija - Āberbergs-Augškalns, Jānis, 1878-1941 - 1929
Kolekcijas daļa:
Semes dehls - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1911
Kolekcijas daļa:
Reklāmas psiholoģija - Veide, Mārtiņš - 2006
Kolekcijas daļa:
Katalog der in Riga vom 17./30. November 1912 bis zum 6./19. Januar 1913 veranstalteten Ausstellung zur Jahrhundertfeier des Vaterländischen Krieges 1812. - 1912
Kolekcijas daļa:
Latvijas saimniecības vēsture - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1938
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēka - Egle, Kārlis, 1887-1974 - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas teātris : 70.gadi - Radzobe, Silvija, 1950-2020 - 1993
Kolekcijas daļa:
Zweite Fortsetzung von des Herrn Hofrats von Hagemeister "Materialien zur Gütergeschichte Livlands", enthaltend Beiträge zu einer älteren Geschichte der Oeselschen Landgüter und ihrer Besitzer - 1851
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Janševskis un viņa mūža darbs romāns "Dzimtene" - Mednieks, Jorģis, 1880-1946 - 1924
Kolekcijas daļa:
Skolēnu veselības ieradumi un veselības mācības pilnveides virzieni - Eglīte, Pārsla, 1934- - 2000
Kolekcijas daļa:
Dzīve ar Dievu - 2004
Kolekcijas daļa:
Русские в Латвии (ч.2) - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvijas pasts, telegrāfs un telefons, 1918.-1938. - 1938
Kolekcijas daļa:
Padomju Savienība četrdesmit gadus cīņā par mieru un starptautisko drošību - Dreijs, K. - 1957
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 3. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894
Kolekcijas daļa:
Latvijas minerāli un ieži - Dreimanis, Aleksis, 1914-2011 - 1942
Kolekcijas daļa:
Arheoloģijas terminu vārdnīca - Graudonis, Jānis, 1913-2005 - 1994
Kolekcijas daļa:
Ogre. 2.daļa - 1998
Kolekcijas daļa:
No NKVD līdz KGB - 1999
Kolekcijas daļa:
Bērnu psihiskās attīstības vecumposmu psiholoģija 2.d. Skolēna attīstības psiholoģija - 1995
Kolekcijas daļa:
Pingus Posta piedzīvojumi - Zandere, Inese, 1958- - 2006
Kolekcijas daļa:
Latvji karā : (Latvijas atbrīvotāji) - 1935
Kolekcijas daļa:
Dzīve un liktenis - Jurevičs, Pauls, 1891-1981 - 1955
Kolekcijas daļa:
379 baigā gada dienas - Kronlins, Jānis, 1886-1978 - 1967
Kolekcijas daļa:
Latvijas Centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses - Dzintarnieks, Jānis, 1896-1933 - 2003
Kolekcijas daļa:
Latvju velis Junga un arhetipiskās psiholoģijas skatījumā - Mūks, Roberts, 1923-2006 - 1999
Kolekcijas daļa:
Izpostītā zeme - 1997
Kolekcijas daļa:
Civilprocesa mācības grāmata - Bukovskis, Vladimirs, 1867-1937 - 1933
Kolekcijas daļa:
Ārzemnieku leģions un latvieši - Plūme, Bruno - 2004
Kolekcijas daļa:
Ģimene - 1982
Kolekcijas daļa:
Rīgas iedzīvotāju dabīgā kustība 1911.-1930. - 1932
Kolekcijas daļa:
Rīgas latviešu biedrības zinību komisijas Rakstu krājums. 4. un 5. krājums - 1888
Kolekcijas daļa:
Masmediji - Veinberga, Sandra - 2005
Kolekcijas daļa:
Tehniskās grafikas ceļvedis. 4 daļa - Eglītis, Zigurds, 1944- - 2007
Kolekcijas daļa:
Pārgrozījumi un papildinājumi kriminālprocesa likumos, kas attiecas uz policijas darbību pie noziedzīgu nodarījumu apkarošanas - Skadulis, K., (Kārlis), dz. 1891 - 1939
Kolekcijas daļa:
Kā nodrošināt Latvijai Latvijas maizi - 1931
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātris Maskavā, 1915-1937 - Bartele, Tatjana - 1999
Kolekcijas daļa:
Saulītei smaidot - 1934
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Juden in den Provinzen Liv- und Kurland - Wunderbar, Reuben Joseph, 1812-1868 - 1853
Kolekcijas daļa:
Pirmssōkratisko domātāju darbu fragmenti - 1994
Kolekcijas daļa:
Iekšiņa un āriņa - Zandere, Inese, 1958- - 2004
Kolekcijas daļa:
Zem melnbrūnā zobena - Strods, Heinrihs, 1925-2012 - 1994
Kolekcijas daļa:
Ludis dodas pasaulē - Pērļupe, Lidija, 1904-1962 - 1937
Kolekcijas daļa:
Latvijas industriālā mantojuma ceļvedis - 2002
Kolekcijas daļa:
Ceļā uz Latviju - Ģērmanis, Uldis, 1915-1997 - 1990
Kolekcijas daļa:
Kā kreditē lauku patērētāju biedrību - 1952
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Anspaks, Antons, 1929-2001 - 1960
Kolekcijas daļa:
Latvijas brāļu draudzes diārijs - Straube, Gvido, 1959- - 2000
Kolekcijas daļa:
Sodu likumi - 1920
Kolekcijas daļa:
Zinātniskā pētniecība studiju procesā - 2008
Kolekcijas daļa:
Raksti - Madernieks, Jūlijs, 1870-1955 - 1930
Kolekcijas daļa:
Lykumi, reikojumi un paskaidrojumi zemes litôs Latgolâ - 1921
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 1990 - 1991
Kolekcijas daļa:
Kas ir tie, kam vajag karu? - Коллонтай, А. М., (Александра Михайловна), 1872-1952 - 1917
Kolekcijas daļa:
Starp mums, meitenēm, runājot -- - Ērgle, Zenta, 1920-1998 - 1976
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji. 1981 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1982
Kolekcijas daļa:
Vidzemes tiesu, policijas un citu valdibas iestāžu rāditajs - 1891
Kolekcijas daļa:
Dzintarzeme-dzimtene - 1938
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 4.grāmata - 1873
Kolekcijas daļa:
Latvijas pašvaldību iekārta - Mucinieks, Pēteris, 1899-1980 - 1938
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku fondi un katalogi - 1993
Kolekcijas daļa:
Tāls ir ceļš atpakaļ uz dzimteni - Bērziņš, Alfrēds, 1899-1977 - 1971
Kolekcijas daļa:
Latvija skaitļos 1938 - 1938
Kolekcijas daļa:
Demogrāfiskie procesi un to prognozes atjaunotā neatkarīgā Latvijā - Mežgailis, Bruno, 1923-2003 - 1994
Kolekcijas daļa:
Mātes tikumiskais pienākums bērnu audzināšanā - 1933
Kolekcijas daļa:
Vardarbība pret personu - Kronbergs, Mārtiņš - 1935
Kolekcijas daļa:
Darba statistika 1933.g. - 1934
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Valdemārs - 1925
Kolekcijas daļa:
Varoņpuikas - Auzenbahs, Jānis - 1928
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1982. un 1983. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1984
Kolekcijas daļa:
Vecais pilskungs - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1929
Kolekcijas daļa:
Sociālā likumdošana. 2.d. - 1935
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. VII - 1969
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1990
Kolekcijas daļa:
Traģēdijas - Seneca, Lucius Annaeus, ap 4 p.m.ē.-65 m.ē - 1989
Kolekcijas daļa:
Rīga - Latvijas sirds - 1938
Kolekcijas daļa:
LTI - Klemperer, Victor, 1881-1960 - 2004
Kolekcijas daļa:
Poētika - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1961
Kolekcijas daļa:
Kārļa Ulmaņa saimnieciskā politika - Ceihners, Alfrēds, 1899-1987 - 1939
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece rātniem bērniem - 1921
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1908. gadam - 1907
Kolekcijas daļa:
Baznīca un valsts buržuāziskajā Latvijā - Balevics, Zigmunds, 1933-1987 - 1964
Kolekcijas daļa:
Forda-Vairoga preču un piegādes automobiļi, 1939 - 1939
Kolekcijas daļa:
Darījumi ar bankas ķīlu zīmēm - 1935
Kolekcijas daļa:
Vārds. 1.sējums - 1912
Kolekcijas daļa:
Mūsu politikas problemi - Buševics, Ansis, 1878-1942 - 1927
Kolekcijas daļa:
Mazās koģenerācijas stacijas - 2002
Kolekcijas daļa:
Handels-Adressbuch Lett- und Estlands - 1931
Kolekcijas daļa:
Kas jāsaprot zem vārda "valdīšana" civ. proc. nol. 1233. panta? - 1937
Kolekcijas daļa:
Burtu mācība - Ostrovska, Ināra, 1955- - 1996
Kolekcijas daļa:
J. Rainis un wiņa dseja - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1912
Kolekcijas daļa:
Dr. Antona Mengera Jaunā tikumiba - Menger, Anton, 1841-1906 - 1908
Kolekcijas daļa:
Austrumbaltijas dzelzs laikmeta pētījumi - Jākobsons, Fēlikss, 1896-1930 - 1999
Kolekcijas daļa:
Skatuves runas pamati - 1961
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieki un muiža 18. gs. pirmajā pusē - 1983
Kolekcijas daļa:
Der lettischen Grammatik zweiter Teil : Syntax (Magazin: 10.sējums, 1. daļa) - Rosenberger, G. - 1852
Kolekcijas daļa:
Arhīvs. 2.sēj. - 1975
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras kritika: 4.2. sēj. - 1960
Kolekcijas daļa:
Valsts, viņas vara un formas - 1918
Kolekcijas daļa:
Modernās sievietes intīmā grāmata - 1932
Kolekcijas daļa:
Pedagoģika. 2.daļa - Herget, A., (Anton), 1875-1944 - 1923
Kolekcijas daļa:
Apsīšu Jēkabs [Jānis Jaunzemis] savā dzīvē un darbā - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1930
Kolekcijas daļa:
Der Dom zu St. Marien in Riga - 1912
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija tautas-skolām - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1882
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības integrācija: atsvešinātības pārvarēšana - 2001
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 23 - 1979
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 14. laidiens - 1978
Kolekcijas daļa:
Kā izsargāties no zibens postījumiem - Antons, Edmunds - 1937
Kolekcijas daļa:
Melns uz balta - 1988
Kolekcijas daļa:
Herzog Jacobs von Kurland Kolonien an der Westküste von Afrika - Diederichs, H., (Heinrich), 1840-1914 - 1890
Kolekcijas daļa:
Saskarsmes psiholoģija - Kupčs, Jānis - 1997
Kolekcijas daļa:
Vīrietis un sieviete - 1926
Kolekcijas daļa:
Par glezniecību - Irbe, Voldemārs, 1893-1944 - 1926
Kolekcijas daļa:
J. Kundera dabas-stahstu wadonis - 1882
Kolekcijas daļa:
Ļaunprātīgs bankrots - Veinbergs, Ādolfs, 1908-1985 - 1936
Kolekcijas daļa:
Mīlestības un mīlestības-gaudu dziesmas - Lapas, Mārtiņš, 1846-1909 - 1884
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija : rakstu krājums, I sējums - 1957
Kolekcijas daļa:
Latviešu trimdas kopības noteikumi - 1949
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārstniecības stādi, krāti un izstādīti no mag. E. Birzmaņa aptieku preču tirgotavas - Birzmanis, E., (Ernests) - 1896
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka - 1960
Kolekcijas daļa:
Heimatbuch für die baltische Jugend. 2. Teil - 1912
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1903. gadam - 1902
Kolekcijas daļa:
Gāzģenerātori - 1944
Kolekcijas daļa:
Raksti : 5.sējums - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1974
Kolekcijas daļa:
Bibliogrāfiskie līdzekļi par Latviju. 2.sējums - 1996
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 3.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1793
Kolekcijas daļa:
Schragen der Gilden und Aemter der Stadt Riga bis 1621 - Stieda, Wilhelm, 1852-1933 - 1896
Kolekcijas daļa:
Skaistums - Irbe, Voldemārs, 1893-1944 - 1925
Kolekcijas daļa:
Magazin: 7.sējums, 1. daļa - 1844
Kolekcijas daļa:
Raksti. 12.sējums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 2002
Kolekcijas daļa:
Bērna vizuālā darbība. 1.daļa - 1998
Kolekcijas daļa:
Grūst vecā pasaule... - 1957
Kolekcijas daļa:
Grāmatas aizkulises - 2002
Kolekcijas daļa:
Naudas teorija - Lībermanis, Georgs, 1924- - 2006
Kolekcijas daļa:
Magazin: 16.sējums, 3. daļa - 1882
Kolekcijas daļa:
Deutschland und der Osten - Manteuffel, Karl, Freiherr von, dz. 1872 - 1926
Kolekcijas daļa:
Русские в Латвии (выпуск 3) - 2002
Kolekcijas daļa:
Darba algas priekšrocība speciālkonkursā - 1937
Kolekcijas daļa:
Meinungskämpfe im baltischen Deutschtum während der Reformepoche des 19. Jahrhunderts - Wittram, Reinhard, 1902-1971 - 1934
Kolekcijas daļa:
Leišu un poļu laikmets Livonijā - Ķaune, Nikolajs, 1903-1939 - 1936
Kolekcijas daļa:
Sievietes veselība un tās kopšana - Zuments, Kārlis, 1861- - 1927
Kolekcijas daļa:
Domas par tikumu audzināšanu - Rudītis, Augusts, 1880-1948 - 1927
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēstures avoti jezuitu ordeņa archivos. II daļa - 1941
Kolekcijas daļa:
Beiträge zur älteren Geschichte der Stadt Riga - 1844
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki. 7.sējums - 1940
Kolekcijas daļa:
Latviešu bērnu literatūra. 1.daļa - Stikāne, Anastasija, 1927-2008 - 1971
Kolekcijas daļa:
Debess un wiņas eedsihwotaji scheit un tur muhschibā - 1897
Kolekcijas daļa:
Politikas terminu vārdnīca - Ašmanis, Miķelis, 1931- - 1999
Kolekcijas daļa:
Latvijas tiesību vēsture
Kolekcijas daļa:
Acs un gars - Merleau-Ponty, Maurice, 1908-1961 - 2007
Kolekcijas daļa:
Ģeomorfoloģijas pamati - 1981
Kolekcijas daļa:
Policijas tiesības un pienākumi - Ceriņš, Aleksandrs, dz. 1880 - 1931
Kolekcijas daļa:
Meža kultūras - 1971
Kolekcijas daļa:
Jahr-Zahlen aus der Geschichte von Riga - 1810
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par Latvijas arheoloģisko senlietu tipoloģiju un numismātiskajiem atradumiem - 1994
Kolekcijas daļa:
Melnais metāls Latvijā - Anteins, Aleksis, 1915-2002 - 1976
Kolekcijas daļa:
Pasaciņu šūpulītis - Plūdons, Vilis, 1874-1940
Kolekcijas daļa:
Kaucmindes Mājturības seminārs un Latvijas Mājturības institūts - Ozoliņa-Ķeņģe, Marija, 1905-1994 - 1989
Kolekcijas daļa:
Mīlestība, laulība un ģimene sociālistiskajā sabiedrībā - Колбановский, В. Н., (Виктор Николаевич), 1902-1972 - 1949
Kolekcijas daļa:
Tenisa spēles noteikumi - 1931
Kolekcijas daļa:
Uzraudzīt un sodīt: cietuma rašanās - 2001
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 11.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1927
Kolekcijas daļa:
Latvijas atbrīvošanas kara vēsture. II - 1938
Kolekcijas daļa:
Meliorācija - Ducmanis, V., (Vilis), 1886-1947 - 1932
Kolekcijas daļa:
Ihsa Kreewijas wehsture - 1887
Kolekcijas daļa:
Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 40 - 2002
Kolekcijas daļa:
Rīga toreiz-- - Vētra, Mariss, 1901-1965 - 1955
Kolekcijas daļa:
Laikmets un personība: rakstu krājums 6 - 2005
Kolekcijas daļa:
[Список латышских книг и периодических изданий, допущенных Особым комитетом при Попечительском совете Рижского учебного округа для народных читален и библиотек]. 2.sējums - 1898
Kolekcijas daļa:
Latviešu bībeles vēsture - Šaurums, Gustavs, 1883-1952 - 1935
Kolekcijas daļa:
Baltijas valstis II Pasaules kara priekšvakarā - 1990
Kolekcijas daļa:
Imanuels Kants dzīvē un darbā - 1930
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā mākslas vēsture. 3.daļa - Cielava, Skaidrīte, 1920-2005 - 1998
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki. 3.sējums - 1937
Kolekcijas daļa:
Sudrabota gaisma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1921
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1977. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1978
Kolekcijas daļa:
Valsts adresu kalendars 1922. gadam - 1922
Kolekcijas daļa:
Ievads latviešu rakstniecībā - Kreicers, Hermanis, 1895-1978 - 1946
Kolekcijas daļa:
Teātra spēles - improvizācijas - Spolin, Viola - 1999
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs. 1898 - 1897
Kolekcijas daļa:
Ko tas nozīmē: postmodernisms? - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR statistikas tabulas - 1940
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Vidzemes sirds - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas saimnieciskā ģeografija - Bokalders, Jānis, 1885-1982 - 1931
Kolekcijas daļa:
Jahrbuch und Kalender des Deutschtums in Lettland 1924
Kolekcijas daļa:
Kultūras vēsture - 2000
Kolekcijas daļa:
Ābece ar bildēm
Kolekcijas daļa:
Tautas dziesmas. 1.sējums - 1936
Kolekcijas daļa:
Instrukcija par arodbiedrību orgānu vēlēšanām - 1947
Kolekcijas daļa:
Pienākuma elements tiesībās - Dišlers, Kārlis, 1878-1954 - 1937
Kolekcijas daļa:
Kriminalā psiholoģija - Lejiņš, Pēteris, 1879-1960
Kolekcijas daļa:
Smiltene - 1926
Kolekcijas daļa:
Senās apmetnes Latvijas teritorijā - 1994
Kolekcijas daļa:
Par brīvību - Mill, John Stuart, 1806-1873 - 2007
Kolekcijas daļa:
Raksti. 3.sējums - Belševica, Vizma, 1931-2005 - 2001
Kolekcijas daļa:
20. gadsimta Latvijas vēsture I - 2000
Kolekcijas daļa:
Franču renesanses lirika - 1930
Kolekcijas daļa:
Die Statthalterschaftszeit in Liv- und Estland (1783-1796) - Bienemann, Friedrich, 1838-1903 - 1886
Kolekcijas daļa:
Kā pacelt un padarīt ienesīgu mūsu lauksaimniecību - Ulmanis, Kārlis, 1877-1942 - 1929
Kolekcijas daļa:
Elektronika - 1970
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas teikas un pasakas VI - 1896
Kolekcijas daļa:
Ekspropriācija (1940.-1959. gads) - Riekstiņš, Jānis, 1942- - 1998
Kolekcijas daļa:
Kastaļavots - Eglītis, Viktors, 1877-1945 - 1924
Kolekcijas daļa:
Cēsu novada vēsture.1.sēj. - 1995
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas vārdnīca. 6.1. sējums - 1986
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas tērpi - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā grāmata. 6.sējums - 2000
Kolekcijas daļa:
379 dienas - Kronlins, Jānis, 1886-1978 - 1944
Kolekcijas daļa:
Mana mūža atmiņas. Trešā grāmata - Bangerskis, Rūdolfs, 1878-1958 - 1959
Kolekcijas daļa:
Kā novērst priekšlaicīgu zvejas rīku nolietošanos - 1953
Kolekcijas daļa:
Likumi, noteikumi un instrukcijas par lauksaimniecības veicināšanu - 1931
Kolekcijas daļa:
Ceļi. I - 1931
Kolekcijas daļa:
Mani skaistākie gadi Latvijā - Bahris, Alexander, 1913- - 1991
Kolekcijas daļa:
Bibliotēka un sabiedrība. 3.daļa - 2002
Kolekcijas daļa:
Sejas un sapņi - Ērmanis, Pēteris, 1893-1969 - 1955
Kolekcijas daļa:
Dzīvojamā rija Latvijā - Kundziņš, Pauls, 1888-1983 - 1934
Kolekcijas daļa:
Bille dzīvo tālāk - Belševica, Vizma, 1931-2005 - 1996
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji: 1974 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1975
Kolekcijas daļa:
Latīņu hrestomatija - Ģiezens, Augusts, 1888-1964 - 1931
Kolekcijas daļa:
Livona - 1815
Kolekcijas daļa:
1905. g. revolūcijā cietušie Latvijas skolotāji - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1927
Kolekcijas daļa:
Statistika - Āboliņš, Elerts, 1928- - 1969
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki mūžības gaismā - 1953
Kolekcijas daļa:
Zviedrija un Vidzeme - Freidenfelds, Kārlis, 1867-1943 - 1922
Kolekcijas daļa:
Pa jaunās ideoloģijas ceļiem - Kroders, Arturs, 1892-1973 - 1937
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas vārdnīca. 5. sējums - 1984
Kolekcijas daļa:
Fr. Engelsa Ģimenes, īpašuma un valsts celšanās. II daļa - Engels, Friedrich, 1820-1895 - 1907
Kolekcijas daļa:
Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1930
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par Latgales vēstures historiogrāfiju līdz 1945. gadam - 2003
Kolekcijas daļa:
Ievads filozofijā - Students, Jūlijs Aleksandrs, 1898-1964 - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas māksla baroka laikmetā - 1937
Kolekcijas daļa:
Biometrija - Liepa, Imants, 1937- - 1974
Kolekcijas daļa:
Platons dzīvē un darbā - Jurevičs, Pauls, 1891-1981 - 1930
Kolekcijas daļa:
Filmu izvēle un apstrādāšana mazformāta kamerai - 1937
Kolekcijas daļa:
Traļi - 1955
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts 9.-10. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1927
Kolekcijas daļa:
Nabbaga Prizs - 1866
Kolekcijas daļa:
Prezidenta Ulmaņa Civillikums - 1938
Kolekcijas daļa:
Pamatjēdzieni par tautas dzeju - Bērzkalne, Anna, 1891-1956 - 1937
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas mācību grāmatas pirms simts gadiem - 2004
Kolekcijas daļa:
Standartizācija - 2003
Kolekcijas daļa:
Перепись населения в г. Риге и Рижском патримониальном округе от 5 декабря 1913 г. - 1914
Kolekcijas daļa:
Metodisku rakstu krājums - 1947
Kolekcijas daļa:
Lauksaimnieka padomnieks. I sējums - 1927
Kolekcijas daļa:
Par dizaina specifiku - Dubins, Herberts, 1919-1993 - 1977
Kolekcijas daļa:
Esiet sveiki, paliekat veseli! - 1929
Kolekcijas daļa:
Latvijas tautskola rusifikācijas laikmetā - 1932
Kolekcijas daļa:
Nauda, inflācija - Lībermanis, Georgs, 1924- - 1999
Kolekcijas daļa:
Mūsu tautības jautājums - Valters, Miķelis, 1874-1968 - 1914
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1898 gadam - 1897
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mūzikas materiāli. 3.grāmata - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - 1907
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes zemnieku brīvlaišan XIX gadsimta 20. gados - 1956
Kolekcijas daļa:
Dzirnavas - Upmalis, Alberts - 1933
Kolekcijas daļa:
Magazin: 1.sējums, 1. daļa - 1829
Kolekcijas daļa:
Otrā tautas skaitīšana Latvijā. 3.daļa - 1926
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātris anekdotos - Rutku Tēvs, 1886-1961 - 1943
Kolekcijas daļa:
Latwijas Padomju Waldibas eestahschu saraksts - 1919
Kolekcijas daļa:
Ražošana - Rurāne, Marita - 1998
Kolekcijas daļa:
Ievads tiesību zinātnē - Akmentiņš, Roberts, 1880-1956 - 1934
Kolekcijas daļa:
Vollständige Bibliothek kurländischer und piltenscher Staatsschriften, der Zeitfolge nach aufgestellet - Schwartz, Johann Christoph, 1722-1804 - 1799
Kolekcijas daļa:
Camera lucida - Barthes, Roland, 1915-1980 - 2006
Kolekcijas daļa:
Aizpute - Birzniece, Mirdza, 1926-
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. III - Amerikas latviešu humanitāro zinātņu asociācija - 1980
Kolekcijas daļa:
Agronomijas pamati - 1994
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 1.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1791
Kolekcijas daļa:
Melanijas Mellin Lauksaimnieču pavāru grāmata ar pamācību par dažādu godību sarīkošanu, pēc lauku vajadzībām un apstākļiem - Mellina, Melanija - 1904
Kolekcijas daļa:
Jahrbuch des baltischen Deutschtums 1932
Kolekcijas daļa:
Jaunlopu audzēšana - Trauberga, Marta - 1955
Kolekcijas daļa:
A. Zāles jaunā pavāru grāmata - Zāle, A., (Andrejs)
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 3.grāmata - 1860
Kolekcijas daļa:
No atzīšanas koka - Aspazija, 1865-1943 - 1919
Kolekcijas daļa:
Prezidents atbild - Porietis, Jānis, 1926-2005 - 1966
Kolekcijas daļa:
Aabc.
Kolekcijas daļa:
Juris Neikens, savas tautas mācītajs - Šaurums, Gustavs, 1883-1952 - 1926
Kolekcijas daļa:
Merkbüchlein zur Denkmalpflege auf dem Lande - Neumann, Wilhelm, 1849-1919 - 1911
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 31 - 1987
Kolekcijas daļa:
Cilvēkpotenciāls sociālā vidē - Garleja, Rasma, 1936- - 2006
Kolekcijas daļa:
Rainis waj Pluhdons? - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1912
Kolekcijas daļa:
Bērnu draugs un vadons no ābecijas līdz skolas-maizei, jeb, Pirmā lasāma grāmata mājās un skolās - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1878
Kolekcijas daļa:
Bēgļu reevakuacijas līgums starp Latviju un Padomju Krieviju - 1921
Kolekcijas daļa:
Demogrāfiskais pārejas periods Latvijas novados - Mežgailis, Bruno, 1923-2003 - 1993
Kolekcijas daļa:
Augstākā matemātika I - Šteiners, Kārlis, 1938-2020 - 1997
Kolekcijas daļa:
Ūdens piegādāšana lauku saimniecībās - 1932
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata par Starptautisko mērvienību sistēmu - Бурдун, Г. Д., (Григорий Дмитриевич) - 1982
Kolekcijas daļa:
Der Stadt Riga Verwaltung und Haushalt in den Jahren 1878-1900 - 1901
Kolekcijas daļa:
Führer durch das Kurzemer (Kurländische) Provinzialmuseum. I - 1937
Kolekcijas daļa:
Sēļi un Sēlija - 2005
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1985
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla, V - 1968
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā grāmata. 1.sējums - 1996
Kolekcijas daļa:
Jumpravmuiža - Bruģis, Dainis, 1956- - 2005
Kolekcijas daļa:
Atmodas laikmets latviešu lauksaimniecībā - Mazvērsītis, Jānis, 1866-1943 - 1929
Kolekcijas daļa:
Tehniskā rokasgrāmata. 1.daļa - 1971
Kolekcijas daļa:
Klīvlandes latviešu biedrība 10 darba gados, 1950-1960
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1986
Kolekcijas daļa:
Tūrisma bizness - Holloway, J. Christopher - 1999
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts atjaunošana - 1998
Kolekcijas daļa:
Jura Neikena Stahsti, dseesmas un gudribas mahzibas - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1870
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 25. laidiens - 1989
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece - 1923
Kolekcijas daļa:
Dzimtene. 4.sējums - Janševskis, Jēkabs, 1865-1931 - 1925
Kolekcijas daļa:
Jaunekļu vadons, jeb padomadevējs kā viņiem dzīvē un viesībās jāuzvedās un kā jāizturās, lai varetu iegūt savas izredzētās pretmīlestību - 1882
Kolekcijas daļa:
Sidnejas Latviešu Biedrība trīsdesmit gados, 1952-1982 - Bērziņš, Arvīds, 1907- - 1982
Kolekcijas daļa:
Ornaments Latvijā - 1994
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs. 1963 - 1963
Kolekcijas daļa:
Talsu apriņķis - 1936
Kolekcijas daļa:
Aglyuna - Novickis, Aleksandrs, 1888-1972 - 1929
Kolekcijas daļa:
Dzīves apstākļi Latvijā 1999. gadā - 2001
Kolekcijas daļa:
Politikas gadagrāmata : Latvija 2005 - 2006
Kolekcijas daļa:
The Baltic nations - Pick, F. W., (Frederick Walter), 1912-1949 - 1945
Kolekcijas daļa:
Zooloģija. 2.sējums - 1969
Kolekcijas daļa:
Vadonis caur Rīgu un viņas ievērojamām vietām ar dz. sv. un izstādes programmiem - 1880
Kolekcijas daļa:
Die Gemeinde der Stadt Riga in 700 Jahren - Blumenbach, Eugen, 1852-1924 - 1901
Kolekcijas daļa:
Geografija - 1865
Kolekcijas daļa:
Rigas Latweeschu beedribas pirmais gadu-desmits, 1868-1878 - 1878
Kolekcijas daļa:
Pa deportēto pēdām - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1956
Kolekcijas daļa:
Desas piedzīvojumi - Ankravs, Jānis - 2003
Kolekcijas daļa:
Evanģelija gaismā - 1939
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā mākslas vēsture. 4.daļa - Cielava, Skaidrīte, 1920-2005 - 1998
Kolekcijas daļa:
Viadukts pār Lorupes gravu Vidzemes šosejā - Vecvagars, Ziedonis, 1924-1999 - 1999
Kolekcijas daļa:
Brīvības pieminekļa gada grāmata. 1936 - 1935
Kolekcijas daļa:
Mājkustoņu slimības - Mežaks, Pēteris, 1898-1980 - 1935
Kolekcijas daļa:
Tukuma novada kultūrvēsture. 5.sēj.
Kolekcijas daļa:
Īss filozofijas vēstures apcerējums - 1971
Kolekcijas daļa:
Valsts adresu kalendars 1936. gadam - 1935
Kolekcijas daļa:
Ārzemju valdnieku un prezidentu atbildes uz Valsts Prezidenta Dr. Kārļa Ulmaņa notifikāciju par amatā stāšanos - 1937
Kolekcijas daļa:
Aija - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1977
Kolekcijas daļa:
Latvijas zeme, daba un tauta. 2.daļa - 1936
Kolekcijas daļa:
Brīvības piemineklis - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1931
Kolekcijas daļa:
Tev, Latvija - 1945
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1992
Kolekcijas daļa:
The hidden and forbidden history of Latvia under Soviet and Nazi occupations, 1940-1991 - 2005
Kolekcijas daļa:
Jūras astronomija. 2.daļa - 1930
Kolekcijas daļa:
Ziemeļa vējš - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1921
Kolekcijas daļa:
Modernās krimināltiesību teorijas - Krugļevskis, A., (Aleksandrs), 1886-1964 - 1932
Kolekcijas daļa:
Vizuālās mākslas ABC - Blīgzna, Klāra - 1999
Kolekcijas daļa:
Praktiska rokas grāmata latviešu valodas mācībai - Kolbuszewski, Stanislaw, 1901-1965 - 1938
Kolekcijas daļa:
Jaunsaimnieka pirmie soļi - 1992
Kolekcijas daļa:
Jahrbuch und Kalender des Deutschtums in Lettland 1926
Kolekcijas daļa:
Ģimenes grāmata - Freijs, Alberts, 1903-1968 - 1938
Kolekcijas daļa:
Latviešu muzikas folkloras materiāli II - Melngailis, Emilis, 1874-1954 - 1952
Kolekcijas daļa:
Magazin: 20.sējuma 3. daļa - 1905
Kolekcijas daļa:
Veclatviešu rakstu valoda - 1965
Kolekcijas daļa:
Ķīmija iekaro pasauli - 1944
Kolekcijas daļa:
Augšzemes pilskalni - Urtāns, Juris Tālivaldis, 1952- - 2006
Kolekcijas daļa:
Franču lirika XIX g.s. - 1921
Kolekcijas daļa:
Awots. 1.daļa - 1908
Kolekcijas daļa:
19. gadsimta kultūra Eiropā - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 2002
Kolekcijas daļa:
Dzīvotgriba - 1992
Kolekcijas daļa:
Kas ir Litene? - Zvaigzne, Jānis, 1927- - 2006
Kolekcijas daļa:
Pilsētu nekustamas mantas nodoklis un tā praktiska aprēķināšana - Bergmanis, Jānis, 1901-1977 - 1930
Kolekcijas daļa:
Pareizticīgo baznīca Latvijā - Balevics, Zigmunds, 1933-1987 - 1987
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda lietišķajos rakstos - 1999
Kolekcijas daļa:
Ekonomiskā politika - Balodis, Kārlis, 1864-1931 - 1923
Kolekcijas daļa:
Latvijas teniss - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvija 30 gados - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1948
Kolekcijas daļa:
Līvõd jelāmi. Lībiešu dzīve. The life of Livs. - 2007
Kolekcijas daļa:
Ģenerālis Auzāns - Auzāne-Tīcmane, Lidija, 1913-1972 - 1971
Kolekcijas daļa:
Baltā grāmata - 1982
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 3.sējums - Shakespeare, William, 1564-1616 - 1964
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā tirdzniecība - 2003
Kolekcijas daļa:
Bībeles pirmais izdevums latviešu valodā - Karulis, Konstantīns, 1915-1997 - 1989
Kolekcijas daļa:
Jūŗas zvejnieka padomnieks - 1929
Kolekcijas daļa:
Latgali politiskajōs patmaļōs - Briška, B., (Bonifacijs), 1902-1994 - 1957
Kolekcijas daļa:
Ārvalstu intervencija Latvijā un tās aizkulises 1918-1920 - 1957
Kolekcijas daļa:
Korupcija Latvijā gadsimtu mijā - 2001
Kolekcijas daļa:
Pēteris Leelais un Widseme leelā seemeļneeku karā - 1910
Kolekcijas daļa:
Lauku būves - Upesleja, Kārlis, 1896-1966 - 1933
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Spehleju, danzoju-- - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1923
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1995
Kolekcijas daļa:
Mana mūža atmiņas. Pirmā grāmata - Bangerskis, Rūdolfs, 1878-1958 - 1958
Kolekcijas daļa:
Veselības leksikons - 1931
Kolekcijas daļa:
The Baltic States - the first victims of communist brutality - 1948
Kolekcijas daļa:
Fizika - Apinis, Alfons, 1911-1994 - 1972
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārstu, zobārstu, vecmāšu, aptieku un slimnīcu saraksts - 1923
Kolekcijas daļa:
1920. g. 11. augusta svinīgai atcerei - 1935
Kolekcijas daļa:
Par valodas dabu un sākumu - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1891
Kolekcijas daļa:
Ceļi: rakstu krājums, XVII - 1979
Kolekcijas daļa:
Krāsainā televīzija? -- Tas ir gandrīz vienkārši! - Aisberg, Eugène, 1905-1980 - 1971
Kolekcijas daļa:
Ar acīm redzēts ceļš uz debesīm - Leitāns, Ansis, 1815-1874 - 1914
Kolekcijas daļa:
Teutonic knights in Latvia - 1928
Kolekcijas daļa:
Aus baltischer Vergangenheit - Hollander, Bernhard, 1856-1937 - 1932
Kolekcijas daļa:
Latviešu senā dievestība un tās atjaunojums - dievturība. - Grīns, Marģers, 1928-2019 - 1998
Kolekcijas daļa:
Uzņēmējs un tirgus - 2007
Kolekcijas daļa:
Rīgas latviešu pirmās nacionālās cīņas 18. g.s. - Straubergs, Jānis, 1886-1952 - 1936
Kolekcijas daļa:
Citas sarunas - Demakova, Helēna, 1959- - 2002
Kolekcijas daļa:
Some problems of Baltic-Slavic relations in prehistoric and early historical times - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1962
Kolekcijas daļa:
Puķu kurwits un Baltā Rose, jeb, Pahrsteigschanahs mihlestibā - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1892
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 2002 - 2004
Kolekcijas daļa:
Arhitektūra un baznīcas māksla Talsu novadā - Ārends, Pēteris, 1900-1960 - 1935
Kolekcijas daļa:
Viena diena Rīgas apkārtnē - Zariņa, Anna, 1921-2015 - 1988
Kolekcijas daļa:
Cepumi kā vēl nekad - Zeberiņa, Dzidra, 1923- - 1965
Kolekcijas daļa:
Izteiksmes iespējas - 1978
Kolekcijas daļa:
Белая одежда - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1913
Kolekcijas daļa:
Olaines pagasts - Vilīte, Valda, 1936- - 2008
Kolekcijas daļa:
Kultūrvēsturiski raksti - Merkel, Garlieb Helwig, 1769-1850 - 1992
Kolekcijas daļa:
M. Hermann Samson, Rigascher Oberpastor, Superintendent von Livland etc. - Berkholz, Christian August, 1805-1889 - 1856
Kolekcijas daļa:
Ventspils muzeja raksti. 2.sējums - 2002
Kolekcijas daļa:
Grāmata un latviešu sabiedrība līdz 19. gadsimta vidum - Apīnis, Aleksejs, 1926-2004 - 1991
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 10.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1980
Kolekcijas daļa:
"Omega" velosipēdi - 1938
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. II daļa - 1962
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata, X - 1982
Kolekcijas daļa:
Gaismas Dievs seno latviešu reliģijā - Biezais, Haralds, 1909-1995 - 1994
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmatiņa teātra vadoņiem - 1891
Kolekcijas daļa:
Русские в Латвии - 1997
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības veidošanās - Giddens, Anthony, 1938- - 1999
Kolekcijas daļa:
Zari - 1982
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas atdzimšanas ceļš - 1945
Kolekcijas daļa:
Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību. 2.daļa - Lībermanis, Georgs, 1924- - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR derīgie izrakteņi un to izmantošana - Eiduks, Jūlijs, 1904-1986 - 1961
Kolekcijas daļa:
Zooloģija. 1.sējums - 1964
Kolekcijas daļa:
Latgales partizānu pulka kauju ceļš - 1993
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1814
Kolekcijas daļa:
Uz mājām - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920
Kolekcijas daļa:
25. oktobris - 1924
Kolekcijas daļa:
Vecās Rīgas portali - Birzenieks, Aleksandrs, 1893-1980 - 1955
Kolekcijas daļa:
Uzņēmējdarbības plānošana - Alsiņa, Rasma, 1942- - 2001
Kolekcijas daļa:
Darba statistika 1926.g. - 1927
Kolekcijas daļa:
Aistētikas problēmas - Palēviča, Milda, 1889-1972 - 1936
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 1. laidiens - 1965
Kolekcijas daļa:
Velci, tēti - Elsbergs, Klāvs, 1959-1987 - 1989
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 7.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1925
Kolekcijas daļa:
Naudas un tās apgrozības teorija - Козлов, Генрих Абрамович, 1901-1981 - 1949
Kolekcijas daļa:
Autonomijas-heteronomijas problēma tiesībās - 1935
Kolekcijas daļa:
Silais putns - Maeterlinck, Maurice, 1862-1949
Kolekcijas daļa:
Burtiņu zupa - Vērdiņš, Kārlis, 1979- - 2007
Kolekcijas daļa:
Civiltiesības - Čakste, Konstantīns, 1901-1945 - [1937]
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas ekonomika un kultūra - 1966
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 21.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1985
Kolekcijas daļa:
Kapitāls. 3.daļa - Marx, Karl, 1818-1883 - 1975
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR vecie parki - 1967
Kolekcijas daļa:
Latīņu chrestomatija - Ģiezens, Augusts, 1888-1964 - 1935
Kolekcijas daļa:
Modernās zinātnes lielie sasniegumi - Jirgensons, Bruno, 1904-1982 - 1938
Kolekcijas daļa:
Don Kichots un mūsdienu cilvēks - Raudive, Konstantīns, 1909-1974 - 1938
Kolekcijas daļa:
Ozolkalna Roze, jeb: Uzticīga mīlestība iespēj visu - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1901
Kolekcijas daļa:
Kurzemes hercogistes valsts iekārta un tiesības (1561.-1795.) - Kalniņš, Voldemārs, 1907-1981 - 1963
Kolekcijas daļa:
Siltumtehnikas pamati - 1981
Kolekcijas daļa:
Latviešu vēstītājas folkloras dzīve tautā 19. un 20. gadsimtā - Rudzītis, Jāzeps, 1928-2008 - 2006
Kolekcijas daļa:
Informācija par Latviešu leģionu - 1949
Kolekcijas daļa:
Latviešu vāciskie nacionālisti - latvju tautas niknākie ienaidnieki - 1945
Kolekcijas daļa:
Valsts intereses un partiju politika - Zalts, Alberts, 1897-1942 - 1923
Kolekcijas daļa:
Latvija, vācieši un lielinieki - Kroders, Arturs, 1892-1973 - 1920
Kolekcijas daļa:
Jaunā gaita - Ruņģis, Aivars, 1925-2001 - 1990
Kolekcijas daļa:
Ceļi. IX - 1939
Kolekcijas daļa:
Reliģijas problēmas filozofiskā uztverē - Reiznieks, Voldemārs, 1877-1944 - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvija, 1918-1928 - 1928
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa dzīve. - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvijas vadošie darbinieki - 1935
Kolekcijas daļa:
Mīlestības jūrā, jeb: Žīds par precinieku - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 13.sējums - 1973
Kolekcijas daļa:
Zemāko augu sistemātika - Piterāns, Alfons, 1930- - 1975
Kolekcijas daļa:
Description de la Livonie - 1705
Kolekcijas daļa:
Pakta zona - 2004
Kolekcijas daļa:
Kultūras krustpunkti 4. laidiens - 2008
Kolekcijas daļa:
Spēka mašīnas - 1932
Kolekcijas daļa:
Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē - 2002
Kolekcijas daļa:
Pilsētu apraksti. 3.daļa - 1936
Kolekcijas daļa:
Sēkla nedeg - Kaufelds, Teodors, 1894-1975 - 1979
Kolekcijas daļa:
Rīgas adresu-izziņas grāmata - 1928
Kolekcijas daļa:
Каріатиды Эрехѳіона - 1922
Kolekcijas daļa:
Saistības, kas radušās no zaudējumu nodarīšanas - Яичков, К. К., (Константин Константинович) - 1941
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas sapņu iztulkošana - Aizsils, Arvīds, 1904-1940 - 1939
Kolekcijas daļa:
Vaļas vēlmes un to īstenojums. Prostitūcija Latvijā XX un XXI gadsimtu mijā - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 4. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1895
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latviešu biedrība sešos gadu desmitos - 1928
Kolekcijas daļa:
Sargāsim savas tautas senatni! - 1924
Kolekcijas daļa:
Arhīvs. Raksti par latviskām problēmām: 16.sējums - 1976
Kolekcijas daļa:
Atskaņu hronika - 1998
Kolekcijas daļa:
Pasaules vēsture. II sējums 1.grāmata - 1929
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1904. gadam - 1903
Kolekcijas daļa:
Nodokļu nastas Latvijā - 1922
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par "Pēterburgas Avīzēm" - 1937
Kolekcijas daļa:
Die Kaisertage in Riga - 1910
Kolekcijas daļa:
Latvijas kultūras vēsture - Priedītis, Artūrs, 1946- - 2000
Kolekcijas daļa:
Latvija un Rietumi : latviešu nacionālā pretestības kustība 1943-1945 - 2002
Kolekcijas daļa:
Trimdas arhīvi atgriežas. 2.daļa - 2000
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas vārdnīca. 3.sējums - 1975
Kolekcijas daļa:
Subtitrēšanas māksla - Ivarsson, Jan, 1931- - 1998
Kolekcijas daļa:
Vilhelms Purvītis - Balodis, Francis, 1882-1947 - 1939
Kolekcijas daļa:
Andrejs Upīts kā literatūras kritiķis - Upītis, Jānis, 1911-1983 - 1956
Kolekcijas daļa:
Dubura mūža riets - Zeltmatis, 1868-1961 - 1926
Kolekcijas daļa:
"Sanitārā kordona" valgos - Počs, Kārlis, 1948- - 1971
Kolekcijas daļa:
J. Dravnieka angļu-latvju vārdnīca - 1924
Kolekcijas daļa:
Arhīvs. 27.sējums - 1987
Kolekcijas daļa:
Pēc uguns - Toma, Velta, 1912-1999 - 1975
Kolekcijas daļa:
Baltā grāmata - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēstures avoti jezuitu ordeņa archivos. I daļa - 1940
Kolekcijas daļa:
Proletariāta diktatūra Latvijā - 1919
Kolekcijas daļa:
Ceļi. V - 1935
Kolekcijas daļa:
Ar "Vaidavu" uz Gambiju - 1934
Kolekcijas daļa:
Lugas - Eglītis, Anšlavs, 1906-1993 - 1990
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas gramatika - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1951
Kolekcijas daļa:
Высокопреосвященный Иоанн, архиепископ Рижский и всея Латвии, 1921-1931 - 1931
Kolekcijas daļa:
Sarežģītais zvirbulēns - Viks, 1939- - 1982
Kolekcijas daļa:
Notaru takses - 1940
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. XIV - 1980
Kolekcijas daļa:
Viduslaiku matemātikas jautājumi - Taimiņa, Daina, 1954- - 1985
Kolekcijas daļa:
Latvijas tirgotāju saraksts - 1936
Kolekcijas daļa:
Emīls Kēlbrants - 2000
Kolekcijas daļa:
Virzas raksti. I - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1958
Kolekcijas daļa:
Senie dzintara ceļi un Austrum-Baltijas ģeografiskā atklāšana - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1956
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas fonētika - 1997
Kolekcijas daļa:
Latviešu vecā strēlnieka atmiņas, pārdomas, atziņas. 2.sējums - 1987
Kolekcijas daļa:
Dobeles baznīcas 400 gadu vēsture - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1895
Kolekcijas daļa:
Karš pēc kara - 2007
Kolekcijas daļa:
Jūras astronomija. 1.daļa - 1932
Kolekcijas daļa:
Turaidas Roze jeb mīla stiprāka par nāvi - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1929
Kolekcijas daļa:
Latvieši - Zvidriņš, Pēteris, 1943- - 1992
Kolekcijas daļa:
Laulība un cilvēka dzīves mērķis - Buduls, Hermanis, 1882-1954 - 1909
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkas Padomju Latvijā - 1981
Kolekcijas daļa:
Materiāli par kultūru Latvijā - 2002
Kolekcijas daļa:
Magazin: 15.sējums, 3. daļa - 1874
Kolekcijas daļa:
Augstākās matemātikas rokasgrāmata - Marks Aurēlijs, Romas imperators, 121-180 - 1968
Kolekcijas daļa:
Realitāte no epallelisma viedokļa - Janeks, Aleksandrs, 1891-1970 - 1935
Kolekcijas daļa:
Kur slēpjas lielākie tautas nodevēji, blēži un liekuļi? - Rudevics, Ansis, 1890-1974 - 1922
Kolekcijas daļa:
Testēšanas brīvības ierobežojumi - 1935
Kolekcijas daļa:
Skolēnu darbi vēsturē - 1927
Kolekcijas daļa:
Automatizācija Latvijas Universitātes Bibliotēkā - 2006
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1970 - 1969
Kolekcijas daļa:
Указатель почтового адреса для местностей Прибалтийского края - 1905
Kolekcijas daļa:
Aizejot, atnākot - Toma, Velta, 1912-1999 - 2002
Kolekcijas daļa:
Valodas kultūra teorētiskā skatījumā - Freimane, Inta, 1933-2017 - 1993
Kolekcijas daļa:
Kas jāzina katrai sievietei - Andīna, 1903-1983 - 1925
Kolekcijas daļa:
Ģimenes pavards - Zeberiņa, Dzidra, 1923- - 1955
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, VII - 1963
Kolekcijas daļa:
Latvijas lauksaimniecība - Starcs, Pēteris, 1887-1968 - 1932
Kolekcijas daļa:
Revolucionārie svētki, 9. un 13. janvāris - Ozols-Priednieks, K., (Kārlis), 1896-1943 - 1927
Kolekcijas daļa:
Semes dehls - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1911
Kolekcijas daļa:
Informācijas sabiedrības teorijas aspekti - Sporāne, Baiba, 1943- - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 6. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1896
Kolekcijas daļa:
Latvija 1918.-1928. gados - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1928
Kolekcijas daļa:
Pirmais latviešu literārais žurnāls "Pagalms" - 1970
Kolekcijas daļa:
Būvdarbi: 5. sēj. - 2003
Kolekcijas daļa:
Jokdaris un lelle - Lāms, Visvaldis, 1923-1992 - 1972
Kolekcijas daļa:
Rīgas Audums - Hiršs, Roberts, 1895-1972 - 1965
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1965 - 1964
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par Latvijas iedzīvotāju darba un sadzīves tradīciju vēsturi - 1970
Kolekcijas daļa:
Latgolas zemnīki krīvu dzymtbyušonas laikūs - Brežgo, Boļeslavs, 1887-1957 - 1940
Kolekcijas daļa:
Protokols [par līguma slēgšanu starp Latvijas un Vācijas valdībām] - 1920
Kolekcijas daļa:
Regesten verlorener Urkunden aus dem alten livländischen Ordensarchiv - Schiemann, Theodor, 1847-1921 - 1873
Kolekcijas daļa:
Im neuen Jahrhundert - Seraphim, Ernst, 1862-1945 - 1902
Kolekcijas daļa:
Būvdarbi: 3. sēj. - 2001
Kolekcijas daļa:
Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība - Hahele, Rudīte, 1970- - 2005
Kolekcijas daļa:
Sarkani pavedieni - 1919
Kolekcijas daļa:
Latvijas mediju analīze - 2001
Kolekcijas daļa:
The occupation and annexation of Latvia 1939-1940 - 1995
Kolekcijas daļa:
Praktiskā jēga - Bourdieu, Pierre, 1930-2002 - 2004
Kolekcijas daļa:
Kai dzeiwoj latwiši Piterburgā - Asans, Ignats, 1874-1918 - 1912
Kolekcijas daļa:
Masu apziņas manipulācija - Sils, Jānis - 2006
Kolekcijas daļa:
Kā behrni audsinami bes pehreena - Borchardt, Julian, 1868-1932 - 1909
Kolekcijas daļa:
Dzīves traģiskās jūtas cilvēkos un tautās - Unamuno, Miguel de, 1864-1936 - 1938
Kolekcijas daļa:
Politika, stratēģija un vadīšana lauku uzņēmējdarbībā - 1998
Kolekcijas daļa:
Kaspars Biezbārdis sabiedriskās domas un kultūras vēsturē - Sočņevs, M., (Marģers), 1925- - 1986
Kolekcijas daļa:
Upuris par brāļiem - Jerumanis, Jānis, 1917-2011
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Civillikuma komentāri - 1998
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs. 1991 - 1990
Kolekcijas daļa:
Mīlestības mācība - Zālītis, Jānis, 1933-2007 - 2001
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji 1998 - 1999
Kolekcijas daļa:
Beiträge zur Geschichte der Stadt Wolmar - Heine, Wilhelm, 1871-1917 - 1894
Kolekcijas daļa:
Līvānu stikla fabrika - 1985
Kolekcijas daļa:
Bezsaules noriets - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1967
Kolekcijas daļa:
Latviešu muzikas folkloras materiāli I - Melngailis, Emilis, 1874-1954 - 1951
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas dzīves gudrība. 2.daļa - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1937
Kolekcijas daļa:
Par fotogrāfiju - Sontag, Susan, 1933-2004 - 2008
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 6.sējums - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 2007
Kolekcijas daļa:
Dezimalā klasifikazija - Caune, Voldemārs, 1890-1944 - 1920
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1897 - 1896
Kolekcijas daļa:
Brīvības piemineklis - Apsītis, Vaidelotis, 1921-2007 - 1993
Kolekcijas daļa:
Ar skatienu pāri horizontam - 1986
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1913. gadam
Kolekcijas daļa:
Es lasu latviski - Melnalksne, Antonija, 1877-1967 - 1924
Kolekcijas daļa:
Pirmās latviešu bībeles vēsture - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1979
Kolekcijas daļa:
Socialistiskā realisma jautājumi literatūrā - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1957
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1982
Kolekcijas daļa:
Sociālā likumdošana. 1.d. - Mucinieks, Pēteris, 1899-1980 - 1934
Kolekcijas daļa:
Neapsolītās zemes - Šķipsna, Ilze, 1928-1981 - 1970
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1906 gadam - 1905
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 9. laidiens - 1973
Kolekcijas daļa:
Gribas spēks un viņa piemērošana dzīvē - Akmentiņš, A. - 1924
Kolekcijas daļa:
Senata Civildepartamenta prakse 1939. gadā - Ozoliņš, Osvalds, 1888-1942 - 1940
Kolekcijas daļa:
365 Dienas filmas - 2005
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1890
Kolekcijas daļa:
Mūsu senču vārdošana un burvības - 1910
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku nemieri Kaugurmuižā 1802. g. - 1924
Kolekcijas daļa:
Latvijas Kultūras fonds, 1993-1996 - 1996
Kolekcijas daļa:
Ābece latgališu barnim - 1921
Kolekcijas daļa:
Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam - 1999
Kolekcijas daļa:
Daži momenti no literārajām cīņām ap dzimtbūšanu un zemnieku jautājumu 18.g.s. beigās un XIX g.s. sākumā - Karlsons, Ž., (Žanis), 1899-1976 - 1936
Kolekcijas daļa:
Bibliotēka un sabiedrība. 2.daļa - 1997
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts masu bibliotēkas vienpadsmitajā piecgadē (1981-1985) - 1987
Kolekcijas daļa:
Apceļosim Zemgali! - 1960
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par sabiedriskās un filozofiskās domas attīstību Latvijā (1900 - 1920) - 1977
Kolekcijas daļa:
Latvijas ģeografija - Rutkis, Jānis, 1907-1986 - 1960
Kolekcijas daļa:
Pati Rīga ūdenī - Caune, Andris, 1937- - 1992
Kolekcijas daļa:
Prometeja gaismā - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1943
Kolekcijas daļa:
Pretstatu cīņā - 1990
Kolekcijas daļa:
Moderno demokrātiju partijiskuma socioloģija - Michels, Robert, 1876-1936 - 2004
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 26 - 1982
Kolekcijas daļa:
Politiskās stratēģijas māksla un demokrātija - Bojārs, Juris, 1938- - 2002
Kolekcijas daļa:
Vadīšana - 2005
Kolekcijas daļa:
Valsts centrālais paidagoģiskais institūts, 1925-1930. - 1931
Kolekcijas daļa:
Mērniecība - Paegle, A., (Arvīds) - 1929
Kolekcijas daļa:
Bēdas uz nebēdu - Elsbergs, Klāvs, 1959-1987 - 1986
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas žargona vārdnīca - 2005
Kolekcijas daļa:
No jaunekļa par vīru - Hall, Winfield Scott, dz. 1861 - 1929
Kolekcijas daļa:
Vai drīkst un ir iespējams stāties sakarā ar garu valsti - 1909
Kolekcijas daļa:
Baltu valodu teksti - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1936
Kolekcijas daļa:
Dzimtene. 1.sējums - Janševskis, Jēkabs, 1865-1931 - 1925
Kolekcijas daļa:
Piezīmes par sevi pašu un 33 dzejoļi, kas atgriežas mājās - Toma, Velta, 1912-1999 - 1997
Kolekcijas daļa:
Kamdēļ skolotājiem tiesības prasīt algu pārkārtošanu?
Kolekcijas daļa:
Latvijas tiesību vēsture. 2.daļa - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1933
Kolekcijas daļa:
Mani bērnības draugi - Skujiņa, Rūta, 1907-1964 - 1936
Kolekcijas daļa:
Semiotika - 2005
Kolekcijas daļa:
Bērnu prieks - 1904
Kolekcijas daļa:
Ceļi: rakstu krājums, XIV - 1969
Kolekcijas daļa:
Die Entstehung, Entwicklung und aufbauende Tätigkeit der Baltischen Ritterschaften - Dellingshausen, Eduard, Freiherr von, 1863-1939 - 1928
Kolekcijas daļa:
Latvijas atbrīvošanas karš - Radziņš, Pēteris, 1880-1930 - 1990
Kolekcijas daļa:
Каталог книг разсмотренных особым комитетом и одобренных - 1910
Kolekcijas daļa:
Sēļuzemes sestdiena - Toma, Velta, 1912-1999 - 1953
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā paidagoģija - Students, Jūlijs Aleksandrs, 1898-1964 - 1933
Kolekcijas daļa:
Valsts un tiesību teorijas termini - Krastiņš, Ilgvars, 1928-2007 - 1989
Kolekcijas daļa:
Kronvalda Atis latvisma atmodas vēsturē - Goba, Alfrēds, 1889-1972 - 1937
Kolekcijas daļa:
Literatūras teorija - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1982
Kolekcijas daļa:
Brāļi Zēbergi : personības, burinieki, tvaikoņi - 1986
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkas - lasītājiem - 1984
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Ventmalnieks, A., 1876-1934 - 1923
Kolekcijas daļa:
Адресная книга Балтийских сельских хозяев - 1899
Kolekcijas daļa:
Rīga, kuras nav - Lejnieks, Jānis, 1951- - 1998
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā grāmata. 4.sējums - 1998
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1970
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture jaunā gaismā - Vīksniņš, Nikolajs, 1893-1976 - 1968
Kolekcijas daļa:
Atskats Trikātas novada senātnē - Enzeliņš, Hermanis, 1867-1953 - 1979
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. XIII - 1978
Kolekcijas daļa:
Die Kriegserlebnisse der Ev.-Luth. Kirche in Kurland u. Litauen - Bernewitz, Alexander Hans, 1863-1935 - 1917
Kolekcijas daļa:
Likums un ierašas Baltijā, vaj, Baltijas zemnieku tiesības un administratīvā un tiesu iekārta pirms un pēc brīvlaišanas (līdz reformu laikmetam) - 1915
Kolekcijas daļa:
Senāta Apvienotās sapulces spriedumi 1930.-1934. g. - 1936
Kolekcijas daļa:
Otrā tautas skaitīšana Latvijā. 5.daļa - 1928
Kolekcijas daļa:
Simt gadu ar telefonu - Ločmelis, Jāzeps, 1928-2015 - 1984
Kolekcijas daļa:
Par glezniecību - Иогансон, Б. В., (Борис Владимирович), 1893-1973 - 1957
Kolekcijas daļa:
Antropoloģija - Pampe, Vilis - 1935
Kolekcijas daļa:
Pasakas par ziediem - Sakse, Anna, 1905-1981 - 1974
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 1.sējums - 1970
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR civilkodeksa komentāri - 1979
Kolekcijas daļa:
Materiāli par Latvijas būvniecību I - 1921
Kolekcijas daļa:
Erotika - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1929
Kolekcijas daļa:
Seksualitātes vēsture. 1.daļa - Foucault, Michel, 1926-1984 - 2000
Kolekcijas daļa:
Bibliotekāro terminu vārdnīca - 1957
Kolekcijas daļa:
Ramo brāļadēls - Diderot, Denis, 1713-1784 - 1988
Kolekcijas daļa:
Dzīves straumē - Bastjānis, Voldemārs, 1884-1975 - 1970
Kolekcijas daļa:
Kā izcēlās kristīgā ticība un baznīca - 1931
Kolekcijas daļa:
Pārpersonīgais un personīgais - Raudive, Konstantīns, 1909-1974 - 1942
Kolekcijas daļa:
Kultūra un sabiedrība - 1984
Kolekcijas daļa:
Latvijas sporta vēsture - 1994
Kolekcijas daļa:
Pasaule vārdnīcas skatījumā - Roze, Liene, 1927-2005 - 1982
Kolekcijas daļa:
Вся Курляндская губерния - 1904
Kolekcijas daļa:
Pulkvedis Krišs Ķūķis - Jurka, Ernests, 1905-1985 - 1956
Kolekcijas daļa:
Jeanne d'Arc - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1934
Kolekcijas daļa:
Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomiteja - 1931
Kolekcijas daļa:
18. gadsimta glezniecība Latgalē - Kaminska, Rūta, 1950- - 1994
Kolekcijas daļa:
Pērļu zvejnieks - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1936
Kolekcijas daļa:
Raksti. 10.sējums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1999
Kolekcijas daļa:
Māksla patikt jaunekļiem, to labpatikšanu iegūt un drīzā laikā tikt par laimīgām laulātām draudzenēm - 1912
Kolekcijas daļa:
Laukstrādnieku dzīves veids Kurzemē un Zemgalē 19. gadsimta otrajā pusē - Cimermanis, Saulvedis, 1929- - 1959
Kolekcijas daļa:
Сборникь материаловь и статей по истории Прибалтийского края. Томь I - 1877
Kolekcijas daļa:
Toreiz Lubes dzirnavās - Zemdega, Aina, 1924-2006 - 1979
Kolekcijas daļa:
Nacionālā bibliotēku krājuma veidošana - sabiedrības izglītībai un kultūrai = National policy of the library collection development to promote education and culture in society - 2003
Kolekcijas daļa:
Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos - Leimanis, Juris, dz. 1917 - 1939
Kolekcijas daļa:
Ābece, ko pēc visjaunakās un vieglakās mācibas vīzes sastādijis F. Siewerts - 1896
Kolekcijas daļa:
Die lübisch-livländischen Beziehungen zur Zeit des Unterganges livländischer Selbständigkeit, 1551-1563 - Dreyer, Alfred, dz. 1888 - 1912
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārstu, advokātu un farmaceitu adresu grāmata 1925 - 1925
Kolekcijas daļa:
Staburags - 1932
Kolekcijas daļa:
Ievads literatūrzinātnē - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1994
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstnieku portreti : Trimdas rakstnieki - 1994
Kolekcijas daļa:
Dialogi - Platons, 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē - 2006
Kolekcijas daļa:
Saistošā mineraloģija - Ферсман, А. Е., (Александр Евгеньевич), 1883-1945 - 1959
Kolekcijas daļa:
Rūjiena - Alberings, L., (Ludis), 1881-1968 - 1978
Kolekcijas daļa:
Kā uzrakstīt diplomdarbu - 2006
Kolekcijas daļa:
Mājturības leksikons - 1938
Kolekcijas daļa:
Krusttēvs Oskars : atmiņas par draugu pulkvedi Kalpaku - Goppers, Kārlis, 1876-1941 - 1939
Kolekcijas daļa:
Mūsu iekšejie spēki - 1908
Kolekcijas daļa:
Latviešu folklora - 1992
Kolekcijas daļa:
Latvijas civiltiesību apskats - 1995
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas mūzikas darbinieki - 1965
Kolekcijas daļa:
Trīs šāvieni. 2.grāmata - Reinbergs, Indriķis - 1992
Kolekcijas daļa:
Histoire du peuple letton - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1953
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa tulkojumi. 4.sējums - 1990
Kolekcijas daļa:
Deenesta lihgumi pehz Widsemes semneeku likumeem - 1900
Kolekcijas daļa:
Muiža zem ozoliem - 1998
Kolekcijas daļa:
Mīlas vēstulnieks - 1933
Kolekcijas daļa:
Vilkaču mantiniece - Leimane, Ilona, 1905-1989 - 1943
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa tulkojumi. 3.sējums - 1990
Kolekcijas daļa:
Īkšķojot pa Latviju - Stinkuls, Alfrēds, 1950- - 1987
Kolekcijas daļa:
Veselības rokasgrāmata - Rožkalne, Regīna - 2008
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par cīņu ar vēsturiskās Rīdzenes upes straumi - 1934
Kolekcijas daļa:
Führer durch die St. Petri-Kirche zu Riga - 1901
Kolekcijas daļa:
Magazin: 2.sējums, 1. daļa - 1829
Kolekcijas daļa:
Burinieku gadsimts Latvijā - Pope, Arvis, 1933-2007 - 1989
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti 3.sējums - 1930
Kolekcijas daļa:
Valodas daba - Kļaviņa, Sarma, 1941- - 1997
Kolekcijas daļa:
Zila debess zelta mākoņos - Aspazija, 1865-1943 - 1944
Kolekcijas daļa:
Pārdošana caur korespondenci
Kolekcijas daļa:
Latviskās Latvijas labad - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1935
Kolekcijas daļa:
Dziesmas un lūgšanas Dzīvības Kokam - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1923
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda - Auziņa, Inese, 1961- - 2006
Kolekcijas daļa:
Latgaļu darbeibas dokumentacija - 1963
Kolekcijas daļa:
Magazin: 8.sējums. Latviešu ļaužu dziesmas un ziņģes - Büttner, G. F., (Georg Friedrich), 1805-1883 - 1844
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātris trimdā - Hausmanis, Viktors, 1931- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvia and the Latvians - Balodis, Francis, 1882-1947 - 1947
Kolekcijas daļa:
Двадцатипятилетие Рижской Александровской гимназии - 1893
Kolekcijas daļa:
Par vācu fašistisko briesmoņu zvērībām Padomju Latvijā - Sakse, Anna, 1905-1981 - 1945
Kolekcijas daļa:
Parīzes intervijas - 1993
Kolekcijas daļa:
Pareiza uzskaites organizācija - kolhoza mantas saglabāšanas pamats - 1954
Kolekcijas daļa:
Magazin: 19.sējums, 2. daļa - 1893
Kolekcijas daļa:
Brīvprātīgā prombūtne no Latvijas pēc pievienošanās ES. Darbiem un atpūtai veltītais laiks 2003. g. - 2006
Kolekcijas daļa:
Koka mantojums Latvijā - 1995
Kolekcijas daļa:
Jānis Misiņš - Misiņš, Jānis, 1862-1945 - 1962
Kolekcijas daļa:
Plūdons - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1922
Kolekcijas daļa:
Lielmolekulārie savienojumi - Kalniņš, Mārtiņš, 1939- - 1981
Kolekcijas daļa:
Archīvs: Raksti par zinātni un teātri: 21.sējums - 1981
Kolekcijas daļa:
Latviešu ārste, jeb, īsa mācība no tām vājībām un no šās zemes zālēm, ar kurām cilvēkus un lopus var ārstēt un izzāļot - 1991
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 14.sējums - 1974
Kolekcijas daļa:
Pārdaugavas garīgā dzīve zem lielgabalu uguns - Šaurums, Gustavs, 1883-1952 - 1929
Kolekcijas daļa:
Viesību deju teorija
Kolekcijas daļa:
Cīņa ap Rīgas Doma baznīcu - 1931
Kolekcijas daļa:
Otrā tautas skaitīšana Latvijā. 1. daļa - 1925
Kolekcijas daļa:
Baltijas skolotājs - 1894
Kolekcijas daļa:
Tautas līdzekļi kosmētikā - 2003
Kolekcijas daļa:
Militārās psīcholoģijas konspekts - 1935
Kolekcijas daļa:
Annas Brigaderes Pasaku lugas - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1943
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 2. laidiens - 1966
Kolekcijas daļa:
Latgale - 1988
Kolekcijas daļa:
Pulkvedis Briedis - Mednis, Edvins, 1897-1967 - 1936
Kolekcijas daļa:
Jaunais tvaikoņa virsnieks - Kerr, J. Lennox - 1940
Kolekcijas daļa:
Filozofiskā doma renesanses laikmetā - 2008
Kolekcijas daļa:
Laifa padomnieks - 1927
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Ķempe, Mirdza, 1907-1974 - 1981
Kolekcijas daļa:
Statistika par ļaundabīgiem audzējiem pēdējos 10 gados - 1939
Kolekcijas daļa:
No Latwijas Sarkana waldneeka lihds emigrantam - Lapiņš, Kārlis, 1895-1942 - 1924
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 9.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1925
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecība un pārtika tirgus ekonomikā - 1996
Kolekcijas daļa:
Baltijas valstis likteņgriežos - 1998
Kolekcijas daļa:
Ienākuma nodoklis, kara nodoklis un nodoklis no neprecētiem bezbērnu un mazbērnu ģimeņu PSRS pilsoņiem, strādniekiem, kalpotājiem, literātiem un mākslas darbiniekiem LPSR - 1945
Kolekcijas daļa:
Jelgavas kalendārs 1911.gadam - 1910
Kolekcijas daļa:
Arhitektūra un māksla Rīgā - 2004
Kolekcijas daļa:
G. Ērenpreis original velosipēdi 1937 - 1937
Kolekcijas daļa:
No carisma Latvijā - Kļaviņu, Voldemārs - 1927
Kolekcijas daļa:
Pienrūpniecības tehniskā un ķīmiskā kontrole - Bukbārds, Augusts, 1893-1973 - 1955
Kolekcijas daļa:
Latvijas lauku apmetņu un to celtniecības vēstures problēmas 17.-20. gs. - 1979
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata skolotājiem - 1927
Kolekcijas daļa:
Prozas specifika - Tabūns, Broņislavs, 1928-2004 - 1988
Kolekcijas daļa:
La Lettonie et le problème Baltique - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1954
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1986. un 1987. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1988
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece - 1894
Kolekcijas daļa:
Dzīve, viņa paša sarakstīta. II - Cellini, Benvenuto, 1500-1571 - 1941
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurland von der ältesten Zeit bis auf unser Jahrhundert. 2.Teil - 1884
Kolekcijas daļa:
Trimdas augstā dziesma - Zariņš, Guntis, 1926-1965 - 1967
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1912 gadam - 1911
Kolekcijas daļa:
Atziņu ceļi - Jēgere-Freimane, Paula, 1886-1975 - 1936
Kolekcijas daļa:
Raksti : 2.sējums - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1972
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki vēstures svaru kausos un deklaracija Taurijas pilī par Latvijas atdališanos no Krievijas - Goldmanis, Jānis, 1875-1955 - 1934
Kolekcijas daļa:
Mūsu pelēkais dārgakmens - Greste, Jānis, 1876-1951 - 1936
Kolekcijas daļa:
Laiks un tā pareģosana - Dravnieks, Fricis, 1873-1967 - 1935
Kolekcijas daļa:
Plīvija un citas pasakas - Baltvilks, Jānis, 1944-2003 - 2000
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - 1921
Kolekcijas daļa:
Ļaunais gars - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1892
Kolekcijas daļa:
Zem Barbarosas šķēpa - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1975
Kolekcijas daļa:
Parmenids: Testimonijas, 1. fragments - 2004
Kolekcijas daļa:
Указатель по делам печати - 1872
Kolekcijas daļa:
Virusoloģija - 1985
Kolekcijas daļa:
Mana atbilde. 2.daļa - Siljakovs, Kārlis, 1912-1990 - 1985
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 12.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1928
Kolekcijas daļa:
Baldriāns un tā audzēšana - 1937
Kolekcijas daļa:
Ugunsdzēsība lauku apvidos - Глебов, В. С., (Владимир Степанович) - 1953
Kolekcijas daļa:
Filozofijas vārdnīca - 1974
Kolekcijas daļa:
Latvju rakstniecība portrejās - Prande, Alberts, 1893-1957 - 1926
Kolekcijas daļa:
Latvello velosipedi - 1938
Kolekcijas daļa:
Radio raidiekārtas - 1961
Kolekcijas daļa:
20. un 30. gadu latviešu rakstnieku portreti II - 1999
Kolekcijas daļa:
LATVIJAS BIBLIOTĒKU DARBA RĀDĪTĀJI - 1996
Kolekcijas daļa:
Mājturības dzērieni - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvijas teātris : 80.gadi - Radzobe, Silvija, 1950-2020 - 1995
Kolekcijas daļa:
Atriebēja - Aspazija, 1865-1943 - 1904
Kolekcijas daļa:
Latvijas likteņgadi. 2.daļa - 1988
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1973
Kolekcijas daļa:
Ceļi: rakstu krājums, XI - 1963
Kolekcijas daļa:
Senās vējdzirnavas - 1987
Kolekcijas daļa:
Kailā dzīvība - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1926
Kolekcijas daļa:
Praktiska pavāru grāmata - Korta, Māra - 1924
Kolekcijas daļa:
Bēgļi, pasaules kara briesmas un kas ir karš? - 1915
Kolekcijas daļa:
Magazin: 16.sējums, 1. daļa - 1879
Kolekcijas daļa:
Dziesmas zemei un debesīm - Breikšs, Leonīds, 1908-1942 - 1942
Kolekcijas daļa:
Doras Švīkul 210 lētas un viegli sagatavojamas zaļbarības receptes. - Švīkule, Dora, 1884-1974 - 1928
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 4.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1793
Kolekcijas daļa:
Stāsti par lietām - Ильин, М., 1895-1953 - 1946
Kolekcijas daļa:
Kapitāls. 2.daļa - Marx, Karl, 1818-1883 - 1976
Kolekcijas daļa:
Aspazijas Mazajo saulainais stūrīts I - Aspazija, 1865-1943 - 1913
Kolekcijas daļa:
Mums jābrien jūrā - Vīksna, Ingrīda, 1920-2017 - 1951
Kolekcijas daļa:
Maize no mājām - Toma, Velta, 1912-1999 - 1980
Kolekcijas daļa:
PSRS kaujinieki Latvijā (1941-1945). 2.daļa - Strods, Heinrihs, 1925-2012 - 2007
Kolekcijas daļa:
Latwju strehlneeku wehsture.1.sējums 2.daļa - 1928
Kolekcijas daļa:
Mazā Māra - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1929
Kolekcijas daļa:
Pirmo kadetu kaujas gaitas - Krīpens, Arvīds, 1893-1968 - 1936
Kolekcijas daļa:
Siera tehnoloģijas pamati - 1997
Kolekcijas daļa:
Fürst Paul Lieven als Landmarschall von Livland - Staël von Holstein, R., (Reinhold), Baron, 1846-1907 - 1906
Kolekcijas daļa:
Balts and Slavs - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1968
Kolekcijas daļa:
Kurzemes muižas tiesības - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1931
Kolekcijas daļa:
Latviešu literātūras vēsture. I - 1935
Kolekcijas daļa:
Mašīnu remonts - Šusters, P., (Paulis) - 1980
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Stadt Riga - 1897
Kolekcijas daļa:
Senā Latvija - Balodis, Francis, 1882-1947 - 1956
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par Latvijas materiālās un garīgās kultūras pieminekļu tipoloģiju un hronoloģiju - 1974
Kolekcijas daļa:
Skatuves māksla - 1923
Kolekcijas daļa:
Alfabētiskais rādītājs "Pagaidu Valdības Vēstnesī", "Latvijas Sargā" un "Valdības Vēstnesī" izsludinātiem likumiem, noteikumiem, instrukcijām, rīkojumiem un pavēlēm no 1918.g. 14. decembra līdz 1937.g. 31. decembrim - 1938
Kolekcijas daļa:
Raksti : 3.sējums - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1973
Kolekcijas daļa:
Mācība par tirdzniecību - Kārkliņš, Jānis, 1877-1955 - 1931
Kolekcijas daļa:
Prof. J. Lautenbaha Latviešu literatūras vēsture I - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1922
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas mīklas, sakāmvārdi un parunas - 1956
Kolekcijas daļa:
NATO rokasgrāmata. - 2001
Kolekcijas daļa:
Dzīves virpulī - Dreimanis, Pēteris, 1879-1971 - 1959
Kolekcijas daļa:
Loģika - Students, Jūlijs Aleksandrs, 1898-1964 - 1931
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts budžets un strādniecība - Bīlmanis, Roberts, 1880-1964 - 1923
Kolekcijas daļa:
Idiots - Достоевский, Фёдор Михайлович, 1821-1881 - 1961
Kolekcijas daļa:
Civilizācijas vēsture - Anstrats, Pauls, 1925-2009 - 1995
Kolekcijas daļa:
Sodu likumu projekts - 1929
Kolekcijas daļa:
Idejas un īstenība - Jurevičs, Pauls, 1891-1981 - 1946
Kolekcijas daļa:
Raksti valodniecībā - Ozols, Arturs, 1912-1964 - 1967
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo Baltijas valstu demogrāfiskās paralēles un atšķirības. - Mežgailis, Bruno, 1923-2003 - 1998
Kolekcijas daļa:
Aktivā māksla - Kurcijs, Andrejs, 1884-1959 - 1923
Kolekcijas daļa:
Svitenes muiža - Lancmanis, Imants, 1941- - 2003
Kolekcijas daļa:
Latvijas Tautas fronte - 1998
Kolekcijas daļa:
Ziemeļnieki. I daļa - 1970
Kolekcijas daļa:
Raksti. 1.sējums - Ezera, Regīna, 1930-2002 - 2000
Kolekcijas daļa:
Mākslas vēsture - 1934
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture. 4.daļa - 1957
Kolekcijas daļa:
Mani šausmu piedzīvojumi G.P.U. cietumos Padomju Krievijā - Bogomolovs, Harijs - 1933
Kolekcijas daļa:
Stumbru racionāla sagarumošana - Līpiņš, Leonards, 1940- - 1999
Kolekcijas daļa:
Lāčplēsis - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1929
Kolekcijas daļa:
Prof. P. Šmidta Latviešu mitoloģija - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1918
Kolekcijas daļa:
Esejas par morāli - Milts, Augusts, 1928-2008 - 1985
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 13 - 1969
Kolekcijas daļa:
Latgaliešu lirikas vēsture - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1998
Kolekcijas daļa:
Kulturas slāpes - Rozītis, Pāvils, 1889-1937 - 1924
Kolekcijas daļa:
Tīrumu ļaudis - Veselis, Jānis, 1896-1962 - 1927
Kolekcijas daļa:
Lettische Lyrik - 1924
Kolekcijas daļa:
Latwijas tirdsneezibas un ruhpneezibas adresu grahmata 1921 - 1921
Kolekcijas daļa:
Liepājas pilsētas Firmu un Tirdzniecības-Rūpniecības Uzņēmumu saraksts par 1924. gadu - 1924
Kolekcijas daļa:
Daiļradīšanas psicholoģija. 2.daļa - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1925
Kolekcijas daļa:
Dzeja - Bērziņš, Uldis, 1944-2021 - 2004
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher. 1.Teil - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1780
Kolekcijas daļa:
Kankarainā Austrija kā tautu žņaudzēja - Ульянов, A., (Алексей Николаевич) - 1914
Kolekcijas daļa:
Pirmie akordi - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1895
Kolekcijas daļa:
Epifānijas - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1971
Kolekcijas daļa:
Ābece - Lubāniete, Z., (Zenta), 1907-1978 - 1951
Kolekcijas daļa:
Kā Latvija tapa, vai, Kā piepildījās tautas pašnoteikšanās ideja? - Zālīte, Pēteris, 1864-1939 - 1928
Kolekcijas daļa:
Efektīvas vadības skola - Adair, John, 1934- - 1999
Kolekcijas daļa:
Kristīgās filozofijas vēsture viduslaikos. - Gilson, Étienne, 1884-1978 - 1997
Kolekcijas daļa:
Ceļi. III - 1933
Kolekcijas daļa:
Didaktika - Albrehta, Dzidra, 1940- - 2001
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme. 1.daļa - Vācietis, Jukums, 1873-1938 - 1922
Kolekcijas daļa:
Rakstniecibas teorija. 2.daļa - Bračs, Augusts, 1880-1967 - 1920
Kolekcijas daļa:
Magazin: 17.sējums, 1. daļa; 18.sējums - 1885
Kolekcijas daļa:
Arturs Baumanis - 1905
Kolekcijas daļa:
Ho-Taï - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1922
Kolekcijas daļa:
Ābece pēc jaunas metodikas - Libeks, R., (Rūdolfs), 1853?-1908 - 1888
Kolekcijas daļa:
Bau-Ordnung für die Stadt Riga und deren Vorstädte - 1820
Kolekcijas daļa:
Sociālā likumdošana - Daniševskis, Jūlijs, 1884-1938 - 1914
Kolekcijas daļa:
Grāmata par Saldu - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1995
Kolekcijas daļa:
Venta un Abava - Delle, Jēkabs, 1875-1950 - 1932
Kolekcijas daļa:
Mantošana pēc testamenta pēc Kurzemes zemnieku likumiem - 1932
Kolekcijas daļa:
Lāču pasaka - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1976
Kolekcijas daļa:
Mūsu senču lauksaimniecība - Mazvērsītis, Jānis, 1866-1943 - 1924
Kolekcijas daļa:
Demogrāfiskā situācija Latvijā - 1995
Kolekcijas daļa:
Īstais padomnieks, jeb Viegli saprotama pamācība par smalku un pieklājīgu uzvešanos, kā ikkatram jāizturās visādos dzīves atgadījumos un sabiedrībās. - 1886
Kolekcijas daļa:
Kārlis Ulmanis - Francis, Alfonss, 1905-1948 - 1939
Kolekcijas daļa:
Optika no senatnes līdz mūsdienām - Rēvalds, Valdis, 1930-2015 - 2001
Kolekcijas daļa:
Alfrēds Kalniņš - Klotiņš, Arnolds, 1934- - 1979
Kolekcijas daļa:
Finanču statistika 1935.g. - 1935
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības vēsture. 3.sējums - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1934
Kolekcijas daļa:
Vecie lauku parki - 1981
Kolekcijas daļa:
Rakstniecibas teorija. 1.daļa - Bračs, Augusts, 1880-1967 - 1920
Kolekcijas daļa:
Is putnu dsihwes - Богданов, М. Н., (Модест Николаевич), 1841-1888 - 1909
Kolekcijas daļa:
Gaujienas draudze pēckara gados - 1925
Kolekcijas daļa:
Vidusskolēnu jaunrade mācībās - Alijevs, Romāns, 1961- - 1999
Kolekcijas daļa:
Raksti. 1.sējums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1995
Kolekcijas daļa:
Sodu likums - 1936
Kolekcijas daļa:
Ans Leitana dsihwe, darbi un mirschana - 1875
Kolekcijas daļa:
Daži jautājumi par nosusināšanas sistēmu ekspluatāciju Latvijas PSR - 1962
Kolekcijas daļa:
Veselības un pašārstniecības mācība - Apinis, Mārcis, 1977- - 1934
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstības attīstība - 1986
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1978
Kolekcijas daļa:
Rīgas latviešu biedrības zinību komisijas Rakstu krājums. 3.krājums - 1885
Kolekcijas daļa:
Pedagoģiskās rotaļas - 1930
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas tezaurs - 2000
Kolekcijas daļa:
Zentenes novadā - Šmelte, Elmārs, 1928-2017 - 1998
Kolekcijas daļa:
Sociālā psiholoģija - 2002
Kolekcijas daļa:
Ievads pedagoģijā - Žukovs, Leonards, 1922-2019 - 1997
Kolekcijas daļa:
Matemātiskā loģika - Detlovs, Vilnis, 1923-2007 - 1974
Kolekcijas daļa:
Referātu tēzes zinātniskai sesijai veltītai 1958. gada arheoloģiskiem izrakumiem... - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1959
Kolekcijas daļa:
Zēģelētāju rokas grāmata - 1931
Kolekcijas daļa:
Romiešu tiesību vēsture. - Kalniņš, Voldemārs, 1907-1981 - 1940
Kolekcijas daļa:
Seltenite - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1909
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Ķēniņš, Indulis, 1931-2018 - 1997
Kolekcijas daļa:
Socioloģijas un politoloģijas problēmas - Šteimans, Josifs, 1923-2011 - 2007
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas vārdnīca. 2.sējums - 1973
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 27.-28. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1928
Kolekcijas daļa:
Cilvēks runā ar cilvēku - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvijas teātris : 20.gs. 90. gadi un gadsimtu mija - 2007
Kolekcijas daļa:
Melu un patiesības palete - 1980
Kolekcijas daļa:
Kriksis mežmājā - Širmanis, Jānis, 1904-1992 - 1954
Kolekcijas daļa:
Mare - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1941
Kolekcijas daļa:
Okupācijas varu politika Latvijā, 1939-1991 - 1999
Kolekcijas daļa:
Augu selekcija un sēklkopība - Kalniņš, Laimonis, 1929-1994 - 1985
Kolekcijas daļa:
Leitfaden der vaterländischen Geschichte der Ostseeprovinzen. - 1884
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras kritika: 1. sēj. - 1956
Kolekcijas daļa:
Sveicināšanas padomi ar izskaidrošanām, ko bučošanās, rokassniegšana, cepures celšana u.c. nozīmē - Mekons, Frīdrihs, ap 1833-1901 - 1875
Kolekcijas daļa:
Kaiser Alexander in Riga - Eckardt, Friedrich von, 1759-1806 - 1802-01-01
Kolekcijas daļa:
Fricis Brīvzemnieks - 1925
Kolekcijas daļa:
Brāļu kapi - Apsītis, Vaidelotis, 1921-2007 - 1995
Kolekcijas daļa:
Fiziskā ģeografija vidusskolām - Bērziņa, Marta, -1948 - 1931
Kolekcijas daļa:
Gustavs Vanags un organiskā ķīmija Latvijā - 2005
Kolekcijas daļa:
Latviešu lirika XX gadsimta sākumā - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1973
Kolekcijas daļa:
Komunikāciju leksikons - Krauklis, Jānis, 1981- - 2004
Kolekcijas daļa:
Fausts - Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 - 1999
Kolekcijas daļa:
Divas gudras latviešu galvas - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1986
Kolekcijas daļa:
Pilsētu apraksti. 1.daļa - 1936
Kolekcijas daļa:
J. Rainis Slobodskas trimdā - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1961
Kolekcijas daļa:
ALA - Albats, Bruno, 1908-1995 - 1986
Kolekcijas daļa:
Archīvs. - 1993
Kolekcijas daļa:
Darbaspējīgo skaita mazināšanās Latvijā un iespējamie risinājumi - 2008
Kolekcijas daļa:
Jauna ābece - Švehs, Ernsts Aleksandrs - 1877
Kolekcijas daļa:
Mantošanas tiesības Kurzemē un Vidzemē un mantinieku apstiprināšana caur tiesu - 1924
Kolekcijas daļa:
Latgaļu literatūras vēsture - Bukšs, Miķelis, 1912-1977 - 1957
Kolekcijas daļa:
Pēteris Ērmanis - Ķelpe, Jānis, 1908-1981 - 1940
Kolekcijas daļa:
Tamborēšana - 1971
Kolekcijas daļa:
Våld och frihet - Balodis, Francis, 1882-1947 - 1941
Kolekcijas daļa:
Ēdienu un kulināro izstrādājumu receptūru krājums sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem - 1959
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem pa Latgali - 1935
Kolekcijas daļa:
Inflantuziemies łaijkagromota aba kalenders uz 1866 goda
Kolekcijas daļa:
Magazin : 13.sējums, 3. daļa - 1866
Kolekcijas daļa:
Paziņu portreti - Ērmanis, Pēteris, 1893-1969 - 1986
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1988
Kolekcijas daļa:
Brīvzemnieks - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1932
Kolekcijas daļa:
Lielvārde laiku lokos - 1999
Kolekcijas daļa:
Mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana mājsaimniecībā - 1963
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1901 gadam - 1900
Kolekcijas daļa:
Fizika - 1992
Kolekcijas daļa:
Ceļa vadons jaunekļiem un jaunavām dzīves cīņās un kārdināšanās - Ērmanis, Jānis, 1862-1932 - 1922
Kolekcijas daļa:
Magazin: 9.sējums, 3.daļa - 1848
Kolekcijas daļa:
Modernisma virzieni latviešu literatūrā - Tabūns, Broņislavs, 1928-2004 - 2003
Kolekcijas daļa:
Personālvadības rokasgrāmata - Bokums, Zigfrīds - 2000
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 11. laidiens - 1975
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētki trimdā - Bērzkalns, Valentīns, 1914-1975 - 1968
Kolekcijas daļa:
Die Vereinigung Kurlands mit Rußland - Бильбасов, Василий Алексеевич, 1838-1904 - 1895
Kolekcijas daļa:
Mācība par tirdzniecību - Kārkliņš, Jānis, 1877-1955 - 1938
Kolekcijas daļa:
Taureņu uzbrukums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1988
Kolekcijas daļa:
Veimāras republika - Kolb, Eberhard, 1933- - 1997
Kolekcijas daļa:
Dievišķā komēdija - Dante Alighieri, 1265-1321 - 1994
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata '91 - 1991
Kolekcijas daļa:
Pirmais starptautiskais tiesību salīdzināšanas kongress Hāgā 1932. g. augustā - 1933
Kolekcijas daļa:
Romiešu tiesību sistēma - 1938
Kolekcijas daļa:
Sarkanais jātnieks - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1938
Kolekcijas daļa:
Blaumaņa lugas - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1944
Kolekcijas daļa:
Zināšanu sabiedrību veidojot - 2005
Kolekcijas daļa:
Sporta izglītība skolā - Jansone, Rasma, 1943- - 1999
Kolekcijas daļa:
Sēļu zeme - 1995
Kolekcijas daļa:
K. Zummenta mediciniski raksti. II - Zuments, Kārlis, 1861- - 1926
Kolekcijas daļa:
Kā uzveikt inflācijas pūķi? - Lībermanis, Georgs, 1924- - 2007
Kolekcijas daļa:
Latviešu pirmās dziesmu grāmatas - Straubergs, Jānis, 1886-1952 - 1936
Kolekcijas daļa:
Valsts sektora pārvalde - 2000
Kolekcijas daļa:
Praktiski padomi trušu audzētājiem - Kaija, Ansis, 1895-1964 - 1942
Kolekcijas daļa:
4. maijs - 2000
Kolekcijas daļa:
Bērnu audzināšana, jeb, Kā Krietas saimnieks, Prāta Jānis savu dēlu Kristapu audzinājis - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1874
Kolekcijas daļa:
Le peuple letton - Valters, Miķelis, 1874-1968 - 1926
Kolekcijas daļa:
Finanču un kredita statistika 1937.g. - 1937
Kolekcijas daļa:
Anna Lācis - 1973
Kolekcijas daļa:
Latvijas atbrīvošanas karš. 2.daļa - 1922
Kolekcijas daļa:
Katoļu garīdzniecība Latvijā, 1920-1940 - 1961
Kolekcijas daļa:
Ģenētika - Гарькавый, Федор Лукич, 1922-1990 - 1983
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR kriminālprocess (vispārīgā daļa) un tiesu pierādījumi - 1970
Kolekcijas daļa:
Liepājas pilsētas pašvaldība, 1877-1913 - 1990
Kolekcijas daļa:
Kristīgās vērtības un modernitātes izaicinājums - 2005
Kolekcijas daļa:
Rakstu krajums. 6.krājums - 1890
Kolekcijas daļa:
Latvijas pagasti. 1.daļa - 2001
Kolekcijas daļa:
Es šaubos, es ticu - Ērmanis, Pēteris, 1893-1969 - 1920
Kolekcijas daļa:
Ceļi. IV - 1934
Kolekcijas daļa:
Perfumery and cosmetics - Dzintarnieks, Jānis, 1896-1933 - 1991
Kolekcijas daļa:
15. maija Latvija - 1939
Kolekcijas daļa:
Tagadnes problēmas - Celms, Teodors, 1893-1989 - 1935
Kolekcijas daļa:
Trīs dienas iz tā dziesminieka Gellerta dzīves - Horn, W. O. von, 1798-1867 - 1862
Kolekcijas daļa:
Das Rigische Schuldbuch - 1872
Kolekcijas daļa:
Impresionisms - Kļaviņš, Eduards, 1937- - 1994
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku likumi - Якоби, Е. В., (Егор Васильевич) - 1899
Kolekcijas daļa:
Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes - Geske, Andrejs, 1954- - 2001
Kolekcijas daļa:
Latvijas Kultūras fonda gaduraksti - 1991
Kolekcijas daļa:
Jūgendstils: laiks un telpa - 1999
Kolekcijas daļa:
Šēnbergas muiža - Bruģis, Dainis, 1956- - 2005
Kolekcijas daļa:
Jaunais likums par žūpības apkarošanu - Ducmanis, Kārlis, 1881-1943 - 1925
Kolekcijas daļa:
Nach Ostland woll'n wir reiten - 1917
Kolekcijas daļa:
Zvērkopība Latvijā - 2000
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības pārmaiņas Latvijā - 1998
Kolekcijas daļa:
Mīlestības varā - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1912
Kolekcijas daļa:
Latgaliešu literatūra - Kursīte-Pakule, Janīna, 1952- - 1995
Kolekcijas daļa:
Ģederts Eliass - 1995
Kolekcijas daļa:
Acta Latgalica. 3 - 1970
Kolekcijas daļa:
Zīdainis - 1935
Kolekcijas daļa:
1970. gada tautas skaitīšana Latvijas PSR - 1969
Kolekcijas daļa:
Liepājas teātra 50 gadi - Freimane, Valentīna, 1922-2018 - 1958
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras kritika: 5.1. sēj. - 1962
Kolekcijas daļa:
Veselības un mirstības teritoriālās atšķirības Latvijā: iedzīvotāju prognoze līdz 2015. gadam - 1997
Kolekcijas daļa:
Kā Taiti salas ļaudis palikuši par ticīgu tautu - 1863
Kolekcijas daļa:
Prologs jubilejas svētkiem : Rīgas Latviešu biedrības skatuves 25 gadīgai pastāvēšanai - Aspazija, 1865-1943 - 1893
Kolekcijas daļa:
Ir laiks, jeb, Neparasts notikums ar cepurēm - Žīgure, Anna Velēda, 1948- - 1994
Kolekcijas daļa:
Kalpaks - 1944
Kolekcijas daļa:
Kas jāzin bēgļiem, atgriežoties Latvijā - 1921
Kolekcijas daļa:
Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija - 2001
Kolekcijas daļa:
Aprakstītās mantas glabātāja atlīdzība - 1939
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1975. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1976
Kolekcijas daļa:
Teorētisks-praktisks ierādījums latviešu valodas-mācības mācīšanā - 1891
Kolekcijas daļa:
Vēl reiz Pārstrauta Jānis ar savām "domām" un Montanus ar tādām pašām domām - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1883
Kolekcijas daļa:
Latgolas vēstures materiali - Brežgo, Boļeslavs, 1887-1957 - 1944
Kolekcijas daļa:
Filozofijas vēsture : Tagadnes filozofija - Messer, August, 1867-1937 - 1936
Kolekcijas daļa:
Darbības māksla - Pētersons, Pēteris, 1923-1998 - 1978
Kolekcijas daļa:
Turaidas jumprava Roze, jeb: Gods iet pār nāvi - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1902
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1988 - 1987
Kolekcijas daļa:
J. Poruka Kauja pie Knipsakas - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1927
Kolekcijas daļa:
Mazākais fotoaparāts pasaulē - 2001
Kolekcijas daļa:
Latviešu kreditkooperācija no viņas sākumiem līdz pasaules karam - Balodis, Eduards, 1880-1951 - 1934
Kolekcijas daļa:
Azaids lauku sētā - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas aviācija un tās pionieri - Irbīte, Kārlis, 1904-1997 - 2004
Kolekcijas daļa:
Atdzimšana - 1935
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas mācība - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1939
Kolekcijas daļa:
Mūsu bērnos mūsu nākamība - Iņķis, Jānis, 1872-1958 - 1909
Kolekcijas daļa:
Oliņkalna un Lokstenes pilsnovadi - Mugurēvičs, Ēvalds, 1931-2018 - 1977
Kolekcijas daļa:
Rīgas porcelāns un fajanss - Konstants, Zigurds, 1932- - 1984
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture. 5.daļa - 1959
Kolekcijas daļa:
Vaidelote - Aspazija, 1865-1943 - 1894
Kolekcijas daļa:
Vēstules no Maskavas - Akmentiņš, Osvalds, 1914-2004 - 1987
Kolekcijas daļa:
Okupētā Latvija, 1940-1990 - 2007
Kolekcijas daļa:
Beiträge zur Geschichte des Krieges zwischen Rußland und Frankreich in den Jahren 1812 und 1813 - 1813
Kolekcijas daļa:
Puķu pušķis - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1873
Kolekcijas daļa:
Darba aizsardzība mežsaimniecībā un kokapstrādē - Zvaigzne, Jānis, 1927- - 1983
Kolekcijas daļa:
Mintauts Čakste : publikācijas - Čakste, Mintauts, 1893-1962 - 1995
Kolekcijas daļa:
Latvijas tiesību vēsture - 1944
Kolekcijas daļa:
Maz tu man solīji-- - Dankere, Irma, 1902-1992 - 1982
Kolekcijas daļa:
Uztura mācība - Rozenbergs, Viesturs, 1968- - 2008
Kolekcijas daļa:
Reliģijas socioloģija - Weber, Max, 1864-1920 - 2004
Kolekcijas daļa:
Iecavas muiža - 2001
Kolekcijas daļa:
Ko vēlas sociāldemokrāti? - Коллонтай, А. М., (Александра Михайловна), 1872-1952 - 1917
Kolekcijas daļa:
Latviešu mīklu forma - 1941
Kolekcijas daļa:
Kreisā radikālisma ideoloģija - Prikulis, Juris, 1939- - 1983
Kolekcijas daļa:
Būvdarbu tehniskie noteikumi - 1939
Kolekcijas daļa:
Higiēniskā audzināšana un dzimumaudzināšana - Puškarevs, Igors, 1932- - 1999
Kolekcijas daļa:
Mūsu apģērbs - 1938
Kolekcijas daļa:
Laikmets un personība: rakstu krājums 5 - 2004
Kolekcijas daļa:
Latviešu etimoloģijas vārdnīca - Karulis, Konstantīns, 1915-1997 - 2001
Kolekcijas daļa:
Latviešu cilšu kapu tipi un apbedīšanas parašas dzelzs laikmetā - 1935
Kolekcijas daļa:
Mazais vadonis uz "laulības ostu" - Austrumnieks, K. - 1932
Kolekcijas daļa:
Latvija citu valstu saimē - 1939
Kolekcijas daļa:
Smiltenes-Trikātas novads, saimniekošanas apstākļi un iespējamības - Grīnblats, Jānis, 1906-1975 - 1936
Kolekcijas daļa:
Ētika - Students, Jūlijs Aleksandrs, 1898-1964 - 1930
Kolekcijas daļa:
Riteņbraukšana - 1952
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 6.burtnīca - 1891
Kolekcijas daļa:
Melnā grāmata
Kolekcijas daļa:
Platons; Eutifrons ;Sokrata aizstāvēšanās ; Kritons ; Faidons - 1997
Kolekcijas daļa:
Tēli un idejas - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1964
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. III - 1964
Kolekcijas daļa:
Росписание границ судебно-мировых участков и алфавитный перечень улиц г. Риги, местностей и волостей, входящих в состав сего округа - 1910
Kolekcijas daļa:
Romantika autobusā - Vīlips, Pāvils, 1901-1979 - 1930
Kolekcijas daļa:
Latweeschu lirikas attihstiba - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1897
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas praktiskā fonoloģija - Muižniece, Lalita, 1935- - 2002
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Zvaigznīte - Goba, Alfrēds, 1889-1972 - 1925
Kolekcijas daļa:
Cilvēka psīchiskās dzīves kopšana - 1931
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture - Berelis, Guntis, 1961- - 1999
Kolekcijas daļa:
Sirds uz trotuāra - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1928
Kolekcijas daļa:
Lejup pa Abavu - 2004
Kolekcijas daļa:
Nākotne pieder mums visiem - Krasts, Guntars, 1957- - 2002
Kolekcijas daļa:
Komunistiskās partijas manifests - Marx, Karl, 1818-1883 - 1977
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie personālie bibliogrāfiskie rādītāji - Šenberga, Ruta, 1940- - 2000
Kolekcijas daļa:
Bīriņi senāk un tagad - Dēliņš, R., (Roberts), dz. 1875 - 1939
Kolekcijas daļa:
Francis Kemps - Bukšs, Miķelis, 1912-1977 - 1969
Kolekcijas daļa:
Laikmets un personība: rakstu krājums 7 - 2006
Kolekcijas daļa:
Kā glābt saimniecisko sabrukumu valsti - Pavasaris, Harijs J. - 1928
Kolekcijas daļa:
Vinsatā - Manteuffel, J., (Johann), dz. 1835 - 1909
Kolekcijas daļa:
Īkšķītis - Bērziņš, Ludis, 1870-1965
Kolekcijas daļa:
Taupības un izšķērdības sabiedriskā nozīme - Lauva, Jānis, 1873-1953 - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvieši Vācijas franču okupācijas joslā. - Dzirne, Aleksandrs, 1907-2001 - 1987
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātra repertuārs līdz 1940. gadam - Kundziņš, Kārlis Oskars, 1883-1967 - 1955
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas gruntsgabalu un ielu saraksts - 1934
Kolekcijas daļa:
Scriptores rerum livonicarum - 1853
Kolekcijas daļa:
Ceļš uz turību - Leitis, Voldemārs - 1921
Kolekcijas daļa:
Baltais ceļš - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1935
Kolekcijas daļa:
Kur palika dienas - Baļuna, Vera, 1904-1978 - 1974
Kolekcijas daļa:
Izmazgātās debesis - Baltvilks, Jānis, 1944-2003 - 2000
Kolekcijas daļa:
Aiziešana uz Sibīriju - 1897
Kolekcijas daļa:
Ādas slimības - Bušs, Krišjānis, 1874-1937 - 1933
Kolekcijas daļa:
Informācijas pakalpojumi : bibliografēšana - 1999
Kolekcijas daļa:
Padomnieks lauksaimniecības biedrību darbiniekiem - 1940
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1970. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1971
Kolekcijas daļa:
Politikas gadagrāmata : Latvija 2004 - 2005
Kolekcijas daļa:
Divas revolūcijas - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvijas rūpniecību vadonis - 1924
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 26. laidiens - 1991
Kolekcijas daļa:
Mūsu skolēnu nesekmības cēloņi - Štāls, Miķelis, 1874-1947 - 1936
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības vadības reforma - Pollitt, Christopher - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvijas zinātnieki tautsaimniecībai - 2008
Kolekcijas daļa:
Pašmācības vēstules par magnetismu, hipnotismu un citiem mūsu apslēptiem spēkiem
Kolekcijas daļa:
Saimnieciski apsvērumi Latvijas tālākai izaugsmei - 2004
Kolekcijas daļa:
Baltā Latvija - 1920
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 7.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1979
Kolekcijas daļa:
Apcerējums par cilvēku - Cassirer, Ernst, 1874-1945 - 1997
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 16. laidiens - 1980
Kolekcijas daļa:
Baltische Städte - 1905
Kolekcijas daļa:
Mīlestibas laime - 1863
Kolekcijas daļa:
Inteliģences uzdevumi cīņā ar latviešu buržuāzisko nacionālismu - 1945
Kolekcijas daļa:
Tranzistors? -- Tas ir ļoti vienkārši! - Aisberg, Eugène, 1905-1980 - 1966
Kolekcijas daļa:
Radioelektronika - 1985
Kolekcijas daļa:
Mūža rīts un darba diena - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1935
Kolekcijas daļa:
Ed. Virza un viņa "Straumēni" - 1936
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture. 1.daļa - 1959
Kolekcijas daļa:
Augļkopība - 1960
Kolekcijas daļa:
Izpostītā Latvija - 1920
Kolekcijas daļa:
Informācijas lietotāja rokasgrāmata - 2001
Kolekcijas daļa:
Latvieša sieva - Toma, Velta, 1912-1999 - 1946
Kolekcijas daļa:
Latvju raksta kompozīcija - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1925
Kolekcijas daļa:
Latviešu leģions - Silgailis, Arturs, 1895-1997 - 2001
Kolekcijas daļa:
Kriminalprocess - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata '93 - 1994
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 15. laidiens - 1979
Kolekcijas daļa:
Speciālā psiholoģija - Liepiņa, Skaidrīte, 1928- - 2003
Kolekcijas daļa:
Latvija desmit gados - 1928
Kolekcijas daļa:
Auzu rūsas un to apkarošana - 1927
Kolekcijas daļa:
Latvijas augšāmcelšanās - 1934
Kolekcijas daļa:
Internacionālās civiltiesības
Kolekcijas daļa:
Latviešu kolonijas. - Melnalksnis, Augusts, 1876-1944 - 1918
Kolekcijas daļa:
Strauts - 1919
Kolekcijas daļa:
Navigācija - 1930
Kolekcijas daļa:
Karogi senajā Latvijā - Ģinters, Valdemārs, 1899-1979 - 1968
Kolekcijas daļa:
Dziļumā jāpārtop - Toma, Velta, 1912-1999 - 1963
Kolekcijas daļa:
Wahzu wallodas mahziba preeksch latweescheem. 1.daļa - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1861
Kolekcijas daļa:
Iļģuciema stikla fabrikas A/S cenu rādītājs - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvieši un evanģelijs Bolīvijas mūža mežā. - Ansons, Aleksandrs, 1903-1983 - 1973
Kolekcijas daļa:
Magazin: 19.sējums, 3. daļa - 1894
Kolekcijas daļa:
Kabatas grāmatiņa priekš jauniem zaldatiem - 1885
Kolekcijas daļa:
Alūksnes parks - Biete, Oļģerts, 1937-2000 - 1978
Kolekcijas daļa:
Rīga - 800 : gadagrāmata, 1999 - 2000
Kolekcijas daļa:
Etnografija - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1876
Kolekcijas daļa:
Otrā tautas skaitīšana Latvijā. 4.daļa - 1926
Kolekcijas daļa:
Latviešu aizvēstures materiāli. 2.daļa - 1936
Kolekcijas daļa:
Okultie spēki mūsu dzīvē - 1930
Kolekcijas daļa:
Latviešu literātūras vēsture - Dravnieks, Arvīds, 1904-1977 - 1976
Kolekcijas daļa:
Agni Joga - 1933
Kolekcijas daļa:
Latvijas nacionālās armijas cīņas 1919. gada vasarā un rudenī - 1931
Kolekcijas daļa:
La mer Baltique et les Etats Baltes - Vītols, Hugo, 1900-1976 - 1935
Kolekcijas daļa:
Valodniecības vēsture - Loja, Jānis, 1896-1969 - 1961
Kolekcijas daļa:
Sadauzītie - Irbe, Voldemārs, 1893-1944 - 1925
Kolekcijas daļa:
Roberts un Marija, jeb Resnais Bička - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912
Kolekcijas daļa:
1959. gada Vissavienības tautas skaitīšana - 1958
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas stilistika - 1995
Kolekcijas daļa:
Zelta grāmata - 1938
Kolekcijas daļa:
K. Zummenta mediciniski raksti. IV - Zuments, Kārlis, 1861- - 1926
Kolekcijas daļa:
Kīmiķi, kuru vārdi jāzina - Stradiņš, Jānis, 1933-2019 - 1967
Kolekcijas daļa:
Łotwa współczesna - Cynarski, Jan, 1882-1943 - 1925
Kolekcijas daļa:
Vācu valodas lekcijas pašmācībai - 1930
Kolekcijas daļa:
Tautas audzināšana. 2. - 1924
Kolekcijas daļa:
Pilsētas un cilvēki - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1953
Kolekcijas daļa:
Planēta neHolivuda - 2002
Kolekcijas daļa:
Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par piemiņu - 1893
Kolekcijas daļa:
Mana mūža atmiņas. Ceturtā grāmata - Bangerskis, Rūdolfs, 1878-1958 - 1960
Kolekcijas daļa:
"Dzīvais mironis" - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1924
Kolekcijas daļa:
Sodu likuma 509. pants - 1936
Kolekcijas daļa:
Atmiņu pīpe - 1938
Kolekcijas daļa:
Der deutsche Bauer im Baltikum - Schulz, Rudolf - 1938
Kolekcijas daļa:
Filosofija kā dzīvesmāksla - Šuvajevs, Igors, 1963- - 2007
Kolekcijas daļa:
Adīšanas un tamborēšanas ābece - 1981
Kolekcijas daļa:
Mūžīgais latviešu kaŗavīrs - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1967
Kolekcijas daļa:
Pret vētrām un negaisiem - 1982
Kolekcijas daļa:
Poetika pamatskolām. 2.daļa - 1927
Kolekcijas daļa:
Tautiskās atmodas laikmeta darbinieki - 1939
Kolekcijas daļa:
Lementars mozim barnim ar bildem - 1921
Kolekcijas daļa:
Latvijas senākā vēsture - 2001
Kolekcijas daļa:
Bieži lietoti jēdzieni un termini - 2004
Kolekcijas daļa:
Ievads filozofijā - Dāle, Pauls, 1889-1968 - 1936
Kolekcijas daļa:
Veselīgākās zāļu tējas katrai slimībai, kompresēm, vannām - Švīkule, Dora, 1884-1974 - 1991
Kolekcijas daļa:
Romiešu tiesību nozīme mūsu laikos - Kalniņš, Voldemārs, 1907-1981 - 1940
Kolekcijas daļa:
Zinātnei un tēvijai - Auškāps, Jūlijs, 1884-1942 - 1993
Kolekcijas daļa:
Analītisko bibliogrāfisko ierakstu izveide un standartizācija - 2006
Kolekcijas daļa:
Augstlēkšana - 1958
Kolekcijas daļa:
Britu pasaules imperija - Pelcis, Vitauts - 1936
Kolekcijas daļa:
Latviešu kritika mākslas un zinību jautājumos - Valters, Miķelis, 1874-1968 - 1908
Kolekcijas daļa:
Lasītāju pieprasījums un tā veidošana bibliotēkā - 1982
Kolekcijas daļa:
Dziesmas - 1982
Kolekcijas daļa:
Wirtschaft und Kultur der Baltischen Staaten - 1934
Kolekcijas daļa:
Cīņa par nākamību - Aspazija, 1865-1943 - 1894
Kolekcijas daļa:
Pērļu zvejnieks - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1929
Kolekcijas daļa:
Dzīves dzelzs likums - Ausējs, Longīns, 1885-1942 vai 1943 - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture II - Kalniņš, Voldemārs, 1907-1981 - 1980
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1907. gadam - 1906
Kolekcijas daļa:
Raksti par arhitektūru - Laube, Eižens, 1880-1967 - 1960
Kolekcijas daļa:
Cilvēka fizioloģija - 1986
Kolekcijas daļa:
Pētīšanas metodes pedagoģijā - Albrehta, Dzidra, 1940- - 1998
Kolekcijas daļa:
Das Zerstörungswerk in den russischen Ostseeprovinzen - Dorneth, J. von, 1825- - 1890
Kolekcijas daļa:
Pa atmiņu stygom. 1.daļa - Grišāns, Jāzeps, 1891-1989 - 1968
Kolekcijas daļa:
Krimināltiesības. - Lejiņš, Pēteris, 1879-1960 - 1940
Kolekcijas daļa:
Brāļu saimē - Sudrabkalns, Jānis, 1894-1975 - 1948
Kolekcijas daļa:
Veltījums Izglītības Ministram un Profesoram Dr. h. c. Augustam Tentelim - 1936
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas pasakas. 1.daļa - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1891
Kolekcijas daļa:
Geschichte der literarisch-praktischen Bürgerverbindung in Riga 1802.-1927. : [Festschrift zum 125-jährigen Jubileum] : algemeiner Teil - Hollander, Bernhard, 1856-1937 - 1927
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 1994 - 1995
Kolekcijas daļa:
Latwijas tirdsneezibas un ruhpneezibas adresu grahmata 1922/23 gadā - 1922
Kolekcijas daļa:
Skauti - Baden-Powell, Robert, 1857-1941 - 1925
Kolekcijas daļa:
The Baltic Sea in ancient maps - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1961
Kolekcijas daļa:
Ventspils apriņķis - 1937
Kolekcijas daļa:
Jānis Kriškāns - Vičs, Andrejs, 1879-1943 - 1926
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1909. gadam - 1908
Kolekcijas daļa:
Kultūras krustpunktu meklējumi - 1998
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata 12 - 1984
Kolekcijas daļa:
Elektrotechnika - Stūresteps, Andrejs, dz. 1874 - 1932
Kolekcijas daļa:
Poetika pamatskolām. 1.daļa - 1925
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilskalni - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1926
Kolekcijas daļa:
Mūsu sētas bērni - Ērgle, Zenta, 1920-1998 - 1956
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture. III daļa - 1967
Kolekcijas daļa:
Latgolas pagōtne - Brežgo, Boļeslavs, 1887-1957 - 1943
Kolekcijas daļa:
Īsa pamācība leļļu mīlēšanā - Linē, Aldis, 1966- - 2004
Kolekcijas daļa:
Mugurkaulnieku zooloģija - 1990
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1991
Kolekcijas daļa:
Nost ar social-demokratiem! - Bracke, Wilhelm, 1842-1880 - 1905
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas dziesmu varianti Kr. Barona "Latvju dainās" - Rūķe-Draviņa, Velta, 1917-2003 - 1993
Kolekcijas daļa:
Cīņa pret pašnāvību - 1929
Kolekcijas daļa:
Autobiogrāfija ar ģīmetni ievadu - 1904
Kolekcijas daļa:
Organisma stiprināšana un pašdziedināšanās - Krūmiņš, Arturs, 1879-1969 - 1935
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve - 1977
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1977 - 1976
Kolekcijas daļa:
Pasaules izcilākie izgudrotāji un zinātnieki : atklājumi un izgudrojumi, uzvaras triumfs un zaudējumu rūgtums - 2008
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1908 - 1907
Kolekcijas daļa:
Vadītājs un vadīšana izglītībā - Celma-Zīda, Daina, 1950- - 2006
Kolekcijas daļa:
Amerikas latvieši - Akmentiņš, Osvalds, 1914-2004 - 1958
Kolekcijas daļa:
Nedarbji un palaidņi allaž sodā krituši!
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 4.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1923
Kolekcijas daļa:
Agrarās iekārtas likumu un rīkojumu kopojums. 1.daļa - 1923
Kolekcijas daļa:
V.D. Baloža Valmiera - Balodis, Voldemārs Dāvids, 1848-1918 - 1911
Kolekcijas daļa:
Jāņu dziesmu melodijas - Sproģis, Jūlijs, 1887-1972 - 1941
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts izcelšanās pasaules kara notikumu norisē - 1938
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture. 1.daļa - 1998
Kolekcijas daļa:
Pareizas ecēšas pagatavošana - 1930
Kolekcijas daļa:
Andrējs Upīts - Dziļleja, Kārlis, 1891-1963 - 1923
Kolekcijas daļa:
Daugavas kultūrvēsturiskie akmeņi - Urtāns, Juris Tālivaldis, 1952- - 2007
Kolekcijas daļa:
Latviskās sadzīves tradīcijas un godi - Karaša, Diāna - 1991
Kolekcijas daļa:
Pamatkurss elektrotehnikā - Lagzdiņš, Ģirts Egils - 2004
Kolekcijas daļa:
Baron Hamilkar von Fölkersahm - Staël von Holstein, R., (Reinhold), Baron, 1846-1907 - 1907
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 6.sējums - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 1993
Kolekcijas daļa:
Aspazijas Mazajo saulainais stūrīts II - Aspazija, 1865-1943 - 1913
Kolekcijas daļa:
Senlatviešu pils - Ģinters, Valdemārs, 1899-1979 - 1937
Kolekcijas daļa:
Baltkrievi kā latviešu tautas zars - 1938
Kolekcijas daļa:
Īsa mācība, kā bites jākopj un jāaudzina - 1860
Kolekcijas daļa:
Zīdaiņa un mazbērna uzturs un ēdināšana - 1996
Kolekcijas daļa:
Dzīves laime, mīlas laime - Heyde, Gerhard - 1936
Kolekcijas daļa:
Pedaģoģija un dzīve - Drabanskis, J., (Jānis) - 1934
Kolekcijas daļa:
Pārtikas piedevas - 2003
Kolekcijas daļa:
Ernst & Young Biznesa plāna ceļvedis - Siegel, Eric S. - 1994
Kolekcijas daļa:
J. Jansons-Brauns - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1930
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 18. laidiens - 1982
Kolekcijas daļa:
Palīgs melioratoram - Bērziņš, E., (Edgars), 1909-2001 - 1973
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Shakespeare, William, 1564-1616 - 1963
Kolekcijas daļa:
Kurzemes sirds vēl dzīva - Dziļums, Alfreds, 1907-1976 - 1973
Kolekcijas daļa:
Andreja Upischa Latweechu jaunakās rakstneezibas westure - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1921
Kolekcijas daļa:
Jānis Purapuķe un Ansis Lerhis-Puškaitis - Ancītis, Krišjānis, 1911-1963 - 1935
Kolekcijas daļa:
Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1918
Kolekcijas daļa:
"Iza" - 1938
Kolekcijas daļa:
Ārstnieciskās vingrošanas pamati - Mauriņa, Lidija - 1999
Kolekcijas daļa:
Indriķa Livonijas chronika - Biļķins, Vilis, 1887-1974 - 1931
Kolekcijas daļa:
Diplomātiskie kurjeri - 1972
Kolekcijas daļa:
Migranti Latvijā - 2004
Kolekcijas daļa:
Vidzemes bezzemnieku padomju darbība - 1986
Kolekcijas daļa:
Administratīvās tiesības - Dišlers, Kārlis, 1878-1954 - 1935
Kolekcijas daļa:
Kuldīga - Dziesma, Maija - 1995
Kolekcijas daļa:
Maestro - Eglītis, Anšlavs, 1906-1993 - 1936
Kolekcijas daļa:
Lietuvieši Latvijā - Jēkabsons, Ēriks, 1965- - 2003
Kolekcijas daļa:
Tautieša Rokas grāmata 1926. gadam, II. paplaš. izd. - 1926
Kolekcijas daļa:
Japānas īstā seja - 1944
Kolekcijas daļa:
Krimināltiesības - Lejiņš, Pēteris, 1879-1960
Kolekcijas daļa:
Identitāte: jaunība un krīze - 1998
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzirnavas - 1985
Kolekcijas daļa:
Celmenieki - Dziļums, Alfreds, 1907-1976 - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas I - 1928
Kolekcijas daļa:
Izpalīdzētājs
Kolekcijas daļa:
Kā saimnieko lauku pašvaldības - 1931
Kolekcijas daļa:
Sarkanā grāmata - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvija starp Eiropas valstīm - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1929
Kolekcijas daļa:
Regesten und Urkunden zur Geschichte der Juden in Riga und Kurland. 1.daļa - 1910
Kolekcijas daļa:
Skolas bibliotēka šodien un rīt - 1999
Kolekcijas daļa:
Regesten und Urkunden zur Geschichte der Juden in Riga und Kurland. 2.daļa - 1911
Kolekcijas daļa:
Referātu tēzes zinātniskai sesijai veltītai 1958. gada arheoloģiskiem izrakumiem... - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1959
Kolekcijas daļa:
Gedächtnisfeier der verewigten Frau Herzogin Anna Charlotte Dorothea von Kurland und Sagan - 1821
Kolekcijas daļa:
Latvieši svešumā un citas tautas Latvijā - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1930
Kolekcijas daļa:
Poļu kultūra Latvijā - 1994
Kolekcijas daļa:
Atmiņu vija - Ērmanis, Pēteris, 1893-1969 - 1935
Kolekcijas daļa:
Aus den Tagen Kaiser Pauls - Bienemann, Friedrich, 1838-1903 - 1886
Kolekcijas daļa:
Lauku elektrotehniķa rokasgrāmata - 1966
Kolekcijas daļa:
Grāmata, tās vēsture, technika un nozīme - Dziļleja, Kārlis, 1891-1963 - 1935
Kolekcijas daļa:
Cēsu novada vēsture.2.sēj. - 1998
Kolekcijas daļa:
Pasaules Kara briesmas. 3. burtnīca - 1914
Kolekcijas daļa:
Wehrotajas atmiņas par--Brihwsemneeku - 1911
Kolekcijas daļa:
Senās Rīgas grāmatniecība un kultūra Hanzas pilsētu kopsakarā (13.-17.gs.) - Zanders, Ojārs, 1931-2018 - 2000
Kolekcijas daļa:
Personāla vadība - Vīksna, Aiga - 1999
Kolekcijas daļa:
Pedagoģijas vēsture III - Obšteins, Krists, 1867-1952 - 1932
Kolekcijas daļa:
Vērtīborientētā mācību stunda - Beļickis, Inārs, 1931-2011 - 2000
Kolekcijas daļa:
Brīvības vārdā - Cimdiņa, Ausma, 1950- - 2001
Kolekcijas daļa:
Rīgas Politehnikums - 1938
Kolekcijas daļa:
Pasaules revolūcijas vārdā - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1983
Kolekcijas daļa:
Komēdijas - Molière, 1622-1673 - 1972
Kolekcijas daļa:
Personen-Register zur Zweiten Fortsetzung von Hagemeisters "Materialien zur Gütergeschichte Livlands" von F. von Buxhövden - Freytag-Loringhoven, Roderich, 1863-1936 - 1906
Kolekcijas daļa:
Aborta sodamība pēc Latvijas sodu likumiem - Valters, Nikolajs Kristaps, 1900-1979 - 1933
Kolekcijas daļa:
Latvija mijkrēslī - 1917
Kolekcijas daļa:
25 Jahre Rigaer Stadt-Mission - Schabert, Oskar, 1866-1936 - 1926
Kolekcijas daļa:
Livlands zerstörte Schlösser. I.Teil - 1906
Kolekcijas daļa:
Vērosim varoņu pēdas - Mednis, Edvins, 1897-1967 - 1937
Kolekcijas daļa:
Izpostītā zeme - 1995
Kolekcijas daļa:
Aukstumtehnika - 1972
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām. 18.sējums - 1978
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas ceļš uz neatkarīgu valsti - Blanks, Ernests, 1894-1972 - 1970
Kolekcijas daļa:
Civīlprocesa nolikums - 1936
Kolekcijas daļa:
Graudkopja rokasgrāmata - 1984
Kolekcijas daļa:
Вся Рига - 1914
Kolekcijas daļa:
Ābece, jeb vajadzīga bērnu-paija - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1878
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 8.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1980
Kolekcijas daļa:
1952.gada lauksaimniecības nodoklis - 1952
Kolekcijas daļa:
Jelgavas grāmata - 1984
Kolekcijas daļa:
Trejādas saules - Vīķe-Freiberga, Vaira, 1937- - 2002
Kolekcijas daļa:
Ābece, jeb pirmais vadons lasīšanā - 1890
Kolekcijas daļa:
Bilžu grāmatiņa VI - 1881
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 13. sējums - 1936
Kolekcijas daļa:
Jānis Reiters un viņa tulkojums - Karulis, Konstantīns, 1915-1997 - 1986
Kolekcijas daļa:
Lielas personības. III - 1937
Kolekcijas daļa:
Dzeltu laiks - Belševica, Vizma, 1931-2005 - 1987
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija : rakstu krājums, II sējums - 1960
Kolekcijas daļa:
Princese Gundega un karalis Brusubārda : pasaka 4 cēl. (6 bildēs) - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1912
Kolekcijas daļa:
Sveķu iegūšana Lietuvā - 1940
Kolekcijas daļa:
Latviešu leģions patiesības gaismā - Lācis, Visvaldis, 1924-2020 - 2006
Kolekcijas daļa:
Strādnieku statūtu projekts slimo kasei - 1913
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture. 2.daļa - 1963
Kolekcijas daļa:
Laulāto likumiskās mantiskās attiecības - Frīdenbergs, Lilija - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts masu bibliotēku darba rādītāji: 1984 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1985
Kolekcijas daļa:
Tēriņu nesamaksa kā krāpšana - Bergers, Jūlijs - 1940
Kolekcijas daļa:
Bronza Latvijā - Anteins, Aleksis, 1915-2002 - 1988
Kolekcijas daļa:
Ornaments - Madernieks, Jūlijs, 1870-1955 - 1913
Kolekcijas daļa:
Latgolas piļsātas. - Šķirmants, Jānis, 1906-1992 - 1978
Kolekcijas daļa:
Apgaismotāji un agrārais jautājums Vidzemē. - Vīksniņš, Nikolajs, 1893-1976 - 1937
Kolekcijas daļa:
Zemnieku dzīvojamās ēkas Vidzemē klaušu saimniecības sairšanas un kapitālisma nostiprināšanās laikā - 1959
Kolekcijas daļa:
Mēbeļu konstrukcijas un veidi - 1960
Kolekcijas daļa:
Latvija, viņas dzīve un kultūra - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1931
Kolekcijas daļa:
De internerade balternas tragedi i Sverige år 1945-1946 - Freivalds, Osvalds, 1905-1975 - 1968
Kolekcijas daļa:
Ārstnieciskā uztura rokasgrāmata - 1963
Kolekcijas daļa:
Latviešu sabiedriski-saimnieciskie veidojumi tautiskās atmodas laikmetā - Balodis, Eduards, 1880-1951 - 1935
Kolekcijas daļa:
Priežu sarkanās skujbires apkarošana
Kolekcijas daļa:
Noteikumi par pilsoņu tiesībām Latvijā - 1919
Kolekcijas daļa:
Norādījumi novadpētniekiem - 1962
Kolekcijas daļa:
Noslēpums kā vīru dabūt, jeb Karš vecpuišiem - 1925
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 11 - 1967
Kolekcijas daļa:
Tukums 1905. gadā - Freināts, Atis, 1882-1955 - 1926
Kolekcijas daļa:
Jānis Neilands, tautas mācītājs - Beldavs, Kārlis, 1868-1936 - 1934
Kolekcijas daļa:
Eksaktā zinātne kultūras vēsturē - Raņķis, Gunārs, 1928-2012 - 1999
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR kriminālkodekss un tā attīstība - Blūma, Marija, 1915-1980 - 1972
Kolekcijas daļa:
Kārlim Ulmanim 125 - 2003
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 21. laidiens - 1985
Kolekcijas daļa:
Latgales dziesminieki - Sprūdžs, Alberts, 1908-1944 - 1936
Kolekcijas daļa:
Die ältesten Bewohner der Bernsteinküste, in Est-, Liv-, Kurland, Litauen und Preussen - Eckers, Gustav, 1811-1889 - 1883
Kolekcijas daļa:
Pavāru grāmata - Apsīte-Kuļša, Auguste - 1935
Kolekcijas daļa:
Stāsti par zinātni un tās radītājiem - 1948
Kolekcijas daļa:
Veģetārā virtuve un zaļbarība - Feldmane, Marija - 1937
Kolekcijas daļa:
Rakstu vainags profesoram Jāzepam Vītolam, 1863-1933 - 1933
Kolekcijas daļa:
Noteikumi par pensijām strādniekiem un kalpotājiem - 1950
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras kritika: 2. sēj. - 1957
Kolekcijas daļa:
Skaistā cietēja Milda - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903
Kolekcijas daļa:
Latgolas likteni bēgļu laikmetā
Kolekcijas daļa:
Teogonija Darbi un Dienas - Hēsiods - 1995
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs. I - 1957
Kolekcijas daļa:
Latvijas 15 gadi - 1933
Kolekcijas daļa:
Magazin: 20.sējuma 4. daļa - 1913
Kolekcijas daļa:
Toreiz Rideļos - Kristsone, Rita, 1917- - 2004
Kolekcijas daļa:
Domātprieks - Мамардашвили, Мераб Константинович, 1930-1990 - 1994
Kolekcijas daļa:
История Латвии. XX век
Kolekcijas daļa:
Cilvēka mērķis un tikumiskās darbības saturs - 1925
Kolekcijas daļa:
Reglement über die Wiederaufbauung der Rigaschen Vorstädte - 1813
Kolekcijas daļa:
Srādnieku cīņas fronte pret apvienotu lielkapitālistu un sociāldemokrātu darba ļaužu izmantošanas politiku Rīgas domē - 1931
Kolekcijas daļa:
Akmeņi un dižakmeņi - Saltupe, Baiba - 1981
Kolekcijas daļa:
Pielikums pie Mana testamenta. 2.daļa - Kneipp, Sebastian, 1821-1897 - 1903
Kolekcijas daļa:
Dzīvība un trīs nāves - Zariņš, Kārlis, 1889-1978 - 1921
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 22. laidiens - 1986
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu apvienības darbības apskats, 1956-2001 - 2001
Kolekcijas daļa:
Materiāli par literatūru, folkloru, mākslu un arhitektūru - 1999
Kolekcijas daļa:
Četras esejas par brīvību - Berlin, Isaiah, 1909-1997 - 2000
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Kurlovičs, Gunārs, 1958- - 1998
Kolekcijas daļa:
Praktiskais personālmenedžments - Spulle, Ārvaldis Alvils - 1998
Kolekcijas daļa:
Tiesību filozofijas attiecības pret pozitīvo tiesību zinātni - 1933
Kolekcijas daļa:
Viestarts kā zemgaliešu valstsvīrs - Biļķins, Vilis, 1887-1974 - 1953
Kolekcijas daļa:
Cimdu raksti - 1961
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1979
Kolekcijas daļa:
Mežonīgie pīrāgi - Putniņš, Māris, 1950- - 2003
Kolekcijas daļa:
Finansu kapitāls - Menders, Fricis, 1885-1971 - 1931
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti 2.sējums - 1928
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes Bibliotēka laikmetu griežos - 2007
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras kritika: 4.1. sēj. - 1960
Kolekcijas daļa:
ARHEOLOĢIJA UN ETNOGRĀFIJA - 1997
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts masu bibliotēku darba rādītāji. 1982 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1983
Kolekcijas daļa:
Sprunguļmuižā gada tirgus - Kronenbergs, Alberts, 1887-1958 - 1938
Kolekcijas daļa:
Daži maz pētīti jautājumi, kas skar tautas veselību Latvijā - Kupcis, Jānis, 1871-1936 - 1935
Kolekcijas daļa:
Detektoruztvērēji tāluztvēršanai - Kappelmayer, Otto - 1927
Kolekcijas daļa:
Dienas un nedienas - Gordons, Franks, 1928- - 1988
Kolekcijas daļa:
Ziemeļvidzemes pilskalni - Urtāns, Juris Tālivaldis, 1952- - 1991
Kolekcijas daļa:
Vilhelms Ķuze un viņa darbs - 1937
Kolekcijas daļa:
Darba statistika 1931.g. - 1932
Kolekcijas daļa:
Nozieguma jēdziens un tā pazīmes padomju krimināltiesībās - Blūma, Marija, 1915-1980 - 1972
Kolekcijas daļa:
Televīzija? -- Tas ir ļoti vienkārši! - Aisberg, Eugène, 1905-1980 - 1967
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata, XI - 1983
Kolekcijas daļa:
Tirgus, cenas, konkurence - Lībermanis, Georgs, 1924- - 2007
Kolekcijas daļa:
Skaistā Ženija, jeb: Mīlestības prieki un asaras - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1904
Kolekcijas daļa:
Dzīves Jautājumi - 2001
Kolekcijas daļa:
Turaidas pils - Graudonis, Jānis, 1913-2005 - 2003
Kolekcijas daļa:
Zīmēšanas skola. I - 1925
Kolekcijas daļa:
Pārvietotie - Dziļums, Alfreds, 1907-1976 - 1955
Kolekcijas daļa:
HIV infekcija un AIDS - 2001
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 1. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894
Kolekcijas daļa:
Latvijas Komunistiskajai partijai - 80 - 1984
Kolekcijas daļa:
Katoliskais katķisms - Stukels, Eduards, 1884-1956 - 1925
Kolekcijas daļa:
Восстановление древнего православного братства во имя св. Николая Чудотворца в г. Якобштате. - 1891
Kolekcijas daļa:
Civillikuma (1937.g. izd.) alfabētisks rādītājs - Lauva, Jānis, 1873-1953 - 1939
Kolekcijas daļa:
Dsimums pehz iswehles, jeb Sehns waj meitene? - 1926
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1911
Kolekcijas daļa:
Preiļu novads - Anspaks, Antons, 1929-2001 - 1996
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve - 1976
Kolekcijas daļa:
Neredzīgais Indriķis - Indriķis, Neredzīgais, 1783-1828 - 1938
Kolekcijas daļa:
Būvdarbi: 6. sēj. - 2004
Kolekcijas daļa:
Redzu un dzirdu Aleksandru Čaku - 1970
Kolekcijas daļa:
Skaņu ietērps Kārļa Ulmaņa runām - 1937
Kolekcijas daļa:
Kristīgās ticības laiku stāsti no ķeizara Konstantīna beidzamām dienām līdz pāvesta Gregora nāves laikam - Döbner, August, 1800-1873 - 1865
Kolekcijas daļa:
Tekstilšķiedras, to balināšana un krāsošana - Elcers, Rudolfs - 1943
Kolekcijas daļa:
Zemūdens bara lielā diena - Viks, 1939- - 1985
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1899 - 1898
Kolekcijas daļa:
Priecīgs sākums - Štāls, Miķelis, 1874-1947 - 1938
Kolekcijas daļa:
Pie sienas un Maigajā zemē - Elsbergs, Klāvs, 1959-1987 - 1997
Kolekcijas daļa:
Kambieši un Leipcigas misiones darbība pie tiem - Brutzer, Ernst, 1836-1911 - 1902
Kolekcijas daļa:
Jāstrādā kopā - 1987
Kolekcijas daļa:
Mākslas vēsture. II - 1934
Kolekcijas daļa:
Inflantuziemies łaijkagromota aba kalenders uz 1870 goda - 1870
Kolekcijas daļa:
Tirgus ekonomikas pamati. 1.daļa - Bikse, Veronika, 1941- - 1995
Kolekcijas daļa:
Lāčplēsis, latvju tautas varonis - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1988
Kolekcijas daļa:
Vispārīgās astronomijas kurss - 1951
Kolekcijas daļa:
Par muhsu basnizas dseesmu-grahmatahm - Neilands, Fridrihs, 1878-1947 - 1905
Kolekcijas daļa:
Pašmācības vēstules par magnetismu, hipnotismu un citiem mūsu apslēptiem spēkiem
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu .. 1968. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1969
Kolekcijas daļa:
Latvijas amatniecība un rūpniecība 1935. gadā. 2.daļa - 1939
Kolekcijas daļa:
Ekonomiskais vērtējums par Vācijas pieredzi rapša eļļas degvielas un biodīzeļdegvielas pielietošanas lietderību Latvijas apstākļos - Kalniņš, Arnis, 1935- - 2006
Kolekcijas daļa:
Magazin: 2.sējums, 3 daļa - 1830
Kolekcijas daļa:
Kristofors Fürekers - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1928
Kolekcijas daļa:
Daba. Cilvēks. Sabiedrība - 1983
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības vēsture : 1850 - 1950 - 1998
Kolekcijas daļa:
Brīvības pieminekļa gada grāmata. 1933 - 1932
Kolekcijas daļa:
Informācijas vide Latvijā: 21. gadsimta sākums - 2006
Kolekcijas daļa:
Latvijas komjaunatnes vēsture dokumentos - 1973
Kolekcijas daļa:
Latvijas Ļeņina Komunistiskās Jaunatnes Savienības vēstures apcerējumi (1919-1986) - 1987
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā ķīmija - 1981
Kolekcijas daļa:
Mazs zaķītis, mazs kaķītis - Kovaļevska, Margarita, 1910-1999 - 1936
Kolekcijas daļa:
Likums par biržām un Rīgas biržas sabiedrības statūti - 1935
Kolekcijas daļa:
Tiesību idejas un dabisko tiesību problēma Kanta tiesību teorijā - 1939
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Barons - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1923
Kolekcijas daļa:
Tautas skolnieks, caur kuru var īsā laikā uz vieglu vīzi iemācīties rakstīt un lasīt - 1888
Kolekcijas daļa:
Latvieši Latvijā - 1994
Kolekcijas daļa:
Bigauņciema un apkārtnes zvejnieki - Štūlis, Jēkabs - 1937
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1902 - 1901
Kolekcijas daļa:
Ausekļa Raksti - Auseklis, 1850-1879 - 1888
Kolekcijas daļa:
Turaidas pils, I : arheoloģiskā izpēte - Graudonis, Jānis, 1913-2005 - 2003
Kolekcijas daļa:
Zelta laiki - Kronenbergs, Alberts, 1887-1958 - 1932
Kolekcijas daļa:
Dzīve-metafora-dzeja - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1982
Kolekcijas daļa:
Latviešu nerātnās tautas dziesmas, mīklas, sakāmvārdi un parunas - 1957
Kolekcijas daļa:
Latviešu gadskārtu ieražas - Olupe, Edīte - 1992
Kolekcijas daļa:
Vēstules. Atziņas. Fragmenti - Epikūrs - 2008
Kolekcijas daļa:
Civīllikumi - 1935
Kolekcijas daļa:
Koksnes makroskopiskā uzbūve - Grīnberga, Maija - 1997
Kolekcijas daļa:
Birznieka-Upīša Kaukāza kalnos - Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960 - 1924
Kolekcijas daļa:
Septiņi zelta lukturi un Kristus draudze kapenēs - Steen, Anna - 1891
Kolekcijas daļa:
Tilts pār Gauju Siguldā - Vecvagars, Ziedonis, 1924-1999 - 1997
Kolekcijas daļa:
Gadu gredzeni - Belševica, Vizma, 1931-2005 - 1969
Kolekcijas daļa:
Latviešu sarkano strēlnieku cīņu ceļš - Šteins, Voldemārs, 1927-2010 - 1977
Kolekcijas daļa:
Latvijas - padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. augustā - Stranga, Aivars, 1954- - 2000
Kolekcijas daļa:
Der Ursprung der Stadtverfassung Rigas - Bulmerincq, August von, 1859-1933 - 1894
Kolekcijas daļa:
Cilvēks dzīvo grupā - 2002
Kolekcijas daļa:
Kreewu Zars Jahnis Breesmigais - 1880
Kolekcijas daļa:
Darbu izlase. 1.sējums - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1971
Kolekcijas daļa:
Kas ir māksla? - Zališmans
Kolekcijas daļa:
Zvērādas un elegance - 1935
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme. 2.daļa - Vācietis, Jukums, 1873-1938 - 1924
Kolekcijas daļa:
Latvia and the Baltic problem : Sketch of recent history - 1955
Kolekcijas daļa:
Vadošie materiāli bibliotēku darbā - 1976
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 5.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1978
Kolekcijas daļa:
Latviešu ainavu glezniecība gadsimtu mijā (1890-1915) - Kačalova, Tatjana, 1915-2010 - 2004
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji: 1977 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1978
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija : rakstu krājums, XVIII [sēj.] - 1996
Kolekcijas daļa:
Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem: 1.d. - Bula, Inese, 1966- - 2003
Kolekcijas daļa:
Kas jādara un kā : saimnieciskās rosības atdzīvināšanai un valsts budžeta sabalansēšanai. 2.daļa - Ulmanis, Kārlis, 1877-1942 - 1933
Kolekcijas daļa:
Latvijas māksla I - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1988
Kolekcijas daļa:
Organiskā ķīmija - 1992
Kolekcijas daļa:
Latviešu izlokšņu pētīšanas darbs, 1918-1938 - Rūķe-Draviņa, Velta, 1917-2003 - 1918 - 1938
Kolekcijas daļa:
Zinātne Latvijā (1918-1940) - Vilciņš, Tālivaldis, 1922-1997 - 1994
Kolekcijas daļa:
Der Dom zu Riga - Guleke, Reinhold, 1834-1927 - 1884
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 5. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1895
Kolekcijas daļa:
Vispārējā vēsture - 1926
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkzinātne - 2006
Kolekcijas daļa:
Tava labākā grāmata par Latviju - 1999
Kolekcijas daļa:
Latviešu saimniecībai - Bērziņš, Andrejs, 1875-1941 - 1939
Kolekcijas daļa:
The Holocaust in Latvia, 1941-1944 - Ezergailis, Andrievs, 1930- - 1989
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis (30. gadu otrā puse) - 1993
Kolekcijas daļa:
Politika. 3.daļa - Tauriņš, Gunārs - 2002
Kolekcijas daļa:
PSRS kaujinieki Latvijā (1941-1945). 1.daļa - Strods, Heinrihs, 1925-2012 - 2006
Kolekcijas daļa:
Organizāciju psiholoģija - 2002
Kolekcijas daļa:
Ko skauti spēj - Baden-Powell, Robert, 1857-1941 - 1928
Kolekcijas daļa:
Brīvības un kritušo pieminekļi 1920.-1938. - 1938
Kolekcijas daļa:
1905. gada revolūcija Latvijā - 1975
Kolekcijas daļa:
Auseklis [Krogzemju Mikus] - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1927
Kolekcijas daļa:
Otomars un Lucija, jeb Uz moku beņķa - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1907
Kolekcijas daļa:
Oriģinālrepertuārs un mūsu teātra attīstība - 1937
Kolekcijas daļa:
Mārtiņa deju grāmata : Mūsdienu latviešu tradicionālā deja : 3.burtnīca. - Spīčs, Ernests, 1955- - 2000
Kolekcijas daļa:
Archīvs raksti par latviskām problēmām - 1980
Kolekcijas daļa:
Oktobrī dzimusī - 1978
Kolekcijas daļa:
Sāpju ceļš - Porietis, Jānis, 1886-1968 - 1932
Kolekcijas daļa:
Augsti svētītā Platona, Rīgas un Jelgavas arhibīskapa pirmā grāmata uz tiem Baltijas jurmalē dzīvodamiem pareizticīgiem latviešiem un igauņiem sūtama, par to, kā tā pareizticīgā Austruma draudze ir tā kristus draudze, kas pie pestīšanas vada - 1866
Kolekcijas daļa:
Traģiskā poēma - Vīlips, Pāvils, 1901-1979 - 1929
Kolekcijas daļa:
Wezais Deews wehl dsihwo - Hoffmann, Franz, 1814-1882 - 1888
Kolekcijas daļa:
Rīgas monētu kolekcija Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā - Berga, Tatjana, 1944-2020 - 2003
Kolekcijas daļa:
Latviešu terminoloģijas izstrādes principi - 2002
Kolekcijas daļa:
Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā - 1994
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1986
Kolekcijas daļa:
Meža kultūras - Mangalis, Imants, 1927-2004 - 1989
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. I daļa - 1959
Kolekcijas daļa:
Jūras tiesības - Čakste, Konstantīns, 1901-1945
Kolekcijas daļa:
Civiltiesu trešā instance - 1940
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu un etnogrāfu 1965. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1966
Kolekcijas daļa:
Esi modrs - Goppers, Kārlis, 1876-1941 - 1924
Kolekcijas daļa:
Erinnerungen an Dondangen - Seesemann, G., (Gustav), 1839-1913 - 1872
Kolekcijas daļa:
Zinātne, pētniecība un inovācija Latvijas izaugsmei - 2007
Kolekcijas daļa:
Māciba par dzīvibu. II daļa - Лункевич, В., (Валериан Викторович), 1866-1941 - 1907
Kolekcijas daļa:
Taupīgs ķēķis - Korta, Māra - 1918
Kolekcijas daļa:
Poēma par ormani - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1930
Kolekcijas daļa:
Masa un vara - Canetti, Elias, 1905-1994 - 1999
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1968
Kolekcijas daļa:
Tautiskās vienības ideja atmodas laikmetā - Blanks, Ernests, 1894-1972 - 1935
Kolekcijas daļa:
Latviešu lidotāji Otrā pasaules kara kaujās - 1994
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR laulības un ģimenes kodeksa komentāri - 1985
Kolekcijas daļa:
Latviešu vēsture. I sējums 1.daļa - 1938
Kolekcijas daļa:
Aizrādījumi audzinātājiem - Jansons, Eduards, 1905-1970 - 1934
Kolekcijas daļa:
Banku politika - 1932
Kolekcijas daļa:
Die geschichtliche Stellung der russischen Ostseeprovinzen - 1918
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 7.sējums - 1928
Kolekcijas daļa:
NVO finanšu iespējas Eiropas Savienībā - 2004
Kolekcijas daļa:
Latviešu folklora - žanri, stils - 1977
Kolekcijas daļa:
Kuģniecības gada grāmata 1925./1926. gadam - 1925
Kolekcijas daļa:
Sava krāsa varavīksnē - 1997
Kolekcijas daļa:
Skaistuma noslēpumi - 1956
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 2.sējums - 1972
Kolekcijas daļa:
Dzelzceļu likumu, noteikumu un rīkojumu kopojums - 1930
Kolekcijas daļa:
Vēlamais un sasniedzamais skolā - Ausējs, Longīns, 1885-1942 vai 1943 - 1938
Kolekcijas daļa:
Modernais teatrs un tikumība - Censonis, J. Fr. - 1900
Kolekcijas daļa:
Sakarā ar Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 40.gadadienu - 1957
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkas tehnikas minimums - 1972
Kolekcijas daļa:
Dzīve un darbs strādfakā - 1925
Kolekcijas daļa:
Cilvēce un jūra - Škerbergs, Kārlis - 1935
Kolekcijas daļa:
Pārruna par metodi - Descartes, René, 1596-1650 - 1978
Kolekcijas daļa:
Rigaer Theater- und Tonkünstler-Lexikon - 1890
Kolekcijas daļa:
Laimes zemē - Leimane, Ilona, 1905-1989 - 1942
Kolekcijas daļa:
Maija un Paija - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1921
Kolekcijas daļa:
Daudzveidība: žurnālistika un sabiedrība II - 2000
Kolekcijas daļa:
Raksti. Stāsti un tēlojumi - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1952
Kolekcijas daļa:
Suitu pūrs - 1991
Kolekcijas daļa:
Latviešu cirka vēstures lappuses - Dzenītis, Ģirts, 1934-1987 - 1981
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis kā jauno mākslas talantu audzinātājs - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1935
Kolekcijas daļa:
Sieviete un laulibas veidi - 1907
Kolekcijas daļa:
Dzimtā zeme - 1933
Kolekcijas daļa:
Miesas krāsas domino - Skujiņš, Zigmunds, 1926- - 1999
Kolekcijas daļa:
Latvijas adresu grāmata 1936 - 1936
Kolekcijas daļa:
Toreiz, kad Latvijas valsts tapa - Lācis, H., (Hugo), 1891-1953 - 1954
Kolekcijas daļa:
Miglas krogs un citi dzejoļi - 1957
Kolekcijas daļa:
Burtnieku ezers un tā upes - 1930
Kolekcijas daļa:
Arheologu pētījumi Latvijā 2002. un 2003. gadā - 2004
Kolekcijas daļa:
Latvia in the making, 1918-1928 - Bīlmanis, Alfrēds, 1887-1948 - 1928
Kolekcijas daļa:
Grāmata par cilvēkiem un lietām - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1938
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, I - 1956
Kolekcijas daļa:
Ģenerālis Jānis Balodis, Latvijas armijas virspavēlnieks - 1931
Kolekcijas daļa:
Vēstules Lucīlijam par ētiku - Seneca, Lucius Annaeus, ap 4 p.m.ē.-65 m.ē - 1996
Kolekcijas daļa:
Daži viduslaiku celtniecības pieminekļi Rīgā - 1939
Kolekcijas daļa:
Viļa Olava Kopoti raksti. 4.sējums - Olavs, Vilis, 1867-1917 - 1924
Kolekcijas daļa:
Kadastra likums un instrukcija - 1934
Kolekcijas daļa:
Ruhjeena senatnê un tagadnê - Melnalksnis, Augusts, 1876-1944 - 1928
Kolekcijas daļa:
Tautai un brīvībai - 1952
Kolekcijas daļa:
Izceļošana pār Urāliem 1914 gadā - 1914
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu .. 1969. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1970
Kolekcijas daļa:
Kolhozu darbvedība - 1955
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums - 1901
Kolekcijas daļa:
Satiksmes ceļi Latvijā XIII-XVII gs. - 1971
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 6.sējums - 1978
Kolekcijas daļa:
Raksti : 4.sējums - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1973
Kolekcijas daļa:
Organiskā ķīmija - Dzintare, Zuzanna - 1980
Kolekcijas daļa:
Ein verlass'ner Bruderstamm - Wagner, G. A. - 1915
Kolekcijas daļa:
Ievads tautsaimniecībā - Skulte, V., (Valfrids), 1894-1960 - 1926
Kolekcijas daļa:
Fragment einer Urkunde der ältesten Livländischen Geschichte in Versen - Bergmann, Liborius, 1754-1823 - 1817
Kolekcijas daļa:
Traģēdijas - Eiripīds - 1984
Kolekcijas daļa:
Gars un dvēsele - Capadose, Isaac, 1834-1920 - 1910
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas pasakas III.2 - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1891
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1992. un 1993. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1994
Kolekcijas daļa:
Audzinātāja piezīmes - 1939
Kolekcijas daļa:
Slepeni-- - Melnais, Pēteris - 1993
Kolekcijas daļa:
Pilsētu gruntsgabali un dzīvokļi - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture. II daļa - 1967
Kolekcijas daļa:
Labō sākla - 1921
Kolekcijas daļa:
Neredzīgais Kaspars un viņa dēls - Dauge, Juris, 1835-1910 - 1860
Kolekcijas daļa:
Latvijas drošības politikas reģionālie aspekti - Ozoliņa, Žaneta, 1957- - 2000
Kolekcijas daļa:
Указатель торгово-промышленных фирм Латвии - 1922
Kolekcijas daļa:
Es sludinu - Ērmanis, Pēteris, 1893-1969 - 1920
Kolekcijas daļa:
Jana Amosa Komenska idejas Latvijā - Zusāne, Aina - 2000
Kolekcijas daļa:
Arhīvs. 1.sēj. - 1973
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts masu bibliotēku darba rādītāji: 1985 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1986
Kolekcijas daļa:
Dzīves Jautājumi - 1995
Kolekcijas daļa:
Mīlas dzīve un viņas novirzieni - Frucht, Berthold - 1930
Kolekcijas daļa:
Par skolēnu valodas kultūru - 1957
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas iedzīvotāju mūža ilgums - Krūmiņš, Juris, 1947- - 1976
Kolekcijas daļa:
Rietumeiropas ētika no Sokrata līdz postmodernismam - Lasmane, Skaidrīte, 1939- - 1998
Kolekcijas daļa:
Melngalvju nams Rīgā - Ārends, Pēteris, 1900-1960 - 1943
Kolekcijas daļa:
Rēzeknes rajons. Rēzeknes pilsēta - 2000
Kolekcijas daļa:
Neredzamā armija pasaules karā - Pekka, Andrejs - 1938
Kolekcijas daļa:
Verzeichnis der in den "Rigaschen Stadtblättern" vom J. 1810 bis zum J. 1886 enthaltenen historischen Aufsätze und Notizen, nebst alphabetischem Personen- und Sachregister - Napiersky, Leonhard Jacob von, 1819-1890 - 1895
Kolekcijas daļa:
Rihta blahsma, jeb pirmā gariga mahziba maseem behrneem - 1888
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs. 1968 - 1967
Kolekcijas daļa:
Monika un mežs - 2002
Kolekcijas daļa:
Pasaules ekonomiskā un sociālā ģeogrāfija vidusskolām - 1995
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda 15 neatkarības gados - 2007
Kolekcijas daļa:
Vadons rakstienos tautas skolām - Kalniņš, Juris, 1847-1919 - 1881
Kolekcijas daļa:
Valoda un tautas gars - Blese, Ernests, 1892-1964 - 1940
Kolekcijas daļa:
Алфавитный указатель книгам и брошюрам, арест на которые утвержден судебными установлениями по 1-е января ... года - 1908
Kolekcijas daļa:
Einiges zur Geschichte der Doblenschen Kirche - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1896
Kolekcijas daļa:
Fašisms un Latvijas armijas kareivju uzdevumi - Vīksne, P., (Pauls), 1894-1938 - 1930
Kolekcijas daļa:
"Demokratiskās" Latvijas valsts pamati un viņas nākotne - Bērziņš-Andersons, J., (Jānis), 1875-1934 - 1923
Kolekcijas daļa:
Fricis Bārda - 1925
Kolekcijas daļa:
Laiks darbam un atpūtai pēcatmodas gados Latvijā - 1999
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku zinātnes aspekti : grāmata - lasītājs - bibliotēka - bibliogrāfija - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1986
Kolekcijas daļa:
Latvia in 1939-1942 - 1942
Kolekcijas daļa:
Latvijas viduslaiku piļu pētniecība 18.-20. gadsimtā - 2001
Kolekcijas daļa:
Kreditiestādes, 1919-1927 - 1929
Kolekcijas daļa:
Dukts - Ozoliņš, Aivars, 1957- - 1991
Kolekcijas daļa:
Andrejs Pumpurs - Rudzītis, Jāzeps, 1928-2008 - 1991
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata, VI - 1978
Kolekcijas daļa:
Pirmos gaiļos - Saltups, P. - 1938
Kolekcijas daļa:
Wahzu wallodas mahziba preeksch latweescheem. 2.daļa - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1865
Kolekcijas daļa:
Balthasar Russow's Chronica der Provintz Lyfflandt, in erneutem Wiederabdrucke, mit Wörterbuch und Namenregister versehen. - 1857
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā naudas spēle. Banku darījumi Latvijā - Lauriņš, Vilnis, 1943- - 1995
Kolekcijas daļa:
Mīlestības dziesminieks Esenberģu Jānis - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1910
Kolekcijas daļa:
Ievads tautsaimniecībā - Āronu, Matīss, 1858-1939 - 1908
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1976 - 1975
Kolekcijas daļa:
Uzņēmēja rokasgrāmata - 2003
Kolekcijas daļa:
Latviešu kooperatīvais kredīts - 1937
Kolekcijas daļa:
Latgales kultūras darbinieki - 2008
Kolekcijas daļa:
Eža kažociņš - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1927
Kolekcijas daļa:
"Kulaki" Latvijā - Riekstiņš, Jānis, 1942- - 1996
Kolekcijas daļa:
Dzīve, viņa paša sarakstīta. I - Cellini, Benvenuto, 1500-1571 - 1941
Kolekcijas daļa:
Sapņi un īstenība: meditācijas par Don Kihota tēmu - 1956
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1980./81. gada pētījumu rezultātiem - 1982
Kolekcijas daļa:
Feodālisms Baltijas reģionā - 1985
Kolekcijas daļa:
Matemātika: Definīcijas, formulas, aprēķinu algoritmi - Buiķis, Māris, 1942- - 1997
Kolekcijas daļa:
Sociālā psiholoģija pedagogiem - Pļaveniece, Maija, 1959- - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļi, 1918-1938 - 1938
Kolekcijas daļa:
Likumi un Senāta prakse [Latvijas un Krievijas] tirdzniecības lietās - Pereļšteins, Miķelis - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvijas akciju sabiedrības tirgus ekonomikā - Sponbergs, Pēteris - 1996
Kolekcijas daļa:
Jelgavas rajons, 1991.gads - 1992
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata par ANO - 2005
Kolekcijas daļa:
Eklektisms Rīgas arhitektūrā - Krastiņš, Jānis, 1943- - 1988
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture pamatskolām - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1939
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas dzīves gudrība. 1.daļa - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1937
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils apriņķis - 1937
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 5.sējums - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 2001
Kolekcijas daļa:
Būsim eiropieši
Kolekcijas daļa:
Vienkārši paņēmieni ķieģeļu ražošanā - 1952
Kolekcijas daļa:
Zeme un tautas. 2.daļa - 1930
Kolekcijas daļa:
Lavijas rūpniecības uzņēmumu saraksts "Visa Latvija" - 1927
Kolekcijas daļa:
Latviešu bērnu folklora - 1973
Kolekcijas daļa:
Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā: politika un tās sekas - 2007
Kolekcijas daļa:
Brīvdabas vīnogulāji - 1938
Kolekcijas daļa:
Materiāli par Latvijas būvniecību III - 1921
Kolekcijas daļa:
Grāmatas un to krātuves - 1966
Kolekcijas daļa:
Sveicinadami pagodinašanas raksti Ķeizeriskai dabas izmanitaju biedribai Maskavā tai goda dienā, ko svētī 23-šā Decembera mēneša dienā 1855-tā gadā par pieminešanu, ka savu augstu darbu strādajuši piecdesmits gadus, dāvati no Latviešu draugu biedribas - Kavall, H., 1799-1881 - 1885
Kolekcijas daļa:
Kad Latvijā būs labklājības valsts. Tautsaimnieks Kārlis Balodis - Balabkins, Nikolajs, 1926- - 1993
Kolekcijas daļa:
Latviešu intelligence [sic] savās cīņās un gaitās. 2.daļa - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1927
Kolekcijas daļa:
Kā izauga Baltijas revolūcija - 1908
Kolekcijas daļa:
Juris Mancelijs, Kristaps Firekers, Ernests Gliks - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1924
Kolekcijas daļa:
Ievads valodniecībā - Реформатский, Александр Александрович, 1900-1978 - 1975
Kolekcijas daļa:
Inflantuziemies łaijkagromota aba kalenders uz 1871 goda - 1871
Kolekcijas daļa:
Ābece un pirmā lasāmgrāmata mājas bērniem - Jansons, Fricis, 1875-1957 - 1942
Kolekcijas daļa:
Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930. gadā. 6.daļa - 1931
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 1.grāmata - 1860
Kolekcijas daļa:
Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments - 2006
Kolekcijas daļa:
Tehniskā termodinamika - 1995
Kolekcijas daļa:
Trejādas saules - Vīķe-Freiberga, Vaira, 1937- - 1999
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs. II - 1956
Kolekcijas daļa:
Izglītības programmu pilnveide - Pratt, David, 1939- - 2000
Kolekcijas daļa:
Heinrich's des Letten älteste Chronik von Livland - Indriķis, Latviešu, 1187-pēc 1259 - 1857
Kolekcijas daļa:
Kurzemē aizgājušos laikos - Draviņš, Kārlis, 1901-1991 - 2000
Kolekcijas daļa:
Salas pils - Busch, Nicolaus, 1864-1933 - 1908
Kolekcijas daļa:
Zelta laiki - Kronenbergs, Alberts, 1887-1958 - 1932
Kolekcijas daļa:
Sodu likumi - 1923
Kolekcijas daļa:
Muzicēšana kā labākā intelektuālo spēju attīstītāja. - Birzkops, Jānis, 1936-2018 - 1999
Kolekcijas daļa:
Liessländischer Landman - 1695
Kolekcijas daļa:
Budžets un finanses - 1994
Kolekcijas daļa:
Jelgavas kalendārs 1913. gadam - 1912
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca - 1922
Kolekcijas daļa:
Mācītāju ziņojumi par 1905. gada revolūciju - 1930
Kolekcijas daļa:
Baznīcu celtniecība Vidzemē zviedru valdības pēdējos piecdesmit gados (1660.-1710.) - Kampe, Pauls, 1885-1960 - 1937
Kolekcijas daļa:
Straumes un avoti. 3.daļa - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1965
Kolekcijas daļa:
Ticības ceļos - Klīve, Visvaldis Varnesis, 1931-2003 - 1995
Kolekcijas daļa:
Par mākslu - Kurcijs, Andrejs, 1884-1959 - 1932
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture. 3.daļa - 1956
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas III - 1930
Kolekcijas daļa:
Tautsaimnieka atziņu ceļš - Balabkins, Nikolajs, 1926- - 2002
Kolekcijas daļa:
Nenovēršamie likteņi - Eglītis, Viktors, 1877-1945 - 1926
Kolekcijas daļa:
Būt vai nebūt? - 1964
Kolekcijas daļa:
Latvju enciklopēdija. 3.sējums - 1987
Kolekcijas daļa:
Rūpniecības-tirdzniecības sabiedrība "J. Miķelsons un biedrs" - 1938
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 5.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1794
Kolekcijas daļa:
Par dzeju - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1967
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit. II - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1806
Kolekcijas daļa:
Konspekts piensaimniecības pamatmācībās - 1927
Kolekcijas daļa:
Vasariņa - Skujiņa, Rūta, 1907-1964 - 1939
Kolekcijas daļa:
Labb' izprovēti un vērā liekami padomi: kā slaucamas govis būs prātīgi turēt un apkopt - 1856
Kolekcijas daļa:
Die Beziehungen des Deutschen Ordens zum Ablasshandel seit dem 15. Jahrhundert - Arbuzow, Leonid, 1882-1951 - 1909
Kolekcijas daļa:
Atzinēji un cīnītāji - Rudzītis, Rihards, 1898-1960 - 1935
Kolekcijas daļa:
Likums par akciju un paju sabiedrībām - 1938
Kolekcijas daļa:
Strādāt un nenogurt - Tautmīlis-Bērziņš, Roberts, 1873-1915 - 1911
Kolekcijas daļa:
Latviešu bēgļi Krievijā, 1915-1922 - 2007
Kolekcijas daļa:
Latvija kāškrusta varā - Biezais, Haralds, 1909-1995 - 1992
Kolekcijas daļa:
Meschoņu rokās, jeb zihnischanahs us dsihwibu un nahwi - 1882
Kolekcijas daļa:
Baznīcas vēsture - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1889
Kolekcijas daļa:
Latvju raksti. II
Kolekcijas daļa:
Galvas pilsētas Rīgas gruntsgabalu un ielu saraksts 1939. gadā - 1940
Kolekcijas daļa:
Demogrāfiskā situācija Latvijas laukos un iekšējā migrācija 90.-to gadu pirmajā pusē - 1997
Kolekcijas daļa:
Finanses - Puriņš, Kārlis Aleksandrs, 1883-1947
Kolekcijas daļa:
Rīmes. - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1886
Kolekcijas daļa:
Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. 1.daļa - Mūrnieks, Andrejs, 1962- - 1998
Kolekcijas daļa:
Kurmīša grāmata - Linmeiere, Ligita, 1944- - 1994
Kolekcijas daļa:
Pirmās notis dziedāšanas stundās : izd. A. - Graubiņš, Jēkabs, 1886-1961 - 1935
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas domes izdotie saistošie noteikumi, nodokļi un takses - 1925
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju laiks - Eglīte, Pārsla, 1934- - 1979
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1984
Kolekcijas daļa:
Ezergaiļa grāmata - Ezergailis, Jānis, 1898-1984 - 1988
Kolekcijas daļa:
Administratīvo tiesību vispārējā daļa - Dišlers, Kārlis, 1878-1954 - 1922
Kolekcijas daļa:
Visu par Latviju! - 1924
Kolekcijas daļa:
Latvijas liktenīgais jautājums - Kauls, Jānis, 1882-1955 - 1933
Kolekcijas daļa:
Vienotiem spēkiem par valsti un tautu - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvijas Valsts pirmie gadi - Blanks, Ernests, 1894-1972 - 1923
Kolekcijas daļa:
Pirmās "Pēterburgas Avīzes" un viņu nozīme tautas atmodas gaitā - Goba, Alfrēds, 1889-1972 - 1929
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas sintakse - Ceplītis, Laimdots, 1930-1996 - 1989
Kolekcijas daļa:
Zustände Kurlands im vorigen und diesem Jahrhundert - Rechenberg-Linten, Ernst von, 1788-1858 - 1858
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības entomoloģija - 1973
Kolekcijas daļa:
Latviešu apvienības Austrālijā Kultūras daļas apskats, 1966 - 1966
Kolekcijas daļa:
Ķīmija Latvijā agrāk un tagad - Ritenberga, V., (Valda) - 1968
Kolekcijas daļa:
Audzinātāja dvēsele un skolotāju izglītības jautājums - Kerschensteiner, Georg, 1854-1932 - 1925
Kolekcijas daļa:
Darba statistika 1935.g. - 1936
Kolekcijas daļa:
Vēsturiski un etnogrāfiski raksti - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1937
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - 1930
Kolekcijas daļa:
Finanču un kredita statistika 1936.g. - 1936
Kolekcijas daļa:
Saules akmens - 1977
Kolekcijas daļa:
Ludza - Brežgo, Boļeslavs, 1887-1957 - 1931
Kolekcijas daļa:
G. Ērenpreis original velosipēdi 1936 - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas volejbola vēsture - Kovals, Leopolds, 1921-1993 - 1992
Kolekcijas daļa:
Vadonis tūristiem - 1936
Kolekcijas daļa:
Socioloģisko pētījumu kontekstuālās problēmas - Vilks, Andris, 1945- - 2007
Kolekcijas daļa:
Dzimumu jautājums. II - Forel, Auguste, 1848-1931 - 1930
Kolekcijas daļa:
Tautsaimniecības teorija - Aizsilnieks, Arnolds, 1898-1982 - 1938
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1970
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas tērpi - Slava, Mirdza, 1924-2001 - 1966
Kolekcijas daļa:
Salaspils nāves nometnē - 1973
Kolekcijas daļa:
Ģenētikas pamati - Raipulis, Jēkabs, 1939- - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.-90. gados - 2007
Kolekcijas daļa:
Awots. 2.daļa - 1908
Kolekcijas daļa:
Senie stāsti - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1955
Kolekcijas daļa:
Latvju enciklopēdija. 2.sējums - 1985
Kolekcijas daļa:
Latīņu valodas sintakse - 1929
Kolekcijas daļa:
Izvērtēšanai - Ģērmanis, Uldis, 1915-1997 - 1993
Kolekcijas daļa:
Prēmiju tarifs Latvijas pilsētām un miestiem - 1926
Kolekcijas daļa:
Individuālais darbs ar lasītājiem - 1983
Kolekcijas daļa:
Latviešu kolektīvi, kultūriestādes un skolas Krievijā 1936. gadā pirms pirmās lielās lielinieku čistkas. - 1990
Kolekcijas daļa:
Pie Bābeles upēm - 1929
Kolekcijas daļa:
Latgales vēstures historiogrāfija (1946-1999) - 1999
Kolekcijas daļa:
Arhibīskaps Dr. Teodors Grīnbergs - 1970
Kolekcijas daļa:
Kapitālistisko valstu naudas apgrozība un kredīts - Zelgalvis, Elmārs, 1938- - 1981
Kolekcijas daļa:
Kam dāvanas, tas nestāv dīkā - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1980
Kolekcijas daļa:
Mēs stāstām par Stopiņu novadu - 2005
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, X - 1966
Kolekcijas daļa:
Ko mums dos brīvā, neatkarīgā Latvija? - 1919
Kolekcijas daļa:
[Список латышских книг и периодических изданий, допущенных Особым комитетом при Попечительском совете Рижского учебного округа для народных читален и библиотек]. 4. sējums - 1898
Kolekcijas daļa:
Teorētiskā mehānika - Kepe, Olafs, 1930-2006 - 1982
Kolekcijas daļa:
Rūpniecības pārvaldīšanas reorganizācija Latvijā un Tautas saimniecības padomes darbs jaunajos apstākļos - Глыбина, З. И., (Зоя Ивановна) - 1958
Kolekcijas daļa:
Handels-Adressbuch Lett-und Estlands 1928/29 - 1928
Kolekcijas daļa:
Geistliches Heil-Pflaster und Sellen Artzeny - 1677
Kolekcijas daļa:
Tautas kultūras stāvoklis - Ausējs, Longīns, 1885-1942 vai 1943 - 1937
Kolekcijas daļa:
Tehniskās grafikas ceļvedis. 3.daļa - Eglītis, Zigurds, 1944- - 2004
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām. 22.sējums - 1982
Kolekcijas daļa:
Pulkvedis Aleksandrs Plensners - 1987
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 6.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1979
Kolekcijas daļa:
Raunas baznīca - Kundziņš, Pauls, 1888-1983 - 1938
Kolekcijas daļa:
Die Baltenländer und Litauen - 1916
Kolekcijas daļa:
Handels-Adressbuch Lett- u. Estlands 1930 - 1929
Kolekcijas daļa:
Latvijas zemju robežas 1000 gados - 1999
Kolekcijas daļa:
Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā, 1941-1945 - 2004
Kolekcijas daļa:
Mūsu armija tapšanā, valsts izcīnīšanā un tagadējos sasniegumos - 1929
Kolekcijas daļa:
Materiāli par kultūru mūsdienu Latvijas kontekstā - 2001
Kolekcijas daļa:
Ārstniecības augi. 2.sējums - 1976
Kolekcijas daļa:
Jelgava, sakarā ar Zemgales 10-gadu jubilejas izstādi - Krolls, Otto, 1888-1969 - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvijas medicinas adresu grāmata - 1926
Kolekcijas daļa:
Cilvēka faktors - Vilciņš, R., (Raitis), 1952- - 1988
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1902. gadam - 1901
Kolekcijas daļa:
Ētika - Milts, Augusts, 1928-2008 - 1999
Kolekcijas daļa:
Holandiešu vecmeistari - 1938
Kolekcijas daļa:
Latviskā Jaunlatgale - 1937
Kolekcijas daļa:
Iecavas baznīca - 1996
Kolekcijas daļa:
Rīga bohēmas varā - 2002
Kolekcijas daļa:
Dobeles novads no tūrisma viedokļa - Ziemelis, Voldemārs, 1902-1981 - 1939
Kolekcijas daļa:
Mazpulku rokas grāmata stājas mācībā - 1940
Kolekcijas daļa:
Manaseina revīzija - 1949
Kolekcijas daļa:
Dzimumu jautājums. I - Forel, Auguste, 1848-1931 - 1930
Kolekcijas daļa:
Uzvedības kultūra saskarsmē. 2.daļa - Veics, Voldemārs, 1928-2009 - 2000
Kolekcijas daļa:
Administratīvās tiesības. - Dišlers, Kārlis, 1878-1954 - 1940
Kolekcijas daļa:
Lielais kurzemnieks Amerikā - Akmentiņš, Osvalds, 1914-2004 - 1984
Kolekcijas daļa:
Elektrība - Platacis, Jānis, 1929-2006 - 1974
Kolekcijas daļa:
Knaks! - Ziemeļnieks, Jānis, 1897-1930
Kolekcijas daļa:
Magazin: 12.sējums, 3. daļa - 1858
Kolekcijas daļa:
Latvieša sēta - Kuplais, Mārtiņš, 1943- - 2004
Kolekcijas daļa:
Sīpeles pagasts senās dienās - Straubergs, Jānis, 1886-1952 - 1936
Kolekcijas daļa:
Vier Bücher der Landvogtei der Stadt Riga. 2.Band - Bulmerincq, August von, 1859-1933 - 1925
Kolekcijas daļa:
Iskolata un tā prezidija protokoli (1917.-1918.) - 1973
Kolekcijas daļa:
Par Padomju Latviju. II daļa - 1959
Kolekcijas daļa:
Skolas un izglītība Rīgā - 2000
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher. 3.Teil - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1782
Kolekcijas daļa:
Senās latvju kolonijas - Bundurs, Žanis - 1992
Kolekcijas daļa:
Latvija un Latgale - Eferts-Klusais, Ernests, 1889-1927 - 1921
Kolekcijas daļa:
Sifiliss - Смелов, Н. С., (Николай Сергеевич), 1898-1975 - 1950
Kolekcijas daļa:
Genocide in the Baltic States - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1952
Kolekcijas daļa:
Ģenerālis Goppers kara un laika biedru atmiņās - 1951
Kolekcijas daļa:
Vidzemes augstiene - Vētra, K., (Kārlis) - 1960
Kolekcijas daļa:
Resistance movement in Latvia - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1985
Kolekcijas daļa:
Fenomenoloģija - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 1983
Kolekcijas daļa:
Atraktā debess - Treile, Jolanta, 1953- - 1995
Kolekcijas daļa:
Ādolfs Alunāns - Dziļleja, Kārlis, 1891-1963 - 1937
Kolekcijas daļa:
Finanču un kredita statistika 1939.g. - 1939
Kolekcijas daļa:
Становление советской историографии Латвии - Bīrons, Anatolijs, 1929-2006 - 1981
Kolekcijas daļa:
Audzēsim kaņepes! - 1930
Kolekcijas daļa:
Trimdas rakstnieki. 3.daļa - 1947
Kolekcijas daļa:
Anatomija - Prīmanis, Jēkabs, 1892-1971
Kolekcijas daļa:
Personības socioloģija - Кон, Игорь Семенович, 1928-2011 - 1969
Kolekcijas daļa:
Topoša aktiera ķermeņa kultūra - Ferda, Ērika, 1914-1997 - 1968
Kolekcijas daļa:
Poèmes lettons - 1931
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1990 - 1989
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata I - 1973
Kolekcijas daļa:
1955. gada Dziesmu svētku deju krājums - 1955
Kolekcijas daļa:
Baltische Lande. Band 1 - 1939
Kolekcijas daļa:
Sōla - Janovskis, Gunars, 1916-2000 - 1963
Kolekcijas daļa:
Padomju darba tiesības - 1983
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts masu bibliotēkas desmitajā piecgadē (1976-1980) - 1982
Kolekcijas daļa:
K.S. Staņislavska režijas mācība - Горчаков, Н. М., (Николай Михайлович), 1898-1958 - 1955
Kolekcijas daļa:
Kas jāzin katram par vekseļiem un kredītlietām - Malenieks, Voldemārs - 1927
Kolekcijas daļa:
Magnētiskais Māras ezers - Азарова, Людмила Тимофеевна, 1935-2012 - 1982
Kolekcijas daļa:
Pārdomas un ieceres - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1934
Kolekcijas daļa:
Centralizētās bibliotēku sistēmas darba tehnikas minimums - 1982
Kolekcijas daļa:
Latviešu esejas - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1953
Kolekcijas daļa:
Pasaku pasaule - 1931
Kolekcijas daļa:
Straumes un avoti. 2.daļa - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata, 2006 - 2007
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1997
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas slenga vārdnīca - Bušs, Ojārs, 1944-2017 - 2006
Kolekcijas daļa:
Pasaules uzskats, jeb, Cilvēks dabā, sabiedrībā un mūžībā - Bružis, Miķelis, 1868-1941 - 1936
Kolekcijas daļa:
Trimdas latviešu sporta vēsture, 1945-1995. - 2001
Kolekcijas daļa:
Latviešu Strēlnieki - Drāma un Traģēdija - Bērziņš, Valdis, 1935- - 1995
Kolekcijas daļa:
Sēta un skola : jauna lasāma grāmata mājā un skolā. 3. daļa - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1891
Kolekcijas daļa:
Senās Grieķijas kultūra - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 1998
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku 1968. gada darba pārskats - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1969
Kolekcijas daļa:
Kartografija - Balodis, Jānis, 1878-1978 - 1936
Kolekcijas daļa:
Der Kampf gegen den Jesuitismus in Livland - Buschmann, F., (Ferdinand), 1857-1917 - 1894
Kolekcijas daļa:
Cīņā par dzimteni - Ķīselis, Jānis, 1897-1940 - 1971
Kolekcijas daļa:
Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana un atklāšana - 1928
Kolekcijas daļa:
Papīrmašīna un tās apkalpe - 1949
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1914 gadam - 1913
Kolekcijas daļa:
Kad ābeles zied - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1904
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem. II.daļa - 1934
Kolekcijas daļa:
Sen to Rīgu daudzināja - Straubergs, Jānis, 1886-1952 - 1952
Kolekcijas daļa:
Gudrais Salamans, jeb Nahkamo laiku noslehpumi lihds ar dauds peelikumeem - 1925
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts un pašvaldības iestāžu adresu uzrādītājs - 1923
Kolekcijas daļa:
Mana mūža atmiņas. Otrā grāmata - Bangerskis, Rūdolfs, 1878-1958 - 1959
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1978
Kolekcijas daļa:
Magazin: 9.sējums, 1. daļa - 1847
Kolekcijas daļa:
Magazin: 4.sējums, 1. daļa - 1833
Kolekcijas daļa:
Rakstniecības teorija - Kārkliņš, Kārlis, 1888-1961 - 1921
Kolekcijas daļa:
Dzīves apnikums un dzīves prieks - Dauge, Pauls, 1869-1946 - 1912
Kolekcijas daļa:
Rīga - 800 : gadagrāmata, 1998 - 1999
Kolekcijas daļa:
Revolūcijas socioloģija - Сорокин, Питирим, (Питирим Александрович), 1889-1968 - 1929
Kolekcijas daļa:
Sv. Pēteŗa baznīca Rīgā - Ārends, Pēteris, 1900-1960 - 1944
Kolekcijas daļa:
Piezīmes ādas slimībās - 1927
Kolekcijas daļa:
Dzīves Jautājumi - 1996
Kolekcijas daļa:
Ģipsis lauksaimniecībā kā konservēšanas un mēslošanas līdzeklis - 1903
Kolekcijas daļa:
1905. gada revolūcija - Blanks, Ernests, 1894-1972 - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 1999 - 2000
Kolekcijas daļa:
Psiholoģijas pamati - 1996
Kolekcijas daļa:
Latvija citu valstu saimē - 1938
Kolekcijas daļa:
Ziemeļlatvija - 1928
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 11.sējums - 1971
Kolekcijas daļa:
Tautas nodevēja atmiņas 1.-3.d. - 1923
Kolekcijas daļa:
Die Baltische Landeswehr im Befreiungskampf gegen den Bolschewismus - 1929
Kolekcijas daļa:
Betona vibrojaukšana - 1958
Kolekcijas daļa:
Latweeschu rakstneezibas teorija - Kalniņš, Juris, 1847-1919 - 1892
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1947
Kolekcijas daļa:
Cilvēki, valstis un bailes - Buzan, Barry, 1946- - 2000
Kolekcijas daļa:
Kāzu dziesmas - 1968
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasaku tipu rādītājs - Arājs, Kārlis, 1929-2001 - 1977
Kolekcijas daļa:
Modernā laulība - Stekel, Wilhelm, 1868-1940 - 1932
Kolekcijas daļa:
Latvijas austrumu daļas jaunatklātie pilskalni - Urtāns, Juris Tālivaldis, 1952- - 1995
Kolekcijas daļa:
Māksla un audzināšana - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1925
Kolekcijas daļa:
Troickas pulks - 1978
Kolekcijas daļa:
Latvijas valodas politika Eiropas Savienības kontekstā - Druviete, Ina, 1958- - 1998
Kolekcijas daļa:
(Ceļvedis) - 1995
Kolekcijas daļa:
Jūrniecības izglītība Latvijā no 18. gs. II puses līdz mūsdienām - 1999
Kolekcijas daļa:
Uzņēmuma gada pārskats - Apsīte, Inita - 2003
Kolekcijas daļa:
Kronvaldu Atis - Baumanis, Arturs, 1905-1989 - 1939
Kolekcijas daļa:
Sigulda - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvju kultūras vēsture. 1.daļa - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1921
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 6.sējums - 1928
Kolekcijas daļa:
Rožu slepkava - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1967
Kolekcijas daļa:
Plēpis un viņa gravura kokā - Šadurskis, Pāvels, 1924-1994 - 1980
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju paaudžu maiņas statistika - Krastiņš, Oļģerts, 1931- - 1992
Kolekcijas daļa:
Makroekonomika - Gods, Uģis, 1938-2018 - 2004
Kolekcijas daļa:
Iesala un alus pagatavošana - Разумов, Н. С.
Kolekcijas daļa:
Dabas ārstniecība - Apinis, Kārlis, 1895-1967 - 1930
Kolekcijas daļa:
Bērnu draugs - Dāvis, Jānis, 1867-1959 - 1917
Kolekcijas daļa:
Pilsēta. Laikmets. Vide - 2007
Kolekcijas daļa:
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zinātniskā bibliotēka - 1963
Kolekcijas daļa:
Novele - Smilktiņa, Benita, 1932-2019 - 1999
Kolekcijas daļa:
Arkls, zobens un grāmata - Gellner, Ernest, 1925-1995 - 2000
Kolekcijas daļa:
Latviešu un vācu sakāmvārdu paralēles - Kokare, Elza, 1920-2003 - 1988
Kolekcijas daļa:
Ievads drāmas teōrijā - Kurcalts, K., (Kārlis), 1907-1978 - 1934
Kolekcijas daļa:
Pulkvedis Fr. Briedis Golgatas gaitā - Upītis, Kārlis, 1894- - 1963
Kolekcijas daļa:
Bērna psicholoģija - 1925
Kolekcijas daļa:
Neeuklida ģeometrija - Straubergs, Jānis, 1886-1952 - 1926
Kolekcijas daļa:
Ražas novākšanas veidu attistība Latvijā - Dumpe, Linda, 1930- - 1964
Kolekcijas daļa:
Kas kavē arodniecisko biedrību darbību? - 1911
Kolekcijas daļa:
Die Reformationsgeschichte Livlands - Helmsing, J. Th., (Johann Thiel), 1835-1895 - 1868
Kolekcijas daļa:
Aušana - Antens, Anna - 1931
Kolekcijas daļa:
Zustände und Eigenthümlichkeiten in den baltischen Provinzen Russlands. - 1865
Kolekcijas daļa:
Teorētiskā elektrotehnika un radiotehnika - Lielturks, A., (Arvīds), 1911- - 1970
Kolekcijas daļa:
Konspekts par radiogrāfiju - Millers, Arnolds, 1922-2017 - 1921
Kolekcijas daļa:
Riedel's Directory of Trade and Industry of Latvia - 1927
Kolekcijas daļa:
Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935. gadā - 1939
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā grāmata. 5.sējums - 2003
Kolekcijas daļa:
Andrejs Pumpurs un Lāčplēša spēka avoti - Goba, Alfrēds, 1889-1972 - 1934
Kolekcijas daļa:
Mebeligā Rīga un pielikumi, 1921-1923 - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1924
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu nodokļu teorija - 2001
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 3.sējums - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 1999
Kolekcijas daļa:
Raksti. 11.sējums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 2000
Kolekcijas daļa:
Jaunība, mīlestība, ģimene - 1983
Kolekcijas daļa:
Taksis Maksis - Rungulis, Māris, 1950- - 2007
Kolekcijas daļa:
Valstis Viduseiropas austrumos starp diviem pasaules kariem - Rothschild, Joseph - 1999
Kolekcijas daļa:
Indoeiropiešu valodu salīdzināmā gramatika - Plāķis, Juris, 1869-1942 - 1938
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla, IV - 1962
Kolekcijas daļa:
Pamācība par karaspēka pārvadājumu nokārtošanu un aprēķināšanu
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 8.sējums - 1982
Kolekcijas daļa:
Jepkes sala - Gaul, Lenore, 1914-1988 - 1943
Kolekcijas daļa:
Materiālā atbildība par kaitējumu veselībai - Наумов, В. Ф., (Василий Федорович) - 1972
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 3.sējums - Ķempe, Mirdza, 1907-1974 - 1984
Kolekcijas daļa:
Antīkā pasaule Latvijā - 1998
Kolekcijas daļa:
Augļkopība - 1992
Kolekcijas daļa:
Kārļa Skalbes Pasakas - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1934
Kolekcijas daļa:
Lementars del mozim bārnim - 1917
Kolekcijas daļa:
Литераторы и художники войнам - 1915
Kolekcijas daļa:
Pasakas par diviem - Cielēna, Māra, 1954- - 2003
Kolekcijas daļa:
Garezers 25 gados, 1965-1990 - 1990
Kolekcijas daļa:
Kora skaņdarbu latīņu tekstu tulkojumi - Alberings, Ansis, 1925-1999 - 1992
Kolekcijas daļa:
Magazin, herausgegegeben von der Lettisch - Literärischen Gesellschaft.; 10.sēj. 1-3 daļa - 1855
Kolekcijas daļa:
Dievtuŗu cerokslis jeb teoforu katķisms, tas ir senlatviešu dievestības apcerējums - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1932
Kolekcijas daļa:
Latviešu sarkano strēlnieku cīņu un piemiņas vietas Latvijā - Šteins, Voldemārs, 1927-2010 - 1987
Kolekcijas daļa:
Dzīves kultūrai - Raudive, Konstantīns, 1909-1974 - 1940
Kolekcijas daļa:
Didaktika - 2000
Kolekcijas daļa:
Darba drošība lauksaimniecībā - 1976
Kolekcijas daļa:
Lēta iepirkšanās lielumā un mazumā pie J. Gavronska, Kuldīgā, uz Liepajas un Ventspils ielu stūra, Graba namā - Gavronskis, J. - 1905
Kolekcijas daļa:
Tvaika katli. 1. daļa - Levans, Jānis
Kolekcijas daļa:
Lielā Lavīze un citi stāsti - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1935
Kolekcijas daļa:
Dzīves ainas jauniem un veciem: daiļi un tikumīgi pamata likumi ģimenes dzīvē - 1923
Kolekcijas daļa:
Uzvedības kultūra saskarsmē. 3.daļa - Veics, Voldemārs, 1928-2009 - 2005
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par 1962. gada arheoloģiskām un... - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1963
Kolekcijas daļa:
Iesala un alus pagatavošana mazgruntnieku vajadzibam - 1906
Kolekcijas daļa:
Stāvvadi un to konstrukcijas - 1956
Kolekcijas daļa:
Latviešu aizvēstures materiāli : I [daļa] - 1930
Kolekcijas daļa:
Skolvadība - idejas, versijas, pieredze - 1996
Kolekcijas daļa:
Burtu un zīmogu paraugi
Kolekcijas daļa:
Kā govis jāslauc? - 1902
Kolekcijas daļa:
Latvijas konsulārais reglaments - 1934
Kolekcijas daļa:
Latviešu kultūra senatnē - 1937
Kolekcijas daļa:
Latvijas Komunistiskās partijas ekonomiskā platforma 1920-1940. g. - Kalniņš, Jānis, 1931- - 1959
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis kā jauno mākslas talantu audzinātājs - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1935
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1900 gadam - 1899
Kolekcijas daļa:
Latvijas Tautas Padome. 1.puse - 1920
Kolekcijas daļa:
Materiālu pretestība - 1970
Kolekcijas daļa:
Purvā - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1907
Kolekcijas daļa:
10. Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki : Vankuverā, Britu Kolumbijā, Kanādā no 3.-7.jūlijam 1985 : vadonis - Rietumu krasta dziesmu svēki (10 : 1985 : Vankuvera, Britu Kolumbija) - 1985
Kolekcijas daļa:
Der Stadt-Kunst- und Werkmeister Rupert Bindenschu und seine Wirksamkeit in Riga - Kampe, Pauls, 1885-1960 - 1944
Kolekcijas daļa:
Sieviešu dvēseles īpašības - 1908
Kolekcijas daļa:
52 latviešu tautas dejas - 1949
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas morfoloģija - Paegle, Dzintra, 1943- - 2003
Kolekcijas daļa:
Zivis - Plikšs, Māris, 1958- - 1998
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 33 - 1989
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 5.sēj. - 1976
Kolekcijas daļa:
With the Baltic flag - Silamiķelis, Valentīns, 1924-2005 - 2005
Kolekcijas daļa:
LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums - Stranga, Aivars, 1954- - 1998
Kolekcijas daļa:
Higiēna - 1991
Kolekcijas daļa:
Der Rigasche Kalenderstreit zu Ende des 16. Jahrhunderts - Dzirne, Frīdrihs, 1835-1872 - 1867
Kolekcijas daļa:
Filozofijas vēstures aktualitātes - Kuzņecova, Aino, 1942- - 1998
Kolekcijas daļa:
Mīlas varas noslēpums - 1928
Kolekcijas daļa:
Klasiskais modernisms - Lamberga, Dace, 1948- - 2004
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1983
Kolekcijas daļa:
Sēta un skola - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1882
Kolekcijas daļa:
Vērtspapīru tirgus zinības - 2003
Kolekcijas daļa:
Magazin: 6.sējums - 1838
Kolekcijas daļa:
Rakstu krahjums - 1876
Kolekcijas daļa:
Latviešu kultūrvēsturiskie sakari ar slāvu tautām - 1968
Kolekcijas daļa:
Darbu izlase - Herder, Johann Gottfried von, 1744-1803 - 1995
Kolekcijas daļa:
Nacionālā politika Baltijas valstīs - 1995
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas tērpu valkāšanas tradīcijas - Siliņa, Elza, 1895-1989 - 1991
Kolekcijas daļa:
Georgs Brandess un Jaunā strāva - Ducmanis, Kārlis, 1881-1943 - 1928
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Augstākās Tiesas Plēnuma lēmumu krājums - 1991
Kolekcijas daļa:
Latvijas kultūras vēsture, 1710-1800 - Johansons, Andrejs, 1922-1983 - 1975
Kolekcijas daļa:
We sang through tears - 1999
Kolekcijas daļa:
Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1964. gadā - 2004
Kolekcijas daļa:
Latvijas ekonomika laikmetu griežos - Guļāns, Pēteris, 1920-2017 - 2003
Kolekcijas daļa:
Jahrbuch des baltischen Deutschtums 1927
Kolekcijas daļa:
Izpostītā zeme - 1998
Kolekcijas daļa:
Socialisms - Фриче, Владимир Максимович, 1870-1929 - 1920
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem pa Zemgali un Kursu - 1934
Kolekcijas daļa:
Ceļvedis Latvijas senvēsturē - Radiņš, Arnis, 1951- - 1996
Kolekcijas daļa:
Dzīves krustceļos - Hartmanis, Kārlis, 1883-1975 - 1978
Kolekcijas daļa:
Dante tagadnes cilvēka skatījumā - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1938
Kolekcijas daļa:
Bijušais Ķeizara dārzs, tagad Viestura dārzs - Rīgas pirmais un mākslinieciski vērtīgākais publiskais dārzs - Kampe, Pauls, 1885-1960 - 1928
Kolekcijas daļa:
Mans vectētiņš Antoniņš - Vecenāne, Iveta, 1962- - 1999
Kolekcijas daļa:
Adījumu raksti un adīšanas technika - 1957
Kolekcijas daļa:
Civiltiesības - 1938
Kolekcijas daļa:
Geschichte von Liv- und Estland.1.Teil - Jannau, Heinrich von, 1753-1821 - 1793
Kolekcijas daļa:
Darbu izlase 4.2.sējums - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1982
Kolekcijas daļa:
Latvija pēc 17. jūnija - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1950
Kolekcijas daļa:
Lauku nezāles un viņu apkarošana - 1923
Kolekcijas daļa:
Ceļi. II - 1933
Kolekcijas daļa:
Latvijas kritušo un mirušo atbrīvotāju kara varoņu piemiņai : 1. daļa - Pētersons, Nikolajs - 1938
Kolekcijas daļa:
Via dolorosa. 3.grāmata - 1995
Kolekcijas daļa:
Kukaiņu pasaulē - 1974
Kolekcijas daļa:
Saimneetschu un Zelteņu Kalendars 1895. gadam. - 1894
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija : rakstu krājums, 10. sējums - 2000
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātra hronika, 1913-1917 - Bērziņa, Ligita, 1947- - 1991
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas celtniecība - Kundziņš, Pauls, 1888-1983 - 1934
Kolekcijas daļa:
Latviešu vārdnīcas - Zemzare, Daina, 1911-1971 - 1961
Kolekcijas daļa:
Ropažu pagasts - 1999
Kolekcijas daļa:
Kultūras krustpunkti 3. laidiens - 2006
Kolekcijas daļa:
Praktiskā koksne - Ozoliņš, Andrejs - 2005
Kolekcijas daļa:
Zemkopība un zemkopības darba rīki Latvijā klaušu saimniecības sairuma laikā - 1962
Kolekcijas daļa:
Kristaps Fürekers - Fürecker, Christoph, 1615-1684 vai 85 - 1927
Kolekcijas daļa:
Sengrieķu traģēdijas - 1975
Kolekcijas daļa:
Tautas audzināšana. 3. - 1926
Kolekcijas daļa:
Cīņa dēļ tiesībām - Jhering, Rudolf von, 1818-1892
Kolekcijas daļa:
Lietišķā informātika - Kliedere, Inta - 2008
Kolekcijas daļa:
Immanuēls Kants - Zālīte, Pēteris, 1864-1939 - 1930
Kolekcijas daļa:
Tev būs lidot - 1935
Kolekcijas daļa:
Zveja un zvejnieki Latvijā 19. gadsimtā - Cimermanis, Saulvedis, 1929- - 1998
Kolekcijas daļa:
Brīvā Latvija - Klīve, Ādolfs, 1888-1974 - 1969
Kolekcijas daļa:
Nāves ēnā - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1900
Kolekcijas daļa:
Cita ķīmija - Selinger, Ben, 1939- - 2007
Kolekcijas daļa:
Feodālisms Baltijas reģionā - 1983
Kolekcijas daļa:
Holokausts vācu okupētajā Latvijā, 1941-1944 - Ezergailis, Andrievs, 1930- - 1999
Kolekcijas daļa:
Verdijs [Giuseppe Verdi] kā mākslinieks un cilvēks - Krolls, Otto, 1888-1969 - 1935
Kolekcijas daļa:
Īpašuma izcelšanās un attīstīšanās - Lafargue, Paul, 1842-1911 - 1908
Kolekcijas daļa:
Rīgas dārzi un parki - Dāvidsone, Irēna, 1913-1988 - 1988
Kolekcijas daļa:
Desmit gadi - 1927
Kolekcijas daļa:
Mana banka - Eglītis, Anšlavs, 1906-1993 - 1982
Kolekcijas daļa:
Ieskats Latgales skolu vēsturē - Rudko, N., (Napoleons) - 1990
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1894. gadam - 1893
Kolekcijas daļa:
Vecrīga - pilsētbūvniecības piemineklis - Holcmanis, Andrejs, 1920-2009 - 2007
Kolekcijas daļa:
Latvija un Austrumeiropa 20. gadsimta 60.-80. gados - 2007
Kolekcijas daļa:
Matīšu baznīca 1687.-1937. - Vinters, Kārlis Edgars, dz. 1891 - 1937
Kolekcijas daļa:
Lībieši dokumentos un vēstulēs - Blumberga, Renāte, 1971- - 2006
Kolekcijas daļa:
Niedras politika
Kolekcijas daļa:
Ikšķile-Salaspils - 1934
Kolekcijas daļa:
Murjāņu pasakas - Rūmnieks, Valdis, 1951- - 2007
Kolekcijas daļa:
Tukuma novada ģeogrāfija - 1996
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji: 1979 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1980
Kolekcijas daļa:
Kriminālpolitika - Krugļevskis, A., (Aleksandrs), 1886-1964 - 1934
Kolekcijas daļa:
Pareizticīgās baznīcas un tās mantas tiesiskais stāvoklis Latvijā - Zariņš, Jānis, 1888-1957 - 1939
Kolekcijas daļa:
K. Zummenta mediciniski raksti. VI - Zuments, Kārlis, 1861- - 1933
Kolekcijas daļa:
Agrā dzelzs laikmeta uzkalniņi Latvijas austrumu daļā - 1993
Kolekcijas daļa:
Piedzīvojumi ar Norvēģijas gaisa zalpetri - 1913
Kolekcijas daļa:
Jānis Cimze - 1938
Kolekcijas daļa:
Pagasta vēsture. - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1926
Kolekcijas daļa:
Strēlnieku leģendārās gaitas - Porietis, Jānis, 1926-2005 - 1968
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1950
Kolekcijas daļa:
Latvijas ebreju kopiena - Dribins, Leo, 1931- - 2001
Kolekcijas daļa:
Stratēģija. Kvalitāte - 2000
Kolekcijas daļa:
Tautas vēsturei - 1938
Kolekcijas daļa:
J. Bokuma harmoniju katalogs, Nr. 4. - [19--]
Kolekcijas daļa:
Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Dzīvokļu kodekss - 1983
Kolekcijas daļa:
Bibliogrāfiskie līdzekļi par Latviju. 4.sējums - 1999
Kolekcijas daļa:
Meža taksācija - 1948
Kolekcijas daļa:
Latvijas zeme, daba un tauta. 1.daļa - 1936
Kolekcijas daļa:
Cīņa un cerība - Pelkaus, Elmārs, 1943- - 2004
Kolekcijas daļa:
Kalpaka bataljons un Baloža brigāde - Krīpens, Arvīds, 1893-1968
Kolekcijas daļa:
Rīga skaitļos 1993.gadā: īss statistisko datu krājums - 1994
Kolekcijas daļa:
Lai vēsture spriež tiesu - Dankers, Oskars, 1883-1965 - 1965
Kolekcijas daļa:
Minox ērtākā un mazākā foto kamera - 1936
Kolekcijas daļa:
Referātu tēzes zinātniskai sesijai par 1960. g. arheoloģiskām un ... - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1961
Kolekcijas daļa:
Panākumu tekās - Baden-Powell, Robert, 1857-1941 - 1928
Kolekcijas daļa:
Savvaļas augi uzturam - Akers, Rūdolfs, 1886-1980 - 1943
Kolekcijas daļa:
Toksiskās vielas vidē - Kļaviņš, Māris, 1956- - 1998
Kolekcijas daļa:
Latvijas agrārā vēsture (XVI-XIX gs.) - 1966
Kolekcijas daļa:
Nejaušība, ironija un solidaritāte - 1999
Kolekcijas daļa:
Brīnumstabulīte - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1943
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji: 1975 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1976
Kolekcijas daļa:
Mazākumtautības Latvijā - 2007
Kolekcijas daļa:
Pieminat viņus-- - 1921
Kolekcijas daļa:
Zeltenieša Pirmais maijs un briesmu nakts, jeb Rīgas skaistule varonīgā Rūtiņa - Rudzītis, Eduards, 1882-
Kolekcijas daļa:
D. Mendeļejevs un ķīmisko elementu periodiskais likums - Karpovics, Ernsts, 1892-1976 - 1957
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas cīņa par savām tiesībām - 1988
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija - 1999
Kolekcijas daļa:
Raksti : 1.sējums - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1964
Kolekcijas daļa:
Suitu identitāte - 2005
Kolekcijas daļa:
Bibliogrāfiskie līdzekļi par Latviju. 6.sējums - 2007
Kolekcijas daļa:
Kāzu parašas Latgalē - 1939
Kolekcijas daļa:
Skrīveru dendrārijs - Cinovskis, Raimonds, 1930-1998 - 1991
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Stadt Libau - Wegner, Alexander - 1898
Kolekcijas daļa:
Nacija un valsts - Blanks, Ernests, 1894-1972 - 1926
Kolekcijas daļa:
Vadoņi un politiķi - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1935
Kolekcijas daļa:
Mežu zemsedzes kontrole cīņā ar kaitēkļiem - 1929
Kolekcijas daļa:
Land und Leute an der Semgaler Aa - Grüner, Hermann Karl Gustav, 1865-1941
Kolekcijas daļa:
Kikerigī - Rinkule-Zemzare, Dzidra, 1920-2007 - 1981
Kolekcijas daļa:
Freiherr Balthasar von Campenhausen, 1689-1758. 1 Teil - Campenhausen, Hermann, Baron, dz. 1871
Kolekcijas daļa:
Samulsuma pārspēšana - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1938
Kolekcijas daļa:
Piecdesmit pasaciņas ar bildēm - Hey, Wilhelm, 1789-1854 - 1862
Kolekcijas daļa:
Jāņa Jaunsudrabiņa Baltā grāmata - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1920
Kolekcijas daļa:
Anglicismi latviešu valodā - Baldunčiks, Juris, 1950- - 1989
Kolekcijas daļa:
Ivans Mazepa, Mazkrievijas pārvaldnieks (hetmanis) - 1883
Kolekcijas daļa:
Tiesību attīstības teorija. - Krugļevskis, A., (Aleksandrs), 1886-1964 - 1940
Kolekcijas daļa:
Русский фольклор в Латвии - 1972
Kolekcijas daļa:
Es ieeju sevī - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1968
Kolekcijas daļa:
Salomonis Gubert weiland Pastor zu Sonsel, Stratagema oeconomicum, Oder Akker-Student, Denen jungen, ungeübten Akkers-Leuten in Lieffland, zum nöthigen Unterrichte, vermittelst vieljährigen Observationibus, auch fürnehmer Philosophorum Placitis dargestellet - 1688
Kolekcijas daļa:
Dubultu evanģeliskās luterāņu draudzes 25 gadu patstāvības un mācītāja Jāna Opsa 25 gadu garīdznieka darbības svētku piemiņai 23. septembrī 1928.g. - 1928
Kolekcijas daļa:
Grāmatvedības un komerczinību lekcijas pašmācībai - 1931
Kolekcijas daļa:
Socioloģija - Laķis, Pēteris, 1952-2003 - 2002
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 7. laidiens - 1971
Kolekcijas daļa:
Psihoanalīze un dzīves māksla - Šuvajevs, Igors, 1963- - 1998
Kolekcijas daļa:
Sarunas latviešu, krievu un vācu valodās, jeb, Derīgs vadonis katram, kas grib ar šīm valodām pilnīgi iepazīties - 1901
Kolekcijas daļa:
Jānis Jansons-Brauns - Dziļleja, Kārlis, 1891-1963 - 1927
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas pasakas III - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1891
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas māksla - Legzdiņš, Roberts, 1901-1990 - 1960
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas dvēsele - Zālīte, Pēteris, 1864-1939 - 1932
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvija un starptautiskā kontrrevolūcija - Strauss, V., (Vilis), 1903-1941 - 1932
Kolekcijas daļa:
Viļa Olava Kopoti raksti. 3.sējums 1.puse - Olavs, Vilis, 1867-1917 - 1923
Kolekcijas daļa:
Magazin : 13.sējums, 2. daļa - 1865
Kolekcijas daļa:
Latgales vēsturiskās kartes - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1991
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. Sarunas. Vēstules (1950 - 1983) - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 2003
Kolekcijas daļa:
Führer durch das Haus der Kompagnie der Schwarzen Häupter zu Riga - 1910
Kolekcijas daļa:
Алфавитный список произведениям печати, которые, на основании пункта 3-го примечания к ст. 175 уст. о ценз. и печ. воспрещены Министерством внутренних дел к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях. - 1894
Kolekcijas daļa:
Augļu un ogu vīnu izgatavošana - 1914
Kolekcijas daļa:
Aizputes apriņķis - 1936
Kolekcijas daļa:
Acta Latgalica. 1 - 1965
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1984
Kolekcijas daļa:
Rakstura tipi un rakstura audzināšana - 1938
Kolekcijas daļa:
Kuģniecības gada grāmata 1929. gadam 4.gads - 1929
Kolekcijas daļa:
Latvija - Tomase, Aleksandra - 1924
Kolekcijas daļa:
Deviņvīru spēks - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1956
Kolekcijas daļa:
Latviešu grāmatniecība - Apīnis, Aleksejs, 1926-2004 - 1977
Kolekcijas daļa:
Latvijas brīvības karš - 1928
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils - 2002
Kolekcijas daļa:
Kadastra likums - 1939
Kolekcijas daļa:
Vecpiebalgas novada Inešu pagasts - Polis, Jānis, 1956- - 2008
Kolekcijas daļa:
Baltkrievu nacionālfašisms Latvijā - 1934
Kolekcijas daļa:
Plastik - Herder, Johann Gottfried von, 1744-1803 - 1778
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 1.daļa - Amerikas latviešu humanitāro zinātņu asociācija - 1957
Kolekcijas daļa:
Tauta. Zeme. Valsts - 1995
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par Austrumlatvijas iedzīvotāju materiālās kultūras un dzīves veida vēsturi - 1973
Kolekcijas daļa:
Teātris - Akurātere, Līvija, 1925-2017 - 2007
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas fonētika, ortoepija un ortogrāfija - Strautiņa, Vaira, 1928- - 2004
Kolekcijas daļa:
Lielā didaktika - Komenský, Jan Amos, 1592-1670 - 1992
Kolekcijas daļa:
Latviešu bērnu literatūra. 2. daļa - Stikāne, Anastasija, 1927-2008 - 1971
Kolekcijas daļa:
Klasiskā politiskā filosofija - Федорова, Мария Михайловна, 1957- - 2006
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 10.sējums - 1970
Kolekcijas daļa:
20. gadsimta ētikas pavērsieni - Lasmane, Skaidrīte, 1939- - 2004
Kolekcijas daļa:
Rakstīt kino - Sundstedt, Kjell, 1951- - 2003
Kolekcijas daļa:
Tā lieta pati nekritīs - Ģērmanis, Uldis, 1915-1997 - 1971
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūra. 3.grāmata - Johansons, Andrejs, 1922-1983 - 1954
Kolekcijas daļa:
Metāli un to restaurācija - Gaismiņa, Sarmīte, 1943-2020 - 2008
Kolekcijas daļa:
Cilvēki, eksperimenti, idejas - Stradiņš, Jānis, 1933-2019 - 1965
Kolekcijas daļa:
Dinaburga Krievijas valsts seno aktu arhīva dokumentos (1656-1666) I - 2002
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā psiholoģija - 2000
Kolekcijas daļa:
Jāņa Asara kopoti raksti 2.sējums (1-3 burtnīca) - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1910
Kolekcijas daļa:
Grodu, artēzisko un abesīnisko aku būve - Kence, Roberts - 1914
Kolekcijas daļa:
Tautu savienības mērķi un organizācija - 1931
Kolekcijas daļa:
Jūras tiesības - 1939
Kolekcijas daļa:
Latviešu lauksaimniecības kultūras vēsture. 1.daļa - Mazvērsītis, Jānis, 1866-1943 - 1931
Kolekcijas daļa:
Galma noslēpums - 1914
Kolekcijas daļa:
Jānis Asars - 1920
Kolekcijas daļa:
Kas jāievēro pie vīra izvēles - Andīna, 1903-1983 - 1925
Kolekcijas daļa:
Noslēpumainā sieva - Wallace, Edgar, 1875-1932 - 1930
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1893 gadam - 1892
Kolekcijas daļa:
Ortografijas kurss - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1886
Kolekcijas daļa:
Latvijas Vanagu 1935. gada grāmata - 1935
Kolekcijas daļa:
Vai nākotnē cilvēce būs laimīgāka?
Kolekcijas daļa:
Latvijas zemes ceļi : 1918-1938 - 1938
Kolekcijas daļa:
Dvēseļu putenis. 1.daļa - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1933
Kolekcijas daļa:
Daiļrunas pamatmācība - Zeltmatis, 1868-1961 - 1924
Kolekcijas daļa:
Livonijas kronika - 1976
Kolekcijas daļa:
Райнис и его братья - Добровенский, Роальд Григорьевич, 1936- - 2000
Kolekcijas daļa:
Civīltiesības - 1934
Kolekcijas daļa:
Finanšu pakalpojumu mārketings - Jēgere, Sarmīte, 1950- - 2007
Kolekcijas daļa:
Augu slimības - Eglītis, Maksis, 1892-1974 - 1938
Kolekcijas daļa:
"Rīgas audums" - 1957
Kolekcijas daļa:
Kristigā lauliba - 1937
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskais dzīves veids - 1982
Kolekcijas daļa:
Vacōkī rakstnīceibas pīminekli - Bukšs, Miķelis, 1912-1977 - 1952
Kolekcijas daļa:
Tautsaimniecības teorija - 1934
Kolekcijas daļa:
Lasāmā grāmata informātikā - Pakalne, Inga - 1999
Kolekcijas daļa:
Gaja Institūcijas - Gaius, 2. gs. - 1938
Kolekcijas daļa:
Latviešu žurnālistikas vēsture - Grigulis, Arvīds, 1906-1989 - 1992
Kolekcijas daļa:
Atmiņas par Kārli Ulmani - Labsvīrs, Jānis, 1907-2002 - 1947
Kolekcijas daļa:
The destiny of the Baltic Entente, 1934-1940 - Feldmanis, Inesis, 1949- - 1994
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1911 - 1910
Kolekcijas daļa:
Latviešu kareivji - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1919
Kolekcijas daļa:
Kas jāievēro zirgus apkaļot
Kolekcijas daļa:
Latvia - Ēķis, Ludvigs, 1892-1943 - 1942
Kolekcijas daļa:
Neiepazītā Latvija - 2006
Kolekcijas daļa:
Rīgas priekšpilsētas gadsimtu gaitā - Catlaks, Guntars, 1963- - 1991
Kolekcijas daļa:
Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai - 2004
Kolekcijas daļa:
Алфавитний список сичинениям разсморенным иностранною [№5] - 1915
Kolekcijas daļa:
Rokas sihlneeziba (hiromantija) - 1911
Kolekcijas daļa:
Mazais ganiņš un viņa brīnumainie piedzīvojumi - Kronenbergs, Alberts, 1887-1958 - 1958
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu cilvēks - Krauliņš, Kārlis, 1904-1981 - 1939
Kolekcijas daļa:
Pedagoģika. 1.daļa - Herget, A., (Anton), 1875-1944 - 1923
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture : 1290-1500 - Šterns, Indriķis, 1918-2005 - 1997
Kolekcijas daļa:
Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanas vēsture 1918-1925 - 1925
Kolekcijas daļa:
Mantojuma dalīšana tiesas ceļā - Zariņš, Jānis, 1888-1957 - 1935
Kolekcijas daļa:
Vidzemes - Šveicija, Sigulda, Turaida, Krimulda un vadons pa "Vidzemes-Šveiciju" : līdz ar karti, kur uzzīmētas visas ievērojamas vietas, braucami zeļi un kāju celiņi - Vīstucis, Jūlijs, 1839-1909 - 1897
Kolekcijas daļa:
Vēstules dzejniecei Kamilai - Grigulis, Arvīds, 1906-1989 - 1981
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā mākslas vēsture. 1.daļa - Cielava, Skaidrīte, 1920-2005 - 1998
Kolekcijas daļa:
Neues Post Adress Buch für Liefland und Oesel - 1820
Kolekcijas daļa:
Versuche in der livländischen Geschichtskunde und Rechtsgelehrsamkeit. Band 1.1 - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1779-1781
Kolekcijas daļa:
Tīkami rosīgi šļaksti - Elsbergs, Klāvs, 1959-1987 - 2000
Kolekcijas daļa:
Latvija skaitļos 1936 - Maldups, Aleksandrs, 1894-1965 - 1937
Kolekcijas daļa:
Augkopība - Jurševskis, Laimonis, 1925-2008 - 1988
Kolekcijas daļa:
Latviesu tautas dejas. 2.sēj. - 1963
Kolekcijas daļa:
Firmas "Pēteris Šulte" olu makaroni "Zelts", "Nudol" - 1938
Kolekcijas daļa:
Grims - 1963
Kolekcijas daļa:
Inflantuziemies łaijkagromota aba kalenders uz 1862 goda
Kolekcijas daļa:
Ozoliņu Viļa Beigas pašnāvībai - Ozoliņš, Vilis - 1909
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1988. un 1989. gada pētījumu rezultātiem - 1990
Kolekcijas daļa:
Testamenta izpildītājs - 1939
Kolekcijas daļa:
Latvija Otrajā pasaules karā - 2008
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. VIII - 1970
Kolekcijas daļa:
Mūsu Latvijas ūdeņi - Ludvigs, Pauls, 1901- - 1967
Kolekcijas daļa:
Spēles, ko spēlē cilvēki: cilvēku attiecību psiholoģija - Berne, Eric, 1910-1970 - 2002
Kolekcijas daļa:
De baltiska staternas frihetskamp - Kalniņš, Bruno, 1899-1990 - 1950
Kolekcijas daļa:
Prezidents Kārlis Ulmanis - latviešu tautas apvienotājs. I - Daģis, Jānis, 1908-1995 - 1975
Kolekcijas daļa:
Vēstules Peram Ģintam - Ķezbere, Elza, 1911-2011 - 1938
Kolekcijas daļa:
Latgalieši - 1910
Kolekcijas daļa:
Grāmata - 2000
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1977
Kolekcijas daļa:
Piena pārstrādes tehnoloģija - 2002
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija un loģika - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1950
Kolekcijas daļa:
Latvija padomju režīma varā, 1945-1986 - 2001
Kolekcijas daļa:
Mācības vēstules par atmiņu - 1904
Kolekcijas daļa:
Piecas dienas - Eglītis, Anšlavs, 1906-1993 - 1976
Kolekcijas daļa:
Raksti - Rudzītis, Jānis, 1909-1970 - 1977
Kolekcijas daļa:
Каталог - 1987
Kolekcijas daļa:
Tobiasa blēņu stāsti - Zvirgzdiņš, Juris, 1941- - 2003
Kolekcijas daļa:
Album kurländischer Ansichten - Stavenhagen, Wilhelm Siegfried, 1814-1881 - 1866
Kolekcijas daļa:
Es sapni par dzimteni pagalvī likšu III - 1996
Kolekcijas daļa:
Sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēma - Tiļļa, Inta - 2005
Kolekcijas daļa:
Cilvēku likteņi hieromantijas vērtējumā - Simons, O., (Osvalds), dz. 1889 - 1937
Kolekcijas daļa:
Tagadnes izaicinājums - 1996
Kolekcijas daļa:
Iepazīsim Latviju. 4.grāmata - 2009
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Baltischen Städte - 1948
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture, 1914-1940 - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1976
Kolekcijas daļa:
Teorija un prakse rasēšanā - 1957
Kolekcijas daļa:
Alkohols, iedzimtība un dzimuma dzīve - Forel, Auguste, 1848-1931
Kolekcijas daļa:
Krāsnis un pareiza kurināšana - 1943
Kolekcijas daļa:
Tīri toniskais pantmērs latviešu dzejā - Kārkliņš, Kārlis, 1888-1961 - 1948
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana - Grasmane, Maruta, 1941- - 2000
Kolekcijas daļa:
Tautas saimneeziba - Alunāns, Juris, 1832-1864 - 1867
Kolekcijas daļa:
Ceļi: rakstu krājums, XVIII - 1989
Kolekcijas daļa:
Darba statistika 1934.g. - 1935
Kolekcijas daļa:
Likums par zemes ierīcību - 1937
Kolekcijas daļa:
Saeima, vārdi un demokrātija - Ījabs, Ivars, 1972- - 2008
Kolekcijas daļa:
Pieci kaķi - Kronenbergs, Alberts, 1887-1958 - 1941
Kolekcijas daļa:
Lielupes krastos pirms gadu simtiem - Graudonis, Jānis, 1913-2005 - 2003
Kolekcijas daļa:
Tehniskās grafikas ceļvedis. 5.daļa - Eglītis, Zigurds, 1944- - 2008
Kolekcijas daļa:
Meža kultūru ierīkošana un uzskaite
Kolekcijas daļa:
Livland - Fahne, A., (Anton), 1805-1883 - 1875
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata, 17 - 1990
Kolekcijas daļa:
Tehniskās grafikas ceļvedis. 2.daļa - Eglītis, Zigurds, 1944- - 2002
Kolekcijas daļa:
Redzes uzraudzība Latvijas skolās - Apinis, Kārlis, 1895-1967 - 1940
Kolekcijas daļa:
Alfrēds Amtmanis - Briedītis [Alfrēds Amtmanis] - Kroders, Roberts, 1892-1956 - 1928
Kolekcijas daļa:
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas 470 gadu jubilejas zinātniskā konference - 1994
Kolekcijas daļa:
Skolas maize - Heerwagen, Ludwig, 1817-1899 - 1877
Kolekcijas daļa:
Saistību mantošanas jautājums romiešu tiesībās - Kalniņš, Voldemārs, 1907-1981 - 1940
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1981
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas prasmes līmenis - 1997
Kolekcijas daļa:
Kalendāra izcelšanās - 1963
Kolekcijas daļa:
Akmens laikmeta māksla Austrumbaltijā - Loze, Ilze Biruta, 1936- - 1983
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Pērle - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1928
Kolekcijas daļa:
J. Endzelīna lekcijas par baltu valodu salīdzināmo gramatiku - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1927
Kolekcijas daļa:
Skaistā Kalnapils Alma, jeb: Teodors un barons Bindars - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903
Kolekcijas daļa:
Адрес-календарь Витебской губернiи на 1890 годь - 1890
Kolekcijas daļa:
Latvijas armija - Bērziņš, Valdis, 1935- - 1991
Kolekcijas daļa:
Alternatīvie enerģijas avoti - 1990
Kolekcijas daļa:
Rīga - 800 : gadagrāmata, 1994/1995 - 1996
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilsētas valsts 20 gados - 1938
Kolekcijas daļa:
1905. gada priekšvakarā - Landers, Kārlis, 1883-1937 - 1925
Kolekcijas daļa:
Bibliogrāfiskās norādes un atsauces - Mūze, Baiba, 1955- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 8. laidiens - 1972
Kolekcijas daļa:
"Cīņas" slavenās gaitas - 1974
Kolekcijas daļa:
Lietišķā fizika: 2.d. - 1996
Kolekcijas daļa:
Likums par pilsētu bāriņtiesām un tieslietu ministra instrukcija pilsētu bāriņtiesām - 1938
Kolekcijas daļa:
Katrs pats savs gaišreģis - Bethors, Ralfs, 1889-1976 - 1930
Kolekcijas daļa:
Zvaigznes krastā - Pope, Arvis, 1933-2007 - 1985
Kolekcijas daļa:
Nākotnei pretim - Čaks, Raimunds, 1915-1986 - 1944
Kolekcijas daļa:
Magazin; 10.sējums, 2. daļa - 1853
Kolekcijas daļa:
Majestāte un pērtiķis - Bendrupe, Mirdza, 1910-1995 - 1938
Kolekcijas daļa:
Jānis - Kroma, Monta, 1919-1994 - 2001
Kolekcijas daļa:
Pašam sev - Marks Aurēlijs, Romas imperators, 121-180 - 1991
Kolekcijas daļa:
Atmiņas par Krišjāni Valdemāru - 1925
Kolekcijas daļa:
PSRS vēsture Krievijas imperiālisma laikmetā - 1952
Kolekcijas daļa:
Čikāgas latviešu ev.-lut. Ciānas draudzes 60 gadi - Eglīte, Jānis, 1902-1964 - 1957
Kolekcijas daļa:
Materiāli latviešu literatūras un mākslas vēsturei - 1995
Kolekcijas daļa:
Nacionālais jautājums Latvijā, 1850-1940 - Dribins, Leo, 1931- - 1997
Kolekcijas daļa:
Etnopolitika - Rothschild, Joseph - 1999
Kolekcijas daļa:
Birznieka-Upīša Ģimenes labā - Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960 - 1927
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1987 - 1986
Kolekcijas daļa:
Latvieši, karš ir sācies! - 1996
Kolekcijas daļa:
Pirmai Latvijas Cukura fabrikai darbu uzsākot - 1926
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu biblioteku darbs 1956. gadā - 1957
Kolekcijas daļa:
Atsevišķu iedzīvotāju grupu darba potenciāla izmantošanas problēmas Latvijā - 2001
Kolekcijas daļa:
Vīni - Žubeckis, Edgars, 1902-1989 - 1979
Kolekcijas daļa:
Ieskats speciālās skolas darbā - 2007
Kolekcijas daļa:
Tautas vadonis Kārlis Ulmanis - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1936
Kolekcijas daļa:
Cilvēks starp cilvēkiem - Tavare, Renāte, 1938-2020 - 1978
Kolekcijas daļa:
Zvejnieka dēls
Kolekcijas daļa:
Kurland und das Baltikum in Weltgeschichte und Weltwirtschaft - 1918
Kolekcijas daļa:
Traktoru un automobiļu motoru konstrukcija, teorija un aprēķins - 1980
Kolekcijas daļa:
Kāda Danga Kurzemē - Leja, Alfrēds, 1927-2020 - 2007
Kolekcijas daļa:
Baznīcu vizitāciju protokoli - Bregžis, K., (Kārlis), 1885-1958 - 1931
Kolekcijas daļa:
Dienvidsēlijas (Elkšņu, Rites un Saukas pagastu) ainavas - 1996
Kolekcijas daļa:
Arheoloģiskie pieminekļi Rīgas rajonā - Graudonis, Jānis, 1913-2005 - 1996
Kolekcijas daļa:
Valodas ceļi, krustceļi - 2004
Kolekcijas daļa:
Telekomunikāciju vēsture. 3.daļa - Ločmelis, Jāzeps, 1928-2015 - 2005
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 15. sējums - 1937
Kolekcijas daļa:
Pasaules vēsture. I - 1929
Kolekcijas daļa:
Postimpresionisms - Kļaviņš, Eduards, 1937- - 1994
Kolekcijas daļa:
Trimdas arhīvi atgriežas. 3.daļa - 2004
Kolekcijas daļa:
Латышские поэты - 1940
Kolekcijas daļa:
Prelūdijas - Šuvajevs, Igors, 1963- - 1998
Kolekcijas daļa:
Vērtību pasaulē - Zeile, Pēteris, 1928-2020 - 1983
Kolekcijas daļa:
Kur izeja? - Buševics, Ansis, 1878-1942 - 1930
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas piedzīvojumi - Ģērmanis, Uldis, 1915-1997 - 1974
Kolekcijas daļa:
Techniska vārdnīca būvvielām, būvdarbiem un konstrukcijām ar pielikumu ģeometrijai un mēchanikai - Malvess, Augusts, 1878-1951 - 1931
Kolekcijas daļa:
Pilsētas diakonija Rīgā savā glābšanas un kopšanas darbā - Hillner, G., (Gotthilf), 1862-1925 - 1915
Kolekcijas daļa:
Ļeņina komjaunatnes LPSR Valsts jaunatnes teātrim 25 gadi - 1966
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1900 - 1899
Kolekcijas daļa:
Latgaļu tradicijas - Zariņš, Pīters, 1897-1997 - 1975
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātra vēsture. 1.daļa - Kundziņš, Kārlis Pēteris, 1902-1992 - 1968
Kolekcijas daļa:
Skābeklis - draugs un ienaidnieks - 1972
Kolekcijas daļa:
Jelgavas pils - Lancmanis, Imants, 1941- - 2006
Kolekcijas daļa:
Projektu vadība - 2004
Kolekcijas daļa:
Varmācības torņi. 1.daļa - Hāzners, Vilis, 1905-1989 - 1977
Kolekcijas daļa:
Latvija un pasaules valstis - 1992
Kolekcijas daļa:
Saules koks - Stērste, Elza, 1885-1976 - 1972
Kolekcijas daļa:
Tava emocionālā inteliģence - Goleman, Daniel, 1946- - 2001
Kolekcijas daļa:
No pieciem mēnešiem līdz pieciem gadiem - Rūķe-Draviņa, Velta, 1917-2003 - 1982
Kolekcijas daļa:
Nedzirdamais kļūst dzirdams - Raudive, Konstantīns, 1909-1974 - 2003
Kolekcijas daļa:
Pagastu apraksti - 1935
Kolekcijas daļa:
Metalu apstrādāšanas mašīnas - Hülle, Friedrich Wilhelm, 1874- - 1938
Kolekcijas daļa:
1919. gads - Bankavs, Jānis, 1886-1951 - 1935
Kolekcijas daļa:
Astronomija vidusskolai - Vilks, Ilgonis, 1960- - 1996
Kolekcijas daļa:
Rakstu krajums izdots no Rigas Latv. Beedribas Zinibu komisijas. 8.krajums - 1893
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās tiesības - Fogels, Aivars, 1937- - 1981
Kolekcijas daļa:
Varavīksne 1975 - 1975
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1973 - 1972
Kolekcijas daļa:
Vecais Stenders savā dzīvē un darbā - Kundziņš, Kārlis, 1850-1937 - 1879
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 2.grāmata - 1860
Kolekcijas daļa:
Līgavu mednieki - Eglītis, Anšlavs, 1906-1993 - 2001
Kolekcijas daļa:
Laulāto atsevišķa manta - 1940
Kolekcijas daļa:
Otra bokstabu mācība ar 24 lopu un zvēru bildēm - 1880
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture : 1710 - 1800 - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1973
Kolekcijas daļa:
Koknese - Blese, Jānis, 1917-2002 - 1998
Kolekcijas daļa:
Ieskatu paralēles glezniecībā senatnē un tagad - Brencēns, Kārlis, 1879-1951 - 1939
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaligrafijas skolotājs - Jansons, Fricis, 1875-1957 - 1940
Kolekcijas daļa:
Mūsu dievestības tūkstošgadīgā apkarošana - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1994
Kolekcijas daļa:
Kultūras sejas - Jurevičs, Pauls, 1891-1981 - 1960
Kolekcijas daļa:
Sveschu wahrdu grahmata - Mekons, Frīdrihs, ap 1833-1901 - 1878
Kolekcijas daļa:
Baltic essays - Bīlmanis, Alfrēds, 1887-1948 - 1945
Kolekcijas daļa:
Rīgas arhibīskapu rezidence Limbažos viduslaikos - 1992
Kolekcijas daļa:
Kā patiesi mīlēt pusaudzi - 1991
Kolekcijas daļa:
Teoloģijas vēsture - Taivans, Leons Gabriels, 1944- - 1995
Kolekcijas daļa:
No Rubenes draudzes pagātnes - Enzeliņš, Hermanis, 1867-1953 - 1923
Kolekcijas daļa:
Jaunpiebalgas uzkalniņu kapi - 1935
Kolekcijas daļa:
Tava labākā grāmata par Latviju - 2000
Kolekcijas daļa:
Gribas spēks, jeb, Māksla valdit par sevi - Яхнин, Л. З. - 1908
Kolekcijas daļa:
Maģija latviešu tautas tradīcijās - 1937
Kolekcijas daļa:
Bērnu prieks jeb maza, maza grāmatiņa, caur ko bērni viegli, ātri un skaidri var iemācīties lasīt - Spāģis, Andrejs, 1820-1871 - 1894
Kolekcijas daļa:
Latvju dramatisko kursu prospekts ar 15 gadu darbības pārskatu - 1924
Kolekcijas daļa:
Sporta vingrojumi
Kolekcijas daļa:
Die Raudup-Wirtin - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1941
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - 1980
Kolekcijas daļa:
Piensaimniecība - Neilands, Fridrihs, 1878-1947 - 1939
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 4. laidiens - 1968
Kolekcijas daļa:
Latviešu tradicija par gaŗo pupu un ar to saistītie mītoloģiskie priekšstati - Zicāns, Eduards, 1884-1946 - 1936
Kolekcijas daļa:
Grāmatas māksla - Auziņš, Ansis, 1882-1952 - 1946
Kolekcijas daļa:
No Oliņkalna līdz Everestam - 1997
Kolekcijas daļa:
Raksti. 1.sējums - Belševica, Vizma, 1931-2005 - 1999
Kolekcijas daļa:
Latvijas ekonomiski-ģeogrāfiskie pamati - Bokalders, Jānis, 1885-1982 - 1947
Kolekcijas daļa:
Ziemeļu rajons gadsimtu griežos - 2004
Kolekcijas daļa:
Analītiskā ķīmija - Karlsons, Arnolds - 1967
Kolekcijas daļa:
Latvijas armijas izlūkdienests - 1997
Kolekcijas daļa:
Latviešu leģions - 1998
Kolekcijas daļa:
Zvejnieku akmens laikmeta kapulauks - 1987
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 24 - 1980
Kolekcijas daļa:
Jauna kristīga māju grāmata - Grüner, Hermann Karl Gustav, 1865-1941 - 1918
Kolekcijas daļa:
Latvijas māksla tuvplānos - 2003
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 12. sējums - 1935
Kolekcijas daļa:
Ebreji Latvijā - Bobe, Mendels, 1894-1973 - 2006
Kolekcijas daļa:
Mani vikara gadi - Beldavs, Kārlis, 1868-1936 - 1937
Kolekcijas daļa:
Soda diena - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1938
Kolekcijas daļa:
Politiskie virzieni Latvijā - 1928
Kolekcijas daļa:
Trīs brīvības cīņu vadoņi - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1936
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata pilsētu pašvaldības darbiniekiem - 1934
Kolekcijas daļa:
VEF radio, 1937 - 1936
Kolekcijas daļa:
Ūdens, saule, vējš kalpo cilvēkam - Šterns, Hugo Bruno, 1909-2002 - 1997
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1899 gadam - 1898
Kolekcijas daļa:
Wiñu mahksla - Jankavs, Jānis, 1886-1918 - 1910
Kolekcijas daļa:
Zelta motocikls - Rīdzinieks, Rihards, 1925-1979 - 1976
Kolekcijas daļa:
Latvijas saimniecības vēsture - Aizsilnieks, Arnolds, 1898-1982 - 1968
Kolekcijas daļa:
Kas ir stiprāks, mēs vai ienaidnieki? - 1914
Kolekcijas daļa:
A. Ārstēšana ar zalem. 9
Kolekcijas daļa:
Latvijas suverenitātes ideja likteņgriežos - 1990
Kolekcijas daļa:
Mūsu maize - 2004
Kolekcijas daļa:
Kristus leģendas - Lagerlöf, Selma, 1858-1940 - 1953
Kolekcijas daļa:
Banku finanšu pakalpojumi - Briede, Ilona - 2004
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1903. gadam - 1902
Kolekcijas daļa:
Kārlis Zāle - Apsītis, Vaidelotis, 1921-2007 - 1988
Kolekcijas daļa:
Latvijas nauda - Platbārzdis, Aleksandrs, 1899-1975 - 1971
Kolekcijas daļa:
Raksti. 9.sējums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1998
Kolekcijas daļa:
Latvija-Zviedrija - 1929
Kolekcijas daļa:
Atmiņas par Elliju Grīnberģi - 1936
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata pedagoģijā - 1919
Kolekcijas daļa:
Izceļošana pār Urāliem 1913. gadā - 1913
Kolekcijas daļa:
Trīs darba gadi, 1925.-1928. - 1929
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas zinātniskā inteliģence, 1946-1980 - 1982
Kolekcijas daļa:
Tautai, Dievam, Tēvzemei - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1993
Kolekcijas daļa:
Anglo-Russian-Lettish marine dictionary of merchants shipping and technical sea-terms - Bandrevičs, Ansis, 1850-1935 - 1908
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 9.sējums - 1985
Kolekcijas daļa:
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs - Aspazija, 1865-1943 - 1894
Kolekcijas daļa:
Mūsu naudas reforma - Kārkliņš, Aleksandrs, dz. 1892 - 1927
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūra. 4.grāmata - Johansons, Andrejs, 1922-1983 - 1954
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR flora. II - 1955
Kolekcijas daļa:
Raksti : 1.sējums - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1971
Kolekcijas daļa:
Vācieši Kurzemē - Kārkliņš, Jānis, 1891-1975 - 1917
Kolekcijas daļa:
Riga - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1918
Kolekcijas daļa:
Kad nāks labāki laiki? - Birziņš, Jānis, 1891-1987 - 1933
Kolekcijas daļa:
Aronu Matisa Vecais Pantenius - Āronu, Matīss, 1858-1939
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas polltiskā atmoda - Arnis, 1888-1943 - 1934
Kolekcijas daļa:
Malkasceļi - Heidegger, Martin, 1889-1976 - 1998
Kolekcijas daļa:
Magazin: 9.sējums, 2. daļa - 1848
Kolekcijas daļa:
No sabrukuma uz plānveidotu saimniecību - Valters, Miķelis, 1874-1968 - 1933
Kolekcijas daļa:
Vecāki un bērni - Rudītis, Augusts, 1880-1948 - 1933
Kolekcijas daļa:
Latvijas Pagaidu Valdības mērķi - 1919
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji. 1980 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1981
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR būvniecības grants un smilts - 1963
Kolekcijas daļa:
Pārdzīvojušā laulātā tiesība rīkoties ar nekustamo mantu, iegūtu laulībai pastāvot un ievestu zemes grāmatās uz viņa vārdu (pēc Vidzemes pils. lik.) - 1936
Kolekcijas daļa:
Die sieben Jahrhunderte Livlands, von 1159-1859 - Berkholz, Christian August, 1805-1889 - 1860
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki. 4.sējums - 1937
Kolekcijas daļa:
Aus dem eroberten Kurland - 1915
Kolekcijas daļa:
Māju vīndaris - Zauers, Friedrichs - 1928
Kolekcijas daļa:
Die livlandische Geshcichtsliteratur im Jahre 1886
Kolekcijas daļa:
Trimda - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvijas sociāldemokrātija un nacionālais jautājums - Apine, Ilga, 1928-2019 - 1974
Kolekcijas daļa:
Tā tas bija - Day, Donald, 1896-1966 - 1989
Kolekcijas daļa:
Magazin: 2.sējums, 2. daļa - 1830
Kolekcijas daļa:
Ēku un būvju nesošās konstrukcijas - 1991
Kolekcijas daļa:
Pasaule kā spēka un darba principu cīņa - Krūmiņš, T., (Tālrīts) - 1908
Kolekcijas daļa:
Turaidas jumprava, jeb: Mīlestība un nāve - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903
Kolekcijas daļa:
Archīvs: Literatūra un mūzika: 6.sējums - 1966
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja zinātniskie lasījumi 2004.-2006. - 2007
Kolekcijas daļa:
Gāzei Latvijā 140 - 2003
Kolekcijas daļa:
Aiz septītā tilta - Šķipsna, Ilze, 1928-1981 - 1965
Kolekcijas daļa:
Latvijas Pagaidu valdības mērķi
Kolekcijas daļa:
W.Chr. Friebe's Beiträge zur livländischen Geschichte aus einer neuerlichst gefundenen Handschrift. - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1791
Kolekcijas daļa:
Korupcija postkomunisma valstīs - 2006
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības dzīvnieku morfoloģija un fizioloģija - Brūveris, Zigmunds, 1932-2017 - 1987
Kolekcijas daļa:
Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā - Boruks, Arturs, 1918-2008 - 2003
Kolekcijas daļa:
Upju hidroloģija: Noteces un hidrometrijas pamati - 1960
Kolekcijas daļa:
Raksti. 4.sējums - Belševica, Vizma, 1931-2005 - 2002
Kolekcijas daļa:
Kārļa Brīvnieka Atmiņas - Brīvnieks, Kārlis, 1854-1934 - 1930
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki. 1.sējums - 1935
Kolekcijas daļa:
Jānis Poruks un romantisms - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1929
Kolekcijas daļa:
Dramaturģija un teātris - Lāce, Anna, 1891-1979 - 1962
Kolekcijas daļa:
Varavīksne 1974 - 1974
Kolekcijas daļa:
Vides piesārņojuma ietekme uz iedzimtību - Raipulis, Jēkabs, 1939- - 1999
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā grāmata. 3.sējums - 2003
Kolekcijas daļa:
Vadonis un vadonības laiks - Blanks, Ernests, 1894-1972 - 1935
Kolekcijas daļa:
Smiltene: laiki un likteņi - Zušmanis, Juris - 2004
Kolekcijas daļa:
Priekšvakarā - 1967
Kolekcijas daļa:
Lielas personības : tautu vadoņi. 1.daļa - 1937
Kolekcijas daļa:
Vācu varas pastari Latvijā - Zālīte, Pēteris, 1864-1939 - 1925
Kolekcijas daļa:
Darbu izlase 2.sējums - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1974
Kolekcijas daļa:
Bišu inde "apicur" kā sāpju remdinātāja - Līcis, J., (Jānis)
Kolekcijas daļa:
Latviešu folklora. - 1929
Kolekcijas daļa:
Kurland unter deutscher Verwaltung - 1915
Kolekcijas daļa:
Pilnīga kara svešvārdu grāmata - 1914
Kolekcijas daļa:
Atmiņas par laikiem un ļaudīm - Līcis, Eduards, 1884-1988 - 1988
Kolekcijas daļa:
Tehniskās grafikas ceļvedis. 1.daļa - Eglītis, Zigurds, 1944- - 2001
Kolekcijas daļa:
Abavas krastos - Vētra, K., (Kārlis) - 1959
Kolekcijas daļa:
Mēs tālajos ziemeļos - Gjems-Selmer, Ågot, 1857-1926 - 1940
Kolekcijas daļa:
Pētījumi sēļu senatnē - 2006
Kolekcijas daļa:
Melnais kamols-amols-mols - 2003
Kolekcijas daļa:
Lejasciems upju un laiku lokos - 2003
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. XIX - 1990
Kolekcijas daļa:
Efektīva komunikācija - Adair, John, 1934- - 1999
Kolekcijas daļa:
Biškopība pagātnē un tagadnē - 1940
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Barons - Baumanis, Arturs, 1905-1989 - 1935
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu, etnogrāfu .. 1964. gada ekspedīcijām : arheoloģijas sekcija - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1965
Kolekcijas daļa:
Engures pagasts - Ozola, Agrita, 1960- - 2008
Kolekcijas daļa:
Jauniešu pašizjūta un vērtības - Šteinberga, Airisa, 1968- - 1999
Kolekcijas daļa:
Senās Romas kultūra - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 1999
Kolekcijas daļa:
Pazīstamas sejas. 1.daļa - Bērziņš, Arturs, 1882-1962 - 1944
Kolekcijas daļa:
Kurland unter dem Einfluss des Merkantilismus - 1927
Kolekcijas daļa:
Vispārējā socioloģija. 2.daļa - Mūrnieks, Elmārs, 1935-2020 - 1993
Kolekcijas daļa:
Mašīnbūves materiāli un to apstrāde - 1985
Kolekcijas daļa:
The Baltic States in post-war Europe - Bīlmanis, Alfrēds, 1887-1948 - 1944
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku 1969. gada darba pārskats - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1970
Kolekcijas daļa:
Atrast sevī Citu - Леви, Владимир Львович, 1938- - 1984
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstnieku portreti : 70.-90.gadi - 1998
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par sabiedriskās un filozofiskās domas attīstību Latvijā (līdz 20.gs. sākumam) - 1976
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas statistiskā gada grāmata - 1925
Kolekcijas daļa:
Padomju civiltiesības. 2.daļa - 1986
Kolekcijas daļa:
Indīgās saknes - 1970
Kolekcijas daļa:
Unser Dommuseum - Neumann, Wilhelm, 1849-1919 - 1913
Kolekcijas daļa:
Magazin: 20.sējums, 2. daļa - 1897
Kolekcijas daļa:
Unsere Erlebnisse in der Zeit der Bolschewiken-Herrschaft in Riga vom 3. Januar bis zum 22. Mai 1919 - 1929
Kolekcijas daļa:
Materiāli par literatūru un mākslu Latvijā 1941.-1945. gadā - 1990
Kolekcijas daļa:
Mākslas vēsture. I - Sloka, Lauma, 1891-1960 - 1922
Kolekcijas daļa:
Kurp ejam? - Labsvīrs, Jānis, 1907-2002 - 1997
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 2.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1792
Kolekcijas daļa:
Visi Rīgas nami skan - Johansons, Andrejs, 1922-1983 - 1970
Kolekcijas daļa:
Pasaules vēsture. III - 1930
Kolekcijas daļa:
Uzņēmējdarbības ētika - Rogenbuka, Inta - 1999
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki par un pret lieliniekiem, 1915-1920 - 2006
Kolekcijas daļa:
Politikas teorija - Ašmanis, Miķelis, 1931- - 2004
Kolekcijas daļa:
Latwju strehlneeku wehsture. 1.sējums 1.daļa - 1928
Kolekcijas daļa:
Tēlotāja ģeometrija - 1959
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanās palīdzības pieci gadi - 1930
Kolekcijas daļa:
Indrāni - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1904
Kolekcijas daļa:
Klosteru tikumi jeb Kā klosteros dzīvo - 1913
Kolekcijas daļa:
Букварь и вторая ступень обученія русскому языку - 1889
Kolekcijas daļa:
Sitte und Brauch des livländischen Kaufmanns - Redlich, Friedrich Alexander, 1905-1977 - 1935
Kolekcijas daļa:
Cīņa par Padomju varu Latvijā - 1955
Kolekcijas daļa:
Alt-Riga im Lichte eines humanistischen Lobgedichts vom Jahre 1595 (Bas. Plinius, Encomium Rigae) - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1927
Kolekcijas daļa:
Bibliotekārā psiholoģija - Freimane, Gunta, 1965- - 1997
Kolekcijas daļa:
Elektroenerģija vakar, šodien, rīt - Urālietis, A., (Arvīds) - 1988
Kolekcijas daļa:
Par ko klusē vēsture - Guļāns, Oļģerts - 1998
Kolekcijas daļa:
Satikšanās - 1979
Kolekcijas daļa:
Motocikli un mopēdi - Brass, Jānis - 1992
Kolekcijas daļa:
Jahrbuch des baltischen Deutkhtums in Lettland und Estland 1929
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 10.sējums - 1989
Kolekcijas daļa:
Mūsu tautas dziesmas - Āronu, Matīss, 1858-1939 - 1888
Kolekcijas daļa:
Arheoloģiskie pieminekļi Gaujas nacionālajā parkā - Apals, Jānis, 1930-2011 - 1986
Kolekcijas daļa:
Materiālu mācība galdniekiem un namdariem - 1975
Kolekcijas daļa:
Ziemeļlatvijas un Cēsu kauju piemiņai, 1919.-1926. - 1926
Kolekcijas daļa:
Latvija 19. gadsimtā - 2000
Kolekcijas daļa:
Dārzāju bioloģiskā konservēšana - Žubeckis, Edgars, 1902-1989 - 1943
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 6.sējums - Shakespeare, William, 1564-1616 - 1965
Kolekcijas daļa:
Latvieši Austrālijā - 1953
Kolekcijas daļa:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca - Blūma, Daina - 2005
Kolekcijas daļa:
Divpadsmit - 1923
Kolekcijas daļa:
Pagātne un tagadne. 1.daļa - 1936
Kolekcijas daļa:
Bērnu raksti - Bāliņš, A.
Kolekcijas daļa:
Ievads sabiedriskajās zinībās - 1939
Kolekcijas daļa:
Paidagoģisks padomnieks - 1879
Kolekcijas daļa:
History of Latvia - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1957
Kolekcijas daļa:
Kas ir zināšanu sabiedrība? - 2007
Kolekcijas daļa:
Ceļā uz literatūras teoriju - Ivbulis, Viktors, 1933- - 1998
Kolekcijas daļa:
Novadu tērpi - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju sastāvs, izvietojums un tā pārmaiņu izredzes XXI gadsimta 1. ceturksnī - 2003
Kolekcijas daļa:
Latvijas ostas - 1930
Kolekcijas daļa:
Uzņēmējdarbības pamati - 1997
Kolekcijas daļa:
Zāģmateriālu ražošana - 1992
Kolekcijas daļa:
Dzīļu psiholoģija - Šuvajevs, Igors, 1963- - 2002
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs. 1983 - 1982
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1912. gadam - 1911
Kolekcijas daļa:
Ceļi. VII - 1936
Kolekcijas daļa:
Katolicisms Latvijas sociālpolitiskajā vēsturē - Balevics, Zigmunds, 1933-1987 - 1978
Kolekcijas daļa:
Tautas dziesmas. 4.sējums - 1939
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātra hronika, 1909-1912 - Bērziņa, Ligita, 1947- - 1988
Kolekcijas daļa:
Dzīvība - Kurcijs, Andrejs, 1884-1959 - 1933
Kolekcijas daļa:
Latviešu literātūras vēsture. VI - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas Okupācijas muzejs - 2002
Kolekcijas daļa:
Latviešu grāmatniecība no 1856. līdz 1866. gadam - Apīnis, Aleksejs, 1926-2004 - 1970
Kolekcijas daļa:
Rūpniecības celtniecības un sanitārās tehnikas pamati - Kaurāts, Juris, 1937- - 1980
Kolekcijas daļa:
200 usdewumi preeksch pahrtulkoschanas no wahzu walodas latwiski un no latweeschu walodas wahziski - Spiess, Friedrich - 1878
Kolekcijas daļa:
Reliģiju vēsture - Taivans, Leons Gabriels, 1944- - 2003
Kolekcijas daļa:
Archīvs: Teātris: 19. sējums - 1979
Kolekcijas daļa:
Vara - 2005
Kolekcijas daļa:
Bērns paliek bērns - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR vietvārdi. 1.daļa. 2.sējums - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1961
Kolekcijas daļa:
Retumi - 2003
Kolekcijas daļa:
Nacionālā saimniecība 20 gados - Zalts, Alberts, 1897-1942 - 1938
Kolekcijas daļa:
Senatnes pēdās - Graudonis, Jānis, 1913-2005 - 1961
Kolekcijas daļa:
Skolas maize - Heerwagen, Ludwig, 1817-1899 - 1882
Kolekcijas daļa:
Zemdegas - Ezera, Regīna, 1930-2002 - 1977
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Sarkanā grāmata - 1985
Kolekcijas daļa:
Латвияс папирс - 1967
Kolekcijas daļa:
Pārmaiņu spēki - Fullan, Michael, 1940- - 1999
Kolekcijas daļa:
Dieva mērkaķis - Zariņš, Guntis, 1926-1965 - 1959
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 15 - 1971
Kolekcijas daļa:
Dzintara krastā - Grāmatnieks, Kristaps, 1888-1964 - 1960
Kolekcijas daļa:
Cilvēks cilvēku vidū - Коломинский, Яков Львович - 1984
Kolekcijas daļa:
Traktori un automobiļi - 1991
Kolekcijas daļa:
Latvieši 20. gadu simtenim atnākot - Puriņu, Klāvs, 1858-1935 - 1901
Kolekcijas daļa:
Sadarbība Baltijas problēmu pētījumos - 1969
Kolekcijas daļa:
Arhīvs 24.sējums - 1984
Kolekcijas daļa:
Pedagoģijas pamati - Zelmenis, Voldemārs, 1911-2006 - 2000
Kolekcijas daļa:
Andreja Pumpura Raksti - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1935
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 1991
Kolekcijas daļa:
Minējums - Toma, Velta, 1912-1999 - 1943
Kolekcijas daļa:
Skolas druva - Abuls, Pēteris, 1860-1926 - 1910
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkmācība I-IX klašu skolēniem : Ieteikumi bibliotekārajām stundām - 1992
Kolekcijas daļa:
Raženā audze - Dziļums, Alfreds, 1907-1976 - 1938
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 12 - 1968
Kolekcijas daļa:
Makroekonomika. 1.daļa - Lībermanis, Georgs, 1924- - 1998
Kolekcijas daļa:
Ētika XX gadsimtā : Praktiskā ētika - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 1996
Kolekcijas daļa:
Fenomenoloģija - 2002
Kolekcijas daļa:
Parīzes Dievmātes katedrāle - Hugo, Victor, 1802-1885 - 1960
Kolekcijas daļa:
Magazin: 12.sējums, 4. daļa - 1860
Kolekcijas daļa:
Mažoritārās un proporcionālās vēlēšanu sistēmas - 1934
Kolekcijas daļa:
Pedagoģijas idejas Latvijā - Anspaks, Jānis, 1929- - 2003
Kolekcijas daļa:
Lielas personības. II - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvieši un Livonija 16. gs. - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1995
Kolekcijas daļa:
Līdzdalība noziedzīgos nodarījumos - Krugļevskis, A., (Aleksandrs), 1886-1964 - 1939
Kolekcijas daļa:
[Каталог новейших трудов по педагогике и философской пропедевтике на русском и немецком языках]. - 1911
Kolekcijas daļa:
J. Rainis Pleskavas trimdā - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1964
Kolekcijas daļa:
Leben und Schriften des Kurländers Friedrich Ludwig Lindner - Fehre, Eduard, 1862-1915 - 1895
Kolekcijas daļa:
Skolas un izglītība Latvijā (1900-1920) - 2000
Kolekcijas daļa:
Botāniskie liegumi - Gavrilova, Ģertrūde, 1934- - 1992
Kolekcijas daļa:
Kurzemē - Valdis, 1865-1934 - 1928
Kolekcijas daļa:
Tūristu ceļvedis pa "Vidzemes Šveici" Siguldu-Turaidu-Krimuldu - 1937
Kolekcijas daļa:
Meža biomasas sagatavošana un izmantošana - 2006
Kolekcijas daļa:
Astrologa Sēnija horoskops - Seni, Giovanni Battista, 1600-1656 - 1936
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1980. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1981
Kolekcijas daļa:
Livländische Rückschau - Bruiningk, Hermann von, 1849-1927 - 1879
Kolekcijas daļa:
Rīgas celtniecība un tēlniecība, 1918.-1940. - 2001
Kolekcijas daļa:
Autoritārās valsts iekārtas pamatprincipi - Dišlers, Kārlis, 1878-1954 - 1937
Kolekcijas daļa:
Romiešu tiesības. - Kalniņš, Voldemārs, 1907-1981 - 1940
Kolekcijas daļa:
Krievu un latviešu medicīnas vēsture - 1968
Kolekcijas daļa:
Mana sarakste ar Kārli Ulmani un Vilhelmu Munteru Latvijas traģiskajos gados - Valters, Miķelis, 1874-1968 - 1957
Kolekcijas daļa:
Nordvests pār randu - 2003
Kolekcijas daļa:
Rūķīšu grāmata - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1939
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda pirms simt gadiem - Roze, Liene, 1927-2005 - 1962
Kolekcijas daļa:
Seksualitātes vēsture. 2.daļa - Foucault, Michel, 1926-1984 - 2002
Kolekcijas daļa:
Алфавитний спосок сочинениям разсмотренным иностранною [№4] - 1915
Kolekcijas daļa:
Jelgavas atslēgu un būvapkalumu fabrikas akciju sabiedrība - 1924
Kolekcijas daļa:
Vaterländisches und Gemeinnütziges. 1 Heft - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1871
Kolekcijas daļa:
Taupīgā saimniece - 1942
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija : rakstu krājums, V [sēj.] - 1963
Kolekcijas daļa:
Senlatviešu Laima - 1940
Kolekcijas daļa:
Prozas māksla - 1924
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 28.sējums - 1988
Kolekcijas daļa:
Vēstules tālajai zvaigznei - Elksne, Ārija, 1928-1984 - 1978
Kolekcijas daļa:
Zemes vējos - Krūmiņš, Hugo, 1901-1990 - 1950
Kolekcijas daļa:
Liepājas pilsētas Firmu un Tirdzniecības-Rūpniecības Uzņēmumu saraksts par 1930. gadu - 1930
Kolekcijas daļa:
Par cilvēka psihi - 1979
Kolekcijas daļa:
Rotaļa - bērna dzīvesveids - 2007
Kolekcijas daļa:
Kultūru interpretācija - 1998
Kolekcijas daļa:
Jauno laiku vēsture - 1936
Kolekcijas daļa:
20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā - 2002
Kolekcijas daļa:
Kā mani ēvelēja - 1938
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. IX - 1972
Kolekcijas daļa:
Augstākā matemātika VI - 2001
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1977
Kolekcijas daļa:
Sēnes un siens - Priede, Gunārs, 1928-2000 - 1988
Kolekcijas daļa:
Magazin für Rußland's Geschichte, Länder- und Völkerkunde. Bd.1 - 1825
Kolekcijas daļa:
Latvija meklē brīvo tribīni - 1978
Kolekcijas daļa:
Materiāli par Latvijas būvniecību V - 1921
Kolekcijas daļa:
Mīlestības jēga - Соловьев, Владимир Сергеевич, 1853-1900 - 1931
Kolekcijas daļa:
Jānis Asars dzīvē un darbā - Dziļleja, Kārlis, 1891-1963 - 1925
Kolekcijas daļa:
DZĪVES JAUTĀJUMI - 1999
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas rajons - 1990
Kolekcijas daļa:
Русские в довоенной Латвии - 2000
Kolekcijas daļa:
Latgaļu atmūda - Bukšs, Miķelis, 1912-1977 - 1976
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 1967
Kolekcijas daļa:
Pasaules karš - 1914
Kolekcijas daļa:
Nāves sala. Latvju strēlnieku cīņas Ikšķiles priekštilta apcietinājumos - Tupiņš, Arturs, 1889-1952 - 1923
Kolekcijas daļa:
Dažādi raksti par medībām un makšķerēšanu - 1935
Kolekcijas daļa:
Mājas spieģelis - Hoerschelmann, Fred von, 1901-1976 - 1911
Kolekcijas daļa:
Mūžīgais mākonis - Tauns, Linards, 1922-1963 - 1958
Kolekcijas daļa:
Sociālā partnerība un tirgus ekonomika Latvijā - Egle-Ločmele, Elīna, 1976- - 2008
Kolekcijas daļa:
Turība un brīvība septiņpadsmitā gadsimteņa Latvijā - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1961
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 30 - 1986
Kolekcijas daļa:
No viensētām uz kolektīviem - 1933
Kolekcijas daļa:
Mīlas psicholoģija. - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1926
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture. 2.daļa - 1999
Kolekcijas daļa:
Teodora Zeiferta piemiņai - 1932
Kolekcijas daļa:
History of Latvia - 2006
Kolekcijas daļa:
Lai atskan dziesmas! : Pirmā grāmata - 1930
Kolekcijas daļa:
Die Hanse und ihre Bezieungen zu Riga - 1900
Kolekcijas daļa:
Kauzalas sistēmas un mūžīgā atgriešanās - Leimanis, Eižens, 1905-1992 - 1937
Kolekcijas daļa:
Tehniskā rokasgrāmata. 2.daļa - 1976
Kolekcijas daļa:
Skolas dziesmas - Schönberg, Ernst Ferdinand, 1825-1894 - 1870
Kolekcijas daļa:
Vācu iebrukums Kurzemē 1915. gada pavasarī - Karlsons, G., (Georgs), 1899-1982 - 1938
Kolekcijas daļa:
Baltars - Konstants, Zigurds, 1932- - 1996
Kolekcijas daļa:
Latvija XIX gadu simtenī - 1991
Kolekcijas daļa:
Daži latviešu leksikas materiāli - 1958
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata '92 - 1993
Kolekcijas daļa:
Meža kapu memoriālā skulptūra - Cēbere, Gundega, 1943- - 1987
Kolekcijas daļa:
Nacionālā rakstura un stilistikas iezīmes latviešu teātrī - 2000
Kolekcijas daļa:
Civillikumi ar paskaidrojumiem. 2.grāmata. Lietu tiesības - 1935
Kolekcijas daļa:
Teātris senajā Rīgā - Breģe, Ilona, 1959- - 1997
Kolekcijas daļa:
Annas Brigaderes dzīve un darbi - Ērmanis, Pēteris, 1893-1969 - 1931
Kolekcijas daļa:
Zemsprieguma elektriskie aparāti - Miesniece, Skaidrīte - 2007
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata, IX - 1982
Kolekcijas daļa:
Lielā Francijas revulūcija - Кропоткин, П. А., (Пётр Алексеевич), 1842-1921 - 1920
Kolekcijas daļa:
Uzbrukums vējdzirnavām - Skujiņš, Zigmunds, 1926- - 1976
Kolekcijas daļa:
Fizikālā un koloidālā ķīmija - Kļaviņš, Z., (Ziedonis) - 1982
Kolekcijas daļa:
Manas gaitas un atziņas - Dāvis, Jānis, 1867-1959 - 1938
Kolekcijas daļa:
Klases darba tehnika - Mežulis, Pēteris, dz. 1883 - 1938
Kolekcijas daļa:
Liepājas dūņu iespaids uz dažādām ķirurģiskām slimībām - Stradiņš, Pauls, 1896-1958 - 1932
Kolekcijas daļa:
Vālodzes šūpulis - Paegle, Leons, 1890-1926 - 1925
Kolekcijas daļa:
Audzināšanas mācība - Štāls, Miķelis, 1874-1947 - 1935
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas metodika - 1901
Kolekcijas daļa:
Agrā bērnība - 1921
Kolekcijas daļa:
Romiešu tiesību vēsture - 1937
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Sklaverey, und Charakter der Bauern in Lief- und Ehstland - Jannau, Heinrich von, 1753-1821 - 1786
Kolekcijas daļa:
Tēvi un dēli - 1960
Kolekcijas daļa:
Arbeiten des Zweiten Baltischen Historikertages zu Reval 1912 - 1932
Kolekcijas daļa:
Pelēkais jātnieks - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1938
Kolekcijas daļa:
Trimdas biogrāfiskā vārdnīca. - 1979
Kolekcijas daļa:
Krāsošana ar augu krāsvielām - 1990
Kolekcijas daļa:
Galvenie attīstības etapi mācībā par slimību - Golbers, Leonīds, 1909- - 1957
Kolekcijas daļa:
Nedzimušo gars - 1934
Kolekcijas daļa:
Geschichte von Neuermühlen, dessen Schloß, Kirchspiel und Kirche - Schilling, John Friedrich, 1816-1893 - 1878
Kolekcijas daļa:
Ievads latviešu tautas dzejā - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1940
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1959
Kolekcijas daļa:
Nacistiskās Vācijas okupanti: mūsu tautas lielās cerības un rūgtā vilšanās - Siliņš, Leonīds, 1916-2005 - 2001
Kolekcijas daļa:
Vadīšana - Līdumnieks, Andrejs, 1930-1998 - 1996
Kolekcijas daļa:
Testamenta izpildītājs - Krons, M., (Mirons), 1906-1941 - 1940
Kolekcijas daļa:
Grieķu vāzu gleznas - Felsbergs, Ernests, 1866-1928 - 1927
Kolekcijas daļa:
Kuģniecības gada grāmata 1928. gadam 3.gads - 1928
Kolekcijas daļa:
Autoceļi - 1972
Kolekcijas daļa:
Raksti. Pasakas - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1952
Kolekcijas daļa:
Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības - Stradiņš, Jānis, 1933-2019 - 1998
Kolekcijas daļa:
Kurzemes hercogi un viņu laikmets - Juškēvičs, Jānis, 1886-1961 - 1993
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļi, 1919-1940 (II daļa) un 1941-1945 - 1979
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata - 1975
Kolekcijas daļa:
Ardievas Rīgai - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1988
Kolekcijas daļa:
Rīga sociālisma laikmetā - 1980
Kolekcijas daļa:
Trubadurs uz ēzeļa - Sudrabkalns, Jānis, 1894-1975 - 1921
Kolekcijas daļa:
Sēlija - 2008
Kolekcijas daļa:
Dzimums un tautas attīstība Latvijā - 1999
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1892 gadam - 1891
Kolekcijas daļa:
Daugavas Vanagi - 1998
Kolekcijas daļa:
Pieaugušo psiholoģija - 2003
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 18 - 1974
Kolekcijas daļa:
Vēsturiskā glezniecība - Кауфман, Рафаил Самуилович, 1905-2000 - 1941
Kolekcijas daļa:
Antīkā matemātika - Taimiņa, Daina, 1954- - 1981
Kolekcijas daļa:
Kur Salaca līkločus met. - Sloka, Atis, 1947- - 1998
Kolekcijas daļa:
Eiropas krustceļos - Celmiņš, Gustavs, 1899-1968 - 1947
Kolekcijas daļa:
Masļenku traģēdija - Latvijas traģēdija - Feldmanis, Andrejs Edvīns, 1939- - 2002
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 6.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1988
Kolekcijas daļa:
Ķehniņsch par prezzeneeku - 1872
Kolekcijas daļa:
G. Ērenpreis original velosipedi 1935 - 1935
Kolekcijas daļa:
Profesora Dr. K. Baloža Latvijas izveidošana - 1920
Kolekcijas daļa:
Elegance un kļūdas Rīgas dāmu tualetēs - 1930
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Valdemārs un viņa darbs - 1925
Kolekcijas daļa:
Latvietība vakar, šodien-- un vai būs rītdien? - Ābele, Alfrēds - 2001
Kolekcijas daļa:
Četras sejas - Ērmanis, Pēteris, 1893-1969 - 1924
Kolekcijas daļa:
Klusā grāmata : dzejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909
Kolekcijas daļa:
Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas kriminālkodekss - 1960
Kolekcijas daļa:
Ugunsdzēsība Rīgā 800 gados - 2001
Kolekcijas daļa:
Materiālu mācība - 1978
Kolekcijas daļa:
Dievs, daba, darbs - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1927
Kolekcijas daļa:
1970. gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti Latvijas PSR - 1974
Kolekcijas daļa:
Matemātikas rokasgrāmata skolēniem - 1996
Kolekcijas daļa:
Teorētiskā mehānika - Kepe, Olafs, 1930-2006 - 1982
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture, 1920-1940. I - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 1982
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1985
Kolekcijas daļa:
Taisnība vienmēr uzvarēs - Čakste, Jānis, 1859-1927 - 1999
Kolekcijas daļa:
Būvmehānika - 1977
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātris ASV un Kanādā - Hausmanis, Viktors, 1931- - 2008
Kolekcijas daļa:
Enerģijas ražošana - Barkāns, Jēkabs, 1929-2020 - 2001
Kolekcijas daļa:
Atslega no krievu lasišanas, jeb, Latviešu ābece ar krievu bōkstabiem un pielikšanu īsas krievu ābeces - 1874
Kolekcijas daļa:
Zēnu un meiteņu šķirta mācība un kopaudzināšana - Kronlins, Jānis, 1886-1978 - 1939
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Zvaigznīte-Šterns - Misiņš, Jānis, 1862-1945 - 1940
Kolekcijas daļa:
Maskavas latviešu vakari - Liepiņš, E., (Eduards), 1907- - 1970
Kolekcijas daļa:
Bodeckers Chronik livländischer und rigascher Ereignisse, 1593-1638 - 1890
Kolekcijas daļa:
Latviešu trimdas desmit gadi - 1954
Kolekcijas daļa:
Vīni - 1967
Kolekcijas daļa:
Džona Reskina mākslas pedagogika - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1920
Kolekcijas daļa:
Trīs gadsimti un trīs vadoņi - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1937
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1901. gadam - 1900
Kolekcijas daļa:
Laulāto atbildība par viņu parādiem pēc Vidzemes pilsētu tiesībām - 1935
Kolekcijas daļa:
Dzimuma dzīves un laulības noslēpumi - 1931
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 23.krājums - 1940
Kolekcijas daļa:
Pasaules sociologi - 2007
Kolekcijas daļa:
Pasaka par Diegabiksi - Grīva, Žanis, 1910-1982 - 1960
Kolekcijas daļa:
Speciālā grāmatvedība - Birkhāns, Ernests, 1872-1941 - 1940
Kolekcijas daļa:
Mazsalaca - Melnalksnis, Augusts, 1876-1944 - 1927
Kolekcijas daļa:
Latvijas ideja Amerikā - Akmentiņš, Osvalds, 1914-2004 - 1969
Kolekcijas daļa:
Motori - Cikovskis, Voldemārs - 2000
Kolekcijas daļa:
Raksti veiksmīgiem cilvēkiem - 2007
Kolekcijas daļa:
Māksla un politiskie konteksti - 2006
Kolekcijas daļa:
Melnās ripas bruņinieki - Ulmanis, Ainis, 1958- - 1998
Kolekcijas daļa:
Latviešu grāmatniecība, 1991-1997 - 1999
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Valdemars - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1923
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 2001 - 2002
Kolekcijas daļa:
Demogrāfija - 1989
Kolekcijas daļa:
Latviešu sasniegumi un pienākumi - 1933
Kolekcijas daļa:
Intīmā bezgalība - Bunkše, Edmunds Valdemārs, 1935- - 2007
Kolekcijas daļa:
Kokmateriālu konservēšana lauku celtniecībā - Kalniņš, Arvīds, 1894-1981 - 1958
Kolekcijas daļa:
Pēc nāves - Denis, Jacques, 1933- - 1930
Kolekcijas daļa:
Elejas pils - 1992
Kolekcijas daļa:
No Ārlavas līdz Ņujorkai - Jankevica, Valija, 1907-1995 - 1987
Kolekcijas daļa:
Livländische Beziehungen von Nikolaus Koppernicks Frauenburger Zeitgenossen - Arbuzow, Leonid, 1882-1951 - 1944
Kolekcijas daļa:
Geschichte des rigischen Neuen Hauses, des später sogenannten König Artus Hofes, des heutigen Schwarzhäupterhauses zu Riga - 1934
Kolekcijas daļa:
Dzīvokļu jautājums un Rīgas pilsētas uzdevumi dzīvokļu apstākļu uzlabošanā, sakarā ar Latvijas pilsētu novadu paplašināšanu un pilsētu zemes fonda dibināšanu - 1922
Kolekcijas daļa:
Policy of occupation powers in Latvia, 1939-1991 - 1999
Kolekcijas daļa:
Apkoptā maja - Ozoliņa-Ķeņģe, Marija, 1905-1994 - 1941
Kolekcijas daļa:
Fizikas rokasgrāmata - 1988
Kolekcijas daļa:
Patiesiba, kā sākās karš. Kā karš beigsies? - 1914
Kolekcijas daļa:
Deklamācija jeb daiļlasīšana - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1905
Kolekcijas daļa:
Paši savā valstī - Rudzītis, Jānis, 1909-1970 - 1938
Kolekcijas daļa:
Pirmee soļi - Goba-Alojietis, Jānis, 1869-1928 - 1909
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1908. gadam - 1907
Kolekcijas daļa:
Ābece - Ivans, A., (Augusts), dz. 1889 - 1934
Kolekcijas daļa:
Magazin: 11.sējums, 2. daļa - 1856
Kolekcijas daļa:
Tālas noskaņas zilā vakarā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1903
Kolekcijas daļa:
Dzīves apliecinātāji - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1935
Kolekcijas daļa:
Muhsu tehwsemmes aprakstischana un daschi peelikkumi ihsumā saņemti - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1859
Kolekcijas daļa:
Latvijas likteņgadi. 1.daļa - 1987
Kolekcijas daļa:
Tiesu iekārta - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts celtniecības gada grāmatas kalendars 1934. gadam kā pielikums - 1933
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji: 1978 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1979
Kolekcijas daļa:
Lauksaimnieka ābeļu dārzs - 1913
Kolekcijas daļa:
Kā iestudēt izrādi - Горчаков, Н. М., (Николай Михайлович), 1898-1958 - 1957
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku 1965. gada darba pārskats - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1966
Kolekcijas daļa:
Trejādas saules - Vīķe-Freiberga, Vaira, 1937- - 1997
Kolekcijas daļa:
Latvju enciklopēdija. 5.sējums - 2006
Kolekcijas daļa:
Par obligāto likmēto apdrošināšanu Latvijas PSR - 1960
Kolekcijas daļa:
Patērētāju kooperācijas organizāciju kontu plāna kontu raksturojums - 1952
Kolekcijas daļa:
Apceļosim Kurzemi! - 1960
Kolekcijas daļa:
Zari - 1990
Kolekcijas daļa:
Mūsu tēvzeme Latvija - 1979
Kolekcijas daļa:
Esejas par rakstniekiem un grāmatām. 2.sējums - Eglītis, Anšlavs, 1906-1993 - 1991
Kolekcijas daļa:
Latvijas atbrīvošanas kara vēsture. I - 1938
Kolekcijas daļa:
Raksti. 2.sējums - Belševica, Vizma, 1931-2005 - 2000
Kolekcijas daļa:
Kas kaitēja man dzīvot - 1968
Kolekcijas daļa:
Materiāli par latviešu literārajiem grupējumiem - 1993
Kolekcijas daļa:
Kārlis Zariņš dzīvē un darbā - Bērziņš, Arturs, 1882-1962 - 1959
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija VI - 1964
Kolekcijas daļa:
Latvju skaņu mākslinieku portrejas - 1930
Kolekcijas daļa:
Kristietības vēsture - 2005
Kolekcijas daļa:
Baltijas valstu saimnieciskā sadarbība - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas rūpniecība pēc 1934. gada 15. maija - Elpers, Arn, (Arnolds), dz. 1920 - 1934
Kolekcijas daļa:
Kādreiz un tagad - Slaucītājs, Leonīds, 1899-1971 - 1973
Kolekcijas daļa:
1989.gada tautas skaitīšanas rezultāti Latvijā - 1992
Kolekcijas daļa:
Mēs jaunu pasauli sev celsim. 1.sējums - 1972
Kolekcijas daļa:
1905.-1907. gada revolūcija Latgalē - 1960
Kolekcijas daļa:
Izceļojušo vācu tautības pilsoņu saraksts - 1940
Kolekcijas daļa:
Sagļi - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1891
Kolekcijas daļa:
Auszug aus der Chronik des Ordens vom deutschen Hause zu St. Marien in Jerusalem, soweit solche auf Livland Bezug nimmt - 1857
Kolekcijas daļa:
Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930. gadā. 2.daļa - 1930
Kolekcijas daļa:
Dobeles vadonis tūristiem. Pirmais gada gājums - 1930
Kolekcijas daļa:
Finansu pārskatu revīzija - Daņēviča, Dagnija, 1954- - 2003
Kolekcijas daļa:
Latvijas armijas kara medicīnas statistika 1932.-1934.g. - 1935
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1989
Kolekcijas daļa:
Romiešu civiltiesību pamati - Kalniņš, Voldemārs, 1907-1981 - 1977
Kolekcijas daļa:
Mārketings - Niedrītis, Jānis Ēriks, 1939- - 2005
Kolekcijas daļa:
Īrnieka izlikšanas jautājums sakarībā ar tiesību uzbūvi un pielietošanu - 1928
Kolekcijas daļa:
Īsa Latvijas vēsture - Lange, G., (Gerda) - 1931
Kolekcijas daļa:
Īss pedagoģijas kurss - Zelmenis, Voldemārs, 1911-2006 - 1991
Kolekcijas daļa:
Būvkonstrukcijas. 2 sējums - 1988
Kolekcijas daļa:
Latvijas diplomātija un diplomāti (1918-1940) - 2003
Kolekcijas daļa:
Nesodītais noziegums - Žagars, Ludvigs, 1894-1990 - 1987
Kolekcijas daļa:
Barikādes - 2001
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Jesus-Kirche zu Riga - 1938
Kolekcijas daļa:
Krievijas vēsture : īss vēst. apcerējums - Покровский, Михаил Николаевич, 1868-1932 - 1922
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. XII - 1977
Kolekcijas daļa:
Savstarpējās palīdzības pakts starp Latviju un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību = Pact of mutual assistance between the Republic of Latvia and the Union of Soviet Socialist Republics = Pacte d'assistance mutuelle entre la République de Lettonie et l`Union des Républiques soviétiques socialistes = Beistandspakt zwischen der Republik Lettland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken = Пакт о взаимопомощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Латвийской Республикой - 1986
Kolekcijas daļa:
DZĪVES JAUTĀJUMI\u000d\u000aDZĪVES JAUTĀJUMI - 2003
Kolekcijas daļa:
Dārzeņkopība. 1.daļa - Baumane, Mirdza, 1922-2012 - 1973
Kolekcijas daļa:
Cēsu apriņķis - 1937
Kolekcijas daļa:
Raksti : kultūras ceļi II - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1925
Kolekcijas daļa:
Romans Suta - Suta, Tatjana, 1923-2004 - 1996
Kolekcijas daļa:
Pasaka par bizi - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1997
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1895. gadam - 1894
Kolekcijas daļa:
Kur meklējams Latvijas saimnieciskais glābiņš? - Balodis, Kārlis, 1864-1931 - 1925
Kolekcijas daļa:
Pedagoģijas pamatatziņas - Gudjons, Herbert - 1998
Kolekcijas daļa:
Rīga maksā - Eglīte, Biruta, 1957- - 2001
Kolekcijas daļa:
Raksti : kultūras ceļi I - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1926
Kolekcijas daļa:
Profesora Aizsilnieka 1942.-43. mācību gadā nolasīto "Tautsaimniecības teorijas" lekciju piezīmes. - Aizsilnieks, Arnolds, 1898-1982
Kolekcijas daļa:
Apģērbu veidotājs - 1929
Kolekcijas daļa:
Latvijas pareizticīgā baznīca - Cherney, Alexander, 1914-2008 - 1996
Kolekcijas daļa:
Sagūstītais prāts - Miłosz, Czesław, 1911-2004 - 1998
Kolekcijas daļa:
Baltijas jūra senajās kartēs - 1959
Kolekcijas daļa:
Latvijas medicinas adresu grāmata - 1927
Kolekcijas daļa:
Koka būvelementu konstruktīvā aizsardzība pret trupēšanu ēku celtniecībā - Kreišmanis, Konstantīns, 1907-1996 - 1954
Kolekcijas daļa:
Rudl's Adressbuch der Baltischen Staaten und der U.d.S.S.R.(Russland) - 1924
Kolekcijas daļa:
Pirmais Latvijas nacionālo karaspēku virspavēlnieks pulkvedis Oskars Kalpaks - Virza, Edvarts, 1883-1940
Kolekcijas daļa:
Русские в Латвии (ч.1) - 1933
Kolekcijas daļa:
Trīs noslēpumi - 1950
Kolekcijas daļa:
Filozofijas vēsture. 2.daļa - Messer, August, 1867-1937 - 1936
Kolekcijas daļa:
Klase laikmetu krustcelēs - 1994
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1979. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1980
Kolekcijas daļa:
Dobeles revolucionārās cīņas 1905./06. gadā - Beierbahs, K., (Kārlis), 1901-1942 - 1929
Kolekcijas daļa:
Cilvēces lielie labdari - Соловьев-Несмелов, Н. А., (Николай Александрович), 1849-1901 - 1927
Kolekcijas daļa:
1000 vērtīgu padomu - 1972
Kolekcijas daļa:
Kas kurš ir. 3.daļa - 1999
Kolekcijas daļa:
Inflantuziemies łaijkagromota aba kalenders uz 1865 goda
Kolekcijas daļa:
Die grosse moskowitische Ambassade von 1697 in Livland - Bergengrün, Alexander, 1859-1927 - 1892
Kolekcijas daļa:
Sirēnu balsis: ģeogrāfija kā cilvēcīga erudīcija - Bunkše, Edmunds Valdemārs, 1935- - 1998
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 27. laidiens - 1993
Kolekcijas daļa:
Latvijas Bibliotēku Darba Rādītāji - 1997
Kolekcijas daļa:
Galvenās strāvas tagadnes pedagoģiskā dzīvē - Herget, A., (Anton), 1875-1944 - 1927
Kolekcijas daļa:
Dieva viesuļi - Bendrupe, Mirdza, 1910-1995 - 1942
Kolekcijas daļa:
Arheoloģiskās liecības par apģērbu Latvijā 13.-18. gadsimtā - 2008
Kolekcijas daļa:
Latviešu mītoloģija - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1926
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras klasika kinomākslā - Līce, Silvija, 1940-2020 - 1977
Kolekcijas daļa:
Darba ļaužu vēsture - Берлин, Я. А., (Яков Абрамович), dz. 1889 - 1919
Kolekcijas daļa:
Pedagoģisku rakstu krājums. 1898 - 1899
Kolekcijas daļa:
Patiesība un šķitums - Celms, Teodors, 1893-1989 - 1939
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1906. gadam - 1905
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. XVII - 1985
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1992
Kolekcijas daļa:
Gadskārtu ieražu dziesmas - Vītoliņš, Jēkabs, 1898-1977 - 1973
Kolekcijas daļa:
Galvas pilsētas Rīgas statistiskā gada grāmata = Annuaire statistique de la ville de Riga, capitale de la Lettonie - 1938
Kolekcijas daļa:
Latvijas pirmās tautas skaitīšanas rezultāti 1920. g. - Bokalders, Jānis, 1885-1982 - 1921
Kolekcijas daļa:
Von der Kurländischen kulturhistorischen Ausstellung zu Mitau im Juni 1886 - 1886
Kolekcijas daļa:
Raksti. 2.sējums - Ezera, Regīna, 1930-2002 - 2001
Kolekcijas daļa:
Who are Latvians? - Paegle, Edvards, 1876-1960 - 1946
Kolekcijas daļa:
Simt piecdesmit gadu ar telegrāfu - Ločmelis, Jāzeps, 1928-2015 - 1986
Kolekcijas daļa:
Mārtiņa deju grāmata : mūsdienu latviešu tradicionālā deja : 2.burtnīca - Spīčs, Ernests, 1955- - 2003
Kolekcijas daļa:
Dzimtene. 2.sējums - Janševskis, Jēkabs, 1865-1931 - 1925
Kolekcijas daļa:
Latvijas firmu reģistris 1923.-1924.g. - 1923
Kolekcijas daļa:
Pirkums lauž īri - 1937
Kolekcijas daļa:
The story of Latvia and her neighbours - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1946
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas vēsture - Dreimanis, Pēteris, 1879-1971 - 1969
Kolekcijas daļa:
Vilhelms Purvītis - Kačalova, Tatjana, 1915-2010 - 1971
Kolekcijas daļa:
Baltijas brīvības ceļš - 2005
Kolekcijas daļa:
Parises assins kahsas - Mekons, Frīdrihs, ap 1833-1901 - 1870
Kolekcijas daļa:
Landrāta Rōzena 1739. gada deklarācija par Vidzemes dzimtkungu tiesībām uz zemnieku miesu un mantu - Vīgrabs, Juris, 1881-1958 - 1937
Kolekcijas daļa:
Mežaparks - Krastiņš, Jānis, 1943- - 1997
Kolekcijas daļa:
Dialogi - Platons, 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē - 2007
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts dibināšana - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1925
Kolekcijas daļa:
Salvarsana darbības blakus un toksiskās parādības - Brants, Jānis, 1889-1944 - 1925
Kolekcijas daļa:
Lauku patērētāju biedrību nesekmju cēloņi periodā no 1929. līdz 1934. gadam - Aizsilnieks, Arnolds, 1898-1982 - 1938
Kolekcijas daļa:
Fovisms - Kļaviņš, Eduards, 1937- - 1994
Kolekcijas daļa:
Kā pašam izgatavot un izlabot sev apavus - 1932
Kolekcijas daļa:
Tautieša Rokas grāmata 1926.gadam - 1926
Kolekcijas daļa:
Latvju dievestība - Dārdedzis, Jānis, 1898-1994 - 1968
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata matemātikā: elementārā matemātika, augstākā matemātika - Siliņa, Biruta - 2006
Kolekcijas daļa:
Izpostītā Latvija - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1918
Kolekcijas daļa:
Organiskā Ķīmija ar ievirzi bioķīmijā - 1996
Kolekcijas daļa:
Raksti. 3.sējums - Ezera, Regīna, 1930-2002 - 2001
Kolekcijas daļa:
Die baltischen Ritterschaften - Hoerner, Herbert von, 1884-1950 - 1918
Kolekcijas daļa:
Kara dziesmas - 2008
Kolekcijas daļa:
Krievu laiki Latvijā - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1936
Kolekcijas daļa:
Komunistiskās Internacionāles trešā kongresa tēzes un rezolūcijas - 1921
Kolekcijas daļa:
Mazsalacas pilsēta un apkārtne - 1940
Kolekcijas daļa:
Lieflandischer Adress- und Post- Calender auf das Jahr Christi 1784 - 1784
Kolekcijas daļa:
Valdis un Emma, jeb: "Gals labs, viss labs" - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1897
Kolekcijas daļa:
Latgales vēstures mācību programma, pamatfakti, avoti un literatūra - 1992
Kolekcijas daļa:
Pilsētu pašvaldību finanses 1920.-1930 - 1931
Kolekcijas daļa:
Par latviešu tautas vēstures pētīšanu sakarā ar vispārējo Eiropas vēsturi - [19--]
Kolekcijas daļa:
Jaunais Rīgas teātris - 1958
Kolekcijas daļa:
Dzintara kalnā - Vīķe-Freiberga, Vaira, 1937- - 1993
Kolekcijas daļa:
Bērnu dziesmu cikls. Bēru dziesmas - Vītoliņš, Jēkabs, 1898-1977 - 1971
Kolekcijas daļa:
Bermonta uzbrukuma apturēšana un virspavēlnieka štābs
Kolekcijas daļa:
Ludviga van Bethovena C-moll (Likteņa) simfonija - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvijas iekšējais un starptautiskais stāvoklis - Daniševskis, Jūlijs, 1884-1938 - 1928
Kolekcijas daļa:
Tiesību zinību teorija - Akmentiņš, Roberts, 1880-1956 - 1928
Kolekcijas daļa:
Kas notiek Baltijā? - 1974
Kolekcijas daļa:
Kultūras un tikumu vēsture. I - 1931
Kolekcijas daļa:
Pūļa psiholoģijas nozīme krimināltiesībās - Lejiņš, Pēteris, 1879-1960 - 1939
Kolekcijas daļa:
Jumeras leja un viņas ievērojamas vietas - Balodis, Voldemārs Dāvids, 1848-1918 - 1909
Kolekcijas daļa:
Pilsētu statistika - 1928
Kolekcijas daļa:
Latviešu daiļrakstniecība 1894. gadā - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1895
Kolekcijas daļa:
Izlase - Humboldt, Wilhelm, Freiherr von, 1767-1835 - 1985
Kolekcijas daļa:
Verzeichniss der neu erschienenen Schriften zur Geschichte Liv-, Ehst- un Kurland's - Napiersky, Karl Eduard, 1793-1864 - 1857
Kolekcijas daļa:
Siluetes - Jēgere-Freimane, Paula, 1886-1975 - 1938
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.sējums - 1972
Kolekcijas daļa:
Классицизм в архитектуре Риги - Vasiļjevs, Jurijs, 1928-1993 - 1961
Kolekcijas daļa:
Latvijas statistikas atlass - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1938
Kolekcijas daļa:
Latviešu karavīri zem svešiem karogiem 1940.-1945. - Kažociņš, Indulis, 1917-2000 - 1999
Kolekcijas daļa:
Dzīves Jautājumi - 2005
Kolekcijas daļa:
Stāsti iz vēstures, kā lasāma grāmata - 1885
Kolekcijas daļa:
Ikdienas un svētku galds - Krone, Malvīne, 1908-1967 - 1965
Kolekcijas daļa:
"Latvello" velosipedu fabrika un velosipedu piederumu lieltirgotava - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvju māksla - 1927
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1981. un 1982. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1984
Kolekcijas daļa:
Cilvēka anatomija. 1.daļa - 1971
Kolekcijas daļa:
Acta Latgalica. 5 - 1974
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca - 1995
Kolekcijas daļa:
Roka un liktenis - 1924
Kolekcijas daļa:
Svētīgais Alberts, Rīgas bīskaps - 1929
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 2. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894
Kolekcijas daļa:
Romiešu tiesību vēsture - 1935
Kolekcijas daļa:
Sidraba jātnieks - Cedriņš, Vilis, 1914-1946 - 1935
Kolekcijas daļa:
Modernās kooperācijas priekšteči Latvijā - Balodis, Eduards, 1880-1951 - 1930
Kolekcijas daļa:
Die Grabsteine, Grabmäler und Epitaphien in den Kirchen Alt-Livlands vom 13.-18. Jahrhundert - Löffler, Heinz, 1891-1938 - 1929
Kolekcijas daļa:
Pa aizputinātām pēdām - Ģērmanis, Uldis, 1915-1997 - 1956
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurland von der ältesten Zeit bis auf unser Jahrhundert. 1.Teil - 1879
Kolekcijas daļa:
Kaugurieši - 1941
Kolekcijas daļa:
Mana pulka kauju gaitas - Janums, Vilis, 1894-1981 - 1953
Kolekcijas daļa:
La couronne d' airelles - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1926
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Kazaks - Lamberga, Dace, 1948- - 1995
Kolekcijas daļa:
Pilsoniskā apziņa - 1998
Kolekcijas daļa:
Der älteste schwedische Kataster Liv- und Estlands - 1882
Kolekcijas daļa:
Pazīstamas sejas. 2.daļa - Bērziņš, Arturs, 1882-1962 - 1947
Kolekcijas daļa:
Sniega laukos - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1904
Kolekcijas daļa:
Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930. gadā. 5.daļa - 1931
Kolekcijas daļa:
Filozofijas vēsture. 4.daļa - Messer, August, 1867-1937 - 1936
Kolekcijas daļa:
Nebraska student-statesman-leader - 1954
Kolekcijas daļa:
Materiālu kopojums par kolchoznieku sabiedriskās savstarpējās palīdzības kasēm - 1949
Kolekcijas daļa:
Agrarās iekārtas likumu un rīkojumu kopojums. 2.daļa - 1923
Kolekcijas daļa:
Reiz bija Aizvīķu pagasts - Leja, Alfrēds, 1927-2020 - 2004
Kolekcijas daļa:
Ievads tiesību zinībās - Lēbers, Augusts, 1865-1948
Kolekcijas daļa:
Pulkvedis Vilis Janums - 1980
Kolekcijas daļa:
Finansu zinātne - Puriņš, Kārlis Aleksandrs, 1883-1947
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 2.daļa - Amerikas latviešu humanitāro zinātņu asociācija - 1963
Kolekcijas daļa:
Acta Latgalica. 4 - 1972
Kolekcijas daļa:
Sodu likumi par kriminaliem un pārmācīšanas sodiem - 1894
Kolekcijas daļa:
Elza Žiglevice - 1925
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības raksti - 1914
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskie pārveidojumi Latvijā - Žagars, Ēriks, 1935- - 1975
Kolekcijas daļa:
Laikmets un personība: rakstu krājums 2 - 2001
Kolekcijas daļa:
Teaitēts - Platons, 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē - 2008
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu latviešu padomju literatūra - 1985
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Shakespeare, William, 1564-1616 - 1963
Kolekcijas daļa:
Fizikas kurss. 2. sējums - 1949
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras kritika: 3. sēj. - 1958
Kolekcijas daļa:
Daiļskriešana uz ledus - Baumanis, Roberts - 1924
Kolekcijas daļa:
Zvaigznes un miglāji - Alksnis, Andrejs, 1928-2017 - 1961
Kolekcijas daļa:
Ziepju un parfimērijas fabrika "Spodra". - 1920
Kolekcijas daļa:
Rīgas arhibīskapi, senās Vidzemes valdnieki - 1928
Kolekcijas daļa:
Raksturi - Teofrasts, ap 372.-ap 287. p.m.ē - 1939
Kolekcijas daļa:
Trīs šāvieni. 1.grāmata - Reinbergs, Indriķis - 1992
Kolekcijas daļa:
Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām - Krastiņš, Jānis, 1943- - 1998
Kolekcijas daļa:
Jelgavas novada vēstures ainas - Tomašūns, Andris, 1958- - 1993
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji - 2001
Kolekcijas daļa:
Kapitāls. 1.daļa - Marx, Karl, 1818-1883 - 1973
Kolekcijas daļa:
Valodas un rakstības jautājumi - 1994
Kolekcijas daļa:
Rainis kā domātājs - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1925
Kolekcijas daļa:
Sērdienes spēks - Toma, Velta, 1912-1999 - 1969
Kolekcijas daļa:
Baltijas starptautiskā problēma - 1948
Kolekcijas daļa:
Ko stāsta vecās Rīgas ielas un nami - Ērgle, Zenta, 1920-1998 - 1968
Kolekcijas daļa:
Ekoloģija un dabas aizsardzība - Liepa, Imants, 1937- - 1991
Kolekcijas daļa:
Dārzāju un sakņaugu šķirņu sēklu apgādes - "Sortsemovošč" - Latvijas republikāniskā kantora norādījumi dārzeņu un lopbarības sakņaugu škirņu sēklu sēklaudzēšanas agrotehnikā
Kolekcijas daļa:
Rundāles pils - Lancmanis, Imants, 1941- - 1994
Kolekcijas daļa:
Latvijas ligzdojošo putnu atlants, 1980-1984 - 1989
Kolekcijas daļa:
Makroekonomika. 2.daļa - Lībermanis, Georgs, 1924- - 1998
Kolekcijas daļa:
Rigaer Jubilaums - Ausstellung fur Industrie und gewerbe.1901: T.1 - 1901
Kolekcijas daļa:
Teātra režija Baltijā - 2006
Kolekcijas daļa:
Latviešu senā jūrniecība - Sams, Mārtiņš, 1892-1941 - 1939
Kolekcijas daļa:
Materiāli par Latvijas būvniecību II - 1921
Kolekcijas daļa:
P. Kampfmeiera Prostitūcija kā sabiedriska šķiru parādība un sabiedrības cīņa ar viņu - 1907
Kolekcijas daļa:
Annas Brigaderes reliģiskās un ētiskās atziņas - Freijs, Alberts, 1903-1968 - 1938
Kolekcijas daļa:
Arhīvs. 3.sēj. - 1975
Kolekcijas daļa:
Magazin: 16.sējums, 2. daļa - 1881
Kolekcijas daļa:
Finansu zinātnes kurss - Puriņš, Kārlis Aleksandrs, 1883-1947 - 1927
Kolekcijas daļa:
Etīdes par Latvijas zinātņu pagātni - Stradiņš, Jānis, 1933-2019 - 1982
Kolekcijas daļa:
Augļu un sakņaugu ražas izmantošana - 1924
Kolekcijas daļa:
Magazin: 17.sējums, 2. daļa; 18.sējums - 1887
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā elektrotehnika - 1974
Kolekcijas daļa:
Laikmeta atjaunotāji - Raudive, Konstantīns, 1909-1974 - 1976
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1904 - 1903
Kolekcijas daļa:
Klosterkalns - Apse, Arnolds, 1914-1983 - 1943
Kolekcijas daļa:
Trīs vēja mezgli - 1988
Kolekcijas daļa:
Latvijas skolas. 2.daļa - 1973
Kolekcijas daļa:
Daugavpils novads - 1998
Kolekcijas daļa:
Latvija fašisma jūgā (1934-1940) - 1959
Kolekcijas daļa:
Kā tās lietas tika darītas - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1943
Kolekcijas daļa:
Latviešu etnogrāfija - 1969
Kolekcijas daļa:
Viadukts pār Lorupes gravu - Vecvagars, Ziedonis, 1924-1999 - 1998
Kolekcijas daļa:
Oktobra rewoluzijas gada swehtkos - 1918
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija : rakstu krājums, XXII sējums - 2005
Kolekcijas daļa:
Mērkaķis - Ezeriņš, Jānis, 1891-1924 - 1939
Kolekcijas daļa:
Aktenstücke und Urkunden zur Geschichte der Stadt Riga 1710-1740. Band 1 - 1902
Kolekcijas daļa:
Bērnu draugs - 1882
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1901 - 1900
Kolekcijas daļa:
Vai smēķēšana un dzeršana skādē veselībai? - Apolovs, A. - 1902
Kolekcijas daļa:
Profesors Boļeslavs Brežgo - 1990
Kolekcijas daļa:
Bargais kungs - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1945
Kolekcijas daļa:
Jānis Veselis - Ķelpe, Jānis, 1908-1981 - 1938
Kolekcijas daļa:
Apbalvojumi Latvijas Republikā 1918-1940 - Ducmane, Kristīne, 1946- - 1993
Kolekcijas daļa:
Latviešu folkloras krātuves teikas par dievu - 1929
Kolekcijas daļa:
Baltu valodu skaņas un formas - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1948
Kolekcijas daļa:
Gala sākums - Bastjānis, Voldemārs, 1884-1975 - 1964
Kolekcijas daļa:
Valsts un Baznīca - Balodis, Ringolds, 1966- - 2000
Kolekcijas daļa:
Ievads grieķu mākslas vēsturē - Felsbergs, Ernests, 1866-1928 - 1926
Kolekcijas daļa:
Miers un laime - Melderis, Krišs, 1880-1942 - 1933
Kolekcijas daļa:
Latvijas-Igaunijas papildlīgums robežas jautājumos - 1923
Kolekcijas daļa:
Memoire sur la Livonie - 1813
Kolekcijas daļa:
Daudzveidīgā maizīte - 1993
Kolekcijas daļa:
Par ļauno slimību jeb sifilisu - Членов, М. А., (Михаил Александрович), 1871-1941 - 1903
Kolekcijas daļa:
Darbs un atpūta - 1939
Kolekcijas daļa:
Emil Kaehlbrandt - 1910
Kolekcijas daļa:
Gājiens - Elsbergs, Klāvs, 1959-1987 - 1999
Kolekcijas daļa:
Latvju sēta - Kundziņš, Pauls, 1888-1983 - 1974
Kolekcijas daļa:
Daži vārdi par kriminālprocesa teoriju - Linde, A., (Alfrēds), dz. 1891 - 1940
Kolekcijas daļa:
Atmiņas iz Sibirijas latviešu dzīves - Holcmanis, Roberts - 1922
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 21.krājums - 1933
Kolekcijas daļa:
Vēstures atziņas un tēlojumi - 1937
Kolekcijas daļa:
Blaumaņa personība viņa vēstulēs - Bērziņa-Baltiņa, Valerija, 1906-2000 - 1935
Kolekcijas daļa:
Pasaules vēsture. II sējums 2.grāmata - 1929
Kolekcijas daļa:
Politiskā ekonomija - 1924
Kolekcijas daļa:
Ārstniecības augi. 1.sējums - 1975
Kolekcijas daļa:
Vai tiem, kas zemes un jūras virsū dzīvo! - 1917
Kolekcijas daļa:
Jānim Čakstem 140 - 2000
Kolekcijas daļa:
1939 - Bērziņš, Alfrēds, 1899-1977 - 1976
Kolekcijas daļa:
Dažādā Latvija - 2005
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas pasakas II - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1891
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1988
Kolekcijas daļa:
Nameja gredzens - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1989
Kolekcijas daļa:
Peļņa un konkurence - Lībermanis, Georgs, 1924- - 2003
Kolekcijas daļa:
Jaunās ekonomikas laikmets - Rifkin, Jeremy, 1945- - 2004
Kolekcijas daļa:
Zeme - Bormanis, K., (Kārlis), 1877-1961 - 1909
Kolekcijas daļa:
Rīga kā Latvijas galvas pilsēta - 1932
Kolekcijas daļa:
Bībele - 1965
Kolekcijas daļa:
Cilvēka vērtība un alkohols - Dābols, Pēteris, skolotājs - 1928
Kolekcijas daļa:
Rokballes spēles noteikumi - 1934
Kolekcijas daļa:
Alkoholisma saimnieciskie pamati - Bīlmanis, Roberts, 1880-1964 - 1923
Kolekcijas daļa:
Ko dara runcis Francis - Auseklis, Uldis, 1941- - 2002
Kolekcijas daļa:
18. novembris Rīgā - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības nams Rīgā Vaļņu ielā Nr. 41 - Dziļleja, Kārlis, 1891-1963 - 1932
Kolekcijas daļa:
Latvijas zemesceļu tilti - Vecvagars, Ziedonis, 1924-1999 - 1994
Kolekcijas daļa:
Latviešu grāmatniecības darbinieki: līdz 1800.gadam - 2000
Kolekcijas daļa:
Apsūdzības pierādījums - 1943
Kolekcijas daļa:
Burgenlexikon für Alt-Livland - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1922
Kolekcijas daļa:
Aktiera tēlošanas māksla - Jansons, Jānis, 1908-1985 - 1936
Kolekcijas daļa:
The own peoples' enemies - Munters, Vilhelms, 1898-1967 - 1965
Kolekcijas daļa:
Ekonomikas augsmes faktori Latvijā - Čurkina, Irīna - 2003
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 15.sējums - 1975
Kolekcijas daļa:
Senejo Latgola - 1924
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata, VIII - 1980
Kolekcijas daļa:
Senatnei un mākslai - Tepfers, Verners, 1893-1958 - 1963
Kolekcijas daļa:
Aitkopība - Cjukša, Ligija, 1919-1998 - 1960
Kolekcijas daļa:
Morāliskas katastrofas un morāliskas slimības Eiropas sabiedriskajā dzīvē - 1936
Kolekcijas daļa:
Bērna intelektuālā attīstība - Piaget, Jean, 1896-1980 - 2002
Kolekcijas daļa:
Medības Vidzemē senāk un tagad - Fedders, Bertrams, 1893-1973 - 1931
Kolekcijas daļa:
Pazīsti zvaigžņoto debesi! - Dīriķis, Matīss, 1923-1993 - 1978
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1910. gadam - 1909
Kolekcijas daļa:
Aldaune - Toma, Velta, 1912-1999 - 1991
Kolekcijas daļa:
Lībiešu apģērbs 10.-13. gs. - Zariņa, Anna, 1921-2015 - 1988
Kolekcijas daļa:
Latviešu literariskā (latviešu draugu) biedrība savā simts gadu darbā - Āronu, Matīss, 1858-1939 - 1929
Kolekcijas daļa:
Versija par Vitgenšteinu - Vējš, Jānis Nameisis, 1936- - 1997
Kolekcijas daļa:
J. Daniševska Prūšu junkuri Latvijā, 1812-1914 - Daniševskis, Jūlijs, 1884-1938 - 1914
Kolekcijas daļa:
Latgales atbrīvošanas 15 gadu atcerei, 1920.-1935. - 1935
Kolekcijas daļa:
Uzvedības kultūra saskarsmē. 1.daļa - Veics, Voldemārs, 1928-2009 - 1998
Kolekcijas daļa:
Paidagoģikas pamati. II un III daļa - Гессен, С. И., (Сергей Иосифович), 1870-1950 - 1929
Kolekcijas daļa:
Valodniecības pamatjautājumi - Loja, Jānis, 1896-1969 - 1968
Kolekcijas daļa:
Labrīt, Staicele! - 1997
Kolekcijas daļa:
ALA, 1986-2000 - Tērauda, Anita, 1933- - 2001
Kolekcijas daļa:
Darba statistika 1936.g. - 1937
Kolekcijas daļa:
Nachrichten der Griechen und Römer über die östlichen Küstenländer des Baltischen Meeres - 1852
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1990. un 1991. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1992
Kolekcijas daļa:
Kaudzītes Reinis - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1939
Kolekcijas daļa:
Saucēja balss - Bels, Alberts, 1938- - 1973
Kolekcijas daļa:
Civiltiesības - Būmanis, Aleksandrs, 1881-1937 - 1924
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1909 - 1908
Kolekcijas daļa:
Ieslodzījuma vietas - 1939
Kolekcijas daļa:
Latviešu lauksaimniecības kultūras vēsture. 2.daļa - Mazvērsītis, Jānis, 1866-1943 - 1938
Kolekcijas daļa:
Likums un noteikumi par aizsargu organizāciju - 1938
Kolekcijas daļa:
Rubenes draudze un baznīca, 1208-2008 - Kalnačs, Jānis, 1956- - 2008
Kolekcijas daļa:
Pedagoģisku rakstu krājums. 1900 - 1899
Kolekcijas daļa:
Garīgs apskats. I - 1983
Kolekcijas daļa:
Savai valstij audzināts - Sodums, Dzintars, 1922-2008 - 1993
Kolekcijas daļa:
Radiožurnālistika - Kruks, Sergejs, 1968- - 2005
Kolekcijas daļa:
Vēstures skolotāju biedrības ekskursija 1933. g. 11. jūnijā - 1933
Kolekcijas daļa:
Nautrēnu novads - Miglinieks, Antons - 2001
Kolekcijas daļa:
Valmieras apriņķis - 1937
Kolekcijas daļa:
Māksla jaunkundzēm patikt, ātri viņu mīlestību iegūt un tās par laulātām draudzenēm dabūt - Ziedonis, A. - 1912
Kolekcijas daļa:
Studijas latviešu brāļu draudzes vēsturē - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1928
Kolekcijas daļa:
Die Eroberung Kurlands durch den Deutschen Orden im 13. Jahrhundert - Chudzinski, Erich, dz. 1888 - 1917
Kolekcijas daļa:
Einer Witwe Sohn - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1942
Kolekcijas daļa:
Mākslinieciskais laiks un telpa latviešu mūsdienu poēmā - 1994
Kolekcijas daļa:
Par Staņislavska sistēmu - Крыжицкий, Г. К., (Георгий Константинович), dz. 1890 - 1956
Kolekcijas daļa:
Iedomu spoguļi - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1938
Kolekcijas daļa:
Dekšāru pagasts un tā ļaudis - 2004
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas un literatūras problēmas - 1970
Kolekcijas daļa:
Latvijas izlūkdienesti, 1919-1940 - 2001
Kolekcijas daļa:
Ķemeru nacionālā parka putni - 2006
Kolekcijas daļa:
Māksla un zinātne kā kultūras dzīves pamats - Pētersons, Rūdolfs, 1905-1991 - 1934
Kolekcijas daļa:
Jelgava un viņas atbrīvošana - 1934
Kolekcijas daļa:
Alus darītavas "Aldaris" produkcija - 1960
Kolekcijas daļa:
Zīļuks - Stāraste, Margarita, 1914-2014 - 1961
Kolekcijas daļa:
Burkards Dzenis - Cēbere, Gundega, 1943- - 1997
Kolekcijas daļa:
Magazin: 4.sējums, 5. daļa - 1834
Kolekcijas daļa:
Dziedi man, mūza... - 1972
Kolekcijas daļa:
Postmodernisms teātrī un drāmā - 2004
Kolekcijas daļa:
Darbīgie lācīši - Āre, Ārija, 1879-1953 - 1942
Kolekcijas daļa:
Zur Erinnerung an die 700-jährige Jubileumsfeier der Gründung der Stadt Riga im Jahre 1201 am 22. und 23. Juni 1901 - 1901
Kolekcijas daļa:
Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē - Enzeliņš, Hermanis, 1867-1953 - 1932
Kolekcijas daļa:
Materiāli par latviešu literatūru un pasaules kultūru - 1994
Kolekcijas daļa:
Ein kleines Vieh Artzeney Büchklein - 1687
Kolekcijas daļa:
Dvieļu rotāšanas tradīcijas Latvijā : 19. gs. 2. puse - 20. gs. - 2000
Kolekcijas daļa:
Profesora A. Kaufmana Ku wajaga zynot zemnikim - 1917
Kolekcijas daļa:
Выдающиеся труды латышских писателей. - 1940
Kolekcijas daļa:
Saskarsme audzēkņiem - 2006
Kolekcijas daļa:
Šūna un organisms - 1997
Kolekcijas daļa:
Materiāli par Latvijas būvniecību IV - 1921
Kolekcijas daļa:
Каталогь книгь разсмотренныхь особымь комитетомь и одобренныхь Попечительскимь Советомь Рижскаго учебнаго округа - 1913
Kolekcijas daļa:
Latvija un viņas tirdzniecības un rūpniecības firmas - 1924
Kolekcijas daļa:
Baltische Kriegshelden - Hartge, O., (Oswald), 1895-1976 - 1932
Kolekcijas daļa:
Sociālie procesi Latvijā: analītisks apskats - 1998
Kolekcijas daļa:
Die sechs Decennien meines Lebens, oder, mein 61ster Geburtstag - Rosen, Eugenius von, 1759-1834 - 1877
Kolekcijas daļa:
Alfa & Omega - 2004
Kolekcijas daļa:
Dzīvība par caru
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR bibliotēku vēstures jautājumi - 1986
Kolekcijas daļa:
Raksturi - 1995
Kolekcijas daļa:
Zasa un tās ļaudis Sēlijas novadā - Svilpe, Gaida - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvijas darbinieku galerija, 1918-1928 - 1929
Kolekcijas daļa:
Retrospektīvā konversija - Ozoliņa, Elita, 1961- - 2006
Kolekcijas daļa:
Linarda Laicēna pozīcija un manējā - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1931
Kolekcijas daļa:
La Lettonie du 9me au 12me siècle - Balodis, Francis, 1882-1947 - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēstures avotu chrestomatija - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1939
Kolekcijas daļa:
Rīga 1955-56 - 1957
Kolekcijas daļa:
Pareizas domāšanas panākumi - Marden, Orison Swett, 1848-1924 - 1923
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latviešu biedrības lasāmas bibliotekas katalogs - 1897
Kolekcijas daļa:
Kārlis Mīlenbahs - Druviete, Ina, 1958- - 1990
Kolekcijas daļa:
Ētika - 1985
Kolekcijas daļa:
Veltījums akadēmiķim Jānim Endzelīnam - 1972
Kolekcijas daļa:
Pašnāvība - Irbe, Voldemārs, 1893-1944
Kolekcijas daļa:
Latvijas Vēstures muzeja zinātniskie lasījumi, 2001.-2003. : rakstu krājums - 2004
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata farmaceitiem, ārstiem un drogistiem - 1927
Kolekcijas daļa:
Ābece, jeb, Bērnu pirmā lasāma grāmata - 1881
Kolekcijas daļa:
Liepājas 300 gadu jubilejas piemiņai, 1625-1925 - 1925
Kolekcijas daļa:
Lībieši senatnē - 2001
Kolekcijas daļa:
Apsūdzēts - Zariņš, Guntis, 1926-1965 - 1961
Kolekcijas daļa:
Latviski krieviskas sarunas - Kaufmanis, Kārlis, 1910-2003 - 1940
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas dzīves pieminekļi - Cimermanis, Saulvedis, 1929- - 1969
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda - robežu paplašināšana - 2005
Kolekcijas daļa:
Latviešu dzeja - Dombrovska, M., (Margrieta), 1924-1965 - 1966
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata, 18 - 1991
Kolekcijas daļa:
Lielais mēris Kurzemē (1709-1711) - Karlsons, Ž., (Žanis), 1899-1976 - 1936
Kolekcijas daļa:
Zeme: mana, tava, mūsu - 2002
Kolekcijas daļa:
Walter von Plettenberg - 1908
Kolekcijas daļa:
Rigasches Adress-Buch für 1877 - 1877
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības vēsture. 2.sējums - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1930
Kolekcijas daļa:
Trimdas rakstnieki. 1.daļa - 1947
Kolekcijas daļa:
Rīgas tilti un satiksmes pārvadi - Vecvagars, Ziedonis, 1924-1999 - 1996
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1902 gadam - 1901
Kolekcijas daļa:
Oriģinālkokgrebumi Ed. Virzas poēmai "Straumēni" - Junkers, Aleksandrs, 1899-1976 - 1942
Kolekcijas daļa:
Uz bīstama slīpuma (15. februāris 1925) - Lapiņš, Kārlis, 1895-1942 - 1925
Kolekcijas daļa:
Straumēni - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1933
Kolekcijas daļa:
Die Stadt Riga im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert - 1878
Kolekcijas daļa:
Schloß Bauske und Mesothen - Schmidt, Oscar Emil, 1839-1913 - 1890
Kolekcijas daļa:
Magazin: 14.sējums, 3. daļa - 1869
Kolekcijas daļa:
Vācijas zemnieku kari - Dermanis, Vilis, 1875-1938
Kolekcijas daļa:
Politika. 1.daļa - Tauriņš, Gunārs - 1999
Kolekcijas daļa:
Magisters Hermans Samsons, Vidzemes pirmais ģenerālsuperintendents - Schabert, Oskar, 1866-1936 - 1907
Kolekcijas daļa:
Teodors Gailis, Ķezu Petersons un vecais Mārtiņš, Rīgas lielākie žūpas - 1896
Kolekcijas daļa:
Gaujas nacionālais parks - Melluma, Aija, 1935- - 1977
Kolekcijas daļa:
Latvieši Lielbritanijā - 1995
Kolekcijas daļa:
Auseklis (Krogzemju Mikus), viņa mūžs un darbi - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1904
Kolekcijas daļa:
Rīgas piena kombināts - 1968
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstnieku portreti : 20. un 30. gadu rakstnieki - 1994
Kolekcijas daļa:
Krievu valodas māciba. 1.daļa - Alunāns, Indriķis, 1835-1904 - 1872
Kolekcijas daļa:
Madonas rajons - Avotiņa, Ruta, 1934- - 1999
Kolekcijas daļa:
Tiesību ētiskā izpratne - 1928
Kolekcijas daļa:
Kā patiesi mīlēt savu bērnu - 1998
Kolekcijas daļa:
Valsts adresu kalendars 1925. gadam - 1925
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1911 gadam - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1910
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 3.sējums - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1994
Kolekcijas daļa:
Jāna Asara kopoti raksti 1.sējums (1-3 burtnīca) - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1910
Kolekcijas daļa:
Kultūra. Teksts. Zīme - 1993
Kolekcijas daļa:
Inhaltsverzeichniss der Livländischen Jahrbücher (1030-1761) - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1865
Kolekcijas daļa:
Tieslietu padomnieks - Strēlerts, T., (Teodors), 1902- - 1938
Kolekcijas daļa:
Latviešu māksla - Kjellin, Helge, 1885-1984 - 1932
Kolekcijas daļa:
Varakļāni un varakļānieši - 2003
Kolekcijas daļa:
Laikmeta dokumenti - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1930
Kolekcijas daļa:
Augkopība - 2004
Kolekcijas daļa:
Rigasches Adressbuch 1901 - 1901
Kolekcijas daļa:
Labtempliešu ordenis - 1912
Kolekcijas daļa:
Atraitnes dēls - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1936
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit. VI - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1810
Kolekcijas daļa:
Nerātnie pirkstiņi - 1956
Kolekcijas daļa:
Dvēseļu putenis. 2.daļa - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1933
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1972
Kolekcijas daļa:
Simfoniskā mūzika Latvijā - Kārkliņš, Ludvigs, 1928- - 1990
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, III - 1959
Kolekcijas daļa:
Krāsainas pasakas - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1973
Kolekcijas daļa:
Zari - 1989
Kolekcijas daļa:
Kāvi pār Daugavu - Marnitz, Harry, 1894-1984 - 1958
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1910 gadam - 1909
Kolekcijas daļa:
Magazin: 15.sējums, 4. daļa - 1877
Kolekcijas daļa:
Livland - Mark des Reiches, 1207-1561 - Arbusow, Leonid, 1848-1912 - 1944
Kolekcijas daļa:
Baltu valodas senāk un tagad - 1985
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas gruntsgabalu, ēku un dzīvokļu skaitīšana 1933. gadā - 1934
Kolekcijas daļa:
Mezglu grāmata - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1932
Kolekcijas daļa:
Kivtu kapulauks - 1987
Kolekcijas daļa:
Behrnu draugs - 1895
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības mašīnas - 1993
Kolekcijas daļa:
Monsiņjors Nikodems Rancāns - Bukšs, Miķelis, 1912-1977 - 1939
Kolekcijas daļa:
Saules gadu spēles - 1971
Kolekcijas daļa:
Ādolfs Alunāns latviešu teātrī - Bērziņš, Arturs, 1882-1962 - 1954
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve mākslā - Станиславский, Константин Сергеевич, 1863-1938 - 1946
Kolekcijas daļa:
Sargies, Latvija! - Lapiņš, Kārlis, 1895-1942 - 1924
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 1.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1923
Kolekcijas daļa:
Kontrrevolūcija - 1919
Kolekcijas daļa:
Алфавитный указатель книгам и брошюрам, арест на которые утвержден судебными установлениями - 1907
Kolekcijas daļa:
DZĪVES JATUĀJUMI - 2006
Kolekcijas daļa:
Latvijas patērētāju kooperacijas gaita - Edolfs, J., (Jānis) - 1926
Kolekcijas daļa:
Karosta - 2008
Kolekcijas daļa:
Senie kurzemnieki Amerikā un Tobāgo kolonizācija - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 1970
Kolekcijas daļa:
Vīrietis un sieviete - Shepherd, E. R. - 1907
Kolekcijas daļa:
Kino Latvijā :1920-1940 - 2008
Kolekcijas daļa:
Die Abtragung der Festungswerke Riga’s und die damit verbundeuen Communalbauten - 1864
Kolekcijas daļa:
Projekta menedžments - 2006
Kolekcijas daļa:
Laikmets un personība: rakstu krājums 3 - 2002
Kolekcijas daļa:
Kā top jūsu velosipeds-Latvello - 1939
Kolekcijas daļa:
Tūristu maršruti Talsu novadā - 1937
Kolekcijas daļa:
Kuģu būve un teorija - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvijas kurorti un veselības kopšana - 1933
Kolekcijas daļa:
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tirdzniecības-rūpniecības uzņēmumu saraksts-branžu reģistrs 1931/1932 - 1931
Kolekcijas daļa:
Makroekonomikas pamatrādītāji - Lībermanis, Georgs, 1924- - 2007
Kolekcijas daļa:
Ein französischer Emigrant in Kurland - 1900
Kolekcijas daļa:
varavīksne - 1976
Kolekcijas daļa:
Magazin: 4.sējums, 2. daļa - 1836
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR flora. IV - 1959
Kolekcijas daļa:
Ābecīte - Rapa, Elfrīda, 1901-1966 - 1938
Kolekcijas daļa:
Praktiskā bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā - 2002
Kolekcijas daļa:
Kokapstrādātāju rokas grāmata - Cīrulis, Žanis - 1948
Kolekcijas daļa:
Tirdzniecības ziņu grāmata - 1922
Kolekcijas daļa:
Album Livländischer Ansichten : mit erläuterndem Text von verschiedenen Verfassern - Stavenhagen, Wilhelm Siegfried, 1814-1881 - 1866
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Rīgas Jūrmalu - 1926
Kolekcijas daļa:
Dzimtenes baznīcas vēsture - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1947
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. gs. pirmā pusē - Ābers, Benno, 1909-1990 - 1936
Kolekcijas daļa:
Demogrāfijas sociālās problēmas Latvijas PSR - 1977
Kolekcijas daļa:
Grāmatvedība, audits, revīzija - Mālderis, Guntis - 2004
Kolekcijas daļa:
Pasaules vēsture divdesmitajā gadsimtā - Cornwell, R. D., (Roger Derek), 1935- - 1996
Kolekcijas daļa:
Rīgas adresu grāmata 1925 - 1925
Kolekcijas daļa:
Automobiļa vēstures lappuses - Liepiņš, Edvīns, 1936- - 1983
Kolekcijas daļa:
Kooperācija un uzņēmējdarbība Latgales laukos - 1997
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Bīne - 1995
Kolekcijas daļa:
Latgales reģiona iedzīvotāju skaita izmaiņu demogrāfiskais raksturojums (90.gados) - Peipiņa, Olga, 1951- - 1997
Kolekcijas daļa:
Livlands Verhalten im Kriegsjahre 1812 - Bruiningk, Hermann von, 1849-1927 - 1912
Kolekcijas daļa:
Mans klusais brīdis - Apsesdēls, 1880-1932 - 1921
Kolekcijas daļa:
Jaunie likumi un noteikumi tirgotājiem
Kolekcijas daļa:
Pūļa psiholoģija - Le Bon, Gustave, 1841-1931 - 1998
Kolekcijas daļa:
Spoku stāsti - 1991
Kolekcijas daļa:
Lietājamās mākslas galdniecības darinājumi - Birzenieks, Aleksandrs, 1893-1980 - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas būvmāksla - Krastiņš, Jānis, 1943- - 1992
Kolekcijas daļa:
Laikmetu maiņā. 3.sējums - Cielēns, Fēlikss, 1888-1964 - 1964
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku 1966. gada darba pārskats - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1967
Kolekcijas daļa:
Mūžīgā un dienišķā - 1984
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu un etnogrāfu 1967. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1968
Kolekcijas daļa:
Klausīsimies vēstures soļos - Labsvīrs, Jānis, 1907-2002 - 2002
Kolekcijas daļa:
Kā Baltijas muischneeziba tikuse pee sawām priwileģijam? - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1907
Kolekcijas daļa:
Augstākā matemātika ekonomistiem - 2003
Kolekcijas daļa:
88 latviešu tautas dejas un apdares : [notis] - 1973
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1975
Kolekcijas daļa:
Padomju valsts gādība par mātēm un bērniem - 1951
Kolekcijas daļa:
Kaucmindes mājturības semināra absolventu darbs, no 1925.-1938. - 1938
Kolekcijas daļa:
Kā labot bērnu netikumus - 1931
Kolekcijas daļa:
Līgotņu Jēkaba Kronvalda Attis - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1924
Kolekcijas daļa:
Ģenerālis Eduards Kalniņš - Jurka, Ernests, 1905-1985 - 1965
Kolekcijas daļa:
La Lettonie d'aujourd'hui - Bīlmanis, Alfrēds, 1887-1948 - 1929
Kolekcijas daļa:
Rīga - 800 : gadagrāmata, 1997 - 1998
Kolekcijas daļa:
Via dolorosa. 2.grāmata - 1993
Kolekcijas daļa:
Autopārvadājumi - Lazdiņš, Viesturs - 1982
Kolekcijas daļa:
Uztura mācība - Zariņš, Z., (Zigurds), 1930- - 2002
Kolekcijas daļa:
Politiskos krustceļos - Donass, Felikss, 1882-1971 - 1969
Kolekcijas daļa:
Latviešu lidotāji Otrā pasaules karā - 1993
Kolekcijas daļa:
Adresu grāmata - 1943
Kolekcijas daļa:
Pedagoģiskā psicholoģija - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1923
Kolekcijas daļa:
Vanadziņš - Lācis, Vilis, 1904-1966 - 1974
Kolekcijas daļa:
Russland, Deutschland, Baltikum - Kauls, Jānis, 1882-1955 - 1932
Kolekcijas daļa:
Latvijas ebreju vēsture - Šteimans, Josifs, 1923-2011 - 1995
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēstures hrestomātija - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1920
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēstures atlants - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1998
Kolekcijas daļa:
Dabas aizsardzība - 1982
Kolekcijas daļa:
Racionāla vaska iegūšana
Kolekcijas daļa:
Disciplinārlikums - 1925
Kolekcijas daļa:
Latviešu ēdieni - 1962
Kolekcijas daļa:
Kurzemes ļaudis un vidi - Alunāns, Indriķis, 1835-1904 - 1867
Kolekcijas daļa:
Baltischer Local-Anzeiger 1896 - 1896
Kolekcijas daļa:
Biotehnoloģijas horizonti - Beķers, Mārtiņš, 1928-2014 - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas māksla, 1800-1914. 2.daļa - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1980
Kolekcijas daļa:
Latvijas minerālās izejvielas un to izmantošana - 2002
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības dzīvnieku morfoloģija un fizioloģija - Brūveris, Zigmunds, 1932-2017 - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāji - Krastiņš, Oļģerts, 1931- - 1991
Kolekcijas daļa:
Kad karaliene bij Rīgā - Cielēna, Māra, 1954- - 2001
Kolekcijas daļa:
Ģenerālis Ludvigs Bolšteins - Jurka, Ernests, 1905-1985 - 1962
Kolekcijas daļa:
Jauniešu valoda - Ernstsone, Vineta, 1967- - 2006
Kolekcijas daļa:
Jaunlatgales apriņķis - 1937
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 7.burtnīca - 1892
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1904. gadam - 1903
Kolekcijas daļa:
Latviešu gads, gadskārta un godi - Grīns, Marģers, 1928-2019 - 1987
Kolekcijas daļa:
Senprūšu valoda - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1943
Kolekcijas daļa:
Führer durch die Rigasche Domkirche - Neumann, Wilhelm, 1849-1919 - 1897
Kolekcijas daļa:
Atbrīvotāji kā iekarotāji - 2006
Kolekcijas daļa:
Jaunā tiesu pils - Kundziņš, Pauls, 1888-1983 - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas bezzemnieki cīņā par zemi un Padomju varu 1917. gadā - Draudiņš, Teodors, 1890-1962 - 1957
Kolekcijas daļa:
Laiks. Laikmets. Mode - Freimanis, Igors, 1932- - 1998
Kolekcijas daļa:
Kristaps Morbergs - Krūmiņš, Arturs, 1879-1969 - 1938
Kolekcijas daļa:
Darba medicīna - Eglīte, Maija, 1939- - 2000
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas kinomāksla - 1989
Kolekcijas daļa:
Darbu izlase. 2.sējums - Breidaks, Antons, 1932-2002 - 2007
Kolekcijas daļa:
Jura Neikena Pedagoģiski un sabiedriski raksti - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1924
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana atmiņas par latviešu teātra izcelšanos - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1924
Kolekcijas daļa:
Auszug aus der Baltischen Geschichte für Schulen - Blum, K., (Karl) - 1909
Kolekcijas daļa:
Midziņu ciema Jūlijs Rīgā un Vorkutā - Ciemiņš, Oto Jūlijs - 1993
Kolekcijas daļa:
Tur plīvoja Kurzemes karogi - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 1970
Kolekcijas daļa:
Latviešu dzejas versifikācija 20.gs. sākumā, 1900-1919 - Kursīte-Pakule, Janīna, 1952- - 1988
Kolekcijas daļa:
1905. gads Latvijā: 100 - 2006
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 3.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1978
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku reformas idejiskie pamati XVIII g.s. - 1936
Kolekcijas daļa:
Kā glābt saimniecisko sabrukumu valsti - Pavasaris, Harijs J. - 1928
Kolekcijas daļa:
Princips "nulla poena sine lege" un tā nozīme krimināltiesībās. - Krugļevskis, A., (Aleksandrs), 1886-1964 - 1937
Kolekcijas daļa:
Klasiskā vācu filozofija - Karpovics, Ernsts, 1892-1976 - 1965
Kolekcijas daļa:
Aspazijas raksti : 8.burtnīca - Aspazija, 1865-1943 - 1904
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1985
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR ITK Valsts vēsturiskā muzeja Brīvdabas muzejs - Jaunzems, Jānis, 1903-1978 - 1941
Kolekcijas daļa:
Lielais Oktobris Latvijā - 1987
Kolekcijas daļa:
Dzīves Jautājums - 2000
Kolekcijas daļa:
Mācīsim bērniem domāt - Fisher, Robert, 1943- - 2005
Kolekcijas daļa:
Es sapni par dzimteni pagalvī likšu II - 1994
Kolekcijas daļa:
Epifānijas. 2. grāmata - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1974
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 1989
Kolekcijas daļa:
Kas ir Andrievs Niedra? - Ziluss, Jānis, 1881- - 1924
Kolekcijas daļa:
Die Ostseeprovinzen Est-, Liv-, Kurland - 1916
Kolekcijas daļa:
Sociālā psiholoģija un vēsture - Поршнев, Б. Ф., (Борис Федорович), 1905-1972 - 1982
Kolekcijas daļa:
Lielie burti mūsdienu latviešu valodā - Porīte, Tamāra, 1918-2010 - 1970
Kolekcijas daļa:
DZĪVES JAUTĀJUMI - 2004
Kolekcijas daļa:
Lebenserinnerungen. Band 1 - Eckardt, Julius, 1836-1908 - 1910
Kolekcijas daļa:
Ziemeļnieki. II daļa - 1974
Kolekcijas daļa:
Simbolisms - Kļaviņš, Eduards, 1937- - 1994
Kolekcijas daļa:
Latvieši ārzemēs - 1993
Kolekcijas daļa:
Anarhisms teorijā un praktikā - 1907
Kolekcijas daļa:
Es viņu pazīstu - 1975
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki. 2.sējums - 1936
Kolekcijas daļa:
Mācibas grāmata, savām mācitām Latviešu bērnu-saņēmejām par piemiņu - Dieterich, Heinrich Gottfried Theodor von, 1811-1892 - 1858
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1984. un 1985. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1986
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Liepāju ar pilsētas plānu - 1935
Kolekcijas daļa:
Ieguvums manā dzīvē : arhibīskapa Kārļa Gailīša piemiņai - 1996
Kolekcijas daļa:
Latvijas armija 20 gados - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvijas tiesību vēsture. 1.daļa - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1932
Kolekcijas daļa:
Фольклор русских крестьян Яунлатгальского уезда. Книга 1 - 1936
Kolekcijas daļa:
Zemapziņa - Irbe, Voldemārs, 1893-1944 - 1927
Kolekcijas daļa:
Алфавитний список сочинениям разсмотренным иностранною цензурою въ Февралю 1915 года. [№2] - 1915
Kolekcijas daļa:
Ugāles evaņģēliski luteriskā baznīca - Spārītis, Ojārs, 1955- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji: 1970 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1971
Kolekcijas daļa:
Manta un mīlestība - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1911
Kolekcijas daļa:
Bauskas apriņķis - 1936
Kolekcijas daļa:
Izrakumi Raunas Tanīsa kalnā 1927. gadā - 1928
Kolekcijas daļa:
Sociālie procesi un nacionālās attiecības Padomju Latvijā - 1987
Kolekcijas daļa:
Higiēna. 2.daļa - 2000
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku fizioloģija - Daugerts, Raimonds, 1928-1988 - 1978
Kolekcijas daļa:
Am Ausgang der deutschen Ostpolitik - Winnig, August, 1878-1956 - 1921
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija un dzīve - Adler, Alfred, 1870-1937 - 1992
Kolekcijas daļa:
Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti - 1992
Kolekcijas daļa:
Valstiska cilvēka kanons - 1990
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1781-1782
Kolekcijas daļa:
Vēsturisks pārskats par Ādažu baznīcas 150 g. pastāvēšanu 7. Jūnijā 1925. gadā - 1927
Kolekcijas daļa:
Pētera Ērmaņa Edvards Treumanis un viņa dzeja. - Ērmanis, Pēteris, 1893-1969 - 1924
Kolekcijas daļa:
Tiesību filozofija - Lejiņš, Pēteris, 1879-1960
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku zinātnes aspekti : bibliotēku darbs - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1984
Kolekcijas daļa:
Kungu kapsētas spoks - 2005
Kolekcijas daļa:
Krusttēvs Oskars - Goppers, Kārlis, 1876-1941 - 1923
Kolekcijas daļa:
Vecpiebalga - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1926
Kolekcijas daļa:
Četri sabrukumi - Goppers, Kārlis, 1876-1941 - 1920
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR arheoloģija - 1974
Kolekcijas daļa:
Latviskas jaundejas : Lidijas Āboliņas horeogrāfija - Graudiņa, Lidija, 1908- - 1978
Kolekcijas daļa:
Skautmasters - Baden-Powell, Robert, 1857-1941 - 1923
Kolekcijas daļa:
Stāsti Jūlijai - Zigmonte, Dagnija, 1931-1997 - 1995
Kolekcijas daļa:
Par valodām man nāk prātā-- - Lomb, Kató - 1990
Kolekcijas daļa:
Valsts saimnieciskā politika un darba spēka trūkums mūsu lauksaimniecībā - Teikmanis, Andrejs, 1877-1956 - 1931
Kolekcijas daļa:
Latvijas māksla, 1800-1914. 1.daļa - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1979
Kolekcijas daļa:
Kahdam man jabuht - 1927
Kolekcijas daļa:
Kurzemes katlā - 1969
Kolekcijas daļa:
Drāmas teātris - 1979
Kolekcijas daļa:
Православный храм преподобного Сергия Радонежского Чудотворца г. Валмиера - 2004
Kolekcijas daļa:
Šūmaņa skaņdarbi
Kolekcijas daļa:
Nazi/Soviet disinformation about the Holocaust in Nazi-occupied Latvia - Ezergailis, Andrievs, 1930- - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilsoņu martiroloģijs Vjatlagā, 1938-1956 - 2006
Kolekcijas daļa:
Kriminālprocesa īpatnības Vidzemē un Kurzemē XV-XVIII gadusimteņos - Lēvenbergs, Zallis, 1903-1942 - 1936
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika: Raksti par mūziku XVIII - 1987
Kolekcijas daļa:
Atziņas. 3.daļa - 1924
Kolekcijas daļa:
Īstenība un šķitums. - 1993
Kolekcijas daļa:
Fricis Bārda - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1938
Kolekcijas daļa:
Lauku saimniecību izbūve - Raisters, Augusts, 1888-1967 - 1923
Kolekcijas daļa:
Atomenerģētika un cilvēka dzīves apstākļi (socioloģiskais aspekts) - Meņšikovs, Vladimirs, 1946- - 1999
Kolekcijas daļa:
Minkāns - Gūtmane, Margita, 1943- - 1985
Kolekcijas daļa:
Zemesgrāmatu likums - 1938
Kolekcijas daļa:
Jaunais kara klausības likums
Kolekcijas daļa:
Latvijas likteņi nesenā pagātnē un šodien - Šveics, Vilnis Viktors, 1925-2005 - 1989
Kolekcijas daļa:
Skolotāja meita skaistā Lūcija un jaunais mācītājs Francis - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912
Kolekcijas daļa:
Psiholoģijas vārdnīca - 1999
Kolekcijas daļa:
Poruka dvēseles noskaņas krēslainās dienās - Buduls, Hermanis, 1882-1954 - 1925
Kolekcijas daļa:
Tiesību filozofija - Lejiņš, Pēteris, 1879-1960 - 1940
Kolekcijas daļa:
Latviešu lidotāji Otrajā pasaules karā - 1995
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas tautas saimniecība - 1968
Kolekcijas daļa:
Jāņi - vasaras saulgrieži - Senkēviča, Biruta, 1901-1993 - 1969
Kolekcijas daļa:
Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. g.) - 1977
Kolekcijas daļa:
Energoefektivitāte - Blumberga, Dagnija, 1945- - 1996
Kolekcijas daļa:
Raksti par Latvijas baznīcas vēsturi - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1978
Kolekcijas daļa:
Latviešu lirikas vēsture - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1976
Kolekcijas daļa:
Alkohola jautājums - Bunge, Gustav von, 1844-1920 - 1937
Kolekcijas daļa:
Sievas tiesība prasīt, laulībai pastāvot, no vīra uzturu - Veinbergs, Ādolfs, 1908-1985 - 1937
Kolekcijas daļa:
Rotātās telpu tekstilijas Latvijā, 19. gs. beigas-20. gs. - Jansone, Aija, 1958- - 2004
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Zelta zirgs - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1910
Kolekcijas daļa:
Jāņa Jaunsudrabiņa ziema - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1925
Kolekcijas daļa:
1905. gada revolūcija Alūksnes un Smiltenes novadā - Caune, Voldemārs, 1890-1944 - 1930
Kolekcijas daļa:
Hidraulika - Рабинович, Е. З., (Ефим Зиновьевич) - 1959
Kolekcijas daļa:
Kas kaitēja man dzīvot - 1941
Kolekcijas daļa:
Māmiņa mīļā - 1938
Kolekcijas daļa:
Kas ir filosofija? - Жаков, Каллистрат Фалалеевич, 1866-1926 - 1914
Kolekcijas daļa:
Latvieši - brīvības meklētāji - 1973
Kolekcijas daļa:
Rūjienas novads - Ziema, Gunārs, 1927- - 1999
Kolekcijas daļa:
Kas kurš ir. 2.daļa - 1999
Kolekcijas daļa:
Studien aus dem Gebiete der lettischen Archäologie, Ethnographie und Mythologie - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1896
Kolekcijas daļa:
Rīgas osta deviņos gadsimtos - Pope, Arvis, 1933-2007 - 2000
Kolekcijas daļa:
With dance shoes in Siberian snows - Kalniete, Sandra, 1952- - 2006
Kolekcijas daļa:
Putni Latvijā - Baumanis, Jānis, 1940-2006 - 2003
Kolekcijas daļa:
Zilie zaļie cilvēciņi, kavalieris, sautēti kāposti, viens citplanētietis - 2007
Kolekcijas daļa:
Cīņa ar ērkšķogu mēri ("ogu nāvi" jeb Sphaerotheca mors uvae) - 1913
Kolekcijas daļa:
Divejādi dzīves veidi - Raudive, Konstantīns, 1909-1974 - 1952
Kolekcijas daļa:
Teiksmas jeb pasakas - Hauff, Wilhelm, 1802-1827 - 1868
Kolekcijas daļa:
Vai zini zemi, citronas kur zied? - Vizbulis, Roberts, 1881-1960 - 1932
Kolekcijas daļa:
Kas tie tādi, kas dziedāja - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1982
Kolekcijas daļa:
Komunistu un nacistu jūgā - 2001
Kolekcijas daļa:
Domas par mūsu tautas garīgo un laicīgo labklājību - Kūlmanis, Jānis, 1875-1942 - 1928
Kolekcijas daļa:
Astroloģija - 1927
Kolekcijas daļa:
Marija Valdemāre - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1937
Kolekcijas daļa:
Tā mums iet - 1956
Kolekcijas daļa:
Studentu zinātniskā darba pamati - 1989
Kolekcijas daļa:
Virzas raksti. III - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1960
Kolekcijas daļa:
Kamdēļ cilvēkam rodas ļaunums no cilvēka? - Irbe, Voldemārs, 1893-1944 - 1925
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieku ērkšķainā gaita - Bangerskis, Rūdolfs, 1878-1958 - 1922
Kolekcijas daļa:
Ko latvieši svešumā var darīt savas tautas politiskās nākotnes labā? - 1971
Kolekcijas daļa:
Livona - 1812
Kolekcijas daļa:
Dvēseļu cietoksnis - Eglītis, Andrejs, 1912-2006 - 1953
Kolekcijas daļa:
Vecā Jelgava - Ķaune, Nikolajs, 1903-1939 - 1939
Kolekcijas daļa:
Tīreļa purvos - Tupiņš, Arturs, 1889-1952 - 1924
Kolekcijas daļa:
Latvju sonets 100 gados - 1956
Kolekcijas daļa:
Kultūrpolitika Latvijā - 1998
Kolekcijas daļa:
Spēka mašīnas : Ūdens turbinas, to sastāvdaļas, darbības apraksts un aprēķināšana - 7.daļa. - 1943
Kolekcijas daļa:
Divi augstas dziesmas - 1858
Kolekcijas daļa:
Berta Rūmniece 50 gadu darba svētkos 18./IV. 32. Nacionālā teātrī
Kolekcijas daļa:
Zur Quotenfrage in Livland - Broecker, H. von, (Heinrich), 1866-1916 - 1898
Kolekcijas daļa:
Über Rigas erste Deputation nach Stockholm unter schwedischer Herrschaft - Bienemann, F., (Friedrich), 1860-1915 - 1894
Kolekcijas daļa:
Kas pieklājas? - Ulbrihs, Mārtiņš - 1912
Kolekcijas daļa:
Valsts Zemes bankas piecpadsmit gadi - 1937
Kolekcijas daļa:
Pētījumi par Rīgas arhibīskapijas pilīm - 1999
Kolekcijas daļa:
Augsnes zinātne un Latvijas PSR augsnes - 1970
Kolekcijas daļa:
Vides veselība - 2008
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu .. 1971. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1972
Kolekcijas daļa:
"Es" atklāšana - Кон, Игорь Семенович, 1928-2011 - 1982
Kolekcijas daļa:
Jaunus ceļus meklējot - 1935
Kolekcijas daļa:
The Latvian Legion in documents - Troemel Baltais, Mirdza Kate, 1949- - 1999
Kolekcijas daļa:
Saprāts nav ilūzija - Buceniece, Ella, 1949- - 1999
Kolekcijas daļa:
Garfield's Directory of Trade & Industry of Latvia - 1926
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkas krājuma komplektēšanas procesa informacionālais nodrošinājums - Upeniece, Mārīte, 1970- - 2004
Kolekcijas daļa:
Die Jubelfeier der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands am 6. December 1884 - 1885
Kolekcijas daļa:
Pēdējā mohikāņa stāsts - Ozols, Rolands, 1917- - 1989
Kolekcijas daļa:
Koksnes zinātne - 1950
Kolekcijas daļa:
Die Verfassung der Stadt Riga im ersten Jahrhundert der Stadt - Bulmerincq, August von, 1859-1933 - 1898
Kolekcijas daļa:
LatvijasJūrniecības Gadagrāmata '94 - 1995
Kolekcijas daļa:
Lomonosovs un Latvija - Stradiņš, Jānis, 1933-2019 - 1987
Kolekcijas daļa:
Latvijas transporta vēsture - Malahovska, Lidija - 1998
Kolekcijas daļa:
Eiropas apvienošanās-- integrācija un suverenitāte - Deksnis, Eduards Bruno, 1947- - 1998
Kolekcijas daļa:
P. Vergilii Nasonis Bucolica - 1921
Kolekcijas daļa:
Apžēlošanas akta juridiskā nozīme un sekas (L.R.S. 45.p.) - 1940
Kolekcijas daļa:
Nosapņotas murrādziesmiņas - Ļūdēns, Vitauts, 1937-2010 - 2006
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mūzikas materiāli. 1.grāmata - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - 1894
Kolekcijas daļa:
Latvijas nacionālo partizānu karš. - 2003
Kolekcijas daļa:
Mikrobioloģija - 1987
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās publiskās tiesības - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1932
Kolekcijas daļa:
Ventspils muzeja raksti. 3.sējums - 2003
Kolekcijas daļa:
Personības un sociālās vides rezonanse - Budovskis, M., (Māris), 1939- - 1986
Kolekcijas daļa:
Latviešu vecā strēlnieka atmiņas, pārdomas, atziņas. 1.sējums - 1985
Kolekcijas daļa:
Raksti. 4.sējums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1995
Kolekcijas daļa:
Kooperācijas kustības problēmas - 1931
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodniecība 1922-1938 - 1939
Kolekcijas daļa:
Saplēstā krūze - Dziļums, Alfreds, 1907-1976 - 1942
Kolekcijas daļa:
Kartupeļu sīrups un tā pagatavošana - Plaudis, Jānis, 1878- - 1923
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju ģimenes un to bērni - Krastiņš, Oļģerts, 1931- - 1992
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 5.sējums - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 1991
Kolekcijas daļa:
No zobena saule lēca - 1994
Kolekcijas daļa:
Nost ar stārķiem! - Busch, Volker - 1908
Kolekcijas daļa:
Zvaigzne egles zarā - Zeltiņš, Teodors, 1914-1991 - 1968
Kolekcijas daļa:
Speegi Rigas frontê 1915.-1917. - Tīrulis, Andrejs - 1935
Kolekcijas daļa:
Medaļas otrā puse
Kolekcijas daļa:
Renesanses filosofiski maģiskais reālisms - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 2008
Kolekcijas daļa:
Seno latviešu debesu dievu ģimene - Biezais, Haralds, 1909-1995 - 1998
Kolekcijas daļa:
Основные направления в историографии народов Восточной Прибалтики (ХIX-XX вв.) - Zutis, Jānis, 1893-1962 - 1955
Kolekcijas daļa:
Audzināšanas un mācīšanas kļūdas - 1926
Kolekcijas daļa:
Mēness meitiņa - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925
Kolekcijas daļa:
Darbības pārskats tirdzniecības nozarē - 1938
Kolekcijas daļa:
Pirmie valsts vīri
Kolekcijas daļa:
Pamatlicēji - Gudriķe, Biruta, 1928-2006 - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas rietumu daļas jaunatklātie pilskalni - Urtāns, Juris Tālivaldis, 1952- - 1998
Kolekcijas daļa:
Ķentes pilskalns un apmetne - Stubavs, Ādolfs, 1913-1986 - 1976
Kolekcijas daļa:
Tehniskā zīmēšana mašīnbūvētājiem - Hotte, Otto, 1892- - 1923
Kolekcijas daļa:
Holokausta izpētes jautājumi Latvijā - 2003
Kolekcijas daļa:
Jūgendstils - Kļaviņš, Eduards, 1937- - 1994
Kolekcijas daļa:
Zari - 1986
Kolekcijas daļa:
Smiltenes zaļie partizani - Krīpens, Arvīds, 1893-1968 - 1942
Kolekcijas daļa:
Aizrestotie ešeloni - Pauga, Valters, 1927- - 2008
Kolekcijas daļa:
Fizikas kurss. 1. sējums - 1948
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts masu bibliotēku darba rādītāji. 1986 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1987
Kolekcijas daļa:
Sodi un pamudinājumi - 1953
Kolekcijas daļa:
Libau am 13. Oktober 1808 - Schlippenbach, Ulrich von, 1774-1826 - 1808
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 1993 - 1994
Kolekcijas daļa:
Piena pārstrāde mājās - 1993
Kolekcijas daļa:
Mācīšanās motivācijas veidošana skolēniem: palīglīdzeklis skolotājiem - 1986
Kolekcijas daļa:
Tautas mūzikas instrumenti Latvijas PSR teritorijā - Muktupāvels, Valdis, 1958- - 1987
Kolekcijas daļa:
Справочная книжка Лифляндской губернии на 1889 год - 1889
Kolekcijas daļa:
Zeme starp Rundāli un Tērveti - 2006
Kolekcijas daļa:
Zemkopības mašīnu fabrika, čuguna un misiņa lietuves biedrība "Imanta" - 1924
Kolekcijas daļa:
Laulības līgumi pēc Latvijas civillikuma - Frīdenbergs, Lilija - 1940
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas praktiskā gramatika - Ceplīte, Brigita - 1997
Kolekcijas daļa:
Kas ir "Latvijas līga ziemeļu cilvēku tiesībām"? - 1932
Kolekcijas daļa:
Zaudētas tiesības - Aspazija, 1865-1943 - 1895
Kolekcijas daļa:
Literatūrteorija vidusskolai - Grāpis, Andrejs, 1960-2020 - 2001
Kolekcijas daļa:
Pārvērtības - Sudrabkalns, Jānis, 1894-1975 - 1923
Kolekcijas daļa:
Lafontēna fabulas - La Fontaine, Jean de, 1621-1695 - 1985
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Stadt Goldingen in Kurland - Hennig, Ernst, 1771-1815 - 1809
Kolekcijas daļa:
Latvijas aviācijas vēsture, 1919-1940 - 2003
Kolekcijas daļa:
Etnogrāfija - 1939
Kolekcijas daļa:
Vēstures zinātnes attīstība Padomju Latvijā - Bīrons, Anatolijs, 1929-2006 - 1966
Kolekcijas daļa:
Pedagoģijas vēsture - Žukovs, Leonards, 1922-2019 - 1999
Kolekcijas daļa:
Ārvalstu arhīvu dokumenti par okupācijas režīmu politiku Latvijā, 1940-1968 - 2008
Kolekcijas daļa:
Baltisches Album - 1895
Kolekcijas daļa:
Noteikumi par iekšzemes pasēm - 1927
Kolekcijas daļa:
Laikmetu maiņā. 2.sējums - Cielēns, Fēlikss, 1888-1964 - 1963
Kolekcijas daļa:
Latvia in the making, 1918-1928 - Bīlmanis, Alfrēds, 1887-1948 - 1945
Kolekcijas daļa:
Latgales koka baznīcas - Krūmiņš, Arturs, 1879-1969 - 2003
Kolekcijas daļa:
Kā Aida, Gaida un Frīdis brauca pie vecmāmiņas ciemā - Ziemeļnieks, Jānis, 1897-1930
Kolekcijas daļa:
Garīgās attīstības pamati - 1935
Kolekcijas daļa:
Spēkildze - 2005
Kolekcijas daļa:
Rigasches Adressbuch 1914 - 1914
Kolekcijas daļa:
Biznesa vides attīstība Latvijā - 2004
Kolekcijas daļa:
Minerāli un ieži. 1.daļa - Segliņš, Valdis, 1958- - 2007
Kolekcijas daļa:
Ētikas vārdnīca - 1987
Kolekcijas daļa:
Āraišu baznīca un draudze savā 700 gadu gaitā - Baerent, Paul, 1866-1935 - 1927
Kolekcijas daļa:
Rakstu krajums
Kolekcijas daļa:
Rudolfs Blaumanis dzīvē un darbā - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1930
Kolekcijas daļa:
Cilvēks un vārds - Аверинцев, Сергей Сергеевич, 1937-2004 - 1998
Kolekcijas daļa:
Mežsaimniecības tabulas - 1964
Kolekcijas daļa:
Virtuves mākas racionalizacija - Švīkule, Dora, 1884-1974 - 1943
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā tiesību teorija - Хвостов, В. М., (Вениамин Михайлович), 1868-1920 - 1924
Kolekcijas daļa:
Ekonomika. Makroekonomika. - 1994
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1805
Kolekcijas daļa:
Guļbūves namiņš ar niedru jumtu - 1991
Kolekcijas daļa:
Darba plāna sastādīšanas metodika - Демьянов, Василий Васильевич, 1906- - 1948
Kolekcijas daļa:
Mazā māsiņa - 1931
Kolekcijas daļa:
Džons F. Kenedijs un latvieši - Akmentiņš, Osvalds, 1914-2004 - 1964
Kolekcijas daļa:
Латвия в судьбе и творчестве русских писателей - 1994
Kolekcijas daļa:
Malerische Ansichten aus Livland, Estland, Kurland - 1901
Kolekcijas daļa:
Sociālā likumdošana - 1931
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilskalni. Latgale - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1928
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs. 1967 - 1966
Kolekcijas daļa:
Zemgales neatkarības vēsture - Ērglis, Rihards, 1881-1950 - 1936
Kolekcijas daļa:
Rūpnieciskās zvejas tehnika. I daļa, II nodaļa - Eglītis, Jānis, 1969- - 1957
Kolekcijas daļa:
Versuche in der livländischen Geschichtskunde und Rechtsgelehrsamkeit. Band 1.5 - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1783
Kolekcijas daļa:
Latvijas arhitektūras meistari - 1995
Kolekcijas daļa:
Latvija pirmā pasaules kara laikā - Bērziņš, Valdis, 1935- - 1987
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki cīņā par Padomju Latviju 1919. gadā - Bērziņš, Valdis, 1935- - 1969
Kolekcijas daļa:
Filosofija - Šuvajevs, Igors, 1963- - 2000
Kolekcijas daļa:
Trīs bērnu ludziņas - Grīns, Jānis, 1890-1966 - 1934
Kolekcijas daļa:
Lettonia - 1939
Kolekcijas daļa:
Latvijas likteņgadi. 3.daļa - 1988
Kolekcijas daļa:
Latvijas civiltiesību apskats - 1996
Kolekcijas daļa:
16 Bilitis dziesmas - Louÿs, Pierre, 1870-1925 - 1928
Kolekcijas daļa:
Gaujas senieleja - Āboltiņš, Ojārs, 1936- - 1979
Kolekcijas daļa:
Raksturs latviešu prozā : iecere un izveide - 1978
Kolekcijas daļa:
Komunisma iebrukums latviešu literatūrā - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1932
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Vidzemes Šveici - 1925
Kolekcijas daļa:
Tēvu zemei grūti laiki - Krūklītis, Kārlis, 1913-1991 - 1989
Kolekcijas daļa:
Daugavpils apriņķis - 1937
Kolekcijas daļa:
Uzņēmību! - 1999
Kolekcijas daļa:
Beiträge zur Lebensgeschichte Johann Reinhold Patkuls - Buchholtz, Anton, 1848-1901 - 1893
Kolekcijas daļa:
[Список латышских книг и периодических изданий, допущенных Особым комитетом при Попечительском совете Рижского учебного округа для народных читален и библиотек]. 1.sējums - 1899
Kolekcijas daļa:
Ievadījums filosofijā - 1928
Kolekcijas daļa:
Andreja Kurcija Dvēseles kabarejs - Kurcijs, Andrejs, 1884-1959 - 1921
Kolekcijas daļa:
Eksistenciālisms - Zeile, Pēteris, 1928-2020 - 1969
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1957
Kolekcijas daļa:
Karaļa viesi - Vētra, Mariss, 1901-1965 - 1954
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes Privāttiesību Likumu grāmata - 1885
Kolekcijas daļa:
Bērnu brīvā manta - 1938
Kolekcijas daļa:
Balsis iz vienas novārtā atstātas Rīgas pilsētas daļas - 1905
Kolekcijas daļa:
Mūsu jaunatnes audzināšana - 1926
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 1992 - 1993
Kolekcijas daļa:
Das Land der Deutschherren und der Hansa im Osten
Kolekcijas daļa:
Prasme sazināties un uzstāties - Denny, Richard - 2002
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 29 - 1985
Kolekcijas daļa:
Porcelāns - 1956
Kolekcijas daļa:
Latviešu literātūras vēsture. II - 1935
Kolekcijas daļa:
Dzīve. Skolotājs, valodnieks, vadonis - 1937
Kolekcijas daļa:
Ģimenes psiholoģija - 2006
Kolekcijas daļa:
Kā zaķi pīrāgus sargāja - Sauleskalns, Voldemārs, 1905-1973 - 1958
Kolekcijas daļa:
Jelgava aicina! - 1936
Kolekcijas daļa:
Modernais banku kontrolings - Schierenbeck, Henner - 1998
Kolekcijas daļa:
K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīca. IV.sējums - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1929
Kolekcijas daļa:
Aizvestie. 1942.gada 14.jūnijs - 2007
Kolekcijas daļa:
Mājas amatnieka rokasgrāmata - Барановский, А. М., (Александр Мирославович) - 1992
Kolekcijas daļa:
Metāla konstrukcijas - Kadišs, Francis - 1991
Kolekcijas daļa:
Ģenētika ar selekcijas pamatiem - Misiņa, Mārīte, 1940- - 1991
Kolekcijas daļa:
Ārlaulības bērna un viņa mātes tiesiskais stāvoklis - Būmanis, Aleksandrs, 1881-1937 - 1927
Kolekcijas daļa:
Prof. Dr. J. Lautenbaha Latviešu literatūras vēsture II - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1928
Kolekcijas daļa:
Ford-Vairogs Junior de Luxe - 1938
Kolekcijas daļa:
10 maršruti slēpotājiem Latvijā - 1934
Kolekcijas daļa:
Kā atradināties no smēķēšanas? - Döbbelin, O., (Otto) - 1908
Kolekcijas daļa:
Jumtu konstrukcijas un segumi - Šterns, Hugo Bruno, 1909-2002 - 1992
Kolekcijas daļa:
Vēstule no dzimtenes - Kārkliņš, Valdemārs, 1906-1964 - 1957
Kolekcijas daļa:
Memoiren der Baronin Ernestine Schoultz-Ascheraden geb. Baronesse Campenhausen - Schoultz-Ascheraden, Ernestine, Baronin, 1810-1902 - 1908
Kolekcijas daļa:
Vietējo civillikumu kopojums - 1928
Kolekcijas daļa:
Nezāles un to apkarošana - Rubenis, J. - 1954
Kolekcijas daļa:
Līgo dziesmas
Kolekcijas daļa:
Алфавитний список сочинениям разсмотренным иностранною [№3] - 1915
Kolekcijas daļa:
Etnografisku rakstu krājums. II - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1923
Kolekcijas daļa:
Billes skaistā jaunība - Belševica, Vizma, 1931-2005 - 1999
Kolekcijas daļa:
The occupation regimes and their crimes in the Baltic, 1940-1991 - 2006
Kolekcijas daļa:
Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930. gadā. 1.daļa - 1930
Kolekcijas daļa:
Mežaparks, pilsēta priežu silā - Viese, Saulcerīte, 1932-2004 - 2001
Kolekcijas daļa:
Latvijas kara skola - 1979
Kolekcijas daļa:
Vispārējā socioloģija. 1.daļa - Mūrnieks, Elmārs, 1935-2020 - 1993
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti Cēsu novadu! - 2001
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1971
Kolekcijas daļa:
Skanošie ūdeņi - Breikšs, Leonīds, 1908-1942 - 1931
Kolekcijas daļa:
Senā Sēlpils - 1980
Kolekcijas daļa:
Ķīmija - 1994
Kolekcijas daļa:
Alt-Livland : Mittelalterliche Baudenkmaeler Liv-, Est-, Kurlands und Oesels 5-8. - 1896
Kolekcijas daļa:
Bez tiesībām un brīvības - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1965
Kolekcijas daļa:
Aptieku emblemas - Hohbergs, H. - 1938
Kolekcijas daļa:
Dāvināšanas līguma atcelšana - Dekerts, Konrads, 1891-1942 - 1934
Kolekcijas daļa:
Agrāk izlīdzējās tā-- - 1992
Kolekcijas daļa:
Briedis - 1963
Kolekcijas daļa:
Latvijas kultūra, 1920-1940 - 1990
Kolekcijas daļa:
Katoļu baznīcas loma Latgales kultūras attīstībā (līdz 1944. gadam) - Broks, Jānis, 1919-2007
Kolekcijas daļa:
Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā - Kaminska, Rūta, 1950- - 2006
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1919
Kolekcijas daļa:
Jaunais juridiskais padomnieks - 1938
Kolekcijas daļa:
Rīgas pārvalde astoņos gadsimtos = - 2000
Kolekcijas daļa:
Poem pa kulšen - Alant, Vils, 1906-2004 - 1939
Kolekcijas daļa:
Stratēģiskā vadīšana - Caune, Jānis, 1973- - 2000
Kolekcijas daļa:
Vecā un Jaunā Latgale un viņas īpatnības - 1923
Kolekcijas daļa:
Badošanās praktika - 1931
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas statistiskā gada grāmata 1925-1926 = Statistisches Jahrbuch der Stadt Riga - 1927
Kolekcijas daļa:
Vidus laiku vēsture - 1920
Kolekcijas daļa:
Raksti. Mazās piezīmes - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1953
Kolekcijas daļa:
Ģeoloģija - 1979
Kolekcijas daļa:
Ievērojumi pie prāvošanās jaunajās tiesās - 1891
Kolekcijas daļa:
Latvijas sieviete valsts 75 gados - 1994
Kolekcijas daļa:
No ūdeņraža līdz--? - 1968
Kolekcijas daļa:
Livland und Elsass - Dehio, Georg, 1850-1932 - 1918
Kolekcijas daļa:
Krimuldas baznīca un draudze 1205-1930 - Ērmanis, Jānis, 1862-1932 - 1930
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts pasludināšana 18. novembrī 1918. g. - 1918
Kolekcijas daļa:
Pušas baznīca un draudze - Astiče, Emīlija, 1943- - 2003
Kolekcijas daļa:
Garšīgi un veseligi ēdieni - 1966
Kolekcijas daļa:
Sergejs Eizenšteins - Dreibande, Elvīra, 1932- - 1970
Kolekcijas daļa:
Zēmeles brīvzemnieki jaunburtnieciešos - Enzeliņš, Hermanis, 1867-1953
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā psiholoģija - Dāle, Pauls, 1889-1968 - 1932
Kolekcijas daļa:
Rīgas ūdensvads anno 1620 - 2000
Kolekcijas daļa:
Karogi - Paegle, Leons, 1890-1926 - 1922
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1971
Kolekcijas daļa:
Pārdomu grāmata - Veselis, Jānis, 1896-1962 - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilsētas - 1999
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis laika biedru atmiņās - 1962
Kolekcijas daļa:
Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā - 1999
Kolekcijas daļa:
Fundamentālās biblotekas raksti I - 1960
Kolekcijas daļa:
Ernests Dīnsberģis - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1928
Kolekcijas daļa:
Mescheem kaitigakee mudjchi (insekti) - 1894
Kolekcijas daļa:
Matemātiskā programmēšana - Krastiņš, A., (Alberts), 1907-1985 - 1976
Kolekcijas daļa:
Meistars un Margarita - 1979
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas kultūra. I - 1942
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ministru kabineta sēžu protokoli - 2008
Kolekcijas daļa:
Latwijas walzts - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1917
Kolekcijas daļa:
Latvijas 30 gadi = - Eglītis, Andrejs, 1912-2006 - 1948
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1981
Kolekcijas daļa:
Latvijas mākslas vēsture - 2003
Kolekcijas daļa:
Nolaišanās Malstrēmā - Poe, Edgar Allan, 1809-1849 - 1937
Kolekcijas daļa:
Latvijas likumprojekta noteikumu par akciju biedrību dibināšanu salīdzinājums ar pastāvošiem likumiem un noteikumiem - 1935
Kolekcijas daļa:
Ētika XX gadsimtā : Teorētiskā ētika - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 1997
Kolekcijas daļa:
Eizenšteins - Шкловский, Виктор Борисович, 1893-1984 - 1977
Kolekcijas daļa:
Iz Baltijas provinču tiesībām - Ducmanis, Kārlis, 1881-1943 - 1913
Kolekcijas daļa:
Kam drosme ir - Labsvīrs, Jānis, 1907-2002 - 1990
Kolekcijas daļa:
Latvijas zinātnieki tautsaimniecībai - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvijas Pareizticīgā Baznīca - 2007
Kolekcijas daļa:
Uzņēmējdarbība tirdzniecībā - Achenbach, Jürgen - 1999
Kolekcijas daļa:
Bērns paliek bērns, svešs vai savējs - 1939
Kolekcijas daļa:
Gumijas rūpniecības akc. s-ba "Kvadrats" - 1938
Kolekcijas daļa:
Tava labākā grāmata par Latviju - 1999
Kolekcijas daļa:
Cerības un vilšanās - 1963
Kolekcijas daļa:
Kārlis un Marija un Mīlestības viļņos - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1901
Kolekcijas daļa:
Banku likumdošana Latvijā - 1997
Kolekcijas daļa:
Annas pasakas - Zandere, Inese, 1958- - 1994
Kolekcijas daļa:
Die livländische Reimchronik - 1910
Kolekcijas daļa:
Paidagoģikas pamati. I daļa - Гессен, С. И., (Сергей Иосифович), 1870-1950 - 1929
Kolekcijas daļa:
Kara lauka hijenes - Rudzītis, Eduards, 1882-
Kolekcijas daļa:
Laipot vai tiešu ceļu iet? - Stučka, Pēteris, 1865-1932 - 1921
Kolekcijas daļa:
Pasakas par pasakām - Baltvilks, Jānis, 1944-2003 - 1996
Kolekcijas daļa:
Atslēga - 1907
Kolekcijas daļa:
Inflantuziemies łaijkagromota aba kalenders uz 1864 goda
Kolekcijas daļa:
Ozola grāmata - Rūmnieks, Valdis, 1951- - 1998
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības vēsture. 1. sējums - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1927
Kolekcijas daļa:
Latvija: neatkarības mijkrēslis. Okupācija - 1992
Kolekcijas daļa:
Augstāko augu sistemātika - 1973
Kolekcijas daļa:
Daudzbērnu ģimeņu nozīme tautas un valsts dzīvē - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā - 2000
Kolekcijas daļa:
Kriksis - Širmanis, Jānis, 1904-1992 - 1947
Kolekcijas daļa:
Pār Trentu kāpj migla - Janovskis, Gunars, 1916-2000 - 1966
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1913 - 1912
Kolekcijas daļa:
Niedra pret Veinberģi - 1909
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 20. laidiens - 1984
Kolekcijas daļa:
Zēnu praktiskie darbi un to metodika - 1936
Kolekcijas daļa:
Prūšu un baronu sazvērestība pret Latvijas valsti 16. aprīlī 1919. gadā - Kroders, Arturs, 1892-1973 - 1919
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas rokasgrāmata - Rubīna, Aina - 2005
Kolekcijas daļa:
Mēness - Zemes mūžīgais pavadonis - 1960
Kolekcijas daļa:
Saki tā, kā tas ir - Biezais, Haralds, 1909-1995 - 1986
Kolekcijas daļa:
Filosofija - Kūle, Maija, 1951- - 1996
Kolekcijas daļa:
Jaunekļu padomnieks - 1914
Kolekcijas daļa:
Kas jādara un kā : saimnieciskās rosības atdzīvināšanai un valsts budžeta sabalansēšanai. 3.daļa - Ulmanis, Kārlis, 1877-1942 - 1933
Kolekcijas daļa:
Meteoroloģija - 1968
Kolekcijas daļa:
Mantošanas tiesības - Bundurs, Žanis - 1932
Kolekcijas daļa:
Brīnumdzejoļi - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2006
Kolekcijas daļa:
Vecākās zemnieku tiesības - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1927
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1906 - 1905
Kolekcijas daļa:
Ideju vēsture Latvijā. 1.daļa - 2005
Kolekcijas daļa:
Dubultā grāmatvedība - Zandarts, Jānis - 1936
Kolekcijas daļa:
Puķu lodziņš - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1965
Kolekcijas daļa:
Deutsche Siedlung im Baltenland - 1920
Kolekcijas daļa:
Sprīdītis - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1903
Kolekcijas daļa:
Kazkopības ABC - 1996
Kolekcijas daļa:
Cilvēka bērns - 1956
Kolekcijas daļa:
Vaterländisches und Gemeinnütziges. 2 Heft - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1871
Kolekcijas daļa:
Mākslas vēsture. I - 1934
Kolekcijas daļa:
Алфавитный указатель книгам и брошюрам, арест на которые утвержден судебными установлениями - 1910
Kolekcijas daļa:
Spēju Attīstītājs - 1927
Kolekcijas daļa:
Ķīmiskās ražošanas attīstība Latvijā (8500 g. pr. Kr.-1918) - 2008
Kolekcijas daļa:
Valodas prakses jautājumi - 1935
Kolekcijas daļa:
Doblen - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1873
Kolekcijas daļa:
Dzīves jautājumi: sociālā darba un sociālās pedagoģijas teorija un prakse : zinātniski metodisks rakstu krājums 12. sāj. - 2007
Kolekcijas daļa:
Patiess vārds latviešiem Anglijā - 1951
Kolekcijas daļa:
Jānītis debesīs - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1936
Kolekcijas daļa:
Kas jāzin šolaiku sievietei - 1932
Kolekcijas daļa:
Baldone - Blausa, I., (Inita) - 1961
Kolekcijas daļa:
Rudolfs Blaumanis, 1863-1908-1923 - 1923
Kolekcijas daļa:
Trimdas arhīvi atgriežas. 1.daļa - 1996
Kolekcijas daļa:
Birznieka-Upīša Nīnas pasaciņas I - Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960 - 1922
Kolekcijas daļa:
Latvijas lauksaimniecības vēsture - Strods, Heinrihs, 1925-2012 - 1992
Kolekcijas daļa:
Kūdra un kūdras izmantošana - Grindulis, Augusts, 1888- - 1933
Kolekcijas daļa:
Nacionālā identitāte - Smith, Anthony David, 1939-2016 - 1997
Kolekcijas daļa:
Augļu sulas - Žubeckis, Edgars, 1902-1989 - 1939
Kolekcijas daļa:
Izcilie matemātiķi - Briedis, Voldemārs, 1900-1945 - 1990
Kolekcijas daļa:
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika - Krastiņš, Oļģerts, 1931- - 1985
Kolekcijas daļa:
No kam cilvēki pārtiek? - Dickstein, Szymon, 1859-1884
Kolekcijas daļa:
Didaktiskā doma Latvijā 1920.-30. gados - Beļickis, Inārs, 1931-2011 - 1990
Kolekcijas daļa:
Nelikumīgs karš un valstu suverēnitāte - Ducmanis, Kārlis, 1881-1943 - 1931
Kolekcijas daļa:
Ivods vesturē - Paegle, Leons, 1890-1926 - 1921
Kolekcijas daļa:
Maija un Paija : pasaka 7 tēlojumos : [jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem] - Brigadere, Anna, 1861-1933 - [192-]
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 3. laidiens - 1967
Kolekcijas daļa:
Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā Pasaules kara - 2006
Kolekcijas daļa:
Melnais datums - Beika, Dāvids, 1885-1946 - 1937
Kolekcijas daļa:
Kokapstrādes tehnoloģija - Grīnberga, Maija - 2002
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1980
Kolekcijas daļa:
Ciblas novads. 2.grāmata - 2004
Kolekcijas daļa:
Occupation of Latvia - 2004
Kolekcijas daļa:
Ābece ar galvas gabaliem priekš pagastu skolas un mājas bērniem - Degoškis, A., (Andrejs), dz. 1835 - 1874
Kolekcijas daļa:
Soļi senākās latviešu grāmatniecības un kultūras takās - Apīnis, Aleksejs, 1926-2004 - 2000
Kolekcijas daļa:
Dialogi - Seneca, Lucius Annaeus, ap 4 p.m.ē.-65 m.ē - 2001
Kolekcijas daļa:
Latviešu zemnieku māju arhitektūra - Bērziņš, Osvalds, 1898-1969 - 1958
Kolekcijas daļa:
Dzīvīgais uzņēmums: uzņēmuma veidošanās, attīstība un ilglaicīgums - Geus, Arie de - 2001
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras kritika: 5.2. sēj. - 1964
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās arodkustības kārtējie uzdevumi - 1931
Kolekcijas daļa:
Instr. A.O. Bērziņa Ienesīga produktu izmantošana un leduspagrabu būve - Bērziņš, Aleksandrs, 1885- - 1921
Kolekcijas daļa:
Kultūras saknes - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1944
Kolekcijas daļa:
Альбом города Риги с описаниями достопримечательностей - 1911
Kolekcijas daļa:
Nodokļu un nodevu vēsture Latvijā - 2003
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas iedzīvotāji - Mežgailis, Bruno, 1923-2003 - 1963
Kolekcijas daļa:
Otrā tautas skaitīšana Latvijā. 2.daļa - 1925
Kolekcijas daļa:
Pazemes ūdens - 1964
Kolekcijas daļa:
Pasaules vēsture. IV - 1930
Kolekcijas daļa:
Rotaļa - bērna dzīves prasmju sekmētāja - 2007
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - 1921
Kolekcijas daļa:
Strēlnieki Nāves salā - Porietis, Jānis, 1886-1968 - 1937
Kolekcijas daļa:
Via dolorosa. 4.grāmata - 1995
Kolekcijas daļa:
Dzīvības elementi - 2004
Kolekcijas daļa:
Laikmets un personība: rakstu krājums 9 - 2008
Kolekcijas daļa:
Latvijas futbola vēsture - 2000
Kolekcijas daļa:
Lielais mājas ārsts - Bīskaps, Dāvids, 1879-1972 - 1929
Kolekcijas daļa:
Viens pats - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1960
Kolekcijas daļa:
Rēzeknes apriņķis - 1937
Kolekcijas daļa:
Hercoga Jēkaba tirdzniecības līgumi - 1935
Kolekcijas daļa:
Likums par telpu īri un tiesu prakse īres lietās - 1930
Kolekcijas daļa:
Krusttēvs - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1930
Kolekcijas daļa:
Ievainotā dzīve - Klīdzējs, Jānis, 1914-2000 - 1976
Kolekcijas daļa:
Atmiņas - Egle, Kārlis, 1887-1974 - 1972
Kolekcijas daļa:
Pazemes ūdeņu aizsardzība Latvijā - 1997
Kolekcijas daļa:
Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas kriminālkodekss - 1961
Kolekcijas daļa:
Pilsētu apraksti. 2.daļa - 1936
Kolekcijas daļa:
Andreja Upīša Proletariskā māksla - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1920
Kolekcijas daļa:
Lietišķā fizika: 3.d. - 1994
Kolekcijas daļa:
Latvijas sporta vēsture - Čika, Vilis, 1913-1989 - 1970
Kolekcijas daļa:
Andrieva Niedras Nemiera ceļi - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1933
Kolekcijas daļa:
Mīlulīša daiņu dārzs - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1936
Kolekcijas daļa:
K. Zummenta mediciniski raksti. III - Zuments, Kārlis, 1861- - 1926
Kolekcijas daļa:
Latviešu burinieki - 1998
Kolekcijas daļa:
Latvijas mežu tautsaimnieciskā nozīme - Ceihners, Alfrēds, 1899-1987 - 1929
Kolekcijas daļa:
Vēja ziedi - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1931
Kolekcijas daļa:
Cīņas balsis: Apcerējumu un atmiņu krājums par revolucionāro presi latviešu nacionālistiskās buržuāzijas kundzības laikā 1920.-1940. - 1959
Kolekcijas daļa:
Eduards Smiļģis :laikabiedru atmiņās, dokumentos, vēstulēs, atziņās - 1974
Kolekcijas daļa:
Īsi par saistību tiesībām - 1979
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher. 2.Teil - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1781
Kolekcijas daļa:
Arodnieciskā kustiba un politiskās partijas - Bebel, August, 1840-1913 - 1905
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 1989
Kolekcijas daļa:
Grāmatu siešana - 1931
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstnieku portreti : Tradicionālisti un modernisti - 1996
Kolekcijas daļa:
Kosmogrāfija - Gēliņš, Eduards, 1883-1978 - 1923
Kolekcijas daļa:
Tēvzemes vietu vārdi - Abajs, Ivars, 1961-2017 - 2002
Kolekcijas daļa:
Kreditoriem par ļaunu noslēgto darījumu anulēšana - Raichel, Leon - 1935
Kolekcijas daļa:
Pļaviņas - Koknese - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1930
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1897 gadam - 1896
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Juden in Riga bis zur Begründung der Rigischen Hebräergemeinde im J. 1842 - Buchholtz, Anton, 1848-1901 - 1899
Kolekcijas daļa:
Augšdaugavas 14.-17. gadsimta senvietas - Berga, Tatjana, 1944-2020 - 2007
Kolekcijas daļa:
Latviešu ģimenes godi - Senkēviča, Biruta, 1901-1993 - 1957
Kolekcijas daļa:
Kas nodedzināja Reichstagu? - 1933
Kolekcijas daļa:
K. Zummenta mediciniski raksti. I - Zuments, Kārlis, 1861- - 1926
Kolekcijas daļa:
Bioloģija. 3.daļa - Mader, Sylvia S. - 2001
Kolekcijas daļa:
Attīstības psiholoģija - Puškarevs, Igors, 1932- - 2001
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa dzimtenes kalniem un lejām - Melnalksnis, Augusts, 1876-1944 - 1930
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 20.krājums - 1930
Kolekcijas daļa:
Laikmets un personība: rakstu krājums 1 - 2000
Kolekcijas daļa:
Dialogi un vēstules - Platons, 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē - 1999
Kolekcijas daļa:
Gargantija un Pantagriels - Rabelais, François, 1483-1553 - 1965
Kolekcijas daļa:
Ieskaits konkursā un administrācijā - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas radiofona pamatlicējs Jānis Linters. - 1999
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts masu bibliotēku darba rādītāji: 1988 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1989
Kolekcijas daļa:
Padomju tiesu organizācijas pamatprincipi - Stumbina, Ērika, 1927-1992 - 1972
Kolekcijas daļa:
Latgolas lauku dorba ļaužu stōvūklis - Mežuļs, K., (Konstantīns), 1904-1938 - 1934
Kolekcijas daļa:
Rīgas iedzīvotāji feodālisma perioda beigās - 1982
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 19 - 1975
Kolekcijas daļa:
Kārlis Mülenbachs - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1927
Kolekcijas daļa:
Lielā sāpju draudze - Freivalds, Osvalds, 1905-1975 - 1952
Kolekcijas daļa:
Pieminat viņus! - 1992
Kolekcijas daļa:
Fricis Bārda - Kārkliņš, Kārlis, 1888-1961 - 1935
Kolekcijas daļa:
Praktisks ilustrets vadonis pa Rīgu ar pilsētas planu - 1928
Kolekcijas daļa:
Etnografisku rakstu krājums. I - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1912
Kolekcijas daļa:
Mitau in Feldgrau - 1917
Kolekcijas daļa:
Manas dzīves principi - Zeidmanis, Augusts - 1939
Kolekcijas daļa:
Papriekšsludināšanas par Izraēlu, ar pasaules stāstiem kopā apskatītas - 1866
Kolekcijas daļa:
Civiltiesiskie un publiski-tiesiskie prasijumi - 1940
Kolekcijas daļa:
Grundläggningen af svenska väldet i Livland 1558-1563 - Annerstedt, Claes, 1839-1927 - 1868
Kolekcijas daļa:
Ētika - Milts, Augusts, 1928-2008 - 2000
Kolekcijas daļa:
Augstākā algebra - Шапиро, Г. М., (Генрих Михайлович), 1903-1942 - 1950
Kolekcijas daļa:
Skarbos vējos - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1931
Kolekcijas daļa:
Raksti folkloristikā - Ozols, Arturs, 1912-1964 - 1968
Kolekcijas daļa:
Latviešu sagšas - Karnups, Adolfs, 1904-1973 - 1936
Kolekcijas daļa:
Roberts Auniņš un Jānis Neulands - Hillner, G., (Gotthilf), 1862-1925 - 1916
Kolekcijas daļa:
Bumbulītis Guļbuļzemē - Neibarts, Aivars, 1939-2001
Kolekcijas daļa:
Īpašuma attiecības un uzņēmējdarbības formas - Lībermanis, Georgs, 1924- - 1998
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs. 1896 - 1895
Kolekcijas daļa:
"--iet latvieši caur gadu simteņiem" - Ruņģis, Aivars, 1925-2001 - 1982
Kolekcijas daļa:
Daugavas raksti : no Daugavpils līdz Pļaviņām - 2000
Kolekcijas daļa:
Kriminaltiesības - Mincs, Pauls, 1868-1941 - 1939
Kolekcijas daļa:
Tvaika mašīnas - Jirgensons, E., (Ernests) - 1927
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija - 1987
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana - 1991
Kolekcijas daļa:
Par rentgena terapiju pie deformējošām spondilozēm un artrozēm - 1956
Kolekcijas daļa:
Latvijas Valsts un pašvaldības iestāžu adresu uzrādītājs - 1924
Kolekcijas daļa:
Waj eespehjams sarunatees ar miruscheem ? - Haynes, Carlyle Boynton, 1882-1958 - 1932
Kolekcijas daļa:
Krievijas Socialistiskās Federatīvās Padomju Republikas Konstitūcija (Pamatlikums) - 1918
Kolekcijas daļa:
Dzīvības un mīlestības sinteze kristīgajā humanitatē - Biezais, Haralds, 1909-1995 - 1939
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1905. gadam - 1904
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 2001 - 2000
Kolekcijas daļa:
Holokausta izpēte Latvijā - 2004
Kolekcijas daļa:
Lopu turēšana vasaras nometnēs un to bagātīga apgādāšana ar sulīgo barību - Lejiņš, Paulis, 1883-1959 - 1954
Kolekcijas daļa:
Baltic States - 1980
Kolekcijas daļa:
Ceļi : rakstu krājums. XVI - 1977
Kolekcijas daļa:
Sociālie un ekonomiskie apstākļi Latvijas laukos - 1997
Kolekcijas daļa:
Madonas muzeja raksti. 1.sējums - 2006
Kolekcijas daļa:
Bauskas Sv. Gara baznīca - 1993
Kolekcijas daļa:
Likums par vispārigu karadienestu - 1874
Kolekcijas daļa:
Was Europa drohte - Ceihners, Alfrēds, 1899-1987 - 1943
Kolekcijas daļa:
Gustavs Žibalts - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1923
Kolekcijas daļa:
Development of small and medium businesses in Latvia - 2000
Kolekcijas daļa:
Saistības no kaitējuma nodarīšanas - 1969
Kolekcijas daļa:
Dodžs un dogaresa - Hoffmann, E. T. A., (Ernst Theodor Amadeus), 1776-1822 - 1939
Kolekcijas daļa:
Seksualitātes vēsture. 3.daļa - Foucault, Michel, 1926-1984 - 2003
Kolekcijas daļa:
Nestandarta bērns - Леви, Владимир Львович, 1938- - 1989
Kolekcijas daļa:
Heimkehr - Winnig, August, 1878-1956 - 1935
Kolekcijas daļa:
Ievērojami latvieši. 1.burtnīca - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1887
Kolekcijas daļa:
Skaistā Valija, jeb Caur tumsu pie gaismas - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903
Kolekcijas daļa:
Militārās audzināšanas pamati - Goppers, Kārlis, 1876-1941 - 1922
Kolekcijas daļa:
Kurzemes kroņa zemes un zemnieki - Strods, Heinrihs, 1925-2012 - 1987
Kolekcijas daļa:
Bioloģija. 2.daļa - Mader, Sylvia S. - 2001
Kolekcijas daļa:
Zari - 1988
Kolekcijas daļa:
Hercoga Jēkaba burinieki - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata 1999-2000 - 2000
Kolekcijas daļa:
Sirdsšķīstība - Booth, William, 1829-1912 - 1936
Kolekcijas daļa:
Patiesība. Vara. Patība - Foucault, Michel, 1926-1984 - 1995
Kolekcijas daļa:
Ūdens apgāde - Bīmanis, Mārtiņš, 1864-1946 - 1938
Kolekcijas daļa:
Latviešu personvārdu vārdnīca - 1990
Kolekcijas daļa:
9. un 13. janvāris
Kolekcijas daļa:
Renesanses un reformācijas laikmeta kultūra Eiropā - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 2000
Kolekcijas daļa:
Latviešu kultūras dienas Austrālijā, 1951-1970 - 1971
Kolekcijas daļa:
Zemnieku nemieri 1841. gadā - Krodznieks, Jānis, 1851-1924 - 1922
Kolekcijas daļa:
Pētījums par Rīmju chroniku - Biļķins, Vilis, 1887-1974 - 1935
Kolekcijas daļa:
Šūšanas materiālmācība - 1988
Kolekcijas daļa:
Tautas nodeweja atmiņas - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1934
Kolekcijas daļa:
Latvijas māksla III - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1993
Kolekcijas daļa:
Kurzemes cietoksnis - Freivalds, Osvalds, 1905-1975 - 2007
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki. I daļa - 1929
Kolekcijas daļa:
Kokapstrādes instrumenti - 1985
Kolekcijas daļa:
P. Stučkas dzīve un darbs - Dauge, Pauls, 1869-1946 - 1958
Kolekcijas daļa:
Emīla Mača 25 gadu skatuves darbības jubileja Dailes teātrī 1940. g. 8. februārī - 1940
Kolekcijas daļa:
Bilžu grāmatiņa II - 1881
Kolekcijas daļa:
Abru taisītājs - Brastiņš, Arvīds, 1893-1984 - 1939
Kolekcijas daļa:
Režisora sarunas - Комиссаржевский, Виктор Григорьевич, 1912-1981 - 1954
Kolekcijas daļa:
Lībieši - 1994
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1948
Kolekcijas daļa:
Vircava - Bergs, Voldemārs - 1940
Kolekcijas daļa:
Latvijas bēgļu reevakuācijas biedrības darbības pārskats, 1920-1922 - 1922
Kolekcijas daļa:
Dr. Ivanova Padomi jaunekļiem un jauneklēm, jeb Rokas grāmata visiem, kuri mīlē savu veselību un tikumību - 1914
Kolekcijas daļa:
Talsu novads - 1935
Kolekcijas daļa:
Vadošie norādījumi mežaizsardzībā - 1958
Kolekcijas daļa:
Mazā Zemgale laikmetu griežos - Būmanis, Jānis, 1928-2021 - 2003
Kolekcijas daļa:
Der große schwedische Kataster in Livland, 1681-1710. - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1974
Kolekcijas daļa:
Mikrobioloģija - Гусев, М. В., (Михаил Викторович) - 1982
Kolekcijas daļa:
Augu morfoloģija un anatomija - 1967
Kolekcijas daļa:
Vēl - Toma, Velta, 1912-1999 - 1959
Kolekcijas daļa:
Vācieši Latvijā - Dribins, Leo, 1931- - 2000
Kolekcijas daļa:
Prezidents Kārlis Ulmanis - latviešu tautas apvienotājs. III - Daģis, Jānis, 1908-1995 - 1986
Kolekcijas daļa:
Mūsu senču lopkopība - Mazvērsītis, Jānis, 1866-1943 - 1926
Kolekcijas daļa:
2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti īsumā - 2002
Kolekcijas daļa:
Saistošā dendroloģija - 1973
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. V - 1966
Kolekcijas daļa:
Valsts adresu kalendars 1940. gadam - 1940
Kolekcijas daļa:
Praktiski vingrinājumi izrunas izkopšanai - 1924
Kolekcijas daļa:
Augstākā matemātika III - 1998
Kolekcijas daļa:
Rētas - 2001
Kolekcijas daļa:
Cilvēki laivās - Bels, Alberts, 1938- - 1987
Kolekcijas daļa:
LATVIEŠU VALODAS VĒSTURISKĀ FONĒTIKA - 1993
Kolekcijas daļa:
Kalpa zēna vasara - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1908
Kolekcijas daļa:
Uz festivalu! - 1956
Kolekcijas daļa:
Puķu valoda un krāsu nozīme - 1903
Kolekcijas daļa:
Ludzas apriņķis senāk un tagad - 1935
Kolekcijas daļa:
Pirmais virspavēlnieks - Bērziņš, Valdis, 1935- - 1973
Kolekcijas daļa:
Mūžīgā sāpe - 2007
Kolekcijas daļa:
Ētika - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 2007
Kolekcijas daļa:
Laikmeta dokumenti - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1930
Kolekcijas daļa:
Trešā atmoda - Stradiņš, Jānis, 1933-2019 - 1992
Kolekcijas daļa:
Aizvestie. 1949.gada 25.marts - 2007
Kolekcijas daļa:
Berline - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1924
Kolekcijas daļa:
Bagātā Marčus meita Anniņa grafa Modena nagos jeb Rīgas mantrači - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1913
Kolekcijas daļa:
Ētika - Lasmane, Skaidrīte, 1939- - 1992
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas apriņķis - 1937
Kolekcijas daļa:
Arhīvs. 26.sējums - 1986
Kolekcijas daļa:
Freiherr Pierce Balthasar von Campenhausen - Campenhausen, Hermann, Baron, dz. 1871 - 1910
Kolekcijas daļa:
Magazin: 14.sējums, 1. daļa - 1868
Kolekcijas daļa:
Krusttēvs Oskars - Goppers, Kārlis, 1876-1941 - 1966
Kolekcijas daļa:
Alfa un auto - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1925
Kolekcijas daļa:
Uztura naudas nemaksātāju novietošana darbā vai darba namā - 1938
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 5. laidiens - 1969
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 16 - 1972
Kolekcijas daļa:
Latviešu folklora mītu spogulī - Kursīte-Pakule, Janīna, 1952- - 1996
Kolekcijas daļa:
Ķīmijas sakars ar tiesu senāk un tagad - Kupcis, Jānis, 1871-1936
Kolekcijas daļa:
Pārtikas ķīmija - Morozovs, Andris, 1944- - 2008
Kolekcijas daļa:
Krāsainie metāli un sakausējumi - Anteins, Aleksis, 1915-2002 - 1959
Kolekcijas daļa:
Dzeja - Rokpelnis, Jānis, 1945- - 2004
Kolekcijas daļa:
Andrievs Niedra un mūsu valsts - 1923
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1912 - 1911
Kolekcijas daļa:
Cilvēks meklē patiesību - Arnis, 1888-1943 - 1939
Kolekcijas daļa:
Dabas un Vēstures Kalendārs - 1994
Kolekcijas daļa:
Agrārās attiecības un zemnieku stāvoklis Kurzemē 19. gs. II pusē - Mieriņa, Austra, 1926-2012 - 1968
Kolekcijas daļa:
Bezmugurkaulnieku zooloģija - 1986
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1907. gadam - 1906
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa tulkojumi. 1.sējums - 1989
Kolekcijas daļa:
Vai pretprasība par ieskaitam priekšā liktu illikvidu pretprasījumu izspriežama vienkopus ar pirmprasību? - 1935
Kolekcijas daļa:
Līvānu stikla fabrika - 1980
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 5.burtnīca - 1889
Kolekcijas daļa:
Latvju sakāmvārda filozofija - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1937
Kolekcijas daļa:
Brāhļu draudze Vidzemē - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1877
Kolekcijas daļa:
Ogre. 1.daļa - 2002
Kolekcijas daļa:
Smārdes pagasts - 1998
Kolekcijas daļa:
Būvdarbi: 1. sēj. - 1999
Kolekcijas daļa:
Divdesmitā gadsimta pārvērtības - Plensners, Aleksandrs, 1892-1984 - 1978
Kolekcijas daļa:
Darbu izlase. 1.sējums - Breidaks, Antons, 1932-2002 - 2007
Kolekcijas daļa:
Kristīga karavīra sarunāšana ar savu sirdi
Kolekcijas daļa:
Bilžu grāmatiņa - 1889
Kolekcijas daļa:
Verzeichniss der für das Jahr 1889 zum Handel in der Stadt Libau berechtigten kaufmännischen Firmen 1. und 2. Gilde. - 1889
Kolekcijas daļa:
Zīmēšanas skola. II - 1927
Kolekcijas daļa:
Kalpošana garā un patiesībā - 1978
Kolekcijas daļa:
Civīltiesību terminoloģijas vārdnīca - Būmanis, Aleksandrs, 1881-1937 - 1937
Kolekcijas daļa:
Kas bija liegts pirmās Republikas lasītājiem - 1996
Kolekcijas daļa:
Rigas Latweeschu Beedrība sawâ 25. gadu darbâ un gaitâ - 1893
Kolekcijas daļa:
Jūlijs Feldmans - 1963
Kolekcijas daļa:
Latvijas dravnieks - 1939
Kolekcijas daļa:
Ludzas apriņķis - 1937
Kolekcijas daļa:
Baltijas aizvēstures kongress Rīgā, 19.-23. VIII. 1930 - 1931
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts masu bibliotēkas devītajā piecgadē (1971-1975) - 1977
Kolekcijas daļa:
Vārnu ielas republika - Grīziņš, Jānis, 1900-1941 - 1947
Kolekcijas daļa:
Sporta medicīna - Auliks, Ivars, 1933-1986 - 1985
Kolekcijas daļa:
No aistu vēstures - 1934
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas statistiskā gada grāmata 1929-1930 = Statistisches Jahrbuch der Stadt Riga - 1931
Kolekcijas daļa:
Latvijas ģenerāļi (1918-1940) - 2006
Kolekcijas daļa:
Apriņķu un pagastu apraksti - 1937
Kolekcijas daļa:
Przywilej miasta Dyneburga z roku 1582 - Brežgo, Boļeslavs, 1887-1957 - 1932
Kolekcijas daļa:
Sieviešu frizūru modelēšana - Bārsdele, R., (Rozmarija) - 1978
Kolekcijas daļa:
Varas patvaļa - 2003
Kolekcijas daļa:
Garozas muiža. Lambārtes muiža = - Lancmanis, Imants, 1941- - 2001
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 2.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1923
Kolekcijas daļa:
Gulbenes rajons - 1997
Kolekcijas daļa:
Spīdzināšanas Baltijā - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1907
Kolekcijas daļa:
Latviešu sieviete - Brante, Lilija - 1931
Kolekcijas daļa:
Kristapiņsch - 1866
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 11.sējums - 1993
Kolekcijas daļa:
Aizvestie. 1949.gada 25.marts - 2007
Kolekcijas daļa:
Aspazija, prese un strādnieki - Spriņģis, Andrejs - 1912
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 9.sēj. - 1968
Kolekcijas daļa:
Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.-1956. gadā - 2001
Kolekcijas daļa:
Atturības raksti - 1922
Kolekcijas daļa:
Tautības mācība - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1936
Kolekcijas daļa:
Uz ko balstās mūsu dienās alkohola reibuma diagnoze? - 1940
Kolekcijas daļa:
Brāļu kapi - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1935
Kolekcijas daļa:
Dzimtene. 3.sējums - Janševskis, Jēkabs, 1865-1931 - 1925
Kolekcijas daļa:
Amerikas latviešu katoļu apvienības 50 gadi, 1954-2004 - 2004
Kolekcijas daļa:
Jūrciema skaistā varone Ella - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata, 2007 - 2008
Kolekcijas daļa:
Zivju un vēžu audzēšana: Zandarti, foreles, līdakas, karpas, plauži, vēži - Mazītis, Ziedonis - 1995
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR ģeoloģija - 1961
Kolekcijas daļa:
Finanču statistika 1933.g. - 1933
Kolekcijas daļa:
Savu tautu ienaidnieki - Munters, Vilhelms, 1898-1967 - 1983
Kolekcijas daļa:
Manas atmiņas par Latvijas valsts nodibināšanās laikmetu - Beķers, Voldemārs, 1881-1941 - 1925
Kolekcijas daļa:
Jāzeps un viņa brāļi - Rainis, Jānis, 1865-1929
Kolekcijas daļa:
Domas par antīko filozofiju - 1990
Kolekcijas daļa:
Hercoga Jēkaba līgums ar Oliveru Kromvelu un Angliju skārēja politika - Mattiesen, Otto Heinz - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs - 1978
Kolekcijas daļa:
Valsts tehnikums Rīgā - 1930
Kolekcijas daļa:
Īpaši aizsargājamie dabas objekti Latvijas PSR teritorijā - 1988
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture I - Kalniņš, Voldemārs, 1907-1981 - 1972
Kolekcijas daļa:
Latviešu etnogrāfija. - 1952
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher. 4.Teil - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1783
Kolekcijas daļa:
Der getreue Amt-Mann oder Unterricht Eines guten Hauss-Halters - 1696
Kolekcijas daļa:
Christoph Friedrich Neander, ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung in Kurland - 1931
Kolekcijas daļa:
Lielā pirts grāmata - 2003
Kolekcijas daļa:
Romiešu tiesību vēsture - [1935]
Kolekcijas daļa:
Ievads latviešu stila vēsturē - Lamsters, Viktors, 1903-1971 - 2003
Kolekcijas daļa:
Zur Jahrhundertfeier der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga 1834-1934 - 1934
Kolekcijas daļa:
Genocīda politika un prakse - 2000
Kolekcijas daļa:
Skolas biedrs - 1897
Kolekcijas daļa:
Burtnieka pūrs. Pirmais sējums
Kolekcijas daļa:
Darba statistika 1928.g. - 1930
Kolekcijas daļa:
Erinnerungen an das unter dem Scepter des russischen Kaiserthums verlebte Jahrhundert zur Feier des 4. Julius 1810 für Riga's Bürger gesammelt - Bergmann, Liborius, 1754-1823 - 1814
Kolekcijas daļa:
Ķīmijas rokasgrāmata - Sommer, Klaus - 1981
Kolekcijas daļa:
Bandīta Kraupēna noziegumi: Izmisums vai ārprāts? - 1926
Kolekcijas daļa:
Komunistiskās Internacionāles sekciju uzdevumu - 1931
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki cīņā par padomju varu 1917.-1920. gadā - 1960
Kolekcijas daļa:
Teātris - Kurcijs, Andrejs, 1884-1959 - 1925
Kolekcijas daļa:
Magazin: 19.sējums, 4. daļa - 1896
Kolekcijas daļa:
Doma baznīcas vadonis - Peņģerots, Visvaldis, 1897-1938 - 1933
Kolekcijas daļa:
Burbuļmātei deguns garš - 1992
Kolekcijas daļa:
Latgales zemnieki pēc dzimtbūšanas atcelšanas, 1861.-1914. - Brežgo, Boļeslavs, 1887-1957 - 1954
Kolekcijas daļa:
Kulturvēsturiski materiali - 1955
Kolekcijas daļa:
Latvijas lauku krogi un ceļi - 1995
Kolekcijas daļa:
Andrejs un Ella, jeb: Zem mīlestības nastas - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1904
Kolekcijas daļa:
Raksti. 2.sējums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1995
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Valdemārs un viņa centieni - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1925
Kolekcijas daļa:
Grieķu literatūras vēsture - Ķiķauka, Pēteris, 1886-1967 - 1944
Kolekcijas daļa:
Laipnības un smalkas izturēšanās mācības - 1883
Kolekcijas daļa:
Dokumenti stāsta - 1988
Kolekcijas daļa:
Сочинения Ю.Ф. Самарина - Самарин, Юрий Федорович, 1819-1876 - 1889
Kolekcijas daļa:
Kursa un kuršu cīņas - Biļķins, Vilis, 1887-1974 - 1967
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem, 1918-1998 - 1999
Kolekcijas daļa:
A. Zāles Lauksaimnieču pavāru grāmata - Zāle, A., (Andrejs)
Kolekcijas daļa:
Brīvības pieminekļa gada grāmata. 1934 - 1933
Kolekcijas daļa:
Atmiņas is maneem emigranta laikeem - Lindulis, 1870-1942 - 1985
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Miķelsons, R., (Reinholds), 1899-1976 - 1948
Kolekcijas daļa:
Ar latviešu strēlniekiem pasaules karā - 1940
Kolekcijas daļa:
Latwijas isredses - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1925
Kolekcijas daļa:
Ainavas no senatnes un tagadnes - Beldavs, Kārlis, 1868-1936 - 1933
Kolekcijas daļa:
Roku rokā - 2002
Kolekcijas daļa:
Vadībzinības - 2004
Kolekcijas daļa:
Sociālā psiholoģija - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvju revolucionārais strēlnieks. 1. daļa - 1934
Kolekcijas daļa:
ABC - 1936
Kolekcijas daļa:
Masu rotaļas un spēles - 1956
Kolekcijas daļa:
Cīņa ar lauksaimniecības krīzi - Starcs, Pēteris, 1887-1968 - 1932
Kolekcijas daļa:
Par fiziku un fiziķiem - Rolovs, Bruno, 1930-2007 - 1989
Kolekcijas daļa:
Jons Gutenbergs un jo izgudrojums
Kolekcijas daļa:
Proletariāta uzdevumi revolūcijā - Hermanis, Jānis, 1884-1938 - 1917
Kolekcijas daļa:
Jelgavas atbrīvošanas 15 gadu jubilejas piemiņai (21.XI. 1934) - Burģis, Arnolds, 1903-1996 - 1934
Kolekcijas daļa:
Sieviete - Hudry-Menos, Madame J. - 1908
Kolekcijas daļa:
Latvijas politiskā bilance (1918-1925) - 1925
Kolekcijas daļa:
Raksturu analīze - Štelmahers, Jānis, 1893-1941 - 1925
Kolekcijas daļa:
Ievads tiesību zinātnē : lekcijas - Akmentiņš, Roberts, 1880-1956 - 1929
Kolekcijas daļa:
Jahrbuch des baltischen Deutschtums 1934
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 24. laidiens - 1988
Kolekcijas daļa:
Dailes teātris - 1971
Kolekcijas daļa:
Latvijas arheoloģija. Pētījumi un problēmas - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvian-Russian relations - 1944
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1974 - 1973
Kolekcijas daļa:
Tautas dziesmas. 2.sējums - 1937
Kolekcijas daļa:
Revolucionārie latviešu emigranti ārzemēs, 1897-1919 - Dūma, Līga, 1928- - 1976
Kolekcijas daļa:
Latviešu sabiedrības kultūraktivitātes (1800-1991) - Rasa, Inta - 2008
Kolekcijas daļa:
Kārlis Krūza - Draviņš, Kārlis, 1901-1991 - 1936
Kolekcijas daļa:
Mana atbilde. 1.daļa - Siljakovs, Kārlis, 1912-1990 - 1982
Kolekcijas daļa:
Ķeisarisko majestatu un wiņu dsimtes brihnischķa isglahbschana 17. oktobrī 1888. g. - 1890
Kolekcijas daļa:
Kokneses skaistā jaunava Lucija, jeb: Otomārs un Vilibalds - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912
Kolekcijas daļa:
Senā Jersika - 2004
Kolekcijas daļa:
Etnografisku rakstu krājums : I [daļa] - 1912
Kolekcijas daļa:
Piezīmes pie mūsu saimnieciskās politikas - Klīve, Ādolfs, 1888-1974 - 1926
Kolekcijas daļa:
Arhitektūras stili Latvijā - Cielava, Skaidrīte, 1920-2005 - 1998
Kolekcijas daļa:
Latvijas ciemi - 1936
Kolekcijas daļa:
Latvijas atdzimšana - 1935
Kolekcijas daļa:
Latgola muna Tāvzeme - Briška, B., (Bonifacijs), 1902-1994 - 1984
Kolekcijas daļa:
Latvijas brīvības cīņas un sasniegumi, 1918.-1928. - 1928
Kolekcijas daļa:
Soviet aggression against the Baltic States - Rumpēters, Augusts, 1899-1978 - 1974
Kolekcijas daļa:
Rūjiena - ugunīs ārdētā - Ziema, Gunārs, 1927- - 2007
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1973. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1974
Kolekcijas daļa:
Pragmatika - Plaude, Ilze, 1964- - 2004
Kolekcijas daļa:
Sīki, mazi kukainīši - Mora, Valda, 1902-2001 - 1939
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 4.sējums - 1976
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 17.sējums - 1977
Kolekcijas daļa:
Vecā Rīga - Juškēvičs, Jānis, 1886-1961 - 1936
Kolekcijas daļa:
Памятная книжка и адрес-календарь Лифляндской губернии на 1916 годь - 1916
Kolekcijas daļa:
Ģimeņu budžeti 1936/37 - 1940
Kolekcijas daļa:
Pirmatnējā kopienas iekārta un agrā feodālā sabiedrība Latvijas PSR teritorijā - Moora, Harri, 1900-1968 - 1952
Kolekcijas daļa:
Raksti. 7.sējums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1997
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokoli, 1940. g. 16. jūnijs - 19. jūlijs - 1991
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata 2002 - 2002
Kolekcijas daļa:
Ideju vēsture Latvijā - 1995
Kolekcijas daļa:
Tālais ceļojums - Stērste, Elza, 1885-1976 - 1939
Kolekcijas daļa:
План гор. Митавы - 1903
Kolekcijas daļa:
Politiskās partijas Latvijā - Krūmiņš, Jānis, 1894-1938 - 1921
Kolekcijas daļa:
Sievietes apģērbs Latvijas atsevišķos novados - Niedre, Jānis, 1909-1987 - 1931
Kolekcijas daļa:
Kas sargā buržuāzijas kundzību Latvijā? - 1930
Kolekcijas daļa:
Brīnišķīgais cilvēka ķermenī. - Skulme, Ksenija, 1893-1967 - 1935
Kolekcijas daļa:
Zur Geschichte der Rigaschen Gewerbe im 13. und 14. Jahrhundert - 1883
Kolekcijas daļa:
Agnese un Tumsas valdnieks - Berelis, Guntis, 1961- - 2004
Kolekcijas daļa:
Rokasbumba Latvijā - 2008
Kolekcijas daļa:
Gluži veltīga varonība - Zariņš, Kārlis, 1889-1978 - 1926
Kolekcijas daļa:
Atziņas teōrija grieķu filozofijā - Students, Jūlijs Aleksandrs, 1898-1964 - 1927
Kolekcijas daļa:
Klavieru fabrika "Alfreds Kļaviņš" - 1925
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1957
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata, 2005 - 2005
Kolekcijas daļa:
VEF radio, 1940 - 1939
Kolekcijas daļa:
Nevācu Opics - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1925
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 1997 - 1998
Kolekcijas daļa:
Filozofijas vēstures aktualitātes - Kuzņecova, Aino, 1942- - 1998
Kolekcijas daļa:
Nodokļi un nodevas, ko muitas iestādes ievāc uz muitas nolikuma 36. panta pamata - 1937
Kolekcijas daļa:
Mūsu valoda. 2.daļa - Kušķis, Jānis, 1930- - 2009
Kolekcijas daļa:
Latgale un latgalieši - 1994
Kolekcijas daļa:
No Doles līdz jūrai - 1990
Kolekcijas daļa:
Ciblas novads. 1.grāmata - 1999
Kolekcijas daļa:
Indiešu literatūra - 1985
Kolekcijas daļa:
Par tehnikas vēsturi Latvijas PSR. 6.sējums - 1964
Kolekcijas daļa:
Politisku svešvārdu grāmata - Liebknecht, Wilhelm, 1826-1900 - 1906
Kolekcijas daļa:
Svētais Rīgas Jānis - 2001
Kolekcijas daļa:
Aušana un batikošana - 1970
Kolekcijas daļa:
Pirmā vispārīgā tautu skaitīšana Krievijas valstī uz visaugstāko pavēli no 5. jūnija 1895.g.: pamācība lauku apdzīvotāju skaitītājiem
Kolekcijas daļa:
Umur-kumurs - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950
Kolekcijas daļa:
Mēģinu būt atklāts - 1993
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1905 - 1904
Kolekcijas daļa:
Daugavas raksti : no Aizkraukles līdz Rīgai - 1991
Kolekcijas daļa:
Tava labākā grāmata par Latviju - 1997
Kolekcijas daļa:
Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Kriminālprocesa kodekss - 1985
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts patstāvības 10 gadi
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1987
Kolekcijas daļa:
Noteikumi par arestēto pavadīšanu un ieslodzījuma vietu ārējo apsardzību - 1922
Kolekcijas daļa:
Madona - 1934
Kolekcijas daļa:
Mūsu tautas pasakas - Brīvzemnieks, Fricis, 1846-1907 - 1887
Kolekcijas daļa:
Techniski padomi ūdens apgādāšanā ar vēja un citu mechanisko dzinēja spēku lauku saimniecībās, vasarnīcās, bieži apdzīvotās vietās un citur - Pools, A. - 1933
Kolekcijas daļa:
Lietuvių latvių vienybės X. kongresas - 1934
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 18.krājums - 1926
Kolekcijas daļa:
Ievads latviešu literatūrteorijas vēsturē - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1999
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 15.krājums - 1911
Kolekcijas daļa:
Psiholoģijas pamatjautājumi - Ašmanis, Kārlis, 1876-1943 - 1920
Kolekcijas daļa:
Tukuma novada kultūrvēsture. 8.sējums - 2006
Kolekcijas daļa:
Kaudzītes Matīsa 75 gadu jubileja - 1924
Kolekcijas daļa:
Перстень короля Намея - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941
Kolekcijas daļa:
Stāsti par kalendāru - 1962
Kolekcijas daļa:
Garlība Merķeļa politiskie uzskati - 1972
Kolekcijas daļa:
Ko liela latviete mums stāsta, vai, Hermīnes Zālītes (dzim. Balode) dzīve, darbi, raksturojums - Zālīte, Pēteris, 1864-1939 - 1937
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 7.sējums - 1979
Kolekcijas daļa:
Lauksaimnieka padomnieks. III sējums - 1928
Kolekcijas daļa:
Cilvēka rakstura noteikšana pēc rokas līnijām - 1924
Kolekcijas daļa:
Mīlestibas asaras un smaidi - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1899
Kolekcijas daļa:
Latvijas saulei uzlecot... - Birnbaums, Alberts, 1903-1991
Kolekcijas daļa:
Alphabetisches Postadressbuch der Güter, Widmen und sonstigen Besitzlichkeiten und Ortschaften des Gouvernements Kurland - 1864
Kolekcijas daļa:
Namentlisches Verzeichniss der auf''s Jahr 1852 in Riga zu den drei Gilden gesteuert habenden Kaufleute etc., nebst Angabe von deren Firma's und Geschafts-Localen - 1852
Kolekcijas daļa:
Apgūsim demokrātiju - Lapiņa, Liesma - 1997
Kolekcijas daļa:
Tipogrāfs Mollīns un viņa laiks - Zanders, Ojārs, 1931-2018 - 1988
Kolekcijas daļa:
Mūsu uzvaru ceļi - Mednis, Edvins, 1897-1967 - 1937
Kolekcijas daļa:
Tehniskais minimums metālapstrādē - Bērenfelds, Valdis, 1932- - 1989
Kolekcijas daļa:
Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem: 2.d. - Bula, Inese, 1966- - 2003
Kolekcijas daļa:
Padomju rublis - 1960
Kolekcijas daļa:
Agrārais jautājums un zemes reformas Latvijā - Mednis, Aleksandrs - 1924
Kolekcijas daļa:
Atziņas. 2.daļa - 1924
Kolekcijas daļa:
Pirmā republika - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1982
Kolekcijas daļa:
Mākslas vēstures pamati - Kačalova, Tatjana, 1915-2010 - 2005
Kolekcijas daļa:
Ukraiņi Latvijā - Dribins, Leo, 1931- - 1995
Kolekcijas daļa:
Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca - 2007
Kolekcijas daļa:
Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca - 2000
Kolekcijas daļa:
Handels-Adressbuch Lettlands 1939 - 1939
Kolekcijas daļa:
Keramika - 1971
Kolekcijas daļa:
Ēzopa fabulas - 1978
Kolekcijas daļa:
Minerālu pasaulē - Upīte, Astra, 1926-2008 - 1964
Kolekcijas daļa:
Informatīvi bibliogrāfiskā nodrošinājuma problēmas - 1988
Kolekcijas daļa:
Morfēmika un morfonoloģija - 2004
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca - Bankavs, Andrejs, 1945-2010 - 2003
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas ārlietu dienests, 1918-1941 - Lerhis, Ainārs, 1966- - 2005
Kolekcijas daļa:
Этногенез латышей - 1977
Kolekcijas daļa:
Via dolorosa. 1.grāmata - 1990
Kolekcijas daļa:
Likums par ārvalstnieku ieceļošanu, izceļošanu un uzturēšanos Latvijā - 1936
Kolekcijas daļa:
Birznieka-Upīša Nīnas pasaciņas II - Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960
Kolekcijas daļa:
Darba skola - Блонский, Павел Петрович, 1884-1941 - 1921
Kolekcijas daļa:
Grāfa lielmāte Genoveva - Schmid, Christoph von, 1768-1854 - 1878
Kolekcijas daļa:
Testāmenta spēku apstrīdošu prasības sūdzību juridiskā konstrukcija - Bukovskis, Vladimirs, 1867-1937 - 1930
Kolekcijas daļa:
40 gadi : latvieši Bavārijā : dokumentācija - 1986
Kolekcijas daļa:
Latviešu gramatika - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1923
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības ražojumu uzglabāšana un pārstrāde - 1988
Kolekcijas daļa:
Mākslas vēsture. II - Sloka, Lauma, 1891-1960 - 1934
Kolekcijas daļa:
Finanču matēmatika - Ausējs, Longīns, 1885-1942 vai 1943 - 1927
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts dienests - 1935
Kolekcijas daļa:
Laimas dzirnaviņas - [1943]
Kolekcijas daļa:
The Latvian Legion - Lācis, Visvaldis, 1924-2020 - 2006
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā valodniecība - Кодухов, В. И., (Виталий Иванович), 1919-1996 - 1987
Kolekcijas daļa:
Tēlotājas mākslas dzīve nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā, 1941-1945 - Kalnačs, Jānis, 1956- - 2005
Kolekcijas daļa:
Balti aizvēsturiskajos laikos - Gimbutienė, Marija, 1921-1994 - 1994
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture, 1600-1710 - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1962
Kolekcijas daļa:
Ebreji Latvijā - Dribins, Leo, 1931- - 2002
Kolekcijas daļa:
Album academicum des Polytechnikums zu Riga, 1862-1912 - 1912
Kolekcijas daļa:
Apslēptie prāti - 1933
Kolekcijas daļa:
Paskaidrojumi pie dažiem jaunā Sodu likuma pantiem - 1933
Kolekcijas daļa:
Der Lyva-Hafen (Libau) im Mittelalter und zu Beginn der Neuen Zeit - Hahn, John Karl, 1869-ap 1945 - 1936
Kolekcijas daļa:
Durch den Sumpf - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1922
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes zemnieku likumi XIX gadsimta sākumā (1804-1819) - Zutis, Jānis, 1893-1962 - 1954
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1967
Kolekcijas daļa:
Brīvības morāle - Raz, Joseph, 1939- - 2001
Kolekcijas daļa:
Neorganiskā ķīmija - 1981
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas vārdnīca. 7.1. sējums - 1989
Kolekcijas daļa:
Dzīves intereses pazemināšanas iemesli un jaunā atdzimšanas teorija - 1929
Kolekcijas daļa:
Cīņā pret intervences karu par Padomju Savienības aizstāvēšanu! - 1931
Kolekcijas daļa:
Saderināšanās - Briede, Velta, 1912-1996 - 1940
Kolekcijas daļa:
Latviešu leģions ārzemju vērotāju skatījumā - Lācis, Visvaldis, 1924-2020 - 2006
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 5.sējums - 1927
Kolekcijas daļa:
Klinkeru ceļu segas un to pielietošanas izredzes Latvijas ceļu būvniecībā - 1938
Kolekcijas daļa:
Sarkanā zirnekļa tīklos - 1972
Kolekcijas daļa:
Sarunas Maskavas Lielā teātra studijā 1918.-1922. - Станиславский, Константин Сергеевич, 1863-1938 - 1952
Kolekcijas daļa:
Pedagoģija ģimenē - Zelmenis, Voldemārs, 1911-2006 - 1981
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata, 13 - 1985
Kolekcijas daļa:
Totālais terors - 1993
Kolekcijas daļa:
Latvija. Zeme un iedzīvotāji - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1922
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas anekdotes. 3.daļa - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1930
Kolekcijas daļa:
Hormonu preparāti un to normēšana - Maizīte, Jānis, 1883-1950 - 1937
Kolekcijas daļa:
Ķeizara dienas Rīgā, jūnijā, 1867.gadā - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1867
Kolekcijas daļa:
Rezervāts Moricsalā - Kupffer, Karl Reinhold, 1872-1935 - 1931
Kolekcijas daļa:
Die Spuren von Vulgata, Brevier und Missale in der Sprache von Heinrichs Chronicon Livoniae - Biļķins, Vilis, 1887-1974 - 1928
Kolekcijas daļa:
Ūdensroze, jeb : Grāvnieku Reiņa piedzīvojumi - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1893
Kolekcijas daļa:
Tautas audzināšana. 1. - 1923
Kolekcijas daļa:
Vardarbība ekrānos un agresija - 2002
Kolekcijas daļa:
Daba un mēs - 1940
Kolekcijas daļa:
Emigrants - Laicens, Linards, 1883-1938
Kolekcijas daļa:
Valkas apriņķis - 1937
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 17 - 1973
Kolekcijas daļa:
Trimdas rakstnieki. 2.daļa - 1947
Kolekcijas daļa:
Cilvēka ķermeņa īpatnības un psīhe - 1935
Kolekcijas daļa:
Valsts latviešu teātris "Skatuve" 1919.-1938. gadā Maskavā - 1963
Kolekcijas daļa:
Uz ežiņas galvu liku. 2.grāmata - 1995
Kolekcijas daļa:
Džūkste - Straubergs, Jānis, 1886-1952 - 1939
Kolekcijas daļa:
Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca - Kalnačs, Jānis, 1956- - 2003
Kolekcijas daļa:
Šokolādes un konfekšu ražojumu tirdzniecības-rūpniecības akciju sabiedrība "Laima" - 1937
Kolekcijas daļa:
Magazin: 15.sējums, 1. daļa - 1872
Kolekcijas daļa:
Livlands zerstörte Schlösser. III.Teil - 1906
Kolekcijas daļa:
Visjaunākā ābece, ko apgādājis Ernsts Plates - 1893
Kolekcijas daļa:
Prof. J. Plāķa Daži attīstības posmi latviešu un leišu akcenta vēsturē - Plāķis, Juris, 1869-1942 - 1923
Kolekcijas daļa:
Kooperācija Latvijā XIX g.s. piecdesmitajos, sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados - Balodis, Eduards, 1880-1951 - 1928
Kolekcijas daļa:
Indivīda rīcība un demogrāfiskā situācija - Eglīte, Pārsla, 1934- - 1979
Kolekcijas daļa:
Derīgi padomi visiem - Rimanis, Voldemārs - 1935
Kolekcijas daļa:
Kopenhāgenas deklarācija un darbības programma - 1996
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Gals un sākums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1919
Kolekcijas daļa:
Vācbaltu politisko mērķu dokumentācija - Fortiņš, Alberts - 1932
Kolekcijas daļa:
Zinātne tēvzemei divdesmit gados - 1938
Kolekcijas daļa:
Likums pār policijas reformu Baltijas guberņās un instrukcija priekš uradņikiem Kurzemes guberņā - 1888
Kolekcijas daļa:
Топографическое описание города Риги съ присовокуплениемъ врачебныхъ наблюдений Часть первая - 1804
Kolekcijas daļa:
Darbam un tiesībām - 1939
Kolekcijas daļa:
Tautas dziesmas, salasītas Ventas krastos Leišmalē - 1876
Kolekcijas daļa:
Vīrieša loma ģimenē - 1999
Kolekcijas daļa:
Tukuma novada kultūrvēsture. 4.sēj. - 1999
Kolekcijas daļa:
Pasaules valstu ekonomikas vārdnīca - Roldugins, Valērijs, 1955- - 2006
Kolekcijas daļa:
Iepazīsim Latviju. 3.grāmata - 2008
Kolekcijas daļa:
Senais dzintars Austrumbaltijā - Loze, Ilze Biruta, 1936- - 2004
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture : 1180 - 1290 - Šterns, Indriķis, 1918-2005 - 2002
Kolekcijas daļa:
Finanšu menedžments - Rurāne, Marita - 2005
Kolekcijas daļa:
Ko Andrievs Niedra mums sludina? - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1905
Kolekcijas daļa:
Jāņa Asara kopoti raksti 4.sējums - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1912
Kolekcijas daļa:
Bukurags - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1958
Kolekcijas daļa:
Ētiskais ideāls zinātnē, reliģijā, filosofijā, Lesinga "Nātanā Gudrajā", Gētes "Fausta", un "Dainās". Epilogs - Zālīte, Pēteris, 1864-1939 - 1936
Kolekcijas daļa:
No piramīdām līdz dzelzsbetonam - Grosvalds, Ilgars, 1927-2019 - 1964
Kolekcijas daļa:
Ventspils muzeja raksti. 1.sējums - 2001
Kolekcijas daļa:
Es sapni par dzimteni pagalvī likšu I - 1993
Kolekcijas daļa:
Ikonologie des jetzigen Zeitalters oder Darstellung einiger allegorischer Personen nach heutiger Sitte - Schlippenbach, Ulrich von, 1774-1826 - 1807
Kolekcijas daļa:
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības adresu grāmata 1924. gads - 1924
Kolekcijas daļa:
XX gadusimtenis latviešu rakstniecībā - Dambergs, Valdemārs, 1886-1960 - 1932
Kolekcijas daļa:
Latvju radošā gara atdzimšana - 1936
Kolekcijas daļa:
Mājas iekšējā un ārējā izdaiļošana - Dunga, Alma, 1900-1983 - 1936
Kolekcijas daļa:
Izrakumi Slates sila uzkalniņu kapos 1927. gadā - 1933
Kolekcijas daļa:
Dzejnieks un viņa laiks - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1936
Kolekcijas daļa:
Mobilizācija - Bērziņš, Pēteris, 1882-1954 - 1925
Kolekcijas daļa:
Raganu nakts - Aspazija, 1865-1943 - 1923
Kolekcijas daļa:
Ģimenes tiesības - 1970
Kolekcijas daļa:
Stress - 2004
Kolekcijas daļa:
Latvijas basketbola vēsture - 1998
Kolekcijas daļa:
Diferenciālrēķini un integrālrēķini - Cizarevičs, Jēkabs, 1868-1948 - 1946
Kolekcijas daļa:
Laikmetu ārdītāji - Raudive, Konstantīns, 1909-1974 - 1974
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata 2003 - 2003
Kolekcijas daļa:
Laukkopība - Apsīts, Jānis, 1886-1952 - 1943
Kolekcijas daļa:
Profesora Dr. K. Baloža un profesora Dr. P. Zālītes runas Saeimā - Balodis, Kārlis, 1864-1931 - 1931
Kolekcijas daļa:
Ķeizara Aleksandra II tiesu ustavi - 1893
Kolekcijas daļa:
Piltyń i archiwum Piltyńskie - Manteuffel, Gustaw, barons, 1832-1916 - 1884
Kolekcijas daļa:
Erster Versuch, Einer kurtz-verfasseten Anleitung, Zur Lettischen Sprache - Adolphi, Heinrich, 1622-1686 - 1685
Kolekcijas daļa:
Ebreji un diktatūras Baltijā (1926-1940) - Stranga, Aivars, 1954- - 2002
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1986
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas. 10.burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1898
Kolekcijas daļa:
Ugunī - Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908 - 1906
Kolekcijas daļa:
Demokrātijas krīze - 1927
Kolekcijas daļa:
Kīno un filma - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvju modernās dzejas antoloģija - 1930
Kolekcijas daļa:
Nacionālā programma "Informātika" - 1999
Kolekcijas daļa:
Laulības erotika - Velde, Theodoor H. van de, (Theodoor Hendrik), 1873-1937 - 1930
Kolekcijas daļa:
Lidmašīna - 1933
Kolekcijas daļa:
Godi Vidus-Kursā - Senkēviča, Biruta, 1901-1993 - 1939
Kolekcijas daļa:
Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 1983
Kolekcijas daļa:
Dzīves Jautājumi - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvijas agrārā reforma - 1930
Kolekcijas daļa:
Jaunatnes bojātājs - Dāvis, Jānis, 1867-1959 - 1926
Kolekcijas daļa:
Inteliģences stāja - Jurevičs, Pauls, 1891-1981 - 1940
Kolekcijas daļa:
Rīga 2001 - 2001
Kolekcijas daļa:
Nepeeklājas - 1912
Kolekcijas daļa:
Ceļi rakstu krājums XIX - 1991
Kolekcijas daļa:
Jau bilžains ir vāks - lūko, kas tur iekšā nāks! - 1926
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām. 30.sējums - 1990
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1893 - 1892
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1993
Kolekcijas daļa:
Der Deutsche im Baltikum - Ziegler, Matthes, 1911- - 1934
Kolekcijas daļa:
Admirālis Teodors Spāde - 2002
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 1.sējums - Aspazija, 1865-1943 - 1931
Kolekcijas daļa:
Pētījumi. 1.daļa - 1935
Kolekcijas daļa:
Anna Kareņina. 5. - 8.daļa - Толстой, Лев Николаевич, grāfs, 1828-1910 - 1970
Kolekcijas daļa:
Kaŗaspēka vadība - 1929
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit. V - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1809
Kolekcijas daļa:
Latviešu mākslinieku teorētiskie raksti un manifesti - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba pārskats 1962. gadā - 1963
Kolekcijas daļa:
Река Западная Двина - 1893
Kolekcijas daļa:
Sapņi un nojautas kā slimību un nākotnes vēstneši - 1930
Kolekcijas daļa:
Rīga zem Rīgas - Caune, Andris, 1937- - 1985
Kolekcijas daļa:
Notariāta nolikums - 1933
Kolekcijas daļa:
Baltijas vēstnesis - 1870
Kolekcijas daļa:
Iedzimtais grēks. 3.daļa - Kaija, Ivande, 1876-1942 - 1955
Kolekcijas daļa:
Aukstie ēdieni viesībām un ikdienai - 1937
Kolekcijas daļa:
Cilvēka anatomija. 2. daļa - 1973
Kolekcijas daļa:
Katolicisms Latvijā 800 gados - Broks, Jānis, 1919-2007 - 2002
Kolekcijas daļa:
No laika rēķinu vēstures - Rabinovičs, Izaks, 1911-1977 - 1967
Kolekcijas daļa:
Mēs apsūdzam - 1965
Kolekcijas daļa:
Denkmäler aus der Vorzeit Liv-und Estlands. Hft.1-2 - 1821
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums - 1894
Kolekcijas daļa:
Jaunā vīnu grāmata - Fogels, Roberts Fr. - 1935
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata '95/'96 - 1997
Kolekcijas daļa:
Jaunais idealisms - Coudenhove-Kalergi, Richard Nicolaus, 1894-1972 - 1936
Kolekcijas daļa:
Lauksaimnieka padomnieks. II sējums - 1927
Kolekcijas daļa:
Jelgavas katoļu katedrāle - Justs, Antons, 1931-2019 - 2000
Kolekcijas daļa:
Latvijas ostas - 2000
Kolekcijas daļa:
Filozofijas zinātņu enciklopēdija - Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831 - 1981
Kolekcijas daļa:
Valsts pārvaldes reformas ārvalstīs un Latvijā - Vanags, Edvīns, 1938-2019 - 2007
Kolekcijas daļa:
Nīca - Janševskis, Jēkabs, 1865-1931 - 1928
Kolekcijas daļa:
Feodālisma problēmas Baltijā - 1993
Kolekcijas daļa:
Dievtura svētrunas līdz ar tautas dziesmām Dieva daudzinājumam - Goba, Alfrēds, 1889-1972 - 1933
Kolekcijas daļa:
Lielvārde - 1932
Kolekcijas daļa:
Pamata mācibas grāmatvešanā - Ozoliņš, V. A. - 1921
Kolekcijas daļa:
Daiļradīšanas psicholoģija. 1.daļa - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1922
Kolekcijas daļa:
Gudrais Zalamans - 1911
Kolekcijas daļa:
Augstais 100 - Civi-s, 1895-1941 - 1929
Kolekcijas daļa:
Ragana : dramatisks fragments - Aspazija, 1865-1943 - 1904
Kolekcijas daļa:
Longa Dafnis un Chloja - Longs, ap 2. vai 3.gs - 1927
Kolekcijas daļa:
Ergonomikas pamati - 2008
Kolekcijas daļa:
Die baltischen Staaten - 1927
Kolekcijas daļa:
Zīle - Dunsdorfs, Edgars, 1904-2002 - 1965
Kolekcijas daļa:
Vārds tekstilniekiem - 1954
Kolekcijas daļa:
Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs - Berelis, Guntis, 1961- - 2001
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR flora. I - 1953
Kolekcijas daļa:
Civilprocesa principi zemes grāmatu atjaunošanas lietās. Atsevišķs novilkums no "Tieslietu Ministrijas Vēstneša" Nr. 10/11. iespiesta raksta 1928. g. - Helvihs, E., (Emīlis), 1876-1940 - 1928
Kolekcijas daļa:
Rigaer Kriegschronik, 1914-1917 - Hedenström, Alfred von, 1869-1927 - 1922
Kolekcijas daļa:
Dace Akmentiņa - Jēgere-Freimane, Paula, 1886-1975 - 1929
Kolekcijas daļa:
Pareizticība Latvijā - 1931
Kolekcijas daļa:
Kā rodas disidenti - Brūvers, Pāvils, 1949- - 1978
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 2. sēj. - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894
Kolekcijas daļa:
Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā - Kursīte-Pakule, Janīna, 1952- - 1999
Kolekcijas daļa:
Ebreji Baltijā - Stranga, Aivars, 1954- - 2008
Kolekcijas daļa:
Kas jāzin partijas biedram? - 1925
Kolekcijas daļa:
Divi apziņas filozofi - Jurevičs, Pauls, 1891-1981 - 1936
Kolekcijas daļa:
Par tehnikas vēsturi Latvijas PSR. 3.sējums - 1962
Kolekcijas daļa:
Čikāgas Latviešu biedrība, Čikāgas Latviešu klubs
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1998
Kolekcijas daļa:
Regesten und Urkunden zur Geschichte der Juden in Riga und Kurland. 3.daļa - 1912
Kolekcijas daļa:
Desmit mēneši vācu gūstā - 1928
Kolekcijas daļa:
Dzimumu jautājums. IV - 1931
Kolekcijas daļa:
Eglītes grāmata - 1932
Kolekcijas daļa:
Badošanās - visu slimību ārsts - 1931
Kolekcijas daļa:
Lai neaizmirstam - Dziļums, Alfreds, 1907-1976 - 1972
Kolekcijas daļa:
Pārskats par alkohola jautājumu - Kocers, Jānis, 1901-1952 - 1928
Kolekcijas daļa:
Kriminālprocess - 1931
Kolekcijas daļa:
Latvju rakstu un krāsu kompozīcija - Dzērvītis, Arvīds, 1897-1942 - 1939
Kolekcijas daļa:
Latvijas kara ģeogrāfijas apraksts - 1927
Kolekcijas daļa:
Livlands zerstörte Schlösser. II.Teil - 1906
Kolekcijas daļa:
Latviešu literātūrvēsturnieka uzdevumi - 1936
Kolekcijas daļa:
Maizes cepšanas tehnoloģija - 1941
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas 50 gadi kultūras darbā: 1886-1936 - 1936
Kolekcijas daļa:
Čūsku vārdi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920
Kolekcijas daļa:
Mālupes pagasts - 1976
Kolekcijas daļa:
Ķekava - 2001
Kolekcijas daļa:
Būvmācība. 2.daļa - 1931
Kolekcijas daļa:
Pansija pilī - Eglītis, Anšlavs, 1906-1993 - 1962
Kolekcijas daļa:
Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas - 2005
Kolekcijas daļa:
Latvieši. II - 1932
Kolekcijas daļa:
Laikmetu maiņā. 1.sējums - Cielēns, Fēlikss, 1888-1964 - 1961
Kolekcijas daļa:
Rīgas Pētera baznīcas vēsture - Kampe, Pauls, 1885-1960 - 1937
Kolekcijas daļa:
Ģimenes situācija Latvijā - 1999
Kolekcijas daļa:
Kurzemes kuģniecība un kolonijas XVII g. simtenī - 1930
Kolekcijas daļa:
Krāsu un formu loģika - Laube, Eižens, 1880-1967 - 1921
Kolekcijas daļa:
Praktiskā prāta kritika - Kant, Immanuel, 1724-1804 - 1988
Kolekcijas daļa:
Nacionālais jautājums Latvijā - 1913
Kolekcijas daļa:
Seno latgaļu apģērbs 7.-13. gs. - Zariņa, Anna, 1921-2015 - 1970
Kolekcijas daļa:
9. Latviešu dziesmu svētki Kanadā : no 1991.g. 29. jūnija līdz 7. jūlijam, Toronto : vadonis - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (9 : 1991 : Toronto) - 1991
Kolekcijas daļa:
Papildinājumi un labojumi K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīcai - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1934-1946
Kolekcijas daļa:
Starptautiskais stāvoklis un tautu cīņa par miera nosargāšanu - 1953
Kolekcijas daļa:
Mazā Mikiņa lielie darbi - Vanags, Jūlijs, 1903-1986 - 1962
Kolekcijas daļa:
Каталог книг разсмотренных особым комитетом и одобренных - 1911
Kolekcijas daļa:
Der St. Jacobi-Kirchhof in Riga - Berkholz, Arend von, 1863-1937 - 1895
Kolekcijas daļa:
Apceres par Latvijas mākslu simt gados - Bēms, Romis, 1927-1993 - 1984
Kolekcijas daļa:
Radio? Tas ir ļoti vienkārši - Aisberg, Eugène, 1905-1980 - 1968
Kolekcijas daļa:
Latvijas tautsaimniecība 21. gadsimtā - 2008
Kolekcijas daļa:
Anna Kareņina. 1. - 4.daļa - Толстой, Лев Николаевич, grāfs, 1828-1910 - 1970
Kolekcijas daļa:
Dekamerons - Boccaccio, Giovanni, 1313-1375 - 1958
Kolekcijas daļa:
Minjonas Mājsaimniecības un pavāru māksla - Zālīte, Hermīne, 1858-1932 - 1907
Kolekcijas daļa:
Saldumu valstī - 1925
Kolekcijas daļa:
Kronvalda Ata grāmatas un rokraksti - Egle, Kārlis, 1887-1974 - 1934
Kolekcijas daļa:
Māksla mīlēt - Fritsch, Willy, 1901-1973 - 1932
Kolekcijas daļa:
Kreditēšana - 2008
Kolekcijas daļa:
Latvijas burzuāziskā diplomātija - 1969
Kolekcijas daļa:
Filosofija - Šuvajevs, Igors, 1963- - 2000
Kolekcijas daļa:
Mūsu revolucijas varoņi un mocekļi - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1928
Kolekcijas daļa:
Koknese - 2007
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelceļu policijas uzraugu rokas grāmata - 1924
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par viduslaiku pilīm un pilsētām Latvijas teritorijā - 1983
Kolekcijas daļa:
Baroque art in Latvia - 1939
Kolekcijas daļa:
Tava labākā grāmata par Latviju - 2001
Kolekcijas daļa:
Mūžīga diena - Medenis, Jānis, 1903-1961 - 1937
Kolekcijas daļa:
Trimdas traģika - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1965
Kolekcijas daļa:
The German occupation of Latvia, 1941-1945 - 2002
Kolekcijas daļa:
Vispārējā vēsture: senatne 1.d. - 1925
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātra vēsture. 2.daļa - Kundziņš, Kārlis Pēteris, 1902-1992 - 1972
Kolekcijas daļa:
Romiešu tiesību vēsture - Синайский, Василий Иванович, 1876-1949 - [19--]
Kolekcijas daļa:
Skumjā pase - Zeltiņš, Teodors, 1914-1991 - 1961
Kolekcijas daļa:
Baltija zem Krievijas iespaida un valdības - 1910
Kolekcijas daļa:
Karlo Goldoni komēdija "Melis" Jelgavas teātrī - Dambergs, Valdemārs, 1886-1960 - 1940
Kolekcijas daļa:
Welnamedischana un tihjeris - 1870
Kolekcijas daļa:
Latvijas likteņgadi. 4.daļa - 1990
Kolekcijas daļa:
Dailes teātra desmit gadi - 1930
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1994
Kolekcijas daļa:
Сборник латышской литературы - 1916
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu .. 1972. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1973
Kolekcijas daļa:
Balti senatnē - Седов, Валентин Васильевич, 1924-2004 - 2004
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR vietvārdi. 1.daļa. 1.sējums - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1956
Kolekcijas daļa:
Der Krieg Napoleons gegen Russland im Jahre 1812 - Seraphim, Ernst, 1862-1945 - 1912
Kolekcijas daļa:
Stendes vietu vārdi - Draviņš, Kārlis, 1901-1991 - 1935
Kolekcijas daļa:
Jau varu! - 1923
Kolekcijas daļa:
Vēstures skolotāju biedrības ekskursija 1933. g. 17. septembrī - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1933
Kolekcijas daļa:
Magazin: 11.sējums, 1. daļa - 1856
Kolekcijas daļa:
Kosmetika - 1960
Kolekcijas daļa:
Kuģniecības gada grāmata 1927. gadam 2. gads - 1927
Kolekcijas daļa:
Pašnāvības sērga, viņas cēloņi un apkarošana - 1934
Kolekcijas daļa:
Vācu plāni par Latvijas kolonizāciju 1918. gadā - 1943
Kolekcijas daļa:
Pārejas ekonomika - Isachsen, Arne Jon - 1992
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1905 gadam - 1904
Kolekcijas daļa:
Spīdola Nāves salā - Rudzītis, Jānis, 1909-1970 - 1948
Kolekcijas daļa:
Latviešu tauta lielo maldu un iznīcības ceļos, 1915.-1940 - Dūks, Jēkabs, 1891-1979 - 1974
Kolekcijas daļa:
Latvijas brīvības cīņas 1918.-1920. - Bērziņš, Pēteris, 1882-1954 - 1928
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata elementārajā matemātikā - 1982
Kolekcijas daļa:
Gotika - Grosmane, Elita, 1949- - 1995
Kolekcijas daļa:
Radiotehnika - 1978
Kolekcijas daļa:
Vadonis latviešu valodas mācībā pagastu-skolām 3 koncentriskos riņķos - 1889
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Valdemars Ēdolē - Veinbergs, Joels, 1922-2011 - 1948
Kolekcijas daļa:
Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā - Dimza, Vilnis - 2003
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti 5.sējums - 1936
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautasdziesmu valoda - Ozols, Arturs, 1912-1964 - 1993
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 6. sēj. - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1915
Kolekcijas daļa:
Vējš un tā izmantošana - Кармишин, А. В., (Алексей Васильевич) - 1951
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu sociālie problēmi - Upītis, Kārlis, 1894- - 1933
Kolekcijas daļa:
Bērniem, jaunatnei un laimīgai ģimenei - 1939
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs. 1964 - 1963
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātra hronika, 1919-1944 - 2006
Kolekcijas daļa:
Starptautiskie ekonomiskie sakari un Latvija - Lībermanis, Georgs, 1924- - 1999
Kolekcijas daļa:
Teātra māksla - 1934
Kolekcijas daļa:
Dzīves māksla - 1932
Kolekcijas daļa:
Juris Alunāns, pirmais latviešu nacionālais ideologs, 13.V 1832-18.IV 1864. - 1938
Kolekcijas daļa:
Elfrīdas Rapas atmiņas par Annu Brigaderi, Raini, Aspaziju, Augustu Dombrovski, Krišjāni Baronu, Martu Riņķi, Ernestu Birznieku-Upīti u.c. - Rapa, Elfrīda, 1901-1966 - 1991
Kolekcijas daļa:
Ceļā uz Rietumu nirvānu - caur Latviju - Mūks, Roberts, 1923-2006 - 2000
Kolekcijas daļa:
Darba "tiesības" buržuāziskajā Latvijā - 1971
Kolekcijas daļa:
Buržujiskās Latvijas pirmā sociāldemokrātiskā valdība - Miške, Vladimirs, 1895-1972 - 1928
Kolekcijas daļa:
Būvdarbi: 4. sēj. - 2002
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas V - 1931
Kolekcijas daļa:
Dzeja - 2004
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata meža kultūru ierīkošanai un uzskaitei PSRS Eiropas daļas līdzenumu mežos - 1956
Kolekcijas daļa:
Lazdonas draudze senāk un tagad - 1929
Kolekcijas daļa:
Likums par ārzemju pasēm - 1936
Kolekcijas daļa:
Bijušās dienas - 1963
Kolekcijas daļa:
Cīruļu koris - 1926
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1978 - 1977
Kolekcijas daļa:
Cīņa par Baltiju - 2005
Kolekcijas daļa:
Runča Mura dzīves uzskati līdz ar kapellmeistara Johana Kreislera biografijas fragmentiem uz nejaušām makulatūras lapām - Hoffmann, E. T. A., (Ernst Theodor Amadeus), 1776-1822 - 1942
Kolekcijas daļa:
Bioloģija. 1.daļa - Mader, Sylvia S. - 2001
Kolekcijas daļa:
Latvju raksti. III - 1935
Kolekcijas daļa:
Firsts Michaels Barklay's de Tolly - Hillner, G., (Gotthilf), 1862-1925 - 1913
Kolekcijas daļa:
Astoņi kustoņi - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 1984
Kolekcijas daļa:
Numismātika - 1968
Kolekcijas daļa:
Daugavas raksti: no Rīgas līdz jūrai - 1994
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas gramatika - Bērziņa-Baltiņa, Valerija, 1906-2000 - 1994
Kolekcijas daļa:
Rīgas taukvielu kombināts - 1971
Kolekcijas daļa:
Drošibas tehnikas noteikumi zivju rūpniecības kuģos - 1955
Kolekcijas daļa:
Marģers Zariņš - 1960
Kolekcijas daļa:
Jelgavas apriņķi