LV | EN
Nosaukums:
Grāmatas (segmentētas)
Resursa virstips:
Kolekcija
Resursa tips:
Kolekcija

Metadati

Nosaukums:
Grāmatas (segmentētas)
Atbildīgā organizācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Atbildīgā persona:
Artūrs Žogla
Anotācija (latviešu):
ERAF projektā un LNB iekšēji ar docWorks segmentētās grāmatas.
Kolekcijas daļa:
Krievu ekspansija un rusifikācija Baltijā laikmetu tecējumā - Stalšāns, Kārlis, 1888-1970 - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ta Mahziba, kā tee Skohlmeisteri pehz scho jaunu ABZ teem Skohlas-behrneem to Lassischanu it weegli warr ismahziht - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1797 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Philosophische Gedanken uber wichtige Gegenstande... - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1795 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der Erhabene Lobesgang Gottes zur allgemeinen Gottesverehrung - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1796 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anmerkungen und Zusäzze, zu der neuen lettischen Grammatik des Herrn Probst Stender. - Harder, Christoph, 1747-1818 - 1790 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauna Gada Wehleschanas pehc ikkatra gribbeschanas - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1782 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gedanken eines Greises uber den nahen Zustand jenseit des Grabes - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1786 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Miscellanea. Excerpta Theol. [piezīmju grāmatiņa rokrakstā] - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1794 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Истина религiи вообще въ двухъ частяхъ ... Часть I. - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1785 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neue vollstandigere Lettische Grammatik - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1763 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstas Gudribas Grahmata no Pasaules un Dabbas - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1774 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Slawas un Preezas Dzeesma : Sawam wezzam Mahzitajam kas to Lestenes Draudzi peezdesmits Gaddus mahzijis par Gohdu un par Peemiņņu tahs Swehtdeenas kurrâ wiņsch sawu Amatu usņehmis no saweem Draudzes Behrneem dzeedata Wassaras Swehtku atswehtê tannî Gaddâ 1791. - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - [1791] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauna ABC un lasīšanas mācība - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1797 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bildu ābice - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1787 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Beschreibung der neuen Erdkugel, welche auf allerhöchsten Befehl S[eine]r Königl[ichen] Majestät von Dännemark Norwegen zu Kopenhagen verfertiget worden von Gotthard Friedrich Stender, der Königl[ichen] deutschen Gesellschaft zu Göttingen ordentlichen Mitgliede - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1766 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1. Latviešu dziesmu svētki Kanādā : Toronto 1953. : Programma - Latviešu dziesmu svētki Kanādā, 1 : 1953 : Toronto, Kanāda - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas dejas. 2.burtnīca. - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmo un otro latviešu dziesmu svētku Kanadā skatu krājums - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
5. Latviešu dziesmu svētki Kanādā : no 27. jūnija līdz 5. jūlijam Toronto 1970. g. : [skatu krājums] - Latviešu dziesmu svētki (5 : 1970 : Toronto, Kanāda) - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
3. Latviešu dziesmu svētku Kanadā atcerei, 1961 : [skatu albums] - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (3 : 1961 : Toronto, Kanāda) - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
4. Latviešu dziesmu svētki Kanadā attēlos, 1965.g. Toronto - Latviešu dziesmu svētki (4 : 1965 : Toronto, Kanāda) - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviesu tautas dejas. 3.sēj. - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas dejas. 3.burtnīca. - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas dejas. 4.burtnīca. - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kanadas latviešu 2. dziesmu svētku programma : Toronto, 1957. no 31. maija-2. jūnijam - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (2 : 1957 : Toronto, Kanāda) - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
4. Latviešu dziesmu svētki Kanadā : 1965. 28.-31. maijam Toronto - Latviešu dziesmu svētki (4 : 1965 : Toronto, Kanāda) - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas dejas. 1.burtnīca. - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
8. Latviešu dziesmu svētku Kanadā vadonis : 1986. g. no 1.-6. jūlijam, Toronto - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (8 : 1986 : Toronto) - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis latviešu jaunatnes dziesmu svētkiem Montreālā, 1975.g. no 30. aug. līdz 1. sept. - Latviešu jaunatnes dziesmu svētki, (1 :, Monreāla, Kanāda), 1975 : - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
11. Latviešu dziesmu svētki Kanādā : 2000. gadā no 30. jūnija līdz 3. jūlijam : vadonis - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (11 : 2000 : Toronto, Kanāda) - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
3. Latviešu dziesmu svētki Kanadā, 1961, 1.-4. septembrim, Toronto : [materiāli, programma] - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (3 : 1961 : Toronto, Kanāda) - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
10. Latviešu dziesmu svētki Kanadā : no 1996. g. 3.-7. jūlijam, Toronto : vadonis - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu rotaļas un rotaļdejas : [ar kustību aprakstiem] - Sūna, Harijs, 1923-1999 - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēža vīrusu medības - Ferdats, Andris, 1941-2021 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stenders G.F. Priekšvārds //Gudra Mahzischana : wisseem saimneekeem un mohderehm par labbu ... - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1791 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anmerkungen über die Gegenanmerkungen des Verfassers Der Offenbarung Gottes in der Natur - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - [1785] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eelihses diwpadesmit swehtas Dseesmas, / Latweeschu wallodā pahrtulkotas no ta Wezza Mahzitaja Stendera. - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1789 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
5. Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki Vankuverā, Britu Kolumbijā, 30.jūnijā-4.jūlijā, 1972. : [vadonis] - Rietumkrasta latviešu dziesmu svētki, (5 :, 1972 :, Vankūvera, Kanāda) - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raiņa Sveika, brīvā Latvija! - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anmerkungen über Die Offenbarung Gottes in der Natur, die eine Schrift für Jedermann seyn soll - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - [1785] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gedanken ueber die Lavaterische Aussichten in die Ewigkeit. In Briefen an Se[inen] Hochwohlgeb[orenen] Herrn Landeshauptm[ann] von B[olschwing - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - [1771] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīla stiprāka par nāvi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pūt vējiņi - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gals un sahkums : weena rituma seemas-dseesma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zelta sietiņš - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugava - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas ragana - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu ieražu horeogrāfiskā folklora - Sūna, Harijs, 1923-1999 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Induls un Arija : jaunības traģedija 5 cēlienos. - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūza cīņās - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Учениео покушении на преступление. - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Отравление. Историко-догматическое исследование. - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
7. latviešu dziesmu svētku Kanadā vadonis : 1.-5. jūlijam Toronto 1981 - Latviešu dziesmu svētki Kanādā, (7 :, 1981 :, Toronto, Kanāda) - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis 5. Latviešu jaunatnes dziesmu svētkiem : 1985.g., no 29.aug. līdz 2.sept. Montrealā - Latviešu jaunatnes dziesmu svētki (5 : 1985 : Monreāla, Kanāda) - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Обязательственное право.Губерний Прибалтийских. - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Русское Гражданское право. - 1915 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
5. Latviešu dziesmu svētku Kanadā vadonis : 1970.gadā Toronto - Latviešu dziesmu svētki (5 : 1970 : Toronto, Kanāda) - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Истина религiи вообще въ двухъ частяхъ ... Часть II. - 1785 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Учениео покушении на преступление. - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Masa Bihbele. Tas irr: Swehti Stahsti, no Deewa Wahrdeem islassiti, un ar isskaidrotahm un spehzigahm Mahzibahm un swehtahm Dohmahm istaisiti - Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796 - 1790 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas dejas izcelsme un attīstība - Siliņa, Elza, 1895-1989 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Местное гражданское право губерний прибалтийских и .. - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas vārdnīca 6.2. sējums - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
6. latviešu dziesmu svētku un Latviešu dienu Kanadā vadonis, 24.jūn.-4.jūl. Toronto, 1976 - Latviešu dziesmu svētki Kanādā (6 : 1976 : Toronto) - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis trešiem latviešu jaunatnes dziesmu svētkiem Montrealā, 1979.g. no 31. aug. līdz 3. sept. - Latviešu jaunatnes dziesmu svētki (3 :1979 : Monreāla, Kanāda) - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu sadzīves horeogrāfija - Sūna, Harijs, 1923-1999 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu deja - Siliņa, Elza, 1895-1989 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Цель в праве. - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lettische Grammatik. - 1783 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Курс уголовное права .Часть особенная.Посягательства личные .. - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Сводь законовь Российской Империи в пяти книгах. - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Учение о наказании. - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Устав о наказаниях,налагаемых мировыми судьми. Издание 1885. - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Свод Местных Узаконений губерний Остзейских. - 1864 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
О гражданском браке. - 1887 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Узаконение,усыновление и внебрачные дети. - 1916 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Очерки по истории кодификации местных гражданских законов… - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Мошейничество по русскому праву.Сравнительное исследование. - 1871 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
История Кодификации Гражданского права в двух томах. - 1876 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Русское Гражданское право. - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
История Кодификации Гражданского права в двух томах. - 1876 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Antisemītisms un tā izpausmes Latvijā : vēstures atskats - Dribins, Leo, 1931- - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Законы Гражданские.С включением…. - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Гражданское Уложение .Проект…. - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Otrais pasaules karš un Latvija: notikumi un sekas 20.gadsimta 40.-60.gadi - Latvijas Vēsturnieku komisija - 2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Okupācijas režīmi Baltijas valstīs, 1940-1991 : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2008. gada pētījumi un starptautiskās konferences "Okupācijas režīmi Baltijas valstīs (1940-1990): izpētes rezultāti un problēmas" materiāli, 2008. gada 30.-31. oktobris, Rīga - Latvijas Vēsturnieku komisija - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Гражданское право древнего Рима. Памяти проф.Крылова Н.И. - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Свод гражданских узаконений губерний Прибалтийских с - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Сборник статей Н.М.Коркунова 1877-1897 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Законы Гражданские.С разьяснениями … - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Законы Гражданские.С разьяснениями … - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Лекции по Общей теории права К.М.Коркунова - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Очерки по истории кодификации местных гражданских законов - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ave Sol - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas deju apdares - Saulīte, Ingrīda, 1935- - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Свод гражданских узаконений губерний Прибалтийских с - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Salna pavasarī - Blaumanis, Rūdolfs - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nāves ēnā - Blaumanis, Rūdolfs - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tālu ceļu vējš - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Staburaga bērni - Valdis, 1865-1934 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļa malā - Blaumanis, Rūdolfs - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bagāti radi - Apsīšu, Jēkabs, 1858-1929 - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Holokausta pētniecības problēmas Latvijā : 2006.-2007. gada pētījumi par holokaustu Latvijā un starptautiskās konferences materiāli, 2007. gada 6.-7. novembris, Rīga - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andreja Upischa Jauni avoti - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pastariņa dienas grāmata - Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zem naglota papēža - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zem naglota papēža - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sidraba šķidrauts - Aspazija - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Seeweete - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzejas - Skujiņa, Austra, 1909-1932 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvaigžņu nakts - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 6.sējums - Aspazija - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Via dolorosa - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalpa zēna vasara - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raudupiete - Blaumanis, Rūdolfs - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pīķa dāma - Пушкин, Александр Сергеевич, 1799-1837 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Soneti madonnai Laurai - Petrarca, Francesco, 1304-1374 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sudrabu Edža Dullais Dauka - Sudrabu, Edžus, 1860-1941 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļu tēmas un variācijas - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fr. Šillera rakstu izlase - Schiller, Friedrich, 1759-1805 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Holokausta izpētes problēmas Latvijā : Starptautiskās konferences referāti 2000. gada 16.-17. oktobris, Rīga un pētījumi par holokaustu Latvijā - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kaugurieši - Zariņš, Kārlis, 1889-1978 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas reģiona vēsture 20.gadsimta 40.-80.gados - Latvijas Vēsturnieku komisija - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 5.sējums - Aspazija - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 2.sējums - Aspazija - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1959.gadā : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2002. gada pētījumi - Latvijas Vēsturnieku komisija - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Balti tīri sniega vīri - Stāraste, Margarita, 1914-2014 - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aizejošais - Ziemeļnieks, Jānis, 1897-1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andreja Upīša Zelts - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļā uz sociālistisko reālismu - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 4.sējums - Aspazija - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Britaniks - Racine, Jean, 1639-1699 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lirika - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izlase - Byron, George Gordon, barons, 1788-1824 - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve un darbi : 3.sējums - Aspazija - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zaļā zeme - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jērādiņa - Kronenbergs, Alberts, 1887-1958 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kastaņola - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krišjāņa Barona raksti. I - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ausekļa kopoti raksti - Auseklis, 1850-1879 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
A.S. Puškina Raksti - Пушкин, Александр Сергеевич, 1799-1837 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā es brauzu Seemeļmeitas luhkotees - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
K. Skalbes Sarkanās lapas - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Okupācija, kolaborācija, pretošanās: vēsture un vēstures uztvere : starptautiskās konferences materiāli, 2009. gada 27.-28. oktobrī, Rīgā - Latvijas Vēsturnieku komisija - 2010 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pers Gints - Ibsen, Henrik, 1828-1906 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceplis - Rozītis, Pāvils, 1889-1937 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izlase - Alunāns, Juris, 1832-1864 - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kad atnāks latviešiem tie laiki? - Ruģēns, Jānis, 1817-1876 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarkanais un melnais - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izlase. 2.sējums - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Salome - Wilde, Oscar, 1854-1900 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atjautīgais idalgo Lamančas Dons Kichots - Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616 - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 3.sējums - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziedu klēpis - Aspazija - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izlase. 1.sējums - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valmieras puikas - Rozītis, Pāvils, 1889-1937 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kr. Valdemāra Raksti. 1.sējums - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vienkārši vārdi - Strēlerte, Veronika, 1912-1995 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kr. Valdemāra Raksti. 2.sējums - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1956.gadā : Latvijas vēsturnieku komisijas 2001. gada pētījumi - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Noziegums un sods - Достоевский, Фёдор Михайлович, 1821-1881 - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūgtais prieks - Vīksna, Ingrīda, 1920-2017 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izlase. 3.sējums - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pret kalnu - Sakse, Anna, 1905-1981 - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eduarda Veidenbauma raksti - Veidenbaums, Eduards, 1867-1892 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīve - sapnis - Calderón de la Barca, Pedro, 1600-1681 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana paradīze - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īliada - Homērs - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atjautīgais idalgo Lamančas Dons Kichots. - Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616 - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vācu literatūra un Latvija, 1890-1945 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fabulas - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gara radinieki - Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti 2. sējums - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-03-31 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Dzelzceļnieku Vēstnesis - 1932-01-15 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-01-20 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-08-04 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-09-15 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-07-14 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Malienas Ziņas - 1943-01-07 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-07-28 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-12-22 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-12-08 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-10-27 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-11-24 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-09-22 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-06-02 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-01-13 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-05-12 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-01-06 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-02-24 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domas - 1912-11-01 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-04-21 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-10-20 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-12-15 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rēzeknes Ziņas - 1943-12-22 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-02-10 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rigasche Stadtblätter - 1863-09-26 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-08-25 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-03-17 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-06-23 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-02-17 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-01-27 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-05-26 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-11-17 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-09-29 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-06-16 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-03-24 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-04-07 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inland - 1836-01-01 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-08-18 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-05-05 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-11-10 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Libausche Zeitung - 1934-07-02 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-12-01 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-02-03 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-09-01 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-06-30 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-04-14 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-11-03 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-09-08 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-10-13 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-08-11 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daba - 1930-01-01 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-03-10 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-12-29 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-03-03 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-07-07 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-04-28 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Talsu Vēstnesis - 1928-01-05 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-10-06 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-05-19 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu Nākotne - 1932-01-05 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-07-21 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Avīzes - 1849-06-09 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomi precību kandidātiem - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nutykszonas Biblias aba Izstostiejszona Roksta Swāta Waca un Jauna Istodiuma - 1861 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adress- Buch für die Kurlandisches Statthalterschaft - 1796 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krievija - Vācija - Baltija (Panbaltija) - Kauls, Jānis, 1882-1955 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zirgs, kas naktī dzied - Tretjakova, Silvija, 1961- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvija skaitļos - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviesu tautas dejas. 4.sēj. - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wenden, seine Vergangenheit und Gegenwart - Sivers, Jegór von, 1823-1879 - 1857 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviskums mūsu dievkalpojumos - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livland vor der Entscheidung - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lettland in der jüngeren Eisenzeit - Arbuzow, Leonid, 1882-1951 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
La Lettonie historique. - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Etnodemogrāfiskā perturbācija Latvijā un tās seku likvidēšana - Mežgailis, Bruno, 1923-2003 - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politiskā sistēma un politiskā kultūra - Tauriņš, Gunārs - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liķiera vīna pagatavošana iz augļiem un ogām - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu valoda. 1.daļa - Kušķis, Jānis, 1930-2022 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
20. gadsimta kultūra Eiropā - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkas fondu pārbaude - Rīdzenieks, A., (Arnolds), 1902-1991 - 1950 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deviņpadsmitais - sarkano partizāņu gads - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņa un audzināšana - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vai ārzemēs reģistrēta, bet Latvijā nereģistrēta preču nozīme bauda aizsardzību pret Latvijā reģistrētu? - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurp eji, jaunatne? - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības informatizācija - Sporāne, Baiba, 1943- - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas dziesmas. 3.sējums - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būvmācība. 1.daļa - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts finanses 1918./1920.-1931./1932. - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sierniecība - Lielgalvis, Kaspars, 1972- - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vides izglītība skolā - Hamčanovska, Iveta - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trimdinieka raksti - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju revolucionārais strēlnieks. 2.daļa - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Airēšana Latvijā - Frīde, Andris, 1953- - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bīskapa Pētera Stroda mantojums (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas māksla II - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Z.A. Meierovics - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemnīka celš uz montu - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti par latvju folkloru - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Heimatbuch für die baltische Jugend. 1. Teil - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lekcijas par valsts tiesibām - Laserson, Max M., 1887-1951 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 10. laidiens - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioloģiskās augkopības pamati - Miške, Irina - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trubadurs uz ēzeļa - Sudrabkalns, Jānis, 1894-1975 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trešā persona latviešu verbu sistēmā - Freimane, Inta, 1933-2017 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas Baltijā sagatavoja zemnieku revolūciju? - Dulbe, Aleksandrs, 1880-1931 - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Projektu vadīšana studijām un biznesam - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apcerējums par patērētāju kooperāciju kā tautsaimniecisku faktoru, pamatojoties galvenā kārtā uz Zviedrijas patērētāju kooperācijas datiem - Aizsilnieks, Arnolds, 1898-1982 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skumjās rotaļas - Līvs, Egons, 1924-1989 - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas adresu grāmata - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garīgo spēju attīstīšana - Apinis, M., (Mārcis) - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautiskā kustība - Blanks, Ernests, 1894-1972 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1913. gadam - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunsaimnieks un velns - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likumkrājuma izvilkums - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR veģetācija - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Catalog der Kurländischen culturhistorischen Ausstellung zu Mitau 1886. - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilskalni. Vidzeme - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz ežiņas galvu liku. 1.grāmata - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944-1956 - Strods, Heinrihs, 1925-2012 - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zeme, zemnieki un viņu darbs - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Beigu formulas latviešu pasakās - Zemzare, Daina, 1911-1971 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ABC Pirmie soļi - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā apweenot pilsoņus? - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgales ebreju vēstures historiogrāfija - Šteimans, Josifs, 1923-2011 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziņas par starptautisko sociālo likumdošanu - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas krievu identitāte - Apine, Ilga, 1928-2019 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzimumu jautājums. III - Forel, Auguste, 1848-1931 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rainis kā mākslinieks - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas cīņa Lielajā Tēvijas karā - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaun-Liepājas baznīcas tapšana - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Noteikumi par firmu, tirgotājiem un tirdzniecības reģistru līdz ar Tieslietu ministrijas instrukciju un Finanču ministrijas rīkojumu pie noteikumiem - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Rigaschen Stadtgarde zu Pferde - 1870 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas jāzin katram īrniekam un izīrītējam - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedriski politiskā grāmata latviešu valodā, 1900-1917 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Strādnieku arodnieciskās biedrības - Daniševskis, Jūlijs, 1884-1938 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvā Latvija - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Senāta Administratīvā departamenta spriedumu izvilkumi - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju augšāmcelšanās - Kurmis, Ansis, 1887-1974 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laiku grāmata priekš Jaun Brenguļu, Zempu un Jaunvāles pagastiem - Austriņš, Jānis, 1842-1919 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Список гильдейских торговых и промышленных предприятий г. Либавы на 1911 г. - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Очерки экономической истории Латвии - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu intelligence [sic] savās cīņās un gaitās. 1.daļa - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veselības leksikons - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tuntuļu Jurītis - Kronenbergs, Alberts, 1887-1958 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Organisko savienojumu sintēzes metodes - Gudriniece, Emīlija, 1920-2004 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgolas inventari un generalmēreišonas zem'u aproksti, 1695.-1784. - Brežgo, Boļeslavs, 1887-1957 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Telekomunikāciju vēsture. 2.daļa - Ločmelis, Jāzeps, 1928-2015 - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Führer durch das Kurlandische Provinzialmuseum - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Acta Latgalica. 6 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kars un proleteriats - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Socioloģija kā mācība par sabiedrību - Meņšikovs, Vladimirs, 1946- - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas architektu biedrības architektūras izstāde - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Valdemārs un "Pēterburgas Avīzes" (1862-1865) - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā savilkās mākoņi pār Baltijas zemēm - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas celtniecības un tēlniecības pieminekļi no gotikas līdz jūgendstilam (13. gs.-1914. g.) - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 12. laidiens - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sieviete latvju rakstniecībā - Ķelpe, Jānis, 1908-1981 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Demokrātiskā Latvija - Bastjānis, Voldemārs, 1884-1975 - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata nodokļu maksātājiem - Zalts, Alberts, 1897-1942 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Automobiļa teorija - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu grāmatniecība, 1991-2000 - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstnieku portreti : 70.-80.gadi - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu demokrātija un viņas vadoņi - Blanks, Ernests, 1894-1972 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā strādāt atjaunotā tautskolā? - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzimtenes ideja - Lapiņš, Kārlis, 1895-1942 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas statistiskā gada grāmata 1920-1922 = Statistisches Jahrbuch der Stadt Riga - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lustīgais zvirbuls : Wisseem jautribu un johkus mihledameem par islusteschanohs gohdos un zittās weesigās sanahkschanās apgahdahts - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas starptautiskais stāvoklis - Bergs, Arveds, 1875-1941 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas saimniecība pie spējīgas un pie nespējīgas valdības - Balodis, Kārlis, 1864-1931 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gāzes ģenerātori automobiļos - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki. 5.sējums - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pa atmiņu stygom. 2.daļa - Grišāns, Jāzeps, 1891-1989 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zaķīšu pirtiņa - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas jāzin katram vīrietim - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābecīte mājām un skolām - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Barbars Parīzē - Kurcijs, Andrejs, 1884-1959 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Oktobrens - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tradicionālā virtuve - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķīmijas tehnoloģijas pamatprocesi un aparāti - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām. 23.sējums - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lejas Bulāna - latviešu ciems Sibirijā - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 5. sēj. - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pagaidu noteikumi par pilsētu domnieku vēlēšanām - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senāta spriedumu zinātniskie komentari - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Modernā sieviete un laulība - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu skolas jaunatne Brīvības cīņās - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anekdotu izlase - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ko tauta saka par baznīcu un mācītājiem - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spēkildze : populārvalodniecisku rakstu izlase 2. d. - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
A. Saulieša Izmeklēti raksti - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Holokausts Latvijā - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zem dzērves spārna - Leja, Gunta, 1950- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trīszvaigžņu valsts novados - Lapiņš, Kārlis, 1895-1942 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Simulakri un simulācija - Baudrillard, Jean, 1929-2007 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Führer durch Riga mit einem Stadtplan - Neumann, Wilhelm, 1849-1919 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ekonomikas un finanšu vārdnīca - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Es un mans nams - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātra grims - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece jeb pirmā lasīšanas mācība - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Frühgeschichte Lettlands - Arbuzow, Leonid, 1882-1951 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andreja Upīša Poruka raksti jaunatnei - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendara pielikums 1895. gadam - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lībiešu folklora - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iejūtas estētika - Aistars, Ernests, 1899-1998 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules tautu lirika - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzelzbetons (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mērnieku laiki - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tirdzniecības tiesību pārskats - Lēbers, Augusts, 1865-1948 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunstrāvnieku filozofiskie uzskati - Laizāns, Pēteris, 1930-2005 - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The profits of slavery - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
20. gadsimta Latvijas vēsture II - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meža sēšanas metode bez zemes apstrādāšanas - Melderis, Krišs, 1880-1942 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neatraidāmi mantinieki pēc jaunā civīllikuma - Lange, Valters, 1904-1980 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedriskie un individuālie elementi tiesībās - Dišlers, Kārlis, 1878-1954 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nedzirdīgo bērnu fiziskā audzināšana. - Puhovs, J., (Jevgeņijs) - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dinaburga Krievijas valsts seno aktu arhīva dokumentos (1656-1666) II - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Vanagu 1936. gada grāmata (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senā gadskārta - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Partiju laiki Latvijā (1988-2002) - Mednis, Imants, 1950-2006 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu mājas un patvērums - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju enciklopēdija. 4.sējums - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārtikas toksikoloģija : mācību līdzeklis - Ozola, B. - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aleksis Mierlauks 50 gadu darba svētkos Nacionālajā teātrī - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saules pulksteņi Latvijā - Klētnieks, Jānis Oļģerts, 1929-2021 - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vara un sabiedrība - Laķis, Pēteris, 1952-2003 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstākā matemātika IV - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 19. laidiens - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahņa ewanģelija isskaidrojums - Lorber, Jakob, 1800-1864 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņa par Latvijas zemi - Bauers, Ernests, 1882-1926 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves atmiņu spogulis - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Netradicionālās tehnoloģijas atgriežas no gadsimtu dzīlēm - Vaivode, Ināra, 1956- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu un igauņu piensaimniecības kooperatīvi - Frīdbergs, Andrejs, 1885- - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliogrāfiskie līdzekļi par Latviju. 3.sējums - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Banku darbība. - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agrarjautajums Latvijā - Vilnis, Kazimirs, 1907-1988 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tradicionālā piensaimniecība - Dumpe, Linda, 1930- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānis Čakste, Latvijas valsts prezidents. - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece - Bērziņš, Pēteris, 1848-1926 - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauku skatuve - Ašaks, Pēteris, 1880-1942 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mineraloģija - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kriminālprocesa reforma jautājumā par noziedznieku izdošanu ārvalstīm - Rūsis, Armins, 1907-1987 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes viduslaiku pilis - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. X - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvā Daugava - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varmācības torņi. 2.daļa - Hāzners, Vilis, 1905-1989 - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Patiesība un metode - Gadamer, Hans Georg, 1900-2002 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deju svētki Latvijā : skaitļi un fakti, 1945-2003 - Saulīte, Ingrīda, 1935- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu ēdieni - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tulkojumi no antīkās literatūras (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tas deewabihjigs andelmannis Daniels Loests - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lienīte un Garausis - Dambergs, Valdemārs, 1886-1960 - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adopcija - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana mīlestība - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zari - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Romiešu tiesību hrestomātija - Būmanis, Aleksandrs, 1881-1937 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politika. 2.daļa - Tauriņš, Gunārs - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Homo aestheticus - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mērs un svars Latvijā 13.-19. gs. - Zemzaris, Jānis Tālivaldis, 1902-1996 - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsētu pašvaldību finanses 1920.-1930 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 5.sējums - Aspazija - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas mūžs - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves apstākļi Latvijā - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1907 - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kur plūst Lielupe - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Karavīra rokas grāmata (K.R.G.) - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Shakespeare, William, 1564-1616 - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zur Erinnerung an die Rigasche kulturhistorische Ausstellung im Juni 1883 - Rigacci, Bruno, 1921- - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vispārējā tiesību teorija - Lēbers, Augusts, 1865-1948 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks, 1710-1740 - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sanitārtechniskas labierīcības atsevišķās saimniecībās - Bīmanis, Mārtiņš, 1864-1946 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rainis un viņa brāļi - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līduma dūmos - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pagurušo nervu spēka atjaunošana - Ebbard, Richard J. - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūzikas vēsture - Vītoliņš, Jēkabs, 1898-1977 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kr. Barons un viņa mūža darbs - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daudzbērnu ģimenes un to atbalstīšana Latvijā - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jersika un tai 1939. gadā izdarītie izrakumi - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas agrarā reforma - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis latviešu valodas mācībā tautas skolām - Stērste, Andrejs, 1853-1921 - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli par Latvijas kultūrvidi - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aktiera darbs - Станиславский, Константин Сергеевич, 1863-1938 - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trešdienas rīts, jeb trešā musturu grāmata audējiem - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viltotais Fausts, jeb, Pārlabota un papildināta pavārgrāmata - Zariņš, Marģeris, 1910-1993 - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tu mana laime! - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sulamīte - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zigfrīds, Anna Meierovics - Gulbis, Ansis, 1873-1936 - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kad runā nakts - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sāls un pipari - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Velniņi - Blaumanis, Rūdolfs - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daži purvu ezeru ūdeņi Rīgas un Jelgavas iedobumā un Kurzemes ziemeļaustrumu daļā - Nomals, Pēteris, 1876-1949 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis skuķkopībā - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 2.krājums - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Audēji Vidzemē - Alsupe, Aina, 1926-2015 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saules pilsēta - Campanella, Tommaso, 1568-1639 - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Docenta P. Dāles Cilvēka dvēsele un centrālā nervu sistēma - Dāle, Pauls, 1889-1968 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skats Cēsu pilsētas un novada pagātnē - Enzeliņš, Hermanis, 1867-1953 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elektronika - Grunte, Uldis - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ārstniecības augi un drogas - Resnais, J., (Jānis) - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši. I - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sauciet to par teātri - Zālīte, Māra, 1952- - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzimumu kopdzīves tikumības mācība - Forel, Auguste, 1848-1931 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā rakstīt filmas scenāriju - Šlesers, Mārtiņš Arturs, dz. 1901 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krievu valsts attīstības gājums, jeb, Krievijas vēstures pārskats - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1887 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pagaidīsim ausaino - Elsbergs, Klāvs, 1959-1987 - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmie soļi - Goba-Alojietis, Jānis, 1869-1928 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Heiteres aus dem Baltenlande - Goebel, A., (Alfons), 1847-1914 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunās ģimenes aktuāli jautājumi - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē - Kokare, Elza, 1920-2003 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu muzikas folkloras materiāli III - Melngailis, Emilis, 1874-1954 - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tracis - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Režisora darbs ar izpildītājiem - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemes dzīļu resursi - Segliņš, Valdis, 1958- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latweeschu walodas gramatika preeksch skolahm un paschmahzibas - Tauriņš, G., (Gerhards) - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarkanais putniņš un zilais putniņš - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhīvs. 7.sējums - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pagasti. 2.daļa - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu biblioteku darba pārskats 1963. gadā - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Telekomunikāciju vēsture. 1.daļa - Ločmelis, Jāzeps, 1928-2015 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krietna kučiera amats pie zirgiem (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Advokāts un viņa misija - Bērziņš, Nikolajs, 1902-1974 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrisko attiecību abc bibliotekāriem - Glosienė, Audronė - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas ceļš - pirms desmit gadiem, tagad un nākamajā gadu tūkstotī ieejot - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sejas - Dziļleja, Kārlis, 1891-1963 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole - Slavinska, Inta, 1948-2010 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalpaka bataljons neatkarības cīņās - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jūras tiesības - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas prese, 1918-1940 - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civilprocesa likums (1938.g. Izd., 1939.g. Iespied.) ar paskaidrojumiem - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātiskās fizikas metodes - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu, etnogrāfu .. 1964. gada ekspedīcijām : plenārsēde - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā sarīkot viesības un ko celt galdā - Leiše, Marija - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas un kā valda šodienas Latvijā? - Kalniņš, Bruno, 1899-1990 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pa saules ceļu Dobelē - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kādreiz Helladā... - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvokļi Rīgā - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dievišķīgās rotaļas - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules skatījuma poētiskā atveide folklorā - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija : rakstu krājums, VII sējums - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavas raksti : no Koškovciem līdz Daugavpilij - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģijas vēsture II - Obšteins, Krists, 1867-1952 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politikas gadagrāmata : Latvija 2006 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas budžets : vakar, šodien, rīt - Решина, Г. А., (Ганна Алексеевна) - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 3. sēj. 3. daļa - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Palaidnigie puikas - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Demogrāfiskā lūzuma norise Latvijā - Mežgailis, Bruno, 1923-2003 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sveču grāmata - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Astoņpadsmitais] 18. novembris un 15. maijs - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata ’89/’90 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas mēbeles - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauliba - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sakrālā arhitektūra un māksla - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu leksikoloģija - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadoņa spējas - Leitis, Voldemārs - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgales nacionālais jautājums = Латгальскае нацыянальнае пытанне - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Michaels Kolhāzs - Kleist, Heinrich von, 1777-1811 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raiņa ritmi - Rudzītis, Jānis - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture - Čakars, Oto, 1908-1999 - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Orleanas Jumprawa un Maria Stuart - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija citu valstu saimē - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viena gaita - Mačs, Emīls, 1892-1958 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves šūpotnēs - Aizsilnieks, Arnolds, 1898-1982 - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas kādā slimībā jāēd? - Švīkule, Dora, 1884-1974 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 6. laidiens - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valmieras pils - Berga, Tatjana, 1944-2020 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiālmācība galdniekiem - Grīnberga, Maija - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neprasot atļauju - Apīnis, Aleksejs, 1926-2004 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Estētikas robežceļi - Welsch, Wolfgang, 1946- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltengedanken und Baltenpolitik - Valters, Miķelis, 1874-1968 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prāta dzīve. 1.daļa - Arendt, Hannah, 1906-1975 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Drošais pamats - Bowlby, John, 1907-1990 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gaismai austot - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu un lietuviešu austrumu apgabalu likteņi - Stalšāns, Kārlis, 1888-1970 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tabaka zinātnes gaismā - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata katram - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Basketbola spēles mācība - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Karalis Kartupelis - Kovaļevska, Margarita, 1910-1999 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. VI - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livländische Rückblicke - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Banku politika : Piezīmes pēc doc. V. Vītola 1923./24. m. g. lasītām lekcijām - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Policijas izziņas legalizacija - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Āgenskalna baptistu draudzes 25 gadu pastāvēšanas svētkos - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 800 : gadagrāmata, 1996 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
VEF - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vācu ordenis un Livonija - Kļaviņš, Kaspars, 1968- - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Латышские поэты - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dažādas valodas kļūdas - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Ķempe, Mirdza, 1907-1974 - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji: 1973 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija : rakstu krājums, IV sējums - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ārvalstu ekonomikas vēsture - Porietis, Jānis, 1926-2005 - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1985 - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mehānismu un mašīnu teorija - Ozols, Oļģerts, 1914-1976 - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par Padomju Latviju. I daļa - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Niedra un niedrisms - Kroders, Arturs, 1892-1973 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 14 - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti par jauno valsti - Ulmanis, Kārlis, 1877-1942 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Страумени - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Heiligen Dreifaltigkeitskirche zu Libau. - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievērojami latvieši. 2.burtnīca - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgaliešu pasakas - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: satura rādītājs (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija storptautyskūs nūtykumūs - Valters, Miķelis, 1874-1968 - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ļevs Vigotskis, Žans Piažē un mūsdienu psiholoģija - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūžam nerims varoņu gars - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas darba potenciāls un tā atjaunošanās iespējas XX-XXI g.s. mijā - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1896 gadam - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas rūpniecības strādnieku dzīves līmenis, 1900-1914. - Bērziņš, Jānis, 1941-2017 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rigasches Adress-Buch für 1868/1869 - 1868 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas vārdnīca. 8.sējums - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas grāmatai - 400 - Karulis, Konstantīns, 1915-1997 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baznīca darbībā - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senata Civilā kasacijas departamenta 1929.g. spriedumi - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Somijas kooperācijas likums (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par ustizeschanos sew pascham - Emerson, Ralph Waldo, 1803-1882 - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas piena kombināts - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 34 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die zentraleuropäischen Randstaaten - Frauenstein, Alfred M. - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civiltiesas galīgo spriedumu izpildīšanas apturēšana - Raichel, Leon - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktiskā virtuve - Bērtiņa, Vilma - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu sapņu un likteņu grāmata - Laursons, Voldemārs, 1894-1942 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas sencilvēku slimības un tautas dziedniecība - Derums, Vilis, 1899-1988 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 3.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture. 3.daļa - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Integrācija un etnopolitika - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Okupācijas varu nodarītie postījumi Latvijā 1940-1990 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ieteicošā bibliogrāfiskā līdzekļa sastādīšana - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liesmainie gadi - Kalniņa, Klāra, 1874-1964 - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liepājas apriņķis - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tornas grāvrači : romāns - Dziļums, Alfreds, 1907-1976 - 1949 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elektrodrošība - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Очерки по историографии Латвии - Zutis, Jānis, 1893-1962 - 1949 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gorgijs - Platons, 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzimtenes zvani - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pavāru grāmata - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kaucmindes muiža = - Lancmanis, Imants, 1941- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lai atskan dziesmas! : Otrā grāmata - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīcības ceļos - Klīve, Visvaldis Varnesis, 1931-2003 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par sabiedriskās un filozofiskās domas attīstību Latvijā (1920 - 1940) - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agroķīmija - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas un latviešu tautas vēsture - Balodis, Agnis, 1932-1994 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes meži šalc... - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu poētiskie dabas vērojumi (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abstraktie darījumi - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gudrais dēls - Aigars, Pēteris, 1904-1971 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā Ruksītis ciemos gāja - Rinkule-Zemzare, Dzidra, 1920-2007 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prof. Dr. jur. V. Sinaiska Raksti. - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civiltiesības kā tiesību nozare - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemesgrāmatu likums - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sieviete un daile - Andīna, 1903-1983 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anglijas konstitucionālās tiesības un polītiskā teorija - Dišlers, Kārlis, 1878-1954 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īsa latviešu bibliografijas vēsture - Egle, Kārlis, 1887-1974 - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads politiska [sic] ekonomijā - Pečaks, Kārlis, 1892-1938 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trimdas rakstnieku vēstules I - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gara problēmas - Dāle, Pauls, 1889-1968 - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Miljonārs nerra lomā - Wallace, Edgar, 1875-1932 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kādiem mums jābūt - Kontrovskis, Ādolfs, 1897-1942 - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zari - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dialektoloģija - Rudzīte, Marta, 1924-1996 - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijā dzīvojošie etnosi un to cilvēku skaits 1897.-1989. gadā - Mežgailis, Bruno, 1923-2003 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izrādes iestudēšana - Горчаков, Н. М., (Николай Михайлович), 1898-1958 - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba statistika 1929.g. - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas jautājums XVIII gadsimtā - Zutis, Jānis, 1893-1962 - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte der dem russischen Kaisertum einverleibten deutschen Ostseeprovinzen. T.1 Bd. 1 - 1857 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abru taisītājs - Brastiņš, Arvīds, 1893-1984 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Muhsu tizibas pamata mahzibas - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Barons savā dzīvē un darbā - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Oikonomiskā mobilizācija - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tukuma novada kultūrvēsture. 6.sēj. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Straumes un avoti. 1.daļa - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija - Āberbergs-Augškalns, Jānis, 1878-1941 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Semes dehls - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reklāmas psiholoģija - Veide, Mārtiņš - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katalog der in Riga vom 17./30. November 1912 bis zum 6./19. Januar 1913 veranstalteten Ausstellung zur Jahrhundertfeier des Vaterländischen Krieges 1812. - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas saimniecības vēsture - Dunsdorfs, Edgars - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas Misiņa bibliotēka - Egle, Kārlis, 1887-1974 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas teātris : 70.gadi - Radzobe, Silvija, 1950-2020 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zweite Fortsetzung von des Herrn Hofrats von Hagemeister "Materialien zur Gütergeschichte Livlands", enthaltend Beiträge zu einer älteren Geschichte der Oeselschen Landgüter und ihrer Besitzer - 1851 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Janševskis un viņa mūža darbs romāns "Dzimtene" - Mednieks, Jorģis, 1880-1946 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolēnu veselības ieradumi un veselības mācības pilnveides virzieni - Eglīte, Pārsla, 1934- - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīve ar Dievu - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Русские в Латвии (ч.2) - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pasts, telegrāfs un telefons, 1918.-1938. - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Savienība četrdesmit gadus cīņā par mieru un starptautisko drošību - Dreijs, K. - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 3. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas minerāli un ieži - Dreimanis, Aleksis, 1914-2011 - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arheoloģijas terminu vārdnīca - Graudonis, Jānis, 1913-2005 - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ogre. 2.daļa - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No NKVD līdz KGB - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu psihiskās attīstības vecumposmu psiholoģija 2.d. Skolēna attīstības psiholoģija - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pingus Posta piedzīvojumi - Zandere, Inese, 1958- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvji karā : (Latvijas atbrīvotāji) - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīve un liktenis - Jurevičs, Pauls, 1891-1981 - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
379 baigā gada dienas - Kronlins, Jānis, 1886-1978 - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Centrālās padomes vēstures nezināmās lappuses - Dzintarnieks, Jānis, 1896-1933 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju velis Junga un arhetipiskās psiholoģijas skatījumā - Mūks, Roberts, 1923-2006 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izpostītā zeme - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civilprocesa mācības grāmata - Bukovskis, Vladimirs, 1867-1937 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ārzemnieku leģions un latvieši - Plūme, Bruno - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģimene - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas iedzīvotāju dabīgā kustība 1911.-1930. - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas latviešu biedrības zinību komisijas Rakstu krājums. 4. un 5. krājums - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Masmediji - Veinberga, Sandra - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tehniskās grafikas ceļvedis. 4 daļa - Eglītis, Zigurds, 1944- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārgrozījumi un papildinājumi kriminālprocesa likumos, kas attiecas uz policijas darbību pie noziedzīgu nodarījumu apkarošanas - Skādulis, Kārlis, 1891-1943 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā nodrošināt Latvijai Latvijas maizi - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātris Maskavā, 1915-1937 - Bartele, Tatjana - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saulītei smaidot - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Juden in den Provinzen Liv- und Kurland - Wunderbar, Reuben Joseph, 1812-1868 - 1853 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmssōkratisko domātāju darbu fragmenti - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iekšiņa un āriņa - Zandere, Inese, 1958- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zem melnbrūnā zobena - Strods, Heinrihs, 1925-2012 - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ludis dodas pasaulē - Pērļupe, Lidija, 1904-1962 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas industriālā mantojuma ceļvedis - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļā uz Latviju - Ģērmanis, Uldis, 1915-1997 - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā kreditē lauku patērētāju biedrību - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Anspaks, Antons, 1929-2001 - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas brāļu draudzes diārijs - Straube, Gvido, 1959- - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sodu likumi - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskā pētniecība studiju procesā - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti - Madernieks, Jūlijs, 1870-1955 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lykumi, reikojumi un paskaidrojumi zemes litôs Latgolâ - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 1990 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas ir tie, kam vajag karu? - Коллонтай, А. М., (Александра Михайловна), 1872-1952 - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starp mums, meitenēm, runājot -- - Ērgle, Zenta, 1920-1998 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji. 1981 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes tiesu, policijas un citu valdibas iestāžu rāditajs - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzintarzeme-dzimtene - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 4.grāmata - 1873 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pašvaldību iekārta - Mucinieks, Pēteris, 1899-1980 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku fondi un katalogi - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tāls ir ceļš atpakaļ uz dzimteni - Bērziņš, Alfrēds, 1899-1977 - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija skaitļos 1938 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Demogrāfiskie procesi un to prognozes atjaunotā neatkarīgā Latvijā - Mežgailis, Bruno, 1923-2003 - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mātes tikumiskais pienākums bērnu audzināšanā - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vardarbība pret personu - Kronbergs, Mārtiņš - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba statistika 1933.g. - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Valdemārs - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varoņpuikas - Auzenbahs, Jānis - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1982. un 1983. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecais pilskungs - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālā likumdošana. 2.d. - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. VII - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Traģēdijas - Seneca, Lucius Annaeus, ap 4 p.m.ē.-65 m.ē - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga - Latvijas sirds - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
LTI - Klemperer, Victor, 1881-1960 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Poētika - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārļa Ulmaņa saimnieciskā politika - Ceihners, Alfrēds, 1899-1987 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece rātniem bērniem - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1908. gadam - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baznīca un valsts buržuāziskajā Latvijā - Balevics, Zigmunds, 1933-1987 - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Forda-Vairoga preču un piegādes automobiļi, 1939 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darījumi ar bankas ķīlu zīmēm - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vārds. 1.sējums - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu politikas problemi - Buševics, Ansis, 1878-1942 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazās koģenerācijas stacijas - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Handels-Adressbuch Lett- und Estlands - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas jāsaprot zem vārda "valdīšana" civ. proc. nol. 1233. panta? - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Burtu mācība - Ostrovska, Ināra, 1955- - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Rainis un wiņa dseja - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dr. Antona Mengera Jaunā tikumiba - Menger, Anton, 1841-1906 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Austrumbaltijas dzelzs laikmeta pētījumi - Jākobsons, Fēlikss, 1896-1930 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skatuves runas pamati - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieki un muiža 18. gs. pirmajā pusē - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der lettischen Grammatik zweiter Teil : Syntax (Magazin: 10.sējums, 1. daļa) - Rosenberger, G. - 1852 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhīvs. 2.sēj. - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras kritika: 4.2. sēj. - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts, viņas vara un formas - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Modernās sievietes intīmā grāmata - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģika. 2.daļa - Herget, A., (Anton), 1875-1944 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apsīšu Jēkabs [Jānis Jaunzemis] savā dzīvē un darbā - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der Dom zu St. Marien in Riga - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeogrāfija tautas-skolām - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības integrācija: atsvešinātības pārvarēšana - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 23 - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 14. laidiens - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā izsargāties no zibens postījumiem - Antons, Edmunds - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Melns uz balta - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Herzog Jacobs von Kurland Kolonien an der Westküste von Afrika - Diederichs, Heinrich, 1840-1914 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saskarsmes psiholoģija - Kupčs, Jānis - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vīrietis un sieviete - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par glezniecību - Irbe, Voldemārs, 1893-1944 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Kundera dabas-stahstu wadonis - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ļaunprātīgs bankrots - Veinbergs, Ādolfs, 1908-1985 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlestības un mīlestības-gaudu dziesmas - Lapas, Mārtiņš, 1846-1909 - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija : rakstu krājums, I sējums - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu trimdas kopības noteikumi - 1949 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārstniecības stādi, krāti un izstādīti no mag. E. Birzmaņa aptieku preču tirgotavas - Birzmanis, Ernests, 1860-1900 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Heimatbuch für die baltische Jugend. 2. Teil - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1903. gadam - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gāzģenerātori - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti = Труды = Proceedings : V - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliogrāfiskie līdzekļi par Latviju. 2.sējums - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 3.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1793 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Schragen der Gilden und Aemter der Stadt Riga bis 1621 - Stieda, Wilhelm, 1852-1933 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaistums - Irbe, Voldemārs, 1893-1944 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 7.sējums, 1. daļa - 1844 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. 12.sējums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērna vizuālā darbība. 1.daļa - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grūst vecā pasaule... - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmatas aizkulises - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Naudas teorija - Lībermanis, Georgs, 1924- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 16.sējums, 3. daļa - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deutschland und der Osten - Manteuffel, Karl, Freiherr von, dz. 1872 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Русские в Латвии (выпуск 3) - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba algas priekšrocība speciālkonkursā - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meinungskämpfe im baltischen Deutschtum während der Reformepoche des 19. Jahrhunderts - Wittram, Reinhard, 1902-1971 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Leišu un poļu laikmets Livonijā - Ķaune, Nikolajs, 1903-1939 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sievietes veselība un tās kopšana - Zuments, Kārlis, 1861- - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domas par tikumu audzināšanu - Rudītis, Augusts, 1880-1948 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēstures avoti jezuitu ordeņa archivos. II daļa - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Beiträge zur älteren Geschichte der Stadt Riga - 1844 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki. 7.sējums - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu bērnu literatūra. 1.daļa - Stikāne, Anastasija, 1927-2008 - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Debess un wiņas eedsihwotaji scheit un tur muhschibā - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politikas terminu vārdnīca - Ašmanis, Miķelis, 1931- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas tiesību vēsture (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Acs un gars - Merleau-Ponty, Maurice, 1908-1961 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeomorfoloģijas pamati - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Policijas tiesības un pienākumi - Ceriņš, Aleksandrs, dz. 1880 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meža kultūras - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahr-Zahlen aus der Geschichte von Riga - 1810 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par Latvijas arheoloģisko senlietu tipoloģiju un numismātiskajiem atradumiem - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Melnais metāls Latvijā - Anteins, Aleksis, 1915-2002 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaciņu šūpulītis - Plūdons, Vilis, 1874-1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kaucmindes Mājturības seminārs un Latvijas Mājturības institūts - Ozoliņa-Ķeņģe, Marija, 1905-1994 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlestība, laulība un ģimene sociālistiskajā sabiedrībā - Колбановский, В. Н., (Виктор Николаевич), 1902-1972 - 1949 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tenisa spēles noteikumi - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzraudzīt un sodīt: cietuma rašanās - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 11.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas atbrīvošanas kara vēsture. II - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meliorācija - Ducmanis, V., (Vilis), 1886-1947 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ihsa Kreewijas wehsture - 1887 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 40 - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga toreiz-- - Vētra, Mariss, 1901-1965 - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laikmets un personība: rakstu krājums 6 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Список латышских книг и периодических изданий, допущенных Особым комитетом при Попечительском совете Рижского учебного округа для народных читален и библиотек]. 2.sējums - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu bībeles vēsture - Šaurums, Gustavs, 1883-1952 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas valstis II Pasaules kara priekšvakarā - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Imanuels Kants dzīvē un darbā - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā mākslas vēsture. 3.daļa - Cielava, Skaidrīte, 1920-2005 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki. 3.sējums - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sudrabota gaisma - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1977. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts adresu kalendars 1922. gadam - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads latviešu rakstniecībā - Kreicers, Hermanis, 1895-1978 - 1946 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātra spēles - improvizācijas - Spolin, Viola - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs. 1898 - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ko tas nozīmē: postmodernisms? - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR statistikas tabulas - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cēsis - Vidzemes sirds - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas saimnieciskā ģeografija - Bokalders, Jānis, 1885-1982 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahrbuch und Kalender des Deutschtums in Lettland 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras vēsture - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece ar bildēm (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas dziesmas. 1.sējums - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Instrukcija par arodbiedrību orgānu vēlēšanām - 1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pienākuma elements tiesībās - Dišlers, Kārlis, 1878-1954 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kriminalā psiholoģija - Lejiņš, Pēteris, 1879-1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smiltene - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senās apmetnes Latvijas teritorijā - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par brīvību - Mill, John Stuart, 1806-1873 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. 3.sējums - Belševica, Vizma, 1931-2005 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
20. gadsimta Latvijas vēsture I - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Franču renesanses lirika - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Statthalterschaftszeit in Liv- und Estland (1783-1796) - Bienemann, Friedrich, 1838-1903 - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā pacelt un padarīt ienesīgu mūsu lauksaimniecību - Ulmanis, Kārlis, 1877-1942 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elektronika - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas teikas un pasakas VI. 1. un 2.puse - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ekspropriācija (1940.-1959. gads) - Riekstiņš, Jānis, 1942- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kastaļavots - Eglītis, Viktors, 1877-1945 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cēsu novada vēsture.1.sēj. - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas vārdnīca. 6.1. sējums - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas tērpi - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā grāmata. 6.sējums - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
379 dienas - Kronlins, Jānis, 1886-1978 - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana mūža atmiņas. Trešā grāmata - Bangerskis, Rūdolfs, 1878-1958 - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā novērst priekšlaicīgu zvejas rīku nolietošanos - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likumi, noteikumi un instrukcijas par lauksaimniecības veicināšanu - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļi. I - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mani skaistākie gadi Latvijā - Bahris, Alexander, 1913- - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēka un sabiedrība. 3.daļa - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sejas un sapņi - Ērmanis, Pēteris, 1893-1969 - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvojamā rija Latvijā - Kundziņš, Pauls, 1888-1983 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bille dzīvo tālāk - Belševica, Vizma, 1931-2005 - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji: 1974 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latīņu hrestomatija - Ģiezens, Augusts, 1888-1964 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livona - 1815 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1905. g. revolūcijā cietušie Latvijas skolotāji - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Statistika - Āboliņš, Elerts, 1928- - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki mūžības gaismā - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zviedrija un Vidzeme - Freidenfelds, Kārlis, 1867-1943 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pa jaunās ideoloģijas ceļiem - Kroders, Arturs, 1892-1973 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas vārdnīca. 5. sējums - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fr. Engelsa Ģimenes, īpašuma un valsts celšanās. II daļa - Engels, Friedrich, 1820-1895 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par Latgales vēstures historiogrāfiju līdz 1945. gadam - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads filozofijā - Students, Jūlijs Aleksandrs, 1898-1964 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas māksla baroka laikmetā - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Biometrija - Liepa, Imants, 1937- - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Platons dzīvē un darbā - Jurevičs, Pauls, 1891-1981 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Filmu izvēle un apstrādāšana mazformāta kamerai - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Traļi - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts 9.-10. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nabbaga Prizs - 1866 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prezidenta Ulmaņa Civillikums - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pamatjēdzieni par tautas dzeju - Bērzkalne, Anna, 1891-1956 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas mācību grāmatas pirms simts gadiem - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Standartizācija - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Перепись населения в г. Риге и Рижском патримониальном округе от 5 декабря 1913 г. - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metodisku rakstu krājums - 1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimnieka padomnieks. I sējums - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par dizaina specifiku - Dubins, Herberts, 1919-1993 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Esiet sveiki, paliekat veseli! - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas tautskola rusifikācijas laikmetā - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nauda, inflācija - Lībermanis, Georgs, 1924- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu tautības jautājums - Valters, Miķelis, 1874-1968 - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1898 gadam - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mūzikas materiāli. 3.grāmata - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes zemnieku brīvlaišan XIX gadsimta 20. gados - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzirnavas - Upmalis, Alberts - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 1.sējums, 1. daļa - 1829 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Otrā tautas skaitīšana Latvijā. 3.daļa - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātris anekdotos - Rutku Tēvs, 1886-1961 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latwijas Padomju Waldibas eestahschu saraksts - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ražošana - Rurāne, Marita - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads tiesību zinātnē - Akmentiņš, Roberts, 1880-1956 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vollständige Bibliothek kurländischer und piltenscher Staatsschriften, der Zeitfolge nach aufgestellet - Schwartz, Johann Christoph, 1722-1804 - 1799 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Camera lucida - Barthes, Roland, 1915-1980 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aizpute - Birzniece, Mirdza, 1926- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. III - Amerikas latviešu humanitāro zinātņu asociācija - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agronomijas pamati - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 1.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1791 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Melanijas Mellin Lauksaimnieču pavāru grāmata ar pamācību par dažādu godību sarīkošanu, pēc lauku vajadzībām un apstākļiem - Mellina, Melanija - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahrbuch des baltischen Deutschtums 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunlopu audzēšana - Trauberga, Marta - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
A. Zāles jaunā pavāru grāmata - Zāle, A., (Andrejs) (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 3.grāmata - 1860 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No atzīšanas koka - Aspazija - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prezidents atbild - Porietis, Jānis, 1926-2005 - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aabc. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Juris Neikens, savas tautas mācītajs - Šaurums, Gustavs, 1883-1952 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Merkbüchlein zur Denkmalpflege auf dem Lande - Neumann, Wilhelm, 1849-1919 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 31 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēkpotenciāls sociālā vidē - Garleja, Rasma, 1936- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rainis waj Pluhdons? - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu draugs un vadons no ābecijas līdz skolas-maizei, jeb, Pirmā lasāma grāmata mājās un skolās - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bēgļu reevakuacijas līgums starp Latviju un Padomju Krieviju - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Demogrāfiskais pārejas periods Latvijas novados - Mežgailis, Bruno, 1923-2003 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstākā matemātika I - Šteiners, Kārlis, 1938-2020 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ūdens piegādāšana lauku saimniecībās - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata par Starptautisko mērvienību sistēmu - Бурдун, Г. Д., (Григорий Дмитриевич) - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der Stadt Riga Verwaltung und Haushalt in den Jahren 1878-1900 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Führer durch das Kurzemer (Kurländische) Provinzialmuseum. I - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sēļi un Sēlija - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla, V - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā grāmata. 1.sējums - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jumpravmuiža - Bruģis, Dainis, 1956- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atmodas laikmets latviešu lauksaimniecībā - Mazvērsītis, Jānis, 1866-1943 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tehniskā rokasgrāmata. 1.daļa - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klīvlandes latviešu biedrība 10 darba gados, 1950-1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Aspazija - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tūrisma bizness - Holloway, J. Christopher - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts atjaunošana - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jura Neikena Stahsti, dseesmas un gudribas mahzibas - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1870 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 25. laidiens - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzimtene. 4.sējums - Janševskis, Jēkabs, 1865-1931 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunekļu vadons, jeb padomadevējs kā viņiem dzīvē un viesībās jāuzvedās un kā jāizturās, lai varetu iegūt savas izredzētās pretmīlestību - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sidnejas Latviešu Biedrība trīsdesmit gados, 1952-1982 - Bērziņš, Arvīds, 1907- - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ornaments Latvijā - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs. 1963 - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Talsu apriņķis - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aglyuna - Novickis, Aleksandrs, 1888-1972 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves apstākļi Latvijā 1999. gadā - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politikas gadagrāmata : Latvija 2005 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Baltic nations - Pick, F. W., (Frederick Walter), 1912-1949 - 1945 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zooloģija. 2.sējums - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis caur Rīgu un viņas ievērojamām vietām ar dz. sv. un izstādes programmiem - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Gemeinde der Stadt Riga in 700 Jahren - Blumenbach, Eugen, 1852-1924 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geografija - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rigas Latweeschu beedribas pirmais gadu-desmits, 1868-1878 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pa deportēto pēdām - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Desas piedzīvojumi - Ankravs, Jānis - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Evanģelija gaismā - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā mākslas vēsture. 4.daļa - Cielava, Skaidrīte, 1920-2005 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viadukts pār Lorupes gravu Vidzemes šosejā - Vecvagars, Ziedonis, 1924-1999 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvības pieminekļa gada grāmata. 1936 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mājkustoņu slimības - Mežaks, Pēteris, 1898-1980 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tukuma novada kultūrvēsture. 5.sēj. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īss filozofijas vēstures apcerējums - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts adresu kalendars 1936. gadam - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ārzemju valdnieku un prezidentu atbildes uz Valsts Prezidenta Dr. Kārļa Ulmaņa notifikāciju par amatā stāšanos - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aija - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zeme, daba un tauta. 2.daļa - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvības piemineklis - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tev, Latvija - 1945 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The hidden and forbidden history of Latvia under Soviet and Nazi occupations, 1940-1991 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jūras astronomija. 2.daļa - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļa vējš - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Modernās krimināltiesību teorijas - Krugļevskis, A., (Aleksandrs), 1886-1964 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vizuālās mākslas ABC - Blīgzna, Klāra - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktiska rokas grāmata latviešu valodas mācībai - Kolbuszewski, Stanislaw, 1901-1965 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunsaimnieka pirmie soļi - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahrbuch und Kalender des Deutschtums in Lettland 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģimenes grāmata - Freijs, Alberts, 1903-1968 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu muzikas folkloras materiāli II - Melngailis, Emilis, 1874-1954 - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 20.sējuma 3. daļa - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veclatviešu rakstu valoda - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķīmija iekaro pasauli - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augšzemes pilskalni - Urtāns, Juris Tālivaldis, 1952- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Franču lirika XIX g.s. - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Awots. 1.daļa - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
19. gadsimta kultūra Eiropā - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvotgriba - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas ir Litene? - Zvaigzne, Jānis, 1927- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsētu nekustamas mantas nodoklis un tā praktiska aprēķināšana - Bergmanis, Jānis, 1901-1977 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pareizticīgo baznīca Latvijā - Balevics, Zigmunds, 1933-1987 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda lietišķajos rakstos - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ekonomiskā politika - Balodis, Kārlis, 1864-1931 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas teniss - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija 30 gados - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līvõd jelāmi. Lībiešu dzīve. The life of Livs. - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģenerālis Auzāns - Auzāne-Tīcmane, Lidija, 1913-1972 - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltā grāmata - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 3.sējums - Shakespeare, William, 1564-1616 - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā tirdzniecība - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bībeles pirmais izdevums latviešu valodā - Karulis, Konstantīns, 1915-1997 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jūŗas zvejnieka padomnieks - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgali politiskajōs patmaļōs - Briška, Bonifacijs, 1902-1994 - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ārvalstu intervencija Latvijā un tās aizkulises 1918-1920 - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Korupcija Latvijā gadsimtu mijā - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pēteris Leelais un Widseme leelā seemeļneeku karā - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauku būves - Upesleja, Kārlis, 1896-1966 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Spehleju, danzoju-- - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana mūža atmiņas. Pirmā grāmata - Bangerskis, Rūdolfs, 1878-1958 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veselības leksikons - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Baltic States - the first victims of communist brutality - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fizika - Apinis, Alfons, 1911-1994 - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārstu, zobārstu, vecmāšu, aptieku un slimnīcu saraksts - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1920. g. 11. augusta svinīgai atcerei - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par valodas dabu un sākumu - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļi: rakstu krājums, XVII - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krāsainā televīzija? -- Tas ir gandrīz vienkārši! - Aisberg, Eugène, 1905-1980 - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ar acīm redzēts ceļš uz debesīm - Leitāns, Ansis, 1815-1874 - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teutonic knights in Latvia - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aus baltischer Vergangenheit - Hollander, Bernhard, 1856-1937 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu senā dievestība un tās atjaunojums - dievturība. - Grīns, Marģers, 1928-2019 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzņēmējs un tirgus - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas latviešu pirmās nacionālās cīņas 18. g.s. - Straubergs, Jānis, 1886-1952 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Citas sarunas - Demakova, Helēna, 1959- - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Some problems of Baltic-Slavic relations in prehistoric and early historical times - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Puķu kurwits un Baltā Rose, jeb, Pahrsteigschanahs mihlestibā - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 2002 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhitektūra un baznīcas māksla Talsu novadā - Ārends, Pēteris, 1900-1960 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viena diena Rīgas apkārtnē - Zariņa, Anna, 1921-2015 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cepumi kā vēl nekad - Zeberiņa, Dzidra, 1923-2016 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izteiksmes iespējas - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Белая одежда - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Olaines pagasts - Vilīte, Valda, 1936- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūrvēsturiski raksti - Merkel, Garlieb Helwig, 1769-1850 - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
M. Hermann Samson, Rigascher Oberpastor, Superintendent von Livland etc. - Berkholz, Christian August, 1805-1889 - 1856 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ventspils muzeja raksti. 2.sējums - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmata un latviešu sabiedrība līdz 19. gadsimta vidum - Apīnis, Aleksejs, 1926-2004 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 10.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Omega" velosipēdi - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. II daļa - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata, X - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gaismas Dievs seno latviešu reliģijā - Biezais, Haralds, 1909-1995 - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmatiņa teātra vadoņiem - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Русские в Латвии - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības veidošanās - Giddens, Anthony, 1938- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zari - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas atdzimšanas ceļš - 1945 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību. 2.daļa - Lībermanis, Georgs, 1924- - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR derīgie izrakteņi un to izmantošana - Eiduks, Jūlijs, 1904-1986 - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zooloģija. 1.sējums - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgales partizānu pulka kauju ceļš - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1814 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz mājām - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
25. oktobris - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecās Rīgas portali - Birzenieks, Aleksandrs, 1893-1980 - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzņēmējdarbības plānošana - Alsiņa, Rasma, 1942- - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba statistika 1926.g. - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aistētikas problēmas - Palēviča, Milda, 1889-1972 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 1. laidiens - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Velci, tēti - Elsbergs, Klāvs, 1959-1987 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 7.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Naudas un tās apgrozības teorija - Козлов, Генрих Абрамович, 1901-1981 - 1949 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Autonomijas-heteronomijas problēma tiesībās - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Silais putns - Maeterlinck, Maurice, 1862-1949 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Burtiņu zupa - Vērdiņš, Kārlis, 1979- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civiltiesības - Čakste, Konstantīns, 1901-1945 - [1937] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas ekonomika un kultūra - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 21.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kapitāls. 3.daļa - Marx, Karl, 1818-1883 - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR vecie parki - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latīņu chrestomatija - Ģiezens, Augusts, 1888-1964 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Modernās zinātnes lielie sasniegumi - Jirgensons, Bruno, 1904-1982 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Don Kichots un mūsdienu cilvēks - Raudive, Konstantīns, 1909-1974 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ozolkalna Roze, jeb: Uzticīga mīlestība iespēj visu - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes hercogistes valsts iekārta un tiesības (1561.-1795.) - Kalniņš, Voldemārs, 1907-1981 - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Siltumtehnikas pamati - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu vēstītājas folkloras dzīve tautā 19. un 20. gadsimtā - Rudzītis, Jāzeps, 1928-2008 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Informācija par Latviešu leģionu - 1949 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu vāciskie nacionālisti - latvju tautas niknākie ienaidnieki - 1945 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts intereses un partiju politika - Zalts, Alberts, 1897-1942 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija, vācieši un lielinieki - Kroders, Arturs, 1892-1973 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunā gaita - Ruņģis, Aivars, 1925-2001 - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļi. IX - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģijas problēmas filozofiskā uztverē - Reiznieks, Voldemārs, 1877-1944 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija, 1918-1928 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa dzīve. - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vadošie darbinieki - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlestības jūrā, jeb: Žīds par precinieku - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 13.sējums - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemāko augu sistemātika - Piterāns, Alfons, 1930- - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Description de la Livonie - 1705 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pakta zona - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras krustpunkti 4. laidiens - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spēka mašīnas - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsētu apraksti. 3.daļa - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sēkla nedeg - Kaufelds, Teodors, 1894-1975 - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas adresu-izziņas grāmata - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Каріатиды Эрехѳіона - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saistības, kas radušās no zaudējumu nodarīšanas - Яичков, К. К., (Константин Константинович) - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas sapņu iztulkošana - Aizsils, Arvīds, 1904-1940 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vaļas vēlmes un to īstenojums. Prostitūcija Latvijā XX un XXI gadsimtu mijā - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 4. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latviešu biedrība sešos gadu desmitos - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sargāsim savas tautas senatni! - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhīvs. Raksti par latviskām problēmām: 16.sējums - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atskaņu hronika - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules vēsture. II sējums 1.grāmata - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1904. gadam - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nodokļu nastas Latvijā - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par "Pēterburgas Avīzēm" - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Kaisertage in Riga - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kultūras vēsture - Priedītis, Artūrs, 1946- - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija un Rietumi : latviešu nacionālā pretestības kustība 1943-1945 - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trimdas arhīvi atgriežas. 2.daļa - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas vārdnīca. 3.sējums - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Subtitrēšanas māksla - Ivarsson, Jan, 1931- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vilhelms Purvītis - Balodis, Francis, 1882-1947 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andrejs Upīts kā literatūras kritiķis - Upītis, Jānis, 1911-1983 - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dubura mūža riets - Zeltmatis, 1868-1961 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Sanitārā kordona" valgos - Počs, Kārlis, 1948- - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Dravnieka angļu-latvju vārdnīca - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhīvs. 27.sējums - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pēc uguns - Toma, Velta, 1912-1999 - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltā grāmata - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēstures avoti jezuitu ordeņa archivos. I daļa - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Proletariāta diktatūra Latvijā - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļi. V - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ar "Vaidavu" uz Gambiju - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lugas - Eglītis, Anšlavs, 1906-1993 - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas gramatika - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Высокопреосвященный Иоанн, архиепископ Рижский и всея Латвии, 1921-1931 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarežģītais zvirbulēns - Viks, 1939- - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Notaru takses - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. XIV - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viduslaiku matemātikas jautājumi - Taimiņa, Daina, 1954- - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas tirgotāju saraksts - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Emīls Kēlbrants - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Virzas raksti. I - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senie dzintara ceļi un Austrum-Baltijas ģeografiskā atklāšana - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas fonētika - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu vecā strēlnieka atmiņas, pārdomas, atziņas. 2.sējums - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dobeles baznīcas 400 gadu vēsture - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Karš pēc kara - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jūras astronomija. 1.daļa - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Turaidas Roze jeb mīla stiprāka par nāvi - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši - Zvidriņš, Pēteris, 1943- - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laulība un cilvēka dzīves mērķis - Buduls, Hermanis, 1882-1954 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkas Padomju Latvijā - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli par kultūru Latvijā - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 15.sējums, 3. daļa - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstākās matemātikas rokasgrāmata - Marks Aurēlijs, Romas imperators, 121-180 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Realitāte no epallelisma viedokļa - Janeks, Aleksandrs, 1891-1970 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kur slēpjas lielākie tautas nodevēji, blēži un liekuļi? - Rudevics, Ansis, 1890-1974 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Testēšanas brīvības ierobežojumi - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolēnu darbi vēsturē - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Automatizācija Latvijas Universitātes Bibliotēkā - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1970 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Указатель почтового адреса для местностей Прибалтийского края - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aizejot, atnākot - Toma, Velta, 1912-1999 - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas kultūra teorētiskā skatījumā - Freimane, Inta, 1933-2017 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas jāzina katrai sievietei - Andīna, 1903-1983 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģimenes pavards - Zeberiņa, Dzidra, 1923-2016 - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, VII - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas lauksaimniecība - Starcs, Pēteris - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Revolucionārie svētki, 9. un 13. janvāris - Ozols-Priednieks, K., (Kārlis), 1896-1943 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Semes dehls - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Informācijas sabiedrības teorijas aspekti - Sporāne, Baiba, 1943- - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 6. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija 1918.-1928. gados - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmais latviešu literārais žurnāls "Pagalms" - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būvdarbi: 5. sēj. - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jokdaris un lelle - Lāms, Visvaldis, 1923-1992 - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Audums - Hiršs, Roberts, 1895-1972 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1965 - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par Latvijas iedzīvotāju darba un sadzīves tradīciju vēsturi - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgolas zemnīki krīvu dzymtbyušonas laikūs - Brežgo, Boļeslavs, 1887-1957 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Protokols [par līguma slēgšanu starp Latvijas un Vācijas valdībām] - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Regesten verlorener Urkunden aus dem alten livländischen Ordensarchiv - Schiemann, Theodor, 1847-1921 - 1873 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Im neuen Jahrhundert - Seraphim, Ernst, 1862-1945 - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būvdarbi: 3. sēj. - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība - Hahele, Rudīte, 1970- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarkani pavedieni - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas mediju analīze - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The occupation and annexation of Latvia 1939-1940 - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktiskā jēga - Bourdieu, Pierre, 1930-2002 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kai dzeiwoj latwiši Piterburgā - Asans, Ignats, 1874-1918 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Masu apziņas manipulācija - Sils, Jānis - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā behrni audsinami bes pehreena - Borchardt, Julian, 1868-1932 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves traģiskās jūtas cilvēkos un tautās - Unamuno, Miguel de, 1864-1936 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politika, stratēģija un vadīšana lauku uzņēmējdarbībā - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kaspars Biezbārdis sabiedriskās domas un kultūras vēsturē - Sočņevs, M., (Marģers), 1925- - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Upuris par brāļiem - Jerumanis, Jānis, 1917-2011 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Civillikuma komentāri - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs. 1991 - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlestības mācība - Zālītis, Jānis, 1933-2007 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji 1998 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Beiträge zur Geschichte der Stadt Wolmar - Heine, Wilhelm, 1871-1917 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līvānu stikla fabrika - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bezsaules noriets - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu muzikas folkloras materiāli I - Melngailis, Emilis, 1874-1954 - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas dzīves gudrība. 2.daļa - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par fotogrāfiju - Sontag, Susan, 1933-2004 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 6.sējums - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dezimalā klasifikazija - Caune, Voldemārs, 1890-1944 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1897 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvības piemineklis - Apsītis, Vaidelotis, 1921-2007 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ar skatienu pāri horizontam - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1913. gadam (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Es lasu latviski - Melnalksne, Antonija, 1877-1967 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmās latviešu bībeles vēsture - Dunsdorfs, Edgars - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Socialistiskā realisma jautājumi literatūrā - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālā likumdošana. 1.d. - Mucinieks, Pēteris, 1899-1980 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neapsolītās zemes - Šķipsna, Ilze, 1928-1981 - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1906 gadam - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 9. laidiens - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gribas spēks un viņa piemērošana dzīvē - Akmentiņš, A. - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senata Civildepartamenta prakse 1939. gadā - Ozoliņš, Osvalds, 1888-1942 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
365 Dienas filmas - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu senču vārdošana un burvības - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku nemieri Kaugurmuižā 1802. g. - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Kultūras fonds, 1993-1996 - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece latgališu barnim - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daži momenti no literārajām cīņām ap dzimtbūšanu un zemnieku jautājumu 18.g.s. beigās un XIX g.s. sākumā - Karlsons, Žanis, 1899-1976 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēka un sabiedrība. 2.daļa - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts masu bibliotēkas vienpadsmitajā piecgadē (1981-1985) - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apceļosim Zemgali! - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par sabiedriskās un filozofiskās domas attīstību Latvijā (1900 - 1920) - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ģeografija - Rutkis, Jānis, 1907-1986 - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pati Rīga ūdenī - Caune, Andris, 1937- - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prometeja gaismā - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pretstatu cīņā - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Moderno demokrātiju partijiskuma socioloģija - Michels, Robert, 1876-1936 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 26 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politiskās stratēģijas māksla un demokrātija - Bojārs, Juris, 1938- - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadīšana - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts centrālais paidagoģiskais institūts, 1925-1930. - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mērniecība - Paegle, A., (Arvīds) - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bēdas uz nebēdu - Elsbergs, Klāvs, 1959-1987 - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas žargona vārdnīca - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No jaunekļa par vīru - Hall, Winfield Scott, dz. 1861 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vai drīkst un ir iespējams stāties sakarā ar garu valsti - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltu valodu teksti - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzimtene. 1.sējums - Janševskis, Jēkabs, 1865-1931 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Piezīmes par sevi pašu un 33 dzejoļi, kas atgriežas mājās - Toma, Velta, 1912-1999 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kamdēļ skolotājiem tiesības prasīt algu pārkārtošanu? (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas tiesību vēsture. 2.daļa - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mani bērnības draugi - Skujiņa, Rūta, 1907-1964 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Semiotika - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu prieks - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļi: rakstu krājums, XIV - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Entstehung, Entwicklung und aufbauende Tätigkeit der Baltischen Ritterschaften - Dellingshausen, Eduard, Freiherr von, 1863-1939 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas atbrīvošanas karš - Radziņš, Pēteris, 1880-1930 - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Каталог книг разсмотренных особым комитетом и одобренных - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sēļuzemes sestdiena - Toma, Velta, 1912-1999 - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā paidagoģija - Students, Jūlijs Aleksandrs, 1898-1964 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts un tiesību teorijas termini - Krastiņš, Ilgvars, 1928-2007 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kronvalda Atis latvisma atmodas vēsturē - Goba, Alfrēds, 1889-1972 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūras teorija - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brāļi Zēbergi : personības, burinieki, tvaikoņi - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkas - lasītājiem = Библиотеки - читателям = Library to readers - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Ventmalnieks, A., 1876-1934 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Адресная книга Балтийских сельских хозяев - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga, kuras nav - Lejnieks, Jānis, 1951- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā grāmata. 4.sējums - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture jaunā gaismā - Vīksniņš, Nikolajs, 1893-1976 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atskats Trikātas novada senātnē - Enzeliņš, Hermanis, 1867-1953 - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. XIII - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Kriegserlebnisse der Ev.-Luth. Kirche in Kurland u. Litauen - Bernewitz, Alexander Hans, 1863-1935 - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likums un ierašas Baltijā, vaj, Baltijas zemnieku tiesības un administratīvā un tiesu iekārta pirms un pēc brīvlaišanas (līdz reformu laikmetam) - 1915 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senāta Apvienotās sapulces spriedumi 1930.-1934. g. - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Otrā tautas skaitīšana Latvijā. 5.daļa - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Simt gadu ar telefonu - Ločmelis, Jāzeps, 1928-2015 - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par glezniecību - Иогансон, Б. В., (Борис Владимирович), 1893-1973 - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Antropoloģija - Pampe, Vilis - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasakas par ziediem - Sakse, Anna, 1905-1981 - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 1.sējums - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR civilkodeksa komentāri - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli par Latvijas būvniecību I - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Erotika - Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Seksualitātes vēsture. 1.daļa - Foucault, Michel, 1926-1984 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotekāro terminu vārdnīca - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ramo brāļadēls - Diderot, Denis, 1713-1784 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves straumē - Bastjānis, Voldemārs, 1884-1975 - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā izcēlās kristīgā ticība un baznīca - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārpersonīgais un personīgais - Raudive, Konstantīns, 1909-1974 - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūra un sabiedrība - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas sporta vēsture - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaule vārdnīcas skatījumā - Roze, Liene, 1927-2005 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Вся Курляндская губерния - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pulkvedis Krišs Ķūķis - Jurka, Ernests, 1905-1985 - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jeanne d'Arc - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomiteja - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
18. gadsimta glezniecība Latgalē - Kaminska, Rūta, 1950- - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pērļu zvejnieks - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. 10.sējums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māksla patikt jaunekļiem, to labpatikšanu iegūt un drīzā laikā tikt par laimīgām laulātām draudzenēm - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laukstrādnieku dzīves veids Kurzemē un Zemgalē 19. gadsimta otrajā pusē - Cimermanis, Saulvedis, 1929-2022 - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Сборникь материаловь и статей по истории Прибалтийского края. Томь I - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Toreiz Lubes dzirnavās - Zemdega, Aina, 1924-2006 - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālā bibliotēku krājuma veidošana - sabiedrības izglītībai un kultūrai = National policy of the library collection development to promote education and culture in society - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos - Leimanis, Juris, 1916-1973 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece, ko pēc visjaunakās un vieglakās mācibas vīzes sastādijis F. Siewerts - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die lübisch-livländischen Beziehungen zur Zeit des Unterganges livländischer Selbständigkeit, 1551-1563 - Dreyer, Alfred, dz. 1888 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārstu, advokātu un farmaceitu adresu grāmata 1925 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Staburags - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads literatūrzinātnē - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstnieku portreti : Trimdas rakstnieki - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dialogi - Platons, 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saistošā mineraloģija - Ферсман, А. Е., (Александр Евгеньевич), 1883-1945 - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūjiena - Alberings, L., (Ludis), 1881-1968 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā uzrakstīt diplomdarbu - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mājturības leksikons - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krusttēvs Oskars : atmiņas par draugu pulkvedi Kalpaku - Goppers, Kārlis, 1876-1941 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu iekšejie spēki - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu folklora - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas civiltiesību apskats - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas mūzikas darbinieki - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trīs šāvieni. 2.grāmata - Reinbergs, Indriķis - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Histoire du peuple letton - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa tulkojumi. 4.sējums - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deenesta lihgumi pehz Widsemes semneeku likumeem - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Muiža zem ozoliem - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlas vēstulnieks - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vilkaču mantiniece - Leimane, Ilona, 1905-1989 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa tulkojumi. 3.sējums - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īkšķojot pa Latviju - Stinkuls, Alfrēds, 1950- - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veselības rokasgrāmata - Rožkalne, Regīna - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par cīņu ar vēsturiskās Rīdzenes upes straumi - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Führer durch die St. Petri-Kirche zu Riga - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 2.sējums, 1. daļa - 1829 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Burinieku gadsimts Latvijā - Pope, Arvis, 1933-2007 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti 3.sējums - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas daba - Kļaviņa, Sarma, 1941- - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zila debess zelta mākoņos - Aspazija - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārdošana caur korespondenci (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviskās Latvijas labad - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas un lūgšanas Dzīvības Kokam - Bārda, Fricis, 1880-1919 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda - Auziņa, Inese, 1961- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgaļu darbeibas dokumentacija - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 8.sējums. Latviešu ļaužu dziesmas un ziņģes - Büttner, Georg Ludwig Friedrich, 1805-1883 - 1844 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātris trimdā - Hausmanis, Viktors, 1931-2023 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvia and the Latvians - Balodis, Francis, 1882-1947 - 1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Двадцатипятилетие Рижской Александровской гимназии - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par vācu fašistisko briesmoņu zvērībām Padomju Latvijā - Sakse, Anna, 1905-1981 - 1945 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Parīzes intervijas - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pareiza uzskaites organizācija - kolhoza mantas saglabāšanas pamats - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 19.sējums, 2. daļa - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvprātīgā prombūtne no Latvijas pēc pievienošanās ES. Darbiem un atpūtai veltītais laiks 2003. g. - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Koka mantojums Latvijā - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānis Misiņš - Misiņš, Jānis, 1862-1945 - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Plūdons - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielmolekulārie savienojumi - Kalniņš, Mārtiņš, 1939- - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Archīvs: Raksti par zinātni un teātri: 21.sējums - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu ārste, jeb, īsa mācība no tām vājībām un no šās zemes zālēm, ar kurām cilvēkus un lopus var ārstēt un izzāļot - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 14.sējums - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārdaugavas garīgā dzīve zem lielgabalu uguns - Šaurums, Gustavs, 1883-1952 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viesību deju teorija (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņa ap Rīgas Doma baznīcu - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Otrā tautas skaitīšana Latvijā. 1. daļa - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas skolotājs - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas līdzekļi kosmētikā - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Militārās psīcholoģijas konspekts - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Annas Brigaderes Pasaku lugas - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 2. laidiens - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgale - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pulkvedis Briedis - Mednis, Edvins, 1897-1967 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunais tvaikoņa virsnieks - Kerr, J. Lennox - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Filozofiskā doma renesanses laikmetā - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laifa padomnieks - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Ķempe, Mirdza, 1907-1974 - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Statistika par ļaundabīgiem audzējiem pēdējos 10 gados - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No Latwijas Sarkana waldneeka lihds emigrantam - Lapiņš, Kārlis, 1895-1942 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 9.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecība un pārtika tirgus ekonomikā - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas valstis likteņgriežos - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ienākuma nodoklis, kara nodoklis un nodoklis no neprecētiem bezbērnu un mazbērnu ģimeņu PSRS pilsoņiem, strādniekiem, kalpotājiem, literātiem un mākslas darbiniekiem LPSR - 1945 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas kalendārs 1911.gadam - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhitektūra un māksla Rīgā - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
G. Ērenpreis original velosipēdi 1937 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No carisma Latvijā - Kļaviņu, Voldemārs - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pienrūpniecības tehniskā un ķīmiskā kontrole - Bukbārds, Augusts, 1893-1973 - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas lauku apmetņu un to celtniecības vēstures problēmas 17.-20. gs. - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata skolotājiem - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prozas specifika - Tabūns, Broņislavs, 1928-2004 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
La Lettonie et le problème Baltique - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1986. un 1987. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bilžu ābece - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīve, viņa paša sarakstīta. II - Cellini, Benvenuto, 1500-1571 - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurland von der ältesten Zeit bis auf unser Jahrhundert. 2.Teil - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trimdas augstā dziesma - Zariņš, Guntis, 1926-1965 - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1912 gadam - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atziņu ceļi - Jēgere-Freimane, Paula, 1886-1975 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti : 2.sējums - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki vēstures svaru kausos un deklaracija Taurijas pilī par Latvijas atdališanos no Krievijas - Goldmanis, Jānis, 1875-1955 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu pelēkais dārgakmens - Greste, Jānis, 1876-1951 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laiks un tā pareģosana - Dravnieks, Fricis, 1873-1967 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Plīvija un citas pasakas - Baltvilks, Jānis, 1944-2003 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ļaunais gars - Blaumanis, Rūdolfs - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zem Barbarosas šķēpa - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Parmenids: Testimonijas, 1. fragments - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Указатель по делам печати - 1872 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Virusoloģija - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana atbilde. 2.daļa - Siljakovs, Kārlis, 1912-1990 - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 12.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baldriāns un tā audzēšana - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ugunsdzēsība lauku apvidos - Глебов, В. С., (Владимир Степанович) - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Filozofijas vārdnīca - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju rakstniecība portrejās - Prande, Alberts, 1893-1957 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvello velosipedi - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Radio raidiekārtas - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
20. un 30. gadu latviešu rakstnieku portreti II - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
LATVIJAS BIBLIOTĒKU DARBA RĀDĪTĀJI - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mājturības dzērieni - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas teātris : 80.gadi - Radzobe, Silvija, 1950-2020 - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atriebēja - Aspazija - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas likteņgadi. 2.daļa - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļi: rakstu krājums, XI - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senās vējdzirnavas - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kailā dzīvība - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktiska pavāru grāmata - Korta, Māra - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bēgļi, pasaules kara briesmas un kas ir karš? - 1915 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 16.sējums, 1. daļa - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas zemei un debesīm - Breikšs, Leonīds, 1908-1942 - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Doras Švīkul 210 lētas un viegli sagatavojamas zaļbarības receptes. - Švīkule, Dora, 1884-1974 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 4.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1793 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsti par lietām - Ильин, М., 1895-1953 - 1946 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kapitāls. 2.daļa - Marx, Karl, 1818-1883 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas Mazajo saulainais stūrīts I - Aspazija - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mums jābrien jūrā - Vīksna, Ingrīda, 1920-2017 - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maize no mājām - Toma, Velta, 1912-1999 - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
PSRS kaujinieki Latvijā (1941-1945). 2.daļa - Strods, Heinrihs, 1925-2012 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latwju strehlneeku wehsture.1.sējums 2.daļa - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazā Māra - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmo kadetu kaujas gaitas - Krīpens, Arvīds, 1893-1968 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Siera tehnoloģijas pamati - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fürst Paul Lieven als Landmarschall von Livland - Staël von Holstein, R., (Reinhold), Baron, 1846-1907 - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Balts and Slavs - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes muižas tiesības - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literātūras vēsture. I - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mašīnu remonts - Šusters, P., (Paulis) - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Stadt Riga - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senā Latvija - Balodis, Francis, 1882-1947 - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par Latvijas materiālās un garīgās kultūras pieminekļu tipoloģiju un hronoloģiju - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skatuves māksla - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alfabētiskais rādītājs "Pagaidu Valdības Vēstnesī", "Latvijas Sargā" un "Valdības Vēstnesī" izsludinātiem likumiem, noteikumiem, instrukcijām, rīkojumiem un pavēlēm no 1918.g. 14. decembra līdz 1937.g. 31. decembrim - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti : 3.sējums - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācība par tirdzniecību - Kārkliņš, Jānis, 1877-1955 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prof. J. Lautenbaha Latviešu literatūras vēsture I - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas mīklas, sakāmvārdi un parunas - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
NATO rokasgrāmata. - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves virpulī - Dreimanis, Pēteris, 1879-1971 - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Loģika - Students, Jūlijs Aleksandrs, 1898-1964 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts budžets un strādniecība - Bīlmanis, Roberts, 1880-1964 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Idiots - Достоевский, Фёдор Михайлович, 1821-1881 - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civilizācijas vēsture - Anstrats, Pauls, 1925-2009 - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sodu likumu projekts - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Idejas un īstenība - Jurevičs, Pauls, 1891-1981 - 1946 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti valodniecībā - Ozols, Arturs, 1912-1964 - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neatkarīgo Baltijas valstu demogrāfiskās paralēles un atšķirības. - Mežgailis, Bruno, 1923-2003 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aktivā māksla - Kurcijs, Andrejs, 1884-1959 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svitenes muiža - Lancmanis, Imants, 1941- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Tautas fronte - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļnieki. I daļa - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. 1.sējums - Ezera, Regīna, 1930-2002 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mākslas vēsture - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture. 4.daļa - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mani šausmu piedzīvojumi G.P.U. cietumos Padomju Krievijā - Pošeika, Jāzeps, 1897-1941 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stumbru racionāla sagarumošana - Līpiņš, Leonards, 1940- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lāčplēsis - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prof. P. Šmidta Latviešu mitoloģija - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Esejas par morāli - Milts, Augusts, 1928-2008 - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 13 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgaliešu lirikas vēsture - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kulturas slāpes - Rozītis, Pāvils, 1889-1937 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tīrumu ļaudis - Veselis, Jānis, 1896-1962 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lettische Lyrik - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latwijas tirdsneezibas un ruhpneezibas adresu grahmata 1921 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liepājas pilsētas Firmu un Tirdzniecības-Rūpniecības Uzņēmumu saraksts par 1924. gadu - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daiļradīšanas psicholoģija. 2.daļa - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzeja - Bērziņš, Uldis, 1944-2021 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher. 1.Teil - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1780 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kankarainā Austrija kā tautu žņaudzēja - Ульянов, A., (Алексей Николаевич) - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmie akordi - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Epifānijas - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece - Lubāniete, Z., (Zenta), 1907-1978 - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Efektīvas vadības skola - Adair, John, 1934- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristīgās filozofijas vēsture viduslaikos. - Gilson, Étienne, 1884-1978 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļi. III - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Didaktika - Albrehta, Dzidra, 1940- - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme. 1.daļa - Vācietis, Jukums, 1873-1938 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstniecibas teorija. 2.daļa - Bračs, Augusts, 1880-1967 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 17.sējums, 1. daļa; 18.sējums - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arturs Baumanis - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ho-Taï - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece pēc jaunas metodikas - Libeks, R., (Rūdolfs), 1853?-1908 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bau-Ordnung für die Stadt Riga und deren Vorstädte - 1820 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālā likumdošana - Daniševskis, Jūlijs, 1884-1938 - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmata par Saldu - Dunsdorfs, Edgars - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Venta un Abava - Delle, Jēkabs, 1875-1950 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mantošana pēc testamenta pēc Kurzemes zemnieku likumiem - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lāču pasaka - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu senču lauksaimniecība - Mazvērsītis, Jānis, 1866-1943 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Demogrāfiskā situācija Latvijā - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īstais padomnieks, jeb Viegli saprotama pamācība par smalku un pieklājīgu uzvešanos, kā ikkatram jāizturās visādos dzīves atgadījumos un sabiedrībās. - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārlis Ulmanis - Francis, Alfonss, 1905-1948 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Optika no senatnes līdz mūsdienām - Rēvalds, Valdis, 1930-2015 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alfrēds Kalniņš - Klotiņš, Arnolds, 1934- - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finanču statistika 1935.g. - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības vēsture. 3.sējums - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecie lauku parki - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstniecibas teorija. 1.daļa - Bračs, Augusts, 1880-1967 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Is putnu dsihwes - Богданов, Модест Николаевич, 1841-1888 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gaujienas draudze pēckara gados - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidusskolēnu jaunrade mācībās - Alijevs, Romāns, 1961- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. 1.sējums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sodu likums - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ans Leitana dsihwe, darbi un mirschana - 1875 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daži jautājumi par nosusināšanas sistēmu ekspluatāciju Latvijas PSR - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veselības un pašārstniecības mācība - Apinis, Mārcis, 1977- - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstības attīstība - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas latviešu biedrības zinību komisijas Rakstu krājums. 3.krājums - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģiskās rotaļas - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas tezaurs - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zentenes novadā - Šmelte, Elmārs, 1928-2017 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālā psiholoģija - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads pedagoģijā - Žukovs, Leonards, 1922-2019 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātiskā loģika - Detlovs, Vilnis, 1923-2007 - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Referātu tēzes zinātniskai sesijai veltītai 1958. gada arheoloģiskiem izrakumiem... - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zēģelētāju rokas grāmata - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Romiešu tiesību vēsture. - Kalniņš, Voldemārs, 1907-1981 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Seltenite - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Ķēniņš, Indulis, 1931-2018 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Socioloģijas un politoloģijas problēmas - Šteimans, Josifs, 1923-2011 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas vārdnīca. 2.sējums - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku valsts. 27.-28. sējums - Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēks runā ar cilvēku - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas teātris : 20.gs. 90. gadi un gadsimtu mija - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Melu un patiesības palete - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kriksis mežmājā - Širmanis, Jānis, 1904-1992 - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mare - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Okupācijas varu politika Latvijā, 1939-1991 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augu selekcija un sēklkopība - Kalniņš, Laimonis, 1929-1994 - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Leitfaden der vaterländischen Geschichte der Ostseeprovinzen. - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras kritika: 1. sēj. - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sveicināšanas padomi ar izskaidrošanām, ko bučošanās, rokassniegšana, cepures celšana u.c. nozīmē - Mekons, Frīdrihs, ap 1833-1901 - 1875 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kaiser Alexander in Riga - Eckardt, Friedrich von, 1759-1806 - 1802-01-01 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fricis Brīvzemnieks - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brāļu kapi - Apsītis, Vaidelotis, 1921-2007 - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fiziskā ģeografija vidusskolām - Bērziņa, Marta, 1886-1948 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gustavs Vanags un organiskā ķīmija Latvijā - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu lirika XX gadsimta sākumā - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Komunikāciju leksikons - Krauklis, Jānis, 1981- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fausts - Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Divas gudras latviešu galvas - Dunsdorfs, Edgars - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsētu apraksti. 1.daļa - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Rainis Slobodskas trimdā - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ALA - Albats, Bruno, 1908-1995 - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Archīvs. - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbaspējīgo skaita mazināšanās Latvijā un iespējamie risinājumi - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauna ābece - Švehs, Ernsts Aleksandrs - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mantošanas tiesības Kurzemē un Vidzemē un mantinieku apstiprināšana caur tiesu - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgaļu literatūras vēsture - Bukšs, Miķelis, 1912-1977 - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pēteris Ērmanis - Ķelpe, Jānis, 1908-1981 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tamborēšana - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Våld och frihet - Balodis, Francis, 1882-1947 - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ēdienu un kulināro izstrādājumu receptūru krājums sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem pa Latgali - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inflantuziemies łaijkagromota aba kalenders uz 1866 goda (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin : 13.sējums, 3. daļa - 1866 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Paziņu portreti - Ērmanis, Pēteris, 1893-1969 - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvzemnieks - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielvārde laiku lokos - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana mājsaimniecībā - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1901 gadam - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fizika - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļa vadons jaunekļiem un jaunavām dzīves cīņās un kārdināšanās - Ērmanis, Jānis, 1862-1932 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 9.sējums, 3.daļa - 1848 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Modernisma virzieni latviešu literatūrā - Tabūns, Broņislavs, 1928-2004 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Personālvadības rokasgrāmata - Bokums, Zigfrīds - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 11. laidiens - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dziesmu svētki trimdā - Bērzkalns, Valentīns, 1914-1975 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Vereinigung Kurlands mit Rußland - Бильбасов, Василий Алексеевич, 1838-1904 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācība par tirdzniecību - Kārkliņš, Jānis, 1877-1955 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Taureņu uzbrukums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veimāras republika - Kolb, Eberhard, 1933- - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dievišķā komēdija - Dante Alighieri, 1265-1321 - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata '91 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmais starptautiskais tiesību salīdzināšanas kongress Hāgā 1932. g. augustā - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Romiešu tiesību sistēma - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarkanais jātnieks - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Blaumaņa lugas - Blaumanis, Rūdolfs - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zināšanu sabiedrību veidojot - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sporta izglītība skolā - Jansone, Rasma, 1943- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sēļu zeme - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
K. Zummenta mediciniski raksti. II - Zuments, Kārlis, 1861- - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā uzveikt inflācijas pūķi? - Lībermanis, Georgs, 1924- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pirmās dziesmu grāmatas - Straubergs, Jānis, 1886-1952 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts sektora pārvalde - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktiski padomi trušu audzētājiem - Kaija, Ansis, 1895-1964 - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
4. maijs - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu audzināšana, jeb, Kā Krietas saimnieks, Prāta Jānis savu dēlu Kristapu audzinājis - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Le peuple letton - Valters, Miķelis, 1874-1968 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finanču un kredita statistika 1937.g. - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anna Lācis - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas atbrīvošanas karš. 2.daļa - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katoļu garīdzniecība Latvijā, 1920-1940 - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģenētika - Гарькавый, Федор Лукич, 1922-1990 - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR kriminālprocess (vispārīgā daļa) un tiesu pierādījumi - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liepājas pilsētas pašvaldība, 1877-1913 - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristīgās vērtības un modernitātes izaicinājums - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krajums. 6.krājums - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pagasti. 1.daļa - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Es šaubos, es ticu - Ērmanis, Pēteris, 1893-1969 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļi. IV - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Perfumery and cosmetics - Dzintarnieks, Jānis, 1896-1933 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
15. maija Latvija - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tagadnes problēmas - Celms, Teodors, 1893-1989 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trīs dienas iz tā dziesminieka Gellerta dzīves - Horn, W. O. von, 1798-1867 - 1862 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Das Rigische Schuldbuch - 1872 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Impresionisms - Kļaviņš, Eduards, 1937- - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku likumi - Якоби, Е. В., (Егор Васильевич) - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes - Geske, Andrejs, 1954- - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Kultūras fonda gaduraksti - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jūgendstils: laiks un telpa - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Šēnbergas muiža - Bruģis, Dainis, 1956- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunais likums par žūpības apkarošanu - Ducmanis, Kārlis, 1881-1943 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nach Ostland woll'n wir reiten - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvērkopība Latvijā - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības pārmaiņas Latvijā - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlestības varā - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgaliešu literatūra - Kursīte-Pakule, Janīna, 1952- - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģederts Eliass - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Acta Latgalica. 3 - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zīdainis - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1970. gada tautas skaitīšana Latvijas PSR - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liepājas teātra 50 gadi - Freimane, Valentīna, 1922-2018 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras kritika: 5.1. sēj. - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veselības un mirstības teritoriālās atšķirības Latvijā: iedzīvotāju prognoze līdz 2015. gadam - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā Taiti salas ļaudis palikuši par ticīgu tautu - 1863 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prologs jubilejas svētkiem : Rīgas Latviešu biedrības skatuves 25 gadīgai pastāvēšanai - Aspazija - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ir laiks, jeb, Neparasts notikums ar cepurēm - Žīgure, Anna Velēda, 1948- - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalpaks - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas jāzin bēgļiem, atgriežoties Latvijā - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aprakstītās mantas glabātāja atlīdzība - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1975. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teorētisks-praktisks ierādījums latviešu valodas-mācības mācīšanā - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēl reiz Pārstrauta Jānis ar savām "domām" un Montanus ar tādām pašām domām - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgolas vēstures materiali - Brežgo, Boļeslavs, 1887-1957 - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Filozofijas vēsture : Tagadnes filozofija - Messer, August, 1867-1937 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbības māksla - Pētersons, Pēteris, 1923-1998 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Turaidas jumprava Roze, jeb: Gods iet pār nāvi - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1988 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Poruka Kauja pie Knipsakas - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazākais fotoaparāts pasaulē - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kreditkooperācija no viņas sākumiem līdz pasaules karam - Balodis, Eduards, 1880-1951 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Azaids lauku sētā - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas aviācija un tās pionieri - Irbīte, Kārlis, 1904-1997 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atdzimšana - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas mācība - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu bērnos mūsu nākamība - Iņķis, Jānis, 1872-1958 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Oliņkalna un Lokstenes pilsnovadi - Mugurēvičs, Ēvalds, 1931-2018 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas porcelāns un fajanss - Konstants, Zigurds, 1932- - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture. 5.daļa - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vaidelote - Aspazija - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēstules no Maskavas - Akmentiņš, Osvalds, 1914-2004 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Okupētā Latvija, 1940-1990 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Beiträge zur Geschichte des Krieges zwischen Rußland und Frankreich in den Jahren 1812 und 1813 - 1813 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Puķu pušķis - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1873 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba aizsardzība mežsaimniecībā un kokapstrādē - Zvaigzne, Jānis, 1927- - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mintauts Čakste : publikācijas - Čakste, Mintauts, 1893-1962 - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas tiesību vēsture - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maz tu man solīji-- - Dankere, Irma, 1902-1992 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uztura mācība - Rozenbergs, Viesturs, 1968- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģijas socioloģija - Weber, Max, 1864-1920 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iecavas muiža - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ko vēlas sociāldemokrāti? - Коллонтай, А. М., (Александра Михайловна), 1872-1952 - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mīklu forma - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kreisā radikālisma ideoloģija - Prikulis, Juris, 1939- - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būvdarbu tehniskie noteikumi - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Higiēniskā audzināšana un dzimumaudzināšana - Puškarevs, Igors, 1932- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu apģērbs - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laikmets un personība: rakstu krājums 5 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu etimoloģijas vārdnīca - Karulis, Konstantīns, 1915-1997 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu cilšu kapu tipi un apbedīšanas parašas dzelzs laikmetā - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazais vadonis uz "laulības ostu" - Austrumnieks, K. - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija citu valstu saimē - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smiltenes-Trikātas novads, saimniekošanas apstākļi un iespējamības - Grīnblats, Jānis, 1906-1975 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ētika - Students, Jūlijs Aleksandrs, 1898-1964 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Riteņbraukšana - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 6.burtnīca - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Melnā grāmata (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Platons; Eutifrons ;Sokrata aizstāvēšanās ; Kritons ; Faidons - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tēli un idejas - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. III - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Росписание границ судебно-мировых участков и алфавитный перечень улиц г. Риги, местностей и волостей, входящих в состав сего округа - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Romantika autobusā - Vīlips, Pāvils, 1901-1979 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latweeschu lirikas attihstiba - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas praktiskā fonoloģija - Muižniece, Lalita, 1935- - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Zvaigznīte - Goba, Alfrēds, 1889-1972 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēka psīchiskās dzīves kopšana - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture - Berelis, Guntis, 1961- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sirds uz trotuāra - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lejup pa Abavu - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nākotne pieder mums visiem - Krasts, Guntars, 1957- - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Komunistiskās partijas manifests - Marx, Karl, 1818-1883 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskie personālie bibliogrāfiskie rādītāji - Šenberga, Ruta, 1940-2023 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bīriņi senāk un tagad - Dēliņš, R., (Roberts), dz. 1875 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Francis Kemps - Bukšs, Miķelis, 1912-1977 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laikmets un personība: rakstu krājums 7 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā glābt saimniecisko sabrukumu valsti - Pavasaris, Harijs J. - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vinsatā - Manteuffel, J., (Johann), dz. 1835 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īkšķītis - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Taupības un izšķērdības sabiedriskā nozīme - Lauva, Jānis, 1873-1953 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši Vācijas franču okupācijas joslā. - Dzirne, Aleksandrs, 1907-2001 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātra repertuārs līdz 1940. gadam - Kundziņš, Kārlis Oskars, 1883-1967 - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas gruntsgabalu un ielu saraksts - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Scriptores rerum livonicarum - 1853 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļš uz turību - Leitis, Voldemārs - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltais ceļš - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kur palika dienas - Baļuna, Vera, 1904-1978 - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izmazgātās debesis - Baltvilks, Jānis, 1944-2003 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aiziešana uz Sibīriju - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ādas slimības - Bušs, Krišjānis, 1874-1937 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Informācijas pakalpojumi : bibliografēšana - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomnieks lauksaimniecības biedrību darbiniekiem - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1970. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politikas gadagrāmata : Latvija 2004 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Divas revolūcijas - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas rūpniecību vadonis - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 26. laidiens - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu skolēnu nesekmības cēloņi - Štāls, Miķelis, 1874-1947 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sabiedrības vadības reforma - Pollitt, Christopher - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zinātnieki tautsaimniecībai - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pašmācības vēstules par magnetismu, hipnotismu un citiem mūsu apslēptiem spēkiem (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieciski apsvērumi Latvijas tālākai izaugsmei - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltā Latvija - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 7.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apcerējums par cilvēku - Cassirer, Ernst, 1874-1945 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 16. laidiens - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltische Städte - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlestibas laime - 1863 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inteliģences uzdevumi cīņā ar latviešu buržuāzisko nacionālismu - 1945 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tranzistors? -- Tas ir ļoti vienkārši! - Aisberg, Eugène, 1905-1980 - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Radioelektronika - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūža rīts un darba diena - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ed. Virza un viņa "Straumēni" - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture. 1.daļa - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augļkopība - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izpostītā Latvija - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Informācijas lietotāja rokasgrāmata - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieša sieva - Toma, Velta, 1912-1999 - 1946 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju raksta kompozīcija - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu leģions - Silgailis, Arturs, 1895-1997 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kriminalprocess - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata '93 - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 15. laidiens - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Speciālā psiholoģija - Liepiņa, Skaidrīte, 1928- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija desmit gados - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Auzu rūsas un to apkarošana - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas augšāmcelšanās - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Internacionālās civiltiesības (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kolonijas. - Melnalksnis, Augusts, 1876-1944 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Strauts - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Navigācija - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Karogi senajā Latvijā - Ģinters, Valdemārs, 1899-1979 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziļumā jāpārtop - Toma, Velta, 1912-1999 - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wahzu wallodas mahziba preeksch latweescheem. 1.daļa - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1861 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iļģuciema stikla fabrikas A/S cenu rādītājs - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši un evanģelijs Bolīvijas mūža mežā. - Ansons, Aleksandrs, 1903-1983 - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 19.sējums, 3. daļa - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kabatas grāmatiņa priekš jauniem zaldatiem - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alūksnes parks - Biete, Oļģerts, 1937-2000 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 800 : gadagrāmata, 1999 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Etnografija - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1876 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Otrā tautas skaitīšana Latvijā. 4.daļa - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu aizvēstures materiāli. 2.daļa - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Okultie spēki mūsu dzīvē - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literātūras vēsture - Dravnieks, Arvīds, 1904-1977 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agni Joga - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas nacionālās armijas cīņas 1919. gada vasarā un rudenī - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
La mer Baltique et les Etats Baltes - Vītols, Hugo, 1900-1976 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodniecības vēsture - Loja, Jānis, 1896-1969 - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sadauzītie - Irbe, Voldemārs, 1893-1944 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Roberts un Marija, jeb Resnais Bička - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1959. gada Vissavienības tautas skaitīšana - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas stilistika - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zelta grāmata - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
K. Zummenta mediciniski raksti. IV - Zuments, Kārlis, 1861- - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kīmiķi, kuru vārdi jāzina - Stradiņš, Jānis, 1933-2019 - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Łotwa współczesna - Cynarski, Jan, 1882-1943 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vācu valodas lekcijas pašmācībai - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas audzināšana. 2. - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsētas un cilvēki - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Planēta neHolivuda - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par piemiņu - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana mūža atmiņas. Ceturtā grāmata - Bangerskis, Rūdolfs, 1878-1958 - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Dzīvais mironis" - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sodu likuma 509. pants - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atmiņu pīpe - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der deutsche Bauer im Baltikum - Schulz, Rudolf - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Filosofija kā dzīvesmāksla - Šuvajevs, Igors, 1963- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adīšanas un tamborēšanas ābece - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūžīgais latviešu kaŗavīrs - Dunsdorfs, Edgars - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pret vētrām un negaisiem - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Poetika pamatskolām. 2.daļa - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautiskās atmodas laikmeta darbinieki - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lementars mozim barnim ar bildem - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas senākā vēsture - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bieži lietoti jēdzieni un termini - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads filozofijā - Dāle, Pauls, 1889-1968 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veselīgākās zāļu tējas katrai slimībai, kompresēm, vannām - Švīkule, Dora, 1884-1974 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Romiešu tiesību nozīme mūsu laikos - Kalniņš, Voldemārs, 1907-1981 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātnei un tēvijai - Auškāps, Jūlijs, 1884-1942 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Analītisko bibliogrāfisko ierakstu izveide un standartizācija - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstlēkšana - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Britu pasaules imperija - Pelcis, Vitauts - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kritika mākslas un zinību jautājumos - Valters, Miķelis, 1874-1968 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasītāju pieprasījums un tā veidošana bibliotēkā - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziesmas - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wirtschaft und Kultur der Baltischen Staaten - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņa par nākamību - Aspazija - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pērļu zvejnieks - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves dzelzs likums - Ausējs, Longīns, 1885-1942 vai 1943 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture II - Kalniņš, Voldemārs, 1907-1981 - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1907. gadam - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti par arhitektūru - Laube, Eižens, 1880-1967 - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēka fizioloģija - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētīšanas metodes pedagoģijā - Albrehta, Dzidra, 1940- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Das Zerstörungswerk in den russischen Ostseeprovinzen - Dorneth, J. von, 1825- - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pa atmiņu stygom. 1.daļa - Grišāns, Jāzeps, 1891-1989 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krimināltiesības. - Lejiņš, Pēteris, 1879-1960 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brāļu saimē - Sudrabkalns, Jānis, 1894-1975 - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veltījums Izglītības Ministram un Profesoram Dr. h. c. Augustam Tentelim - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas pasakas. 1.daļa - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte der literarisch-praktischen Bürgerverbindung in Riga 1802.-1927. : [Festschrift zum 125-jährigen Jubileum] : algemeiner Teil - Hollander, Bernhard, 1856-1937 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 1994 - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latwijas tirdsneezibas un ruhpneezibas adresu grahmata 1922/23 gadā - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skauti - Baden-Powell, Robert, 1857-1941 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Baltic Sea in ancient maps - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ventspils apriņķis - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānis Kriškāns - Vičs, Andrejs, 1879-1943 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1909. gadam - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras krustpunktu meklējumi - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata 12 - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elektrotechnika - Stūresteps, Andrejs, dz. 1874 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Poetika pamatskolām. 1.daļa - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilskalni - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu sētas bērni - Ērgle, Zenta, 1920-1998 - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture. III daļa - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgolas pagōtne - Brežgo, Boļeslavs, 1887-1957 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īsa pamācība leļļu mīlēšanā - Linē, Aldis, 1966- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mugurkaulnieku zooloģija - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nost ar social-demokratiem! - Bracke, Wilhelm, 1842-1880 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas dziesmu varianti Kr. Barona "Latvju dainās" - Rūķe-Draviņa, Velta, 1917-2003 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņa pret pašnāvību - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Autobiogrāfija ar ģīmetni ievadu - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Organisma stiprināšana un pašdziedināšanās - Krūmiņš, Arturs, 1879-1969 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1977 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules izcilākie izgudrotāji un zinātnieki : atklājumi un izgudrojumi, uzvaras triumfs un zaudējumu rūgtums - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1908 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadītājs un vadīšana izglītībā - Celma-Zīda, Daina, 1950- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Amerikas latvieši - Akmentiņš, Osvalds, 1914-2004 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nedarbji un palaidņi allaž sodā krituši! (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 4.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agrarās iekārtas likumu un rīkojumu kopojums. 1.daļa - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
V.D. Baloža Valmiera - Balodis, Voldemārs Dāvids, 1848-1918 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāņu dziesmu melodijas - Sproģis, Jūlijs, 1887-1972 - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts izcelšanās pasaules kara notikumu norisē - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture. 1.daļa - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pareizas ecēšas pagatavošana - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andrējs Upīts - Dziļleja, Kārlis, 1891-1963 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavas kultūrvēsturiskie akmeņi - Urtāns, Juris Tālivaldis, 1952- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviskās sadzīves tradīcijas un godi - Karaša, Diāna - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pamatkurss elektrotehnikā - Lagzdiņš, Ģirts Egils - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baron Hamilkar von Fölkersahm - Staël von Holstein, R., (Reinhold), Baron, 1846-1907 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 6.sējums - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas Mazajo saulainais stūrīts II - Aspazija - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senlatviešu pils - Ģinters, Valdemārs, 1899-1979 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltkrievi kā latviešu tautas zars - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īsa mācība, kā bites jākopj un jāaudzina - 1860 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zīdaiņa un mazbērna uzturs un ēdināšana - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves laime, mīlas laime - Heyde, Gerhard - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedaģoģija un dzīve - Drabanskis, J., (Jānis) - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārtikas piedevas - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ernst & Young Biznesa plāna ceļvedis - Siegel, Eric S. - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Jansons-Brauns - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 18. laidiens - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Palīgs melioratoram - Bērziņš, E., (Edgars), 1909-2001 - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Shakespeare, William, 1564-1616 - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes sirds vēl dzīva - Dziļums, Alfreds, 1907-1976 - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andreja Upischa Latweechu jaunakās rakstneezibas westure - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānis Purapuķe un Ansis Lerhis-Puškaitis - Ancītis, Krišjānis, 1911-1963 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Iza" - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ārstnieciskās vingrošanas pamati - Mauriņa, Lidija, 1939- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Indriķa Livonijas chronika - Biļķins, Vilis, 1887-1974 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Diplomātiskie kurjeri - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Migranti Latvijā - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes bezzemnieku padomju darbība - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Administratīvās tiesības - Dišlers, Kārlis, 1878-1954 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kuldīga - Dziesma, Maija - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maestro - Eglītis, Anšlavs, 1906-1993 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lietuvieši Latvijā - Jēkabsons, Ēriks, 1965- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautieša Rokas grāmata 1926. gadam, II. paplaš. izd. - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Japānas īstā seja - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krimināltiesības - Lejiņš, Pēteris, 1879-1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Identitāte: jaunība un krīze - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzirnavas - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Celmenieki - Dziļums, Alfreds, 1907-1976 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas I - II - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izpalīdzētājs (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā saimnieko lauku pašvaldības - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarkanā grāmata - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija starp Eiropas valstīm - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Regesten und Urkunden zur Geschichte der Juden in Riga und Kurland. 1.daļa - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas bibliotēka šodien un rīt - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Regesten und Urkunden zur Geschichte der Juden in Riga und Kurland. 2.daļa - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Referātu tēzes zinātniskai sesijai veltītai 1958. gada arheoloģiskiem izrakumiem... - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gedächtnisfeier der verewigten Frau Herzogin Anna Charlotte Dorothea von Kurland und Sagan - 1821 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši svešumā un citas tautas Latvijā - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Poļu kultūra Latvijā - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atmiņu vija - Ērmanis, Pēteris, 1893-1969 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aus den Tagen Kaiser Pauls - Bienemann, Friedrich, 1838-1903 - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauku elektrotehniķa rokasgrāmata - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmata, tās vēsture, technika un nozīme - Dziļleja, Kārlis, 1891-1963 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cēsu novada vēsture.2.sēj. - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules Kara briesmas. 3. burtnīca - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wehrotajas atmiņas par--Brihwsemneeku - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senās Rīgas grāmatniecība un kultūra Hanzas pilsētu kopsakarā (13.-17.gs.) - Zanders, Ojārs, 1931-2018 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Personāla vadība - Vīksna, Aiga - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģijas vēsture III - Obšteins, Krists, 1867-1952 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vērtīborientētā mācību stunda - Beļickis, Inārs, 1931-2011 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvības vārdā - Cimdiņa, Ausma, 1950- - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Politehnikums - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules revolūcijas vārdā - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Komēdijas - Molière, 1622-1673 - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Personen-Register zur Zweiten Fortsetzung von Hagemeisters "Materialien zur Gütergeschichte Livlands" von F. von Buxhövden - Freytag-Loringhoven, Roderich, 1863-1936 - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aborta sodamība pēc Latvijas sodu likumiem - Valters, Nikolajs Kristaps, 1900-1979 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija mijkrēslī - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
25 Jahre Rigaer Stadt-Mission - Schabert, Oskar, 1866-1936 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livlands zerstörte Schlösser. I.Teil - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vērosim varoņu pēdas - Mednis, Edvins, 1897-1967 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izpostītā zeme - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aukstumtehnika - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām. 18.sējums - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas ceļš uz neatkarīgu valsti - Blanks, Ernests, 1894-1972 - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civīlprocesa nolikums - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Graudkopja rokasgrāmata - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Вся Рига - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece, jeb vajadzīga bērnu-paija - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 8.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1952.gada lauksaimniecības nodoklis - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas grāmata - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trejādas saules - Vīķe-Freiberga, Vaira, 1937- - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece, jeb pirmais vadons lasīšanā - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bilžu grāmatiņa VI - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 13. sējums - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānis Reiters un viņa tulkojums - Karulis, Konstantīns, 1915-1997 - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielas personības. III - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzeltu laiks - Belševica, Vizma, 1931-2005 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija : rakstu krājums, II sējums - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Princese Gundega un karalis Brusubārda : pasaka 4 cēl. (6 bildēs) - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sveķu iegūšana Lietuvā - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu leģions patiesības gaismā - Lācis, Visvaldis, 1924-2020 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Strādnieku statūtu projekts slimo kasei - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture. 2.daļa - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laulāto likumiskās mantiskās attiecības - Frīdenbergs, Lilija - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts masu bibliotēku darba rādītāji: 1984 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tēriņu nesamaksa kā krāpšana - Bergers, Jūlijs - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bronza Latvijā - Anteins, Aleksis, 1915-2002 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ornaments - Madernieks, Jūlijs, 1870-1955 - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgolas piļsātas. - Šķirmants, Jānis, 1906-1992 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apgaismotāji un agrārais jautājums Vidzemē. - Vīksniņš, Nikolajs, 1893-1976 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemnieku dzīvojamās ēkas Vidzemē klaušu saimniecības sairšanas un kapitālisma nostiprināšanās laikā - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mēbeļu konstrukcijas un veidi - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija, viņas dzīve un kultūra - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
De internerade balternas tragedi i Sverige år 1945-1946 - Freivalds, Osvalds, 1905-1975 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ārstnieciskā uztura rokasgrāmata - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu sabiedriski-saimnieciskie veidojumi tautiskās atmodas laikmetā - Balodis, Eduards, 1880-1951 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Priežu sarkanās skujbires apkarošana (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Noteikumi par pilsoņu tiesībām Latvijā - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Norādījumi novadpētniekiem - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Noslēpums kā vīru dabūt, jeb Karš vecpuišiem - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 11 - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tukums 1905. gadā - Freināts, Atis, 1882-1955 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānis Neilands, tautas mācītājs - Beldavs, Kārlis, 1868-1936 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eksaktā zinātne kultūras vēsturē - Raņķis, Gunārs, 1928-2012 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR kriminālkodekss un tā attīstība - Blūma, Marija, 1915-1980 - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārlim Ulmanim 125 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 21. laidiens - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgales dziesminieki - Sprūdžs, Alberts, 1908-1944 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die ältesten Bewohner der Bernsteinküste, in Est-, Liv-, Kurland, Litauen und Preussen - Eckers, Gustav, 1811-1889 - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pavāru grāmata - Apsīte-Kuļša, Auguste - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsti par zinātni un tās radītājiem - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veģetārā virtuve un zaļbarība - Feldmane, Marija, -1967 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu vainags profesoram Jāzepam Vītolam, 1863-1933 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Noteikumi par pensijām strādniekiem un kalpotājiem - 1950 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras kritika: 2. sēj. - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaistā cietēja Milda - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgolas likteni bēgļu laikmetā (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teogonija Darbi un Dienas - Hēsiods - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs. I - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas 15 gadi - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 20.sējuma 4. daļa - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Toreiz Rideļos - Kristsone, Rita, 1930-2021 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domātprieks - Мамардашвили, Мераб Константинович, 1930-1990 - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
История Латвии. XX век (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēka mērķis un tikumiskās darbības saturs - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reglement über die Wiederaufbauung der Rigaschen Vorstädte - 1813 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Srādnieku cīņas fronte pret apvienotu lielkapitālistu un sociāldemokrātu darba ļaužu izmantošanas politiku Rīgas domē - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Akmeņi un dižakmeņi - Saltupe, Baiba - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pielikums pie Mana testamenta. 2.daļa - Kneipp, Sebastian, 1821-1897 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvība un trīs nāves - Zariņš, Kārlis, 1889-1978 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 22. laidiens - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules brīvo latviešu apvienības darbības apskats, 1956-2001 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli par literatūru, folkloru, mākslu un arhitektūru - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Četras esejas par brīvību - Berlin, Isaiah, 1909-1997 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Kurlovičs, Gunārs, 1958- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktiskais personālmenedžments - Spulle, Ārvaldis Alvils - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesību filozofijas attiecības pret pozitīvo tiesību zinātni - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viestarts kā zemgaliešu valstsvīrs - Biļķins, Vilis, 1887-1974 - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cimdu raksti - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mežonīgie pīrāgi - Putniņš, Māris, 1950- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finansu kapitāls - Menders, Fricis, 1885-1971 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiski-filozofiski raksti 2.sējums - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Universitātes Bibliotēka laikmetu griežos - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras kritika: 4.1. sēj. - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ARHEOLOĢIJA UN ETNOGRĀFIJA - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts masu bibliotēku darba rādītāji. 1982 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sprunguļmuižā gada tirgus - Kronenbergs, Alberts, 1887-1958 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daži maz pētīti jautājumi, kas skar tautas veselību Latvijā - Kupcis, Jānis, 1871-1936 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Detektoruztvērēji tāluztvēršanai - Kappelmayer, Otto - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dienas un nedienas - Gordons, Franks, 1928- - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļvidzemes pilskalni - Urtāns, Juris Tālivaldis, 1952- - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vilhelms Ķuze un viņa darbs - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba statistika 1931.g. - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nozieguma jēdziens un tā pazīmes padomju krimināltiesībās - Blūma, Marija, 1915-1980 - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Televīzija? -- Tas ir ļoti vienkārši! - Aisberg, Eugène, 1905-1980 - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata, XI - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tirgus, cenas, konkurence - Lībermanis, Georgs, 1924- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaistā Ženija, jeb: Mīlestības prieki un asaras - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves Jautājumi - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Turaidas pils - Graudonis, Jānis, 1913-2005 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zīmēšanas skola. I - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārvietotie - Dziļums, Alfreds, 1907-1976 - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
HIV infekcija un AIDS - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 1. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Komunistiskajai partijai - 80 - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katoliskais katķisms - Stukels, Eduards, 1884-1956 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Восстановление древнего православного братства во имя св. Николая Чудотворца в г. Якобштате. - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civillikuma (1937.g. izd.) alfabētisks rādītājs - Lauva, Jānis, 1873-1953 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dsimums pehz iswehles, jeb Sehns waj meitene? - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Preiļu novads - Anspaks, Antons, 1929-2001 - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neredzīgais Indriķis - Indriķis, Neredzīgais, 1783-1828 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būvdarbi: 6. sēj. - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Redzu un dzirdu Aleksandru Čaku - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaņu ietērps Kārļa Ulmaņa runām - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristīgās ticības laiku stāsti no ķeizara Konstantīna beidzamām dienām līdz pāvesta Gregora nāves laikam - Döbner, August, 1800-1873 - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tekstilšķiedras, to balināšana un krāsošana - Elcers, Rudolfs - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemūdens bara lielā diena - Viks, 1939- - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1899 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Priecīgs sākums - Štāls, Miķelis, 1874-1947 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pie sienas un Maigajā zemē - Elsbergs, Klāvs, 1959-1987 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kambieši un Leipcigas misiones darbība pie tiem - Brutzer, Ernst, 1836-1911 - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāstrādā kopā - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mākslas vēsture. II - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inflantuziemies łaijkagromota aba kalenders uz 1870 goda - 1870 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tirgus ekonomikas pamati. 1.daļa - Bikse, Veronika, 1941- - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lāčplēsis, latvju tautas varonis - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vispārīgās astronomijas kurss - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par muhsu basnizas dseesmu-grahmatahm - Neilands, Fridrihs, 1878-1947 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pašmācības vēstules par magnetismu, hipnotismu un citiem mūsu apslēptiem spēkiem (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu .. 1968. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas amatniecība un rūpniecība 1935. gadā. 2.daļa - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ekonomiskais vērtējums par Vācijas pieredzi rapša eļļas degvielas un biodīzeļdegvielas pielietošanas lietderību Latvijas apstākļos - Kalniņš, Arnis, 1935-2023 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 2.sējums, 3 daļa - 1830 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristofors Fürekers - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daba. Cilvēks. Sabiedrība - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības vēsture : 1850 - 1950 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvības pieminekļa gada grāmata. 1933 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Informācijas vide Latvijā: 21. gadsimta sākums - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas komjaunatnes vēsture dokumentos - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Ļeņina Komunistiskās Jaunatnes Savienības vēstures apcerējumi (1919-1986) - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā ķīmija - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazs zaķītis, mazs kaķītis - Kovaļevska, Margarita, 1910-1999 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likums par biržām un Rīgas biržas sabiedrības statūti - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesību idejas un dabisko tiesību problēma Kanta tiesību teorijā - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Barons - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas skolnieks, caur kuru var īsā laikā uz vieglu vīzi iemācīties rakstīt un lasīt - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši Latvijā - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bigauņciema un apkārtnes zvejnieki - Štūlis, Jēkabs - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1902 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ausekļa Raksti - Auseklis, 1850-1879 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Turaidas pils, I : arheoloģiskā izpēte - Graudonis, Jānis, 1913-2005 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zelta laiki - Kronenbergs, Alberts, 1887-1958 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīve-metafora-dzeja - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu nerātnās tautas dziesmas, mīklas, sakāmvārdi un parunas - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu gadskārtu ieražas - Olupe, Edīte - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēstules. Atziņas. Fragmenti - Epikūrs - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civīllikumi - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Koksnes makroskopiskā uzbūve - Grīnberga, Maija - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Birznieka-Upīša Kaukāza kalnos - Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Septiņi zelta lukturi un Kristus draudze kapenēs - Steen, Anna - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tilts pār Gauju Siguldā - Vecvagars, Ziedonis, 1924-1999 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadu gredzeni - Belševica, Vizma, 1931-2005 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu sarkano strēlnieku cīņu ceļš - Šteins, Voldemārs, 1927-2010 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas - padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. augustā - Stranga, Aivars, 1954- - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der Ursprung der Stadtverfassung Rigas - Bulmerincq, August von, 1859-1933 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēks dzīvo grupā - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kreewu Zars Jahnis Breesmigais - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbu izlase. 1.sējums - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas ir māksla? - Zališmans (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvērādas un elegance - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme. 2.daļa - Vācietis, Jukums, 1873-1938 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvia and the Baltic problem : Sketch of recent history - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadošie materiāli bibliotēku darbā - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 5.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu ainavu glezniecība gadsimtu mijā (1890-1915) - Kačalova, Tatjana, 1915-2010 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji: 1977 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija : rakstu krājums, XVIII [sēj.] - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem: 1.d. - Bula, Inese, 1966- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas jādara un kā : saimnieciskās rosības atdzīvināšanai un valsts budžeta sabalansēšanai. 2.daļa - Ulmanis, Kārlis, 1877-1942 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas māksla I - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Organiskā ķīmija - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu izlokšņu pētīšanas darbs, 1918-1938 - Rūķe-Draviņa, Velta, 1917-2003 - 1918 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātne Latvijā (1918-1940) - Vilciņš, Tālivaldis, 1922-1997 - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der Dom zu Riga - Guleke, Reinhold, 1834-1927 - 1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 5. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vispārējā vēsture - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkzinātne - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tava labākā grāmata par Latviju - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu saimniecībai - Bērziņš, Andrejs, 1875-1941 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Holocaust in Latvia, 1941-1944 - Ezergailis, Andrievs, 1930-2022 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ārpolitika un starptautiskais stāvoklis (30. gadu otrā puse) - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politika. 3.daļa - Tauriņš, Gunārs - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
PSRS kaujinieki Latvijā (1941-1945). 1.daļa - Strods, Heinrihs, 1925-2012 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Organizāciju psiholoģija - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ko skauti spēj - Baden-Powell, Robert, 1857-1941 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvības un kritušo pieminekļi 1920.-1938. - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1905. gada revolūcija Latvijā - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Auseklis [Krogzemju Mikus] - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Otomars un Lucija, jeb Uz moku beņķa - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Oriģinālrepertuārs un mūsu teātra attīstība - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mārtiņa deju grāmata : Mūsdienu latviešu tradicionālā deja : 3.burtnīca. - Spīčs, Ernests, 1955- - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Archīvs raksti par latviskām problēmām - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Oktobrī dzimusī - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sāpju ceļš - Porietis, Jānis, 1886-1968 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augsti svētītā Platona, Rīgas un Jelgavas arhibīskapa pirmā grāmata uz tiem Baltijas jurmalē dzīvodamiem pareizticīgiem latviešiem un igauņiem sūtama, par to, kā tā pareizticīgā Austruma draudze ir tā kristus draudze, kas pie pestīšanas vada - 1866 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Traģiskā poēma - Vīlips, Pāvils, 1901-1979 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wezais Deews wehl dsihwo - Hoffmann, Franz, 1814-1882 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas monētu kolekcija Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā - Berga, Tatjana, 1944-2020 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu terminoloģijas izstrādes principi - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meža kultūras - Mangalis, Imants, 1927-2004 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. I daļa - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jūras tiesības - Čakste, Konstantīns, 1901-1945 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civiltiesu trešā instance - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu un etnogrāfu 1965. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Esi modrs - Goppers, Kārlis, 1876-1941 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Erinnerungen an Dondangen - Seesemann, G., (Gustav), 1839-1913 - 1872 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātne, pētniecība un inovācija Latvijas izaugsmei - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māciba par dzīvibu. II daļa - Лункевич, В., (Валериан Викторович), 1866-1941 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Taupīgs ķēķis - Korta, Māra - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Poēma par ormani - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Masa un vara - Canetti, Elias, 1905-1994 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautiskās vienības ideja atmodas laikmetā - Blanks, Ernests, 1894-1972 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu lidotāji Otrā pasaules kara kaujās - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR laulības un ģimenes kodeksa komentāri - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu vēsture. I sējums 1.daļa - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aizrādījumi audzinātājiem - Jansons, Eduards, 1905-1970 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Banku politika - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die geschichtliche Stellung der russischen Ostseeprovinzen - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 7.sējums - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
NVO finanšu iespējas Eiropas Savienībā - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu folklora - žanri, stils - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kuģniecības gada grāmata 1925./1926. gadam - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sava krāsa varavīksnē - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaistuma noslēpumi - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 2.sējums - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzelzceļu likumu, noteikumu un rīkojumu kopojums - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēlamais un sasniedzamais skolā - Ausējs, Longīns, 1885-1942 vai 1943 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Modernais teatrs un tikumība - Censonis, J. Fr. - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sakarā ar Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 40.gadadienu - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkas tehnikas minimums - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīve un darbs strādfakā - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēce un jūra - Škerbergs, Kārlis - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārruna par metodi - Descartes, René, 1596-1650 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rigaer Theater- und Tonkünstler-Lexikon - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laimes zemē - Leimane, Ilona, 1905-1989 - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maija un Paija - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daudzveidība: žurnālistika un sabiedrība II - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. Stāsti un tēlojumi - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Suitu pūrs - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu cirka vēstures lappuses - Dzenītis, Ģirts, 1934-1987 - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis kā jauno mākslas talantu audzinātājs - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sieviete un laulibas veidi - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzimtā zeme - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Miesas krāsas domino - Skujiņš, Zigmunds, 1926-2022 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas adresu grāmata 1936 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Toreiz, kad Latvijas valsts tapa - Lācis, H., (Hugo), 1891-1953 - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Miglas krogs un citi dzejoļi - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Burtnieku ezers un tā upes - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arheologu pētījumi Latvijā 2002. un 2003. gadā - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvia in the making, 1918-1928 - Bīlmanis, Alfrēds, 1887-1948 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmata par cilvēkiem un lietām - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, I - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģenerālis Jānis Balodis, Latvijas armijas virspavēlnieks - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēstules Lucīlijam par ētiku - Seneca, Lucius Annaeus, ap 4 p.m.ē.-65 m.ē - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daži viduslaiku celtniecības pieminekļi Rīgā - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viļa Olava Kopoti raksti. 4.sējums - Olavs, Vilis, 1867-1917 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kadastra likums un instrukcija - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ruhjeena senatnê un tagadnê - Melnalksnis, Augusts, 1876-1944 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautai un brīvībai - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izceļošana pār Urāliem 1914 gadā - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu .. 1969. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kolhozu darbvedība - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Satiksmes ceļi Latvijā XIII-XVII gs. - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 6.sējums - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti : Труды IV - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Organiskā ķīmija - Dzintare, Zuzanna, 1921-2021 - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ein verlass'ner Bruderstamm - Wagner, G. A. - 1915 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads tautsaimniecībā - Skulte, V., (Valfrids), 1894-1960 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fragment einer Urkunde der ältesten Livländischen Geschichte in Versen - Bergmann, Liborius, 1754-1823 - 1817 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Traģēdijas - Eiripīds - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gars un dvēsele - Capadose, Isaac, 1834-1920 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas pasakas III.2 - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1992. un 1993. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Audzinātāja piezīmes - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Slepeni-- - Melnais, Pēteris - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsētu gruntsgabali un dzīvokļi - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture. II daļa - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Labō sākla - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neredzīgais Kaspars un viņa dēls - Dauge, Juris, 1835-1910 - 1860 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas drošības politikas reģionālie aspekti - Ozoliņa, Žaneta, 1957- - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Указатель торгово-промышленных фирм Латвии - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Es sludinu - Ērmanis, Pēteris, 1893-1969 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jana Amosa Komenska idejas Latvijā - Zusāne, Aina - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhīvs. 1.sēj. - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts masu bibliotēku darba rādītāji: 1985 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves Jautājumi - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlas dzīve un viņas novirzieni - Frucht, Berthold - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par skolēnu valodas kultūru - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas iedzīvotāju mūža ilgums - Krūmiņš, Juris, 1947- - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rietumeiropas ētika no Sokrata līdz postmodernismam - Lasmane, Skaidrīte, 1939- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Melngalvju nams Rīgā - Ārends, Pēteris, 1900-1960 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rēzeknes rajons. Rēzeknes pilsēta - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neredzamā armija pasaules karā - Pekka, Andrejs - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Verzeichnis der in den "Rigaschen Stadtblättern" vom J. 1810 bis zum J. 1886 enthaltenen historischen Aufsätze und Notizen, nebst alphabetischem Personen- und Sachregister - Napiersky, Leonhard Jacob von, 1819-1890 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rihta blahsma, jeb pirmā gariga mahziba maseem behrneem - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs. 1968 - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Monika un mežs - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules ekonomiskā un sociālā ģeogrāfija vidusskolām - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda 15 neatkarības gados - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadons rakstienos tautas skolām - Kalniņš, Juris, 1847-1919 - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valoda un tautas gars - Blese, Ernests, 1892-1964 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Алфавитный указатель книгам и брошюрам, арест на которые утвержден судебными установлениями по 1-е января ... года - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Einiges zur Geschichte der Doblenschen Kirche - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fašisms un Latvijas armijas kareivju uzdevumi - Vīksne, P., (Pauls), 1894-1938 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Demokratiskās" Latvijas valsts pamati un viņas nākotne - Bērziņš-Andersons, J., (Jānis), 1875-1934 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fricis Bārda - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laiks darbam un atpūtai pēcatmodas gados Latvijā - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku zinātnes aspekti = Аспекты библиотековедения = Aspects of librarianship - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvia in 1939-1942 - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas viduslaiku piļu pētniecība 18.-20. gadsimtā - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kreditiestādes, 1919-1927 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dukts - Ozoliņš, Aivars, 1957- - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andrejs Pumpurs - Rudzītis, Jāzeps, 1928-2008 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata, VI - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmos gaiļos - Saltups, P. - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wahzu wallodas mahziba preeksch latweescheem. 2.daļa - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Balthasar Russow's Chronica der Provintz Lyfflandt, in erneutem Wiederabdrucke, mit Wörterbuch und Namenregister versehen. - 1857 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskā naudas spēle. Banku darījumi Latvijā - Lauriņš, Vilnis, 1943- - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlestības dziesminieks Esenberģu Jānis - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads tautsaimniecībā - Āronu Matīss, 1858-1939 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1976 - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzņēmēja rokasgrāmata - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kooperatīvais kredīts - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgales kultūras darbinieki - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eža kažociņš - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Kulaki" Latvijā - Riekstiņš, Jānis, 1942- - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīve, viņa paša sarakstīta. I - Cellini, Benvenuto, 1500-1571 - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sapņi un īstenība: meditācijas par Don Kihota tēmu - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1980./81. gada pētījumu rezultātiem - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Feodālisms Baltijas reģionā - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātika: Definīcijas, formulas, aprēķinu algoritmi - Buiķis, Māris, 1942- - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālā psiholoģija pedagogiem - Pļaveniece, Maija, 1959- - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļi, 1918-1938 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likumi un Senāta prakse [Latvijas un Krievijas] tirdzniecības lietās - Pereļšteins, Miķelis - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas akciju sabiedrības tirgus ekonomikā - Sponbergs, Pēteris - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas rajons, 1991.gads - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata par ANO - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eklektisms Rīgas arhitektūrā - Krastiņš, Jānis, 1943- - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture pamatskolām - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas dzīves gudrība. 1.daļa - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils apriņķis - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 5.sējums - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būsim eiropieši (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vienkārši paņēmieni ķieģeļu ražošanā - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zeme un tautas. 2.daļa - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lavijas rūpniecības uzņēmumu saraksts "Visa Latvija" - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu bērnu folklora - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā: politika un tās sekas - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvdabas vīnogulāji - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli par Latvijas būvniecību III - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmatas un to krātuves - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sveicinadami pagodinašanas raksti Ķeizeriskai dabas izmanitaju biedribai Maskavā tai goda dienā, ko svētī 23-šā Decembera mēneša dienā 1855-tā gadā par pieminešanu, ka savu augstu darbu strādajuši piecdesmits gadus, dāvati no Latviešu draugu biedribas - Kavall, H., 1799-1881 - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kad Latvijā būs labklājības valsts. Tautsaimnieks Kārlis Balodis - Balabkins, Nikolajs, 1926- - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu intelligence [sic] savās cīņās un gaitās. 2.daļa - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā izauga Baltijas revolūcija - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Juris Mancelijs, Kristaps Firekers, Ernests Gliks - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads valodniecībā - Реформатский, Александр Александрович, 1900-1978 - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inflantuziemies łaijkagromota aba kalenders uz 1871 goda - 1871 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece un pirmā lasāmgrāmata mājas bērniem - Jansons, Fricis, 1875-1957 - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930. gadā. 6.daļa - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 1.grāmata - 1860 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tehniskā termodinamika - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trejādas saules - Vīķe-Freiberga, Vaira, 1937- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs. II - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izglītības programmu pilnveide - Pratt, David, 1939- - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Heinrich's des Letten älteste Chronik von Livland - Indriķis, Latviešu, 1187-pēc 1259 - 1857 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemē aizgājušos laikos - Draviņš, Kārlis, 1901-1991 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Salas pils - Busch, Nicolaus, 1864-1933 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zelta laiki - Kronenbergs, Alberts, 1887-1958 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sodu likumi - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Muzicēšana kā labākā intelektuālo spēju attīstītāja. - Birzkops, Jānis, 1936-2018 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liessländischer Landman - 1695 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Budžets un finanses - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas kalendārs 1913. gadam - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācītāju ziņojumi par 1905. gada revolūciju - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baznīcu celtniecība Vidzemē zviedru valdības pēdējos piecdesmit gados (1660.-1710.) - Kampe, Pauls, 1885-1960 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Straumes un avoti. 3.daļa - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ticības ceļos - Klīve, Visvaldis Varnesis, 1931-2003 - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par mākslu - Kurcijs, Andrejs, 1884-1959 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture. 3.daļa - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas III - IV - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1929 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautsaimnieka atziņu ceļš - Balabkins, Nikolajs, 1926- - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nenovēršamie likteņi - Eglītis, Viktors, 1877-1945 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būt vai nebūt? - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju enciklopēdija. 3.sējums - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūpniecības-tirdzniecības sabiedrība "J. Miķelsons un biedrs" - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 5.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1794 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par dzeju - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit. II - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1806 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Konspekts piensaimniecības pamatmācībās - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vasariņa - Skujiņa, Rūta, 1907-1964 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Labb' izprovēti un vērā liekami padomi: kā slaucamas govis būs prātīgi turēt un apkopt - 1856 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Beziehungen des Deutschen Ordens zum Ablasshandel seit dem 15. Jahrhundert - Arbuzow, Leonid, 1882-1951 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atzinēji un cīnītāji - Rudzītis, Rihards, 1898-1960 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likums par akciju un paju sabiedrībām - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Strādāt un nenogurt - Tautmīlis-Bērziņš, Roberts, 1873-1915 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu bēgļi Krievijā, 1915-1922 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija kāškrusta varā - Biezais, Haralds, 1909-1995 - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meschoņu rokās, jeb zihnischanahs us dsihwibu un nahwi - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baznīcas vēsture - Kaudzīte, Reinis, 1839-1920 - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju raksti. II (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Galvas pilsētas Rīgas gruntsgabalu un ielu saraksts 1939. gadā - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Demogrāfiskā situācija Latvijas laukos un iekšējā migrācija 90.-to gadu pirmajā pusē - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finanses - Puriņš, Kārlis Aleksandrs, 1883-1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīmes. - Dinsbergs, Ernests, 1816-1902 - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. 1.daļa - Mūrnieks, Andrejs, 1962- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurmīša grāmata - Linmeiere, Ligita, 1944- - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmās notis dziedāšanas stundās : izd. A. - Graubiņš, Jēkabs, 1886-1961 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas domes izdotie saistošie noteikumi, nodokļi un takses - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iedzīvotāju laiks - Eglīte, Pārsla, 1934- - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ezergaiļa grāmata - Ezergailis, Jānis, 1898-1984 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Administratīvo tiesību vispārējā daļa - Dišlers, Kārlis, 1878-1954 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Visu par Latviju! - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas liktenīgais jautājums - Kauls, Jānis, 1882-1955 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vienotiem spēkiem par valsti un tautu - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Valsts pirmie gadi - Blanks, Ernests, 1894-1972 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmās "Pēterburgas Avīzes" un viņu nozīme tautas atmodas gaitā - Goba, Alfrēds, 1889-1972 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas sintakse - Ceplītis, Laimdots, 1930-1992 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zustände Kurlands im vorigen und diesem Jahrhundert - Rechenberg-Linten, Ernst von, 1788-1858 - 1858 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības entomoloģija - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu apvienības Austrālijā Kultūras daļas apskats, 1966 - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķīmija Latvijā agrāk un tagad - Ritenberga, V., (Valda) - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Audzinātāja dvēsele un skolotāju izglītības jautājums - Kerschensteiner, Georg, 1854-1932 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba statistika 1935.g. - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsturiski un etnogrāfiski raksti - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finanču un kredita statistika 1936.g. - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saules akmens - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ludza - Brežgo, Boļeslavs, 1887-1957 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
G. Ērenpreis original velosipēdi 1936 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas volejbola vēsture - Kovals, Leopolds, 1921-1993 - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis tūristiem - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Socioloģisko pētījumu kontekstuālās problēmas - Vilks, Andris, 1945- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzimumu jautājums. II - Forel, Auguste, 1848-1931 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautsaimniecības teorija - Aizsilnieks, Arnolds, 1898-1982 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas tērpi - Slava, Mirdza, 1924-2001 - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Salaspils nāves nometnē - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģenētikas pamati - Raipulis, Jēkabs, 1939- - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.-90. gados - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Awots. 2.daļa - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senie stāsti - Dunsdorfs, Edgars - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju enciklopēdija. 2.sējums - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latīņu valodas sintakse - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izvērtēšanai - Ģērmanis, Uldis, 1915-1997 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prēmiju tarifs Latvijas pilsētām un miestiem - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Individuālais darbs ar lasītājiem - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kolektīvi, kultūriestādes un skolas Krievijā 1936. gadā pirms pirmās lielās lielinieku čistkas. - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pie Bābeles upēm - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgales vēstures historiogrāfija (1946-1999) - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhibīskaps Dr. Teodors Grīnbergs - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kapitālistisko valstu naudas apgrozība un kredīts - Zelgalvis, Elmārs, 1938- - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kam dāvanas, tas nestāv dīkā - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mēs stāstām par Stopiņu novadu - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, X - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ko mums dos brīvā, neatkarīgā Latvija? - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Список латышских книг и периодических изданий, допущенных Особым комитетом при Попечительском совете Рижского учебного округа для народных читален и библиотек]. 4. sējums - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teorētiskā mehānika - Kepe, Olafs, 1930-2006 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūpniecības pārvaldīšanas reorganizācija Latvijā un Tautas saimniecības padomes darbs jaunajos apstākļos - Глыбина, З. И., (Зоя Ивановна) - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Handels-Adressbuch Lett-und Estlands 1928/29 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geistliches Heil-Pflaster und Sellen Artzeny - 1677 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas kultūras stāvoklis - Ausējs, Longīns, 1885-1942 vai 1943 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tehniskās grafikas ceļvedis. 3.daļa - Eglītis, Zigurds, 1944- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām. 22.sējums - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pulkvedis Aleksandrs Plensners - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 6.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raunas baznīca - Kundziņš, Pauls, 1888-1983 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Baltenländer und Litauen - 1916 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Handels-Adressbuch Lett- u. Estlands 1930 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zemju robežas 1000 gados - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā, 1941-1945 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu armija tapšanā, valsts izcīnīšanā un tagadējos sasniegumos - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli par kultūru mūsdienu Latvijas kontekstā - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ārstniecības augi. 2.sējums - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jelgava, sakarā ar Zemgales 10-gadu jubilejas izstādi - Krolls, Otto, 1888-1969 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas medicinas adresu grāmata - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēka faktors - Vilciņš, R., (Raitis), 1952- - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1902. gadam - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ētika - Milts, Augusts, 1928-2008 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Holandiešu vecmeistari - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviskā Jaunlatgale - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iecavas baznīca - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga bohēmas varā - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dobeles novads no tūrisma viedokļa - Ziemelis, Voldemārs, 1902-1981 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazpulku rokas grāmata stājas mācībā - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Manaseina revīzija - 1949 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzimumu jautājums. I - Forel, Auguste, 1848-1931 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzvedības kultūra saskarsmē. 2.daļa - Veics, Voldemārs, 1928-2009 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Administratīvās tiesības. - Dišlers, Kārlis, 1878-1954 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielais kurzemnieks Amerikā - Akmentiņš, Osvalds, 1914-2004 - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elektrība - Platacis, Jānis, 1929-2006 - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Knaks! - Ziemeļnieks, Jānis, 1897-1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 12.sējums, 3. daļa - 1858 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieša sēta - Kuplais, Mārtiņš, 1943- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sīpeles pagasts senās dienās - Straubergs, Jānis, 1886-1952 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vier Bücher der Landvogtei der Stadt Riga. 2.Band - Bulmerincq, August von, 1859-1933 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iskolata un tā prezidija protokoli (1917.-1918.) - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par Padomju Latviju. II daļa - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas un izglītība Rīgā - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher. 3.Teil - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1782 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senās latvju kolonijas - Bundurs, Žanis - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija un Latgale - Eferts-Klusais, Ernests, 1889-1927 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sifiliss - Смелов, Н. С., (Николай Сергеевич), 1898-1975 - 1950 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Genocide in the Baltic States - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģenerālis Goppers kara un laika biedru atmiņās - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes augstiene - Vētra, K., (Kārlis) - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Resistance movement in Latvia - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fenomenoloģija - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atraktā debess - Treile, Jolanta, 1953- - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ādolfs Alunāns - Dziļleja, Kārlis, 1891-1963 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finanču un kredita statistika 1939.g. - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Становление советской историографии Латвии - Bīrons, Anatolijs, 1929-2006 - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Audzēsim kaņepes! - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trimdas rakstnieki. 3.daļa - 1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anatomija - Prīmanis, Jēkabs, 1892-1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Personības socioloģija - Кон, Игорь Семенович, 1928-2011 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Topoša aktiera ķermeņa kultūra - Ferda, Ērika, 1914-1997 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Poèmes lettons - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1990 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata I - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1955. gada Dziesmu svētku deju krājums - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltische Lande. Band 1 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sōla - Janovskis, Gunars, 1916-2000 - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju darba tiesības - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts masu bibliotēkas desmitajā piecgadē (1976-1980) - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
K.S. Staņislavska režijas mācība - Горчаков, Н. М., (Николай Михайлович), 1898-1958 - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas jāzin katram par vekseļiem un kredītlietām - Malenieks, Voldemārs - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magnētiskais Māras ezers - Азарова, Людмила Тимофеевна, 1935-2012 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārdomas un ieceres - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Centralizētās bibliotēku sistēmas darba tehnikas minimums - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu esejas - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaku pasaule - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Straumes un avoti. 2.daļa - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata, 2006 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas slenga vārdnīca - Bušs, Ojārs, 1944-2017 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules uzskats, jeb, Cilvēks dabā, sabiedrībā un mūžībā - Bružis, Miķelis, 1868-1941 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trimdas latviešu sporta vēsture, 1945-1995. - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu Strēlnieki - Drāma un Traģēdija - Bērziņš, Valdis, 1935- - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sēta un skola : jauna lasāma grāmata mājā un skolā. 3. daļa - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senās Grieķijas kultūra - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku 1968. gada darba pārskats - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kartografija - Balodis, Jānis, 1878-1978 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der Kampf gegen den Jesuitismus in Livland - Buschmann, Fernando Carl Woldemar, 1855-1917 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņā par dzimteni - Ķīselis, Jānis, 1897-1940 - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana un atklāšana - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Papīrmašīna un tās apkalpe - 1949 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1914 gadam - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kad ābeles zied - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem. II.daļa - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sen to Rīgu daudzināja - Straubergs, Jānis, 1886-1952 - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gudrais Salamans, jeb Nahkamo laiku noslehpumi lihds ar dauds peelikumeem - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts un pašvaldības iestāžu adresu uzrādītājs - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana mūža atmiņas. Otrā grāmata - Bangerskis, Rūdolfs, 1878-1958 - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 9.sējums, 1. daļa - 1847 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 4.sējums, 1. daļa - 1833 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstniecības teorija - Kārkliņš, Kārlis, 1888-1961 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves apnikums un dzīves prieks - Dauge, Pauls, 1869-1946 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 800 : gadagrāmata, 1998 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Revolūcijas socioloģija - Сорокин, Питирим, (Питирим Александрович), 1889-1968 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sv. Pēteŗa baznīca Rīgā - Ārends, Pēteris, 1900-1960 - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Piezīmes ādas slimībās - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves Jautājumi - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģipsis lauksaimniecībā kā konservēšanas un mēslošanas līdzeklis - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1905. gada revolūcija - Blanks, Ernests, 1894-1972 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 1999 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Psiholoģijas pamati - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija citu valstu saimē - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļlatvija - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 11.sējums - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas nodevēja atmiņas 1.-3.d. - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Baltische Landeswehr im Befreiungskampf gegen den Bolschewismus - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Betona vibrojaukšana - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latweeschu rakstneezibas teorija - Kalniņš, Juris, 1847-1919 - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija - 1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēki, valstis un bailes - Buzan, Barry, 1946- - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kāzu dziesmas - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasaku tipu rādītājs - Arājs, Kārlis, 1929-2001 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Modernā laulība - Stekel, Wilhelm, 1868-1940 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas austrumu daļas jaunatklātie pilskalni - Urtāns, Juris Tālivaldis, 1952- - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māksla un audzināšana - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Troickas pulks - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valodas politika Eiropas Savienības kontekstā - Druviete, Ina, 1958- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
(Ceļvedis) - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jūrniecības izglītība Latvijā no 18. gs. II puses līdz mūsdienām - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzņēmuma gada pārskats - Apsīte, Inita - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kronvaldu Atis - Baumanis, Arturs, 1905-1989 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sigulda - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju kultūras vēsture. 1.daļa - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 6.sējums - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rožu slepkava - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Plēpis un viņa gravura kokā - Šadurskis, Pāvels, 1924-1994 - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju paaudžu maiņas statistika - Krastiņš, Oļģerts, 1931- - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Makroekonomika - Gods, Uģis, 1938-2018 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iesala un alus pagatavošana - Разумов, Н. С. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas ārstniecība - Apinis, Kārlis, 1895-1967 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu draugs - Dāvis, Jānis, 1867-1959 - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsēta. Laikmets. Vide - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zinātniskā bibliotēka - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Novele - Smilktiņa, Benita, 1932-2019 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arkls, zobens un grāmata - Gellner, Ernest, 1925-1995 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu un vācu sakāmvārdu paralēles - Kokare, Elza, 1920-2003 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads drāmas teōrijā - Kurcalts, K., (Kārlis), 1907-1978 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pulkvedis Fr. Briedis Golgatas gaitā - Upītis, Kārlis, 1894- - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērna psicholoģija - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neeuklida ģeometrija - Straubergs, Jānis, 1886-1952 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ražas novākšanas veidu attistība Latvijā - Dumpe, Linda, 1930- - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas kavē arodniecisko biedrību darbību? - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Reformationsgeschichte Livlands - Helmsing, J. Th., (Johann Thiel), 1835-1895 - 1868 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aušana - Antēne-Skuja, Anna, 1899-1981 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zustände und Eigenthümlichkeiten in den baltischen Provinzen Russlands. - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teorētiskā elektrotehnika un radiotehnika - Lielturks, A., (Arvīds), 1911- - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Konspekts par radiogrāfiju - Millers, Arnolds, 1922-2017 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Riedel's Directory of Trade and Industry of Latvia - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935. gadā - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā grāmata. 5.sējums - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andrejs Pumpurs un Lāčplēša spēka avoti - Goba, Alfrēds, 1889-1972 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mebeligā Rīga un pielikumi, 1921-1923 - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu nodokļu teorija - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 8.sējums - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. 11.sējums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunība, mīlestība, ģimene - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Taksis Maksis - Rungulis, Māris, 1950- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valstis Viduseiropas austrumos starp diviem pasaules kariem - Rothschild, Joseph - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Indoeiropiešu valodu salīdzināmā gramatika - Plāķis, Juris, 1869-1942 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla, IV - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pamācība par karaspēka pārvadājumu nokārtošanu un aprēķināšanu (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 8.sējums - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jepkes sala - Gaul, Lenore, 1914-1988 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiālā atbildība par kaitējumu veselībai - Наумов, В. Ф., (Василий Федорович) - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 3.sējums - Ķempe, Mirdza, 1907-1974 - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Antīkā pasaule Latvijā - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augļkopība - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārļa Skalbes Pasakas - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lementars del mozim bārnim - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Литераторы и художники войнам - 1915 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasakas par diviem - Cielēna, Māra, 1954- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garezers 25 gados, 1965-1990 - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kora skaņdarbu latīņu tekstu tulkojumi - Alberings, Ansis, 1925-1999 - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin, herausgegegeben von der Lettisch - Literärischen Gesellschaft.; 10.sēj. 1-3 daļa - 1855 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dievtuŗu cerokslis jeb teoforu katķisms, tas ir senlatviešu dievestības apcerējums - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu sarkano strēlnieku cīņu un piemiņas vietas Latvijā - Šteins, Voldemārs, 1927-2010 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves kultūrai - Raudive, Konstantīns, 1909-1974 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Didaktika - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba drošība lauksaimniecībā - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lēta iepirkšanās lielumā un mazumā pie J. Gavronska, Kuldīgā, uz Liepajas un Ventspils ielu stūra, Graba namā - Gavronskis, J. - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tvaika katli. 1. daļa - Levans, Jānis (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielā Lavīze un citi stāsti - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves ainas jauniem un veciem: daiļi un tikumīgi pamata likumi ģimenes dzīvē - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzvedības kultūra saskarsmē. 3.daļa - Veics, Voldemārs, 1928-2009 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par 1962. gada arheoloģiskām un... - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iesala un alus pagatavošana mazgruntnieku vajadzibam - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāvvadi un to konstrukcijas - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu aizvēstures materiāli : I [daļa] - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolvadība - idejas, versijas, pieredze - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Burtu un zīmogu paraugi (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā govis jāslauc? - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas konsulārais reglaments - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kultūra senatnē - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Komunistiskās partijas ekonomiskā platforma 1920-1940. g. - Kalniņš, Jānis, 1931- - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis kā jauno mākslas talantu audzinātājs - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1900 gadam - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Tautas Padome. 1.puse - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiālu pretestība - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Purvā - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
10. Rietumu krasta latviešu dziesmu svētki : Vankuverā, Britu Kolumbijā, Kanādā no 3.-7.jūlijam 1985 : vadonis - Rietumu krasta dziesmu svēki (10 : 1985 : Vankuvera, Britu Kolumbija) - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der Stadt-Kunst- und Werkmeister Rupert Bindenschu und seine Wirksamkeit in Riga - Kampe, Pauls, 1885-1960 - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sieviešu dvēseles īpašības - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
52 latviešu tautas dejas - 1949 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas morfoloģija - Paegle, Dzintra, 1943- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zivis - Plikšs, Māris, 1958- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 33 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 5.sēj. - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
With the Baltic flag - Silamiķelis, Valentīns, 1924-2005 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums - Stranga, Aivars, 1954- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Higiēna - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der Rigasche Kalenderstreit zu Ende des 16. Jahrhunderts - Dzirne, Frīdrihs, 1835-1872 - 1867 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Filozofijas vēstures aktualitātes - Kuzņecova, Aino, 1942- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlas varas noslēpums - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klasiskais modernisms - Lamberga, Dace, 1948- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sēta un skola - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vērtspapīru tirgus zinības - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 6.sējums - 1838 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krahjums - 1876 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kultūrvēsturiskie sakari ar slāvu tautām - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbu izlase - Herder, Johann Gottfried von, 1744-1803 - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālā politika Baltijas valstīs - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas tērpu valkāšanas tradīcijas - Siliņa, Elza, 1895-1989 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Georgs Brandess un Jaunā strāva - Ducmanis, Kārlis, 1881-1943 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Augstākās Tiesas Plēnuma lēmumu krājums - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kultūras vēsture, 1710-1800 - Johansons, Andrejs, 1922-1983 - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
We sang through tears - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1964. gadā - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ekonomika laikmetu griežos - Guļāns, Pēteris, 1920-2017 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahrbuch des baltischen Deutschtums 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izpostītā zeme - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Socialisms - Фриче, Владимир Максимович, 1870-1929 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem pa Zemgali un Kursu - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļvedis Latvijas senvēsturē - Radiņš, Arnis, 1951- - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves krustceļos - Hartmanis, Kārlis, 1883-1975 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dante tagadnes cilvēka skatījumā - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bijušais Ķeizara dārzs, tagad Viestura dārzs - Rīgas pirmais un mākslinieciski vērtīgākais publiskais dārzs - Kampe, Pauls, 1885-1960 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mans vectētiņš Antoniņš - Vecenāne, Iveta, 1962- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adījumu raksti un adīšanas technika - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civiltiesības - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte von Liv- und Estland.1.Teil - Jannau, Heinrich von, 1753-1821 - 1793 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbu izlase 4.2.sējums - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija pēc 17. jūnija - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1950 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauku nezāles un viņu apkarošana - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļi. II - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kritušo un mirušo atbrīvotāju kara varoņu piemiņai : 1. daļa - Pētersons, Nikolajs - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Via dolorosa. 3.grāmata - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kukaiņu pasaulē - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimneetschu un Zelteņu Kalendars 1895. gadam. - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija : rakstu krājums, 10. sējums - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātra hronika, 1913-1917 - Bērziņa, Ligita, 1947- - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas celtniecība - Kundziņš, Pauls, 1888-1983 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu vārdnīcas - Zemzare, Daina, 1911-1971 - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ropažu pagasts - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras krustpunkti 3. laidiens - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktiskā koksne - Ozoliņš, Andrejs - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemkopība un zemkopības darba rīki Latvijā klaušu saimniecības sairuma laikā - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristaps Fürekers - Fürecker, Christoph, 1615-1684 vai 85 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sengrieķu traģēdijas - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas audzināšana. 3. - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņa dēļ tiesībām - Jhering, Rudolf von, 1818-1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lietišķā informātika - Kliedere, Inta - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Immanuēls Kants - Zālīte, Pēteris, 1864-1939 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tev būs lidot - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zveja un zvejnieki Latvijā 19. gadsimtā - Cimermanis, Saulvedis, 1929-2022 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvā Latvija - Klīve, Ādolfs, 1888-1974 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nāves ēnā - Blaumanis, Rūdolfs - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cita ķīmija - Selinger, Ben, 1939- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Feodālisms Baltijas reģionā - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Holokausts vācu okupētajā Latvijā, 1941-1944 - Ezergailis, Andrievs, 1930-2022 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Verdijs [Giuseppe Verdi] kā mākslinieks un cilvēks - Krolls, Otto, 1888-1969 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īpašuma izcelšanās un attīstīšanās - Lafargue, Paul, 1842-1911 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas dārzi un parki - Dāvidsone, Irēna, 1913-1988 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Desmit gadi - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana banka - Eglītis, Anšlavs, 1906-1993 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ieskats Latgales skolu vēsturē - Rudko, N., (Napoleons) - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1894. gadam - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecrīga - pilsētbūvniecības piemineklis - Holcmanis, Andrejs, 1920-2009 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija un Austrumeiropa 20. gadsimta 60.-80. gados - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matīšu baznīca 1687.-1937. - Vinters, Kārlis Edgars, dz. 1891 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lībieši dokumentos un vēstulēs - Blumberga, Renāte, 1971- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Niedras politika (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ikšķile-Salaspils - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Murjāņu pasakas - Rūmnieks, Valdis, 1951- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tukuma novada ģeogrāfija - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji: 1979 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kriminālpolitika - Krugļevskis, A., (Aleksandrs), 1886-1964 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pareizticīgās baznīcas un tās mantas tiesiskais stāvoklis Latvijā - Zariņš, Jānis, 1888-1957 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
K. Zummenta mediciniski raksti. VI - Zuments, Kārlis, 1861- - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agrā dzelzs laikmeta uzkalniņi Latvijas austrumu daļā - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Piedzīvojumi ar Norvēģijas gaisa zalpetri - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānis Cimze - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pagasta vēsture. - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Strēlnieku leģendārās gaitas - Porietis, Jānis, 1926-2005 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 1950 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ebreju kopiena - Dribins, Leo, 1931- - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stratēģija. Kvalitāte - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas vēsturei - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Bokuma harmoniju katalogs, Nr. 4. - [19--] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Dzīvokļu kodekss - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliogrāfiskie līdzekļi par Latviju. 4.sējums - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meža taksācija - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zeme, daba un tauta. 1.daļa - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņa un cerība - Pelkaus, Elmārs, 1943- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalpaka bataljons un Baloža brigāde - Krīpens, Arvīds, 1893-1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga skaitļos 1993.gadā: īss statistisko datu krājums - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lai vēsture spriež tiesu - Dankers, Oskars, 1883-1965 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Minox ērtākā un mazākā foto kamera - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Referātu tēzes zinātniskai sesijai par 1960. g. arheoloģiskām un ... - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Panākumu tekās - Baden-Powell, Robert, 1857-1941 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Savvaļas augi uzturam - Akers, Rūdolfs, 1886-1980 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Toksiskās vielas vidē - Kļaviņš, Māris, 1956- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas agrārā vēsture (XVI-XIX gs.) - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nejaušība, ironija un solidaritāte - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīnumstabulīte - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji: 1975 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazākumtautības Latvijā - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pieminat viņus-- - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zeltenieša Pirmais maijs un briesmu nakts, jeb Rīgas skaistule varonīgā Rūtiņa - Rudzītis, Eduards, 1882- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
D. Mendeļejevs un ķīmisko elementu periodiskais likums - Karpovics, Ernsts, 1892-1976 - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas cīņa par savām tiesībām - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti I : Труды I : Proceedings I - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Suitu identitāte - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliogrāfiskie līdzekļi par Latviju. 6.sējums - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kāzu parašas Latgalē - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skrīveru dendrārijs - Cinovskis, Raimonds, 1930-1998 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Stadt Libau - Wegner, Alexander - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacija un valsts - Blanks, Ernests, 1894-1972 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadoņi un politiķi - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mežu zemsedzes kontrole cīņā ar kaitēkļiem - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Land und Leute an der Semgaler Aa - Grüner, Hermann Karl Gustav, 1865-1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kikerigī - Rinkule-Zemzare, Dzidra, 1920-2007 - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Freiherr Balthasar von Campenhausen, 1689-1758. 1 Teil - Campenhausen, Hermann, Baron, dz. 1871 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Samulsuma pārspēšana - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Piecdesmit pasaciņas ar bildēm - Hey, Wilhelm, 1789-1854 - 1862 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Jaunsudrabiņa Baltā grāmata - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anglicismi latviešu valodā - Baldunčiks, Juris, 1950-2022 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ivans Mazepa, Mazkrievijas pārvaldnieks (hetmanis) - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesību attīstības teorija. - Krugļevskis, A., (Aleksandrs), 1886-1964 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Русский фольклор в Латвии - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Es ieeju sevī - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Salomonis Gubert weiland Pastor zu Sonsel, Stratagema oeconomicum, Oder Akker-Student, Denen jungen, ungeübten Akkers-Leuten in Lieffland, zum nöthigen Unterrichte, vermittelst vieljährigen Observationibus, auch fürnehmer Philosophorum Placitis dargestellet - 1688 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dubultu evanģeliskās luterāņu draudzes 25 gadu patstāvības un mācītāja Jāna Opsa 25 gadu garīdznieka darbības svētku piemiņai 23. septembrī 1928.g. - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmatvedības un komerczinību lekcijas pašmācībai - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Socioloģija - Laķis, Pēteris, 1952-2003 - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 7. laidiens - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Psihoanalīze un dzīves māksla - Šuvajevs, Igors, 1963- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarunas latviešu, krievu un vācu valodās, jeb, Derīgs vadonis katram, kas grib ar šīm valodām pilnīgi iepazīties - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānis Jansons-Brauns - Dziļleja, Kārlis, 1891-1963 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas pasakas III - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas māksla - Legzdiņš, Roberts, 1901-1990 - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas dvēsele - Zālīte, Pēteris, 1864-1939 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvija un starptautiskā kontrrevolūcija - Strauss, V., (Vilis), 1903-1941 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viļa Olava Kopoti raksti. 3.sējums 1.puse - Olavs, Vilis, 1867-1917 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin : 13.sējums, 2. daļa - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgales vēsturiskās kartes - Dunsdorfs, Edgars - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. Sarunas. Vēstules (1950 - 1983) - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Führer durch das Haus der Kompagnie der Schwarzen Häupter zu Riga - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Алфавитный список произведениям печати, которые, на основании пункта 3-го примечания к ст. 175 уст. о ценз. и печ. воспрещены Министерством внутренних дел к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях. - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augļu un ogu vīnu izgatavošana - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aizputes apriņķis - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Acta Latgalica. 1 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstura tipi un rakstura audzināšana - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kuģniecības gada grāmata 1929. gadam 4.gads - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija - Tomāse, Aleksandra - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deviņvīru spēks - Dunsdorfs, Edgars - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu grāmatniecība - Apīnis, Aleksejs, 1926-2004 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas brīvības karš - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jēkabpils - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kadastra likums - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecpiebalgas novada Inešu pagasts - Polis, Jānis, 1956- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltkrievu nacionālfašisms Latvijā - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Plastik - Herder, Johann Gottfried von, 1744-1803 - 1778 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 1.daļa - Amerikas latviešu humanitāro zinātņu asociācija - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tauta. Zeme. Valsts - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par Austrumlatvijas iedzīvotāju materiālās kultūras un dzīves veida vēsturi - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris - Akurātere, Līvija, 1925-2017 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas fonētika, ortoepija un ortogrāfija - Strautiņa, Vaira, 1928-2022 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielā didaktika - Komenský, Jan Amos, 1592-1670 - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu bērnu literatūra. 2. daļa - Stikāne, Anastasija, 1927-2008 - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klasiskā politiskā filosofija - Федорова, Мария Михайловна, 1957- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 10.sējums - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
20. gadsimta ētikas pavērsieni - Lasmane, Skaidrīte, 1939- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstīt kino - Sundstedt, Kjell, 1951- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tā lieta pati nekritīs - Ģērmanis, Uldis, 1915-1997 - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūra. 3.grāmata - Johansons, Andrejs, 1922-1983 - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metāli un to restaurācija - Gaismiņa, Sarmīte, 1943-2020 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēki, eksperimenti, idejas - Stradiņš, Jānis, 1933-2019 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dinaburga Krievijas valsts seno aktu arhīva dokumentos (1656-1666) I - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā psiholoģija - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Asara kopoti raksti 2.sējums (1-3 burtnīca) - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grodu, artēzisko un abesīnisko aku būve - Kence, Roberts - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautu savienības mērķi un organizācija - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jūras tiesības - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu lauksaimniecības kultūras vēsture. 1.daļa - Mazvērsītis, Jānis, 1866-1943 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Galma noslēpums - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānis Asars - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas jāievēro pie vīra izvēles - Andīna, 1903-1983 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Noslēpumainā sieva - Wallace, Edgar, 1875-1932 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1893 gadam - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ortografijas kurss - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Vanagu 1935. gada grāmata - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vai nākotnē cilvēce būs laimīgāka? (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zemes ceļi : 1918-1938 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dvēseļu putenis. 1.daļa - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daiļrunas pamatmācība - Zeltmatis, 1868-1961 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livonijas kronika - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Райнис и его братья - Добровенский, Роальд Григорьевич, 1936- - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civīltiesības - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finanšu pakalpojumu mārketings - Jēgere, Sarmīte, 1950- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augu slimības - Eglītis, Maksis, 1892-1974 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Rīgas audums" - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristigā lauliba - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskais dzīves veids - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vacōkī rakstnīceibas pīminekli - Bukšs, Miķelis, 1912-1977 - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautsaimniecības teorija - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lasāmā grāmata informātikā - Pakalne, Inga - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gaja Institūcijas - Gaius, 2. gs. - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu žurnālistikas vēsture - Grigulis, Arvīds, 1906-1989 - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atmiņas par Kārli Ulmani - Labsvīrs, Jānis - 1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The destiny of the Baltic Entente, 1934-1940 - Feldmanis, Inesis, 1949- - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1911 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kareivji - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas jāievēro zirgus apkaļot (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvia - Ēķis, Ludvigs, 1892-1943 - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neiepazītā Latvija - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas priekšpilsētas gadsimtu gaitā - Catlaks, Guntars, 1963- - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Draudi Latvijas iedzīvotāju ataudzei un nepieciešamā rīcība to mazināšanai - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Алфавитний список сичинениям разсморенным иностранною [№5] - 1915 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas sihlneeziba (hiromantija) - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazais ganiņš un viņa brīnumainie piedzīvojumi - Kronenbergs, Alberts, 1887-1958 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu cilvēks - Krauliņš, Kārlis, 1904-1981 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģika. 1.daļa - Herget, A., (Anton), 1875-1944 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture : 1290-1500 - Šterns, Indriķis, 1918-2005 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanas vēsture 1918-1925 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mantojuma dalīšana tiesas ceļā - Zariņš, Jānis, 1888-1957 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes - Šveicija, Sigulda, Turaida, Krimulda un vadons pa "Vidzemes-Šveiciju" : līdz ar karti, kur uzzīmētas visas ievērojamas vietas, braucami zeļi un kāju celiņi - Vīstucis, Jūlijs, 1839-1909 - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēstules dzejniecei Kamilai - Grigulis, Arvīds, 1906-1989 - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā mākslas vēsture. 1.daļa - Cielava, Skaidrīte, 1920-2005 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neues Post Adress Buch für Liefland und Oesel - 1820 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Versuche in der livländischen Geschichtskunde und Rechtsgelehrsamkeit. Band 1.1 - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1779-1781 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tīkami rosīgi šļaksti - Elsbergs, Klāvs, 1959-1987 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija skaitļos 1936 - Maldups, Aleksandrs, 1894-1965 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augkopība - Jurševskis, Laimonis, 1925-2008 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviesu tautas dejas. 2.sēj. - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Firmas "Pēteris Šulte" olu makaroni "Zelts", "Nudol" - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grims - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inflantuziemies łaijkagromota aba kalenders uz 1862 goda (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ozoliņu Viļa Beigas pašnāvībai - Ozoliņš, Vilis - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1988. un 1989. gada pētījumu rezultātiem - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Testamenta izpildītājs - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija Otrajā pasaules karā - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. VIII - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu Latvijas ūdeņi - Ludvigs, Pauls, 1901-1970 - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spēles, ko spēlē cilvēki: cilvēku attiecību psiholoģija - Berne, Eric, 1910-1970 - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
De baltiska staternas frihetskamp - Kalniņš, Bruno, 1899-1990 - 1950 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prezidents Kārlis Ulmanis - latviešu tautas apvienotājs. I - Daģis, Jānis, 1908-1995 - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēstules Peram Ģintam - Ķezbere, Elza, 1911-2011 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgalieši - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmata - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Piena pārstrādes tehnoloģija - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija un loģika - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1950 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija padomju režīma varā, 1945-1986 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācības vēstules par atmiņu - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Piecas dienas - Eglītis, Anšlavs, 1906-1993 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti - Rudzītis, Jānis - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Каталог - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tobiasa blēņu stāsti - Zvirgzdiņš, Juris, 1941- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Album kurländischer Ansichten - Stavenhagen, Wilhelm Siegfried, 1814-1881 - 1866 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Es sapni par dzimteni pagalvī likšu III - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēma - Tiļļa, Inta - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēku likteņi hieromantijas vērtējumā - Simons, O., (Osvalds), dz. 1889 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tagadnes izaicinājums - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iepazīsim Latviju. 4.grāmata - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Baltischen Städte - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture, 1914-1940 - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teorija un prakse rasēšanā - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alkohols, iedzimtība un dzimuma dzīve - Forel, Auguste, 1848-1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krāsnis un pareiza kurināšana - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tīri toniskais pantmērs latviešu dzejā - Kārkliņš, Kārlis, 1888-1961 - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana - Grasmane, Maruta, 1941- - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas saimneeziba - Alunāns, Juris, 1832-1864 - 1867 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļi: rakstu krājums, XVIII - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba statistika 1934.g. - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likums par zemes ierīcību - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saeima, vārdi un demokrātija - Ījabs, Ivars, 1972- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pieci kaķi - Kronenbergs, Alberts, 1887-1958 - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielupes krastos pirms gadu simtiem - Graudonis, Jānis, 1913-2005 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tehniskās grafikas ceļvedis. 5.daļa - Eglītis, Zigurds, 1944- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meža kultūru ierīkošana un uzskaite (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livland - Fahne, A., (Anton), 1805-1883 - 1875 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata, 17 - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tehniskās grafikas ceļvedis. 2.daļa - Eglītis, Zigurds, 1944- - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Redzes uzraudzība Latvijas skolās - Apinis, Kārlis, 1895-1967 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alfrēds Amtmanis - Briedītis [Alfrēds Amtmanis] - Kroders, Roberts, 1892-1956 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas 470 gadu jubilejas zinātniskā konference - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas maize - Heerwagen, Ludwig, 1817-1899 - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saistību mantošanas jautājums romiešu tiesībās - Kalniņš, Voldemārs, 1907-1981 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas prasmes līmenis - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalendāra izcelšanās - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Akmens laikmeta māksla Austrumbaltijā - Loze, Ilze Biruta, 1936- - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Pērle - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Endzelīna lekcijas par baltu valodu salīdzināmo gramatiku - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaistā Kalnapils Alma, jeb: Teodors un barons Bindars - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Адрес-календарь Витебской губернiи на 1890 годь - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas armija - Bērziņš, Valdis, 1935- - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alternatīvie enerģijas avoti - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 800 : gadagrāmata, 1994/1995 - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilsētas valsts 20 gados - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1905. gada priekšvakarā - Landers, Kārlis, 1883-1937 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliogrāfiskās norādes un atsauces - Mūze, Baiba, 1955- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 8. laidiens - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Cīņas" slavenās gaitas - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lietišķā fizika: 2.d. - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likums par pilsētu bāriņtiesām un tieslietu ministra instrukcija pilsētu bāriņtiesām - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katrs pats savs gaišreģis - Bethors, Ralfs, 1889-1976 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvaigznes krastā - Pope, Arvis, 1933-2007 - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nākotnei pretim - Čaks, Raimunds, 1915-1986 - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin; 10.sējums, 2. daļa - 1853 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Majestāte un pērtiķis - Bendrupe, Mirdza, 1910-1995 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānis - Kroma, Monta, 1919-1994 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pašam sev - Marks Aurēlijs, Romas imperators, 121-180 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atmiņas par Krišjāni Valdemāru - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
PSRS vēsture Krievijas imperiālisma laikmetā - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Čikāgas latviešu ev.-lut. Ciānas draudzes 60 gadi - Eglīte, Jānis, 1902-1964 - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli latviešu literatūras un mākslas vēsturei - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālais jautājums Latvijā, 1850-1940 - Dribins, Leo, 1931- - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Etnopolitika - Rothschild, Joseph - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Birznieka-Upīša Ģimenes labā - Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1987 - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši, karš ir sācies! - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmai Latvijas Cukura fabrikai darbu uzsākot - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu biblioteku darbs 1956. gadā - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atsevišķu iedzīvotāju grupu darba potenciāla izmantošanas problēmas Latvijā - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vīni - Žubeckis, Edgars, 1902-1989 - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ieskats speciālās skolas darbā - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas vadonis Kārlis Ulmanis - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēks starp cilvēkiem - Tavare, Renāte, 1938-2020 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvejnieka dēls (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurland und das Baltikum in Weltgeschichte und Weltwirtschaft - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Traktoru un automobiļu motoru konstrukcija, teorija un aprēķins - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kāda Danga Kurzemē - Leja, Alfrēds, 1927-2020 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baznīcu vizitāciju protokoli - Bregžis, Kārlis, 1885-1958 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dienvidsēlijas (Elkšņu, Rites un Saukas pagastu) ainavas - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arheoloģiskie pieminekļi Rīgas rajonā - Graudonis, Jānis, 1913-2005 - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas ceļi, krustceļi - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Telekomunikāciju vēsture. 3.daļa - Ločmelis, Jāzeps, 1928-2015 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 15. sējums - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules vēsture. I - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Postimpresionisms - Kļaviņš, Eduards, 1937- - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trimdas arhīvi atgriežas. 3.daļa - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Латышские поэты - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prelūdijas - Šuvajevs, Igors, 1963- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vērtību pasaulē - Zeile, Pēteris, 1928-2020 - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kur izeja? - Buševics, Ansis, 1878-1942 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas piedzīvojumi - Ģērmanis, Uldis, 1915-1997 - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Techniska vārdnīca būvvielām, būvdarbiem un konstrukcijām ar pielikumu ģeometrijai un mēchanikai - Malvess, Augusts, 1878-1951 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsētas diakonija Rīgā savā glābšanas un kopšanas darbā - Hillner, G., (Gotthilf), 1862-1925 - 1915 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ļeņina komjaunatnes LPSR Valsts jaunatnes teātrim 25 gadi - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1900 - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgaļu tradicijas - Zariņš, Pīters, 1897-1997 - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātra vēsture. 1.daļa - Kundziņš, Kārlis Pēteris, 1902-1992 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skābeklis - draugs un ienaidnieks - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas pils - Lancmanis, Imants, 1941- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Projektu vadība - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varmācības torņi. 1.daļa - Hāzners, Vilis, 1905-1989 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija un pasaules valstis - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saules koks - Stērste, Elza, 1885-1976 - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tava emocionālā inteliģence - Goleman, Daniel, 1946- - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No pieciem mēnešiem līdz pieciem gadiem - Rūķe-Draviņa, Velta, 1917-2003 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nedzirdamais kļūst dzirdams - Raudive, Konstantīns, 1909-1974 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pagastu apraksti - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metalu apstrādāšanas mašīnas - Hülle, Friedrich Wilhelm, 1874- - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1919. gads - Bankavs, Jānis, 1886-1951 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Astronomija vidusskolai - Vilks, Ilgonis, 1960- - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krajums izdots no Rigas Latv. Beedribas Zinibu komisijas. 8.krajums - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās tiesības - Fogels, Aivars, 1937- - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne 1975 - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1973 - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecais Stenders savā dzīvē un darbā - Kundziņš, Kārlis, 1850-1937 - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 2.grāmata - 1860 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līgavu mednieki - Eglītis, Anšlavs, 1906-1993 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laulāto atsevišķa manta - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Otra bokstabu mācība ar 24 lopu un zvēru bildēm - 1880 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture : 1710 - 1800 - Dunsdorfs, Edgars - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Koknese - Blese, Jānis, 1917-2002 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ieskatu paralēles glezniecībā senatnē un tagad - Brencēns, Kārlis, 1879-1951 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaligrafijas skolotājs - Jansons, Fricis, 1875-1957 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu dievestības tūkstošgadīgā apkarošana - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras sejas - Jurevičs, Pauls, 1891-1981 - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sveschu wahrdu grahmata - Mekons, Frīdrihs, ap 1833-1901 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic essays - Bīlmanis, Alfrēds, 1887-1948 - 1945 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas arhibīskapu rezidence Limbažos viduslaikos - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā patiesi mīlēt pusaudzi - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teoloģijas vēsture - Taivans, Leons Gabriels, 1944- - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No Rubenes draudzes pagātnes - Enzeliņš, Hermanis, 1867-1953 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunpiebalgas uzkalniņu kapi - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tava labākā grāmata par Latviju - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gribas spēks, jeb, Māksla valdit par sevi - Яхнин, Л. З. - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maģija latviešu tautas tradīcijās - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu prieks jeb maza, maza grāmatiņa, caur ko bērni viegli, ātri un skaidri var iemācīties lasīt - Spāģis, Andrejs, 1820-1871 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dramatisko kursu prospekts ar 15 gadu darbības pārskatu - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sporta vingrojumi (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Raudup-Wirtin - Blaumanis, Rūdolfs - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Piensaimniecība - Neilands, Fridrihs, 1878-1947 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 4. laidiens - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tradicija par gaŗo pupu un ar to saistītie mītoloģiskie priekšstati - Zicāns, Eduards, 1884-1946 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmatas māksla - Auziņš, Ansis, 1882-1952 - 1946 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No Oliņkalna līdz Everestam - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. 1.sējums - Belševica, Vizma, 1931-2005 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ekonomiski-ģeogrāfiskie pamati - Bokalders, Jānis, 1885-1982 - 1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļu rajons gadsimtu griežos - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Analītiskā ķīmija - Karlsons, Arnolds - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas armijas izlūkdienests - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu leģions - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvejnieku akmens laikmeta kapulauks - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 24 - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauna kristīga māju grāmata - Grüner, Hermann Karl Gustav, 1865-1941 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas māksla tuvplānos - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu pasakas un teikas 12. sējums - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ebreji Latvijā - Bobe, Mendels, 1894-1973 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mani vikara gadi - Beldavs, Kārlis, 1868-1936 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Soda diena - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politiskie virzieni Latvijā - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trīs brīvības cīņu vadoņi - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata pilsētu pašvaldības darbiniekiem - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
VEF radio, 1937 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ūdens, saule, vējš kalpo cilvēkam - Šterns, Hugo Bruno, 1909-2002 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1899 gadam - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Wiñu mahksla - Jankavs, Jānis, 1886-1918 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zelta motocikls - Rīdzinieks, Rihards, 1925-1979 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas saimniecības vēsture - Aizsilnieks, Arnolds, 1898-1982 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas ir stiprāks, mēs vai ienaidnieki? - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
A. Ārstēšana ar zalem. 9 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas suverenitātes ideja likteņgriežos - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu maize - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristus leģendas - Lagerlöf, Selma, 1858-1940 - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Banku finanšu pakalpojumi - Briede, Ilona - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1903. gadam - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārlis Zāle - Apsītis, Vaidelotis, 1921-2007 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas nauda - Platbārzdis, Aleksandrs, 1899-1975 - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. 9.sējums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija-Zviedrija - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atmiņas par Elliju Grīnberģi - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata pedagoģijā - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izceļošana pār Urāliem 1913. gadā - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trīs darba gadi, 1925.-1928. - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas zinātniskā inteliģence, 1946-1980 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautai, Dievam, Tēvzemei - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anglo-Russian-Lettish marine dictionary of merchants shipping and technical sea-terms - Bandrevičs, Ansis, 1850-1935 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 9.sējums - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs - Aspazija - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu naudas reforma - Kārkliņš, Aleksandrs, dz. 1892 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūra. 4.grāmata - Johansons, Andrejs, 1922-1983 - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR flora. II - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti : 1.sējums - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vācieši Kurzemē - Kārkliņš, Jānis, 1891-1975 - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Riga - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kad nāks labāki laiki? - Birziņš, Jānis, 1891-1987 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aronu Matisa Vecais Pantenius - Āronu Matīss, 1858-1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas polltiskā atmoda - Arnis, 1888-1943 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Malkasceļi - Heidegger, Martin, 1889-1976 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 9.sējums, 2. daļa - 1848 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No sabrukuma uz plānveidotu saimniecību - Valters, Miķelis, 1874-1968 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecāki un bērni - Rudītis, Augusts, 1880-1948 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Pagaidu Valdības mērķi - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji. 1980 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR būvniecības grants un smilts - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārdzīvojušā laulātā tiesība rīkoties ar nekustamo mantu, iegūtu laulībai pastāvot un ievestu zemes grāmatās uz viņa vārdu (pēc Vidzemes pils. lik.) - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die sieben Jahrhunderte Livlands, von 1159-1859 - Berkholz, Christian August, 1805-1889 - 1860 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki. 4.sējums - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aus dem eroberten Kurland - 1915 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māju vīndaris - Zauers, Friedrichs - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die livlandische Geshcichtsliteratur im Jahre 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trimda - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas sociāldemokrātija un nacionālais jautājums - Apine, Ilga, 1928-2019 - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tā tas bija - Day, Donald, 1896-1966 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 2.sējums, 2. daļa - 1830 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ēku un būvju nesošās konstrukcijas - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaule kā spēka un darba principu cīņa - Krūmiņš, T., (Tālrīts) - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Turaidas jumprava, jeb: Mīlestība un nāve - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Archīvs: Literatūra un mūzika: 6.sējums - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja zinātniskie lasījumi 2004.-2006. - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gāzei Latvijā 140 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aiz septītā tilta - Šķipsna, Ilze, 1928-1981 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Pagaidu valdības mērķi (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
W.Chr. Friebe's Beiträge zur livländischen Geschichte aus einer neuerlichst gefundenen Handschrift. - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1791 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Korupcija postkomunisma valstīs - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības dzīvnieku morfoloģija un fizioloģija - Brūveris, Zigmunds, 1932-2017 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā - Boruks, Arturs, 1918-2008 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Upju hidroloģija: Noteces un hidrometrijas pamati - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. 4.sējums - Belševica, Vizma, 1931-2005 - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārļa Brīvnieka Atmiņas - Brīvnieks, Kārlis, 1854-1934 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki. 1.sējums - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānis Poruks un romantisms - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dramaturģija un teātris - Lāce, Anna, 1891-1979 - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne 1974 - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vides piesārņojuma ietekme uz iedzimtību - Raipulis, Jēkabs, 1939- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanā grāmata. 3.sējums - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis un vadonības laiks - Blanks, Ernests, 1894-1972 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smiltene: laiki un likteņi - Zušmanis, Juris - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Priekšvakarā - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielas personības : tautu vadoņi. 1.daļa - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vācu varas pastari Latvijā - Zālīte, Pēteris, 1864-1939 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbu izlase 2.sējums - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bišu inde "apicur" kā sāpju remdinātāja - Līcis, J., (Jānis) (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu folklora. - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurland unter deutscher Verwaltung - 1915 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilnīga kara svešvārdu grāmata - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atmiņas par laikiem un ļaudīm - Līcis, Eduards, 1884-1988 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tehniskās grafikas ceļvedis. 1.daļa - Eglītis, Zigurds, 1944- - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abavas krastos - Vētra, K., (Kārlis) - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mēs tālajos ziemeļos - Gjems-Selmer, Ågot, 1857-1926 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījumi sēļu senatnē - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Melnais kamols-amols-mols - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lejasciems upju un laiku lokos - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. XIX - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Efektīva komunikācija - Adair, John, 1934- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Biškopība pagātnē un tagadnē - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Barons - Baumanis, Arturs, 1905-1989 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu, etnogrāfu .. 1964. gada ekspedīcijām : arheoloģijas sekcija - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Engures pagasts - Ozola, Agrita, 1960- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauniešu pašizjūta un vērtības - Šteinberga, Airisa, 1968- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senās Romas kultūra - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pazīstamas sejas. 1.daļa - Bērziņš, Arturs, 1882-1962 - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurland unter dem Einfluss des Merkantilismus - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vispārējā socioloģija. 2.daļa - Mūrnieks, Elmārs, 1935-2020 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mašīnbūves materiāli un to apstrāde - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Baltic States in post-war Europe - Bīlmanis, Alfrēds, 1887-1948 - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku 1969. gada darba pārskats - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atrast sevī Citu - Леви, Владимир Львович, 1938- - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstnieku portreti : 70.-90.gadi - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apcerējumi par sabiedriskās un filozofiskās domas attīstību Latvijā (līdz 20.gs. sākumam) - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas statistiskā gada grāmata - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju civiltiesības. 2.daļa - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Indīgās saknes - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Unser Dommuseum - Neumann, Wilhelm, 1849-1919 - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 20.sējums, 2. daļa - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Unsere Erlebnisse in der Zeit der Bolschewiken-Herrschaft in Riga vom 3. Januar bis zum 22. Mai 1919 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli par literatūru un mākslu Latvijā 1941.-1945. gadā - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mākslas vēsture. I - Sloka, Lauma, 1891-1960 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurp ejam? - Labsvīrs, Jānis - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Handbuch der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 2.Band - Friebe, Wilhelm Christian, 1762-1811 - 1792 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Visi Rīgas nami skan - Johansons, Andrejs, 1922-1983 - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules vēsture. III - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzņēmējdarbības ētika - Rogenbuka, Inta, 1938- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki par un pret lieliniekiem, 1915-1920 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politikas teorija - Ašmanis, Miķelis, 1931- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latwju strehlneeku wehsture. 1.sējums 1.daļa - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tēlotāja ģeometrija - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Sarkanās palīdzības pieci gadi - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Indrāni - Blaumanis, Rūdolfs - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klosteru tikumi jeb Kā klosteros dzīvo - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Букварь и вторая ступень обученія русскому языку - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sitte und Brauch des livländischen Kaufmanns - Redlich, Friedrich Alexander, 1905-1977 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņa par Padomju varu Latvijā - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alt-Riga im Lichte eines humanistischen Lobgedichts vom Jahre 1595 (Bas. Plinius, Encomium Rigae) - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotekārā psiholoģija - Freimane, Gunta, 1965- - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elektroenerģija vakar, šodien, rīt - Urālietis, A., (Arvīds) - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par ko klusē vēsture - Guļāns, Oļģerts - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Satikšanās - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Motocikli un mopēdi - Brass, Jānis - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahrbuch des baltischen Deutkhtums in Lettland und Estland 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 10.sējums - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu tautas dziesmas - Āronu Matīss, 1858-1939 - 1888 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arheoloģiskie pieminekļi Gaujas nacionālajā parkā - Apals, Jānis, 1930-2011 - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiālu mācība galdniekiem un namdariem - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļlatvijas un Cēsu kauju piemiņai, 1919.-1926. - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija 19. gadsimtā - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dārzāju bioloģiskā konservēšana - Žubeckis, Edgars, 1902-1989 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 6.sējums - Shakespeare, William, 1564-1616 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši Austrālijā - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca - Blūma, Daina - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Divpadsmit - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pagātne un tagadne. 1.daļa - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu raksti - Bāliņš, A. (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads sabiedriskajās zinībās - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Paidagoģisks padomnieks - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
History of Latvia - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas ir zināšanu sabiedrība? - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļā uz literatūras teoriju - Ivbulis, Viktors, 1933- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Novadu tērpi - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju sastāvs, izvietojums un tā pārmaiņu izredzes XXI gadsimta 1. ceturksnī - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ostas - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzņēmējdarbības pamati - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zāģmateriālu ražošana - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīļu psiholoģija - Šuvajevs, Igors, 1963- - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs. 1983 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1912. gadam - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļi. VII - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katolicisms Latvijas sociālpolitiskajā vēsturē - Balevics, Zigmunds, 1933-1987 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas dziesmas. 4.sējums - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātra hronika, 1909-1912 - Bērziņa, Ligita, 1947- - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvība - Kurcijs, Andrejs, 1884-1959 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literātūras vēsture. VI - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Okupācijas muzejs - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu grāmatniecība no 1856. līdz 1866. gadam - Apīnis, Aleksejs, 1926-2004 - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūpniecības celtniecības un sanitārās tehnikas pamati - Kaurāts, Juris, 1937- - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
200 usdewumi preeksch pahrtulkoschanas no wahzu walodas latwiski un no latweeschu walodas wahziski - Spiess, Friedrich - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reliģiju vēsture - Taivans, Leons Gabriels, 1944- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Archīvs: Teātris: 19. sējums - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vara - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērns paliek bērns - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR vietvārdi. 1.daļa. 2.sējums - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Retumi - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālā saimniecība 20 gados - Zalts, Alberts, 1897-1942 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senatnes pēdās - Graudonis, Jānis, 1913-2005 - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas maize - Heerwagen, Ludwig, 1817-1899 - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemdegas - Ezera, Regīna, 1930-2002 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Sarkanā grāmata - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Латвияс папирс - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārmaiņu spēki - Fullan, Michael, 1940- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dieva mērkaķis - Zariņš, Guntis, 1926-1965 - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 15 - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzintara krastā - Grāmatnieks, Kristaps, 1888-1964 - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēks cilvēku vidū - Коломинский, Яков Львович - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Traktori un automobiļi - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši 20. gadu simtenim atnākot - Puriņu, Klāvs, 1858-1935 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sadarbība Baltijas problēmu pētījumos - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhīvs 24.sējums - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģijas pamati - Zelmenis, Voldemārs, 1911-2006 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andreja Pumpura Raksti - Pumpurs, Andrejs, 1841-1902 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Minējums - Toma, Velta, 1912-1999 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas druva - Abuls, Pēteris, 1860-1926 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkmācība I-IX klašu skolēniem : Ieteikumi bibliotekārajām stundām - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raženā audze - Dziļums, Alfreds, 1907-1976 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 12 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Makroekonomika. 1.daļa - Lībermanis, Georgs, 1924- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ētika XX gadsimtā : Praktiskā ētika - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fenomenoloģija - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Parīzes Dievmātes katedrāle - Hugo, Victor, 1802-1885 - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 12.sējums, 4. daļa - 1860 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mažoritārās un proporcionālās vēlēšanu sistēmas - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģijas idejas Latvijā - Anspaks, Jānis, 1929-2021 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielas personības. II - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši un Livonija 16. gs. - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līdzdalība noziedzīgos nodarījumos - Krugļevskis, A., (Aleksandrs), 1886-1964 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Каталог новейших трудов по педагогике и философской пропедевтике на русском и немецком языках]. - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Rainis Pleskavas trimdā - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Leben und Schriften des Kurländers Friedrich Ludwig Lindner - Fehre, Eduard, 1862-1915 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas un izglītība Latvijā (1900-1920) - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Botāniskie liegumi - Gavrilova, Ģertrūde, 1934- - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemē - Valdis, 1865-1934 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tūristu ceļvedis pa "Vidzemes Šveici" Siguldu-Turaidu-Krimuldu - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meža biomasas sagatavošana un izmantošana - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Astrologa Sēnija horoskops - Seni, Giovanni Battista, 1600-1656 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1980. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livländische Rückschau - Bruiningk, Hermann von, 1849-1927 - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas celtniecība un tēlniecība, 1918.-1940. - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Autoritārās valsts iekārtas pamatprincipi - Dišlers, Kārlis, 1878-1954 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Romiešu tiesības. - Kalniņš, Voldemārs, 1907-1981 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krievu un latviešu medicīnas vēsture - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana sarakste ar Kārli Ulmani un Vilhelmu Munteru Latvijas traģiskajos gados - Valters, Miķelis, 1874-1968 - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nordvests pār randu - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūķīšu grāmata - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda pirms simt gadiem - Roze, Liene, 1927-2005 - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Seksualitātes vēsture. 2.daļa - Foucault, Michel, 1926-1984 - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Алфавитний спосок сочинениям разсмотренным иностранною [№4] - 1915 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas atslēgu un būvapkalumu fabrikas akciju sabiedrība - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vaterländisches und Gemeinnütziges. 1 Heft - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1871 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Taupīgā saimniece - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija : rakstu krājums, V [sēj.] - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senlatviešu Laima - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prozas māksla - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 28.sējums - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēstules tālajai zvaigznei - Elksne, Ārija, 1928-1984 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemes vējos - Krūmiņš, Hugo, 1901-1990 - 1950 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liepājas pilsētas Firmu un Tirdzniecības-Rūpniecības Uzņēmumu saraksts par 1930. gadu - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par cilvēka psihi - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rotaļa - bērna dzīvesveids - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūru interpretācija - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauno laiku vēsture - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā mani ēvelēja - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. IX - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstākā matemātika VI - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sēnes un siens - Priede, Gunārs, 1928-2000 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin für Rußland's Geschichte, Länder- und Völkerkunde. Bd.1 - 1825 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija meklē brīvo tribīni - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli par Latvijas būvniecību V - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlestības jēga - Соловьев, Владимир Сергеевич, 1853-1900 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānis Asars dzīvē un darbā - Dziļleja, Kārlis, 1891-1963 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
DZĪVES JAUTĀJUMI - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas rajons - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Русские в довоенной Латвии - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgaļu atmūda - Bukšs, Miķelis, 1912-1977 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules karš - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nāves sala. Latvju strēlnieku cīņas Ikšķiles priekštilta apcietinājumos - Тупин, Артур Петрович, 1889-1952 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dažādi raksti par medībām un makšķerēšanu - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mājas spieģelis - Hoerschelmann, Fred von, 1901-1976 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūžīgais mākonis - Tauns, Linards, 1922-1963 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālā partnerība un tirgus ekonomika Latvijā - Egle-Ločmele, Elīna, 1976- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Turība un brīvība septiņpadsmitā gadsimteņa Latvijā - Dunsdorfs, Edgars - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 30 - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No viensētām uz kolektīviem - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlas psicholoģija. - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras vēsture. 2.daļa - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teodora Zeiferta piemiņai - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
History of Latvia - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lai atskan dziesmas! : Pirmā grāmata - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Hanse und ihre Bezieungen zu Riga - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kauzalas sistēmas un mūžīgā atgriešanās - Leimanis, Eižens, 1905-1992 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tehniskā rokasgrāmata. 2.daļa - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas dziesmas - Schönberg, Ernst Ferdinand, 1825-1894 - 1870 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vācu iebrukums Kurzemē 1915. gada pavasarī - Karlsons, G., (Georgs), 1899-1982 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltars - Konstants, Zigurds, 1932- - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija XIX gadu simtenī - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daži latviešu leksikas materiāli - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata '92 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meža kapu memoriālā skulptūra - Cēbere, Gundega, 1943- - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālā rakstura un stilistikas iezīmes latviešu teātrī - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civillikumi ar paskaidrojumiem. 2.grāmata. Lietu tiesības - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris senajā Rīgā - Breģe, Ilona, 1959- - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Annas Brigaderes dzīve un darbi - Ērmanis, Pēteris, 1893-1969 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemsprieguma elektriskie aparāti - Miesniece, Skaidrīte, 1937- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata, IX - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielā Francijas revulūcija - Кропоткин, Пётр Алексеевич, 1842-1921 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzbrukums vējdzirnavām - Skujiņš, Zigmunds, 1926-2022 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fizikālā un koloidālā ķīmija - Kļaviņš, Z., (Ziedonis) - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Manas gaitas un atziņas - Dāvis, Jānis, 1867-1959 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klases darba tehnika - Mežulis, Pēteris, dz. 1883 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liepājas dūņu iespaids uz dažādām ķirurģiskām slimībām - Stradiņš, Pauls, 1896-1958 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vālodzes šūpulis - Paegle, Leons, 1890-1926 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Audzināšanas mācība - Štāls, Miķelis, 1874-1947 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas metodika - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agrā bērnība - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Romiešu tiesību vēsture - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Sklaverey, und Charakter der Bauern in Lief- und Ehstland - Jannau, Heinrich von, 1753-1821 - 1786 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tēvi un dēli - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arbeiten des Zweiten Baltischen Historikertages zu Reval 1912 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pelēkais jātnieks - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trimdas biogrāfiskā vārdnīca. - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krāsošana ar augu krāsvielām - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Galvenie attīstības etapi mācībā par slimību - Golbers, Leonīds, 1909- - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nedzimušo gars - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte von Neuermühlen, dessen Schloß, Kirchspiel und Kirche - Schilling, John Friedrich, 1816-1893 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads latviešu tautas dzejā - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacistiskās Vācijas okupanti: mūsu tautas lielās cerības un rūgtā vilšanās - Siliņš, Leonīds, 1916-2005 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadīšana - Līdumnieks, Andrejs, 1930-1998 - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Testamenta izpildītājs - Krons, M., (Mirons), 1906-1941 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grieķu vāzu gleznas - Felsbergs, Ernests, 1866-1928 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kuģniecības gada grāmata 1928. gadam 3.gads - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Autoceļi - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. Pasakas - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības - Stradiņš, Jānis, 1933-2019 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes hercogi un viņu laikmets - Juškēvičs, Jānis, 1886-1961 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dzelzceļi, 1919-1940 (II daļa) un 1941-1945 - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ardievas Rīgai - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga sociālisma laikmetā - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trubadurs uz ēzeļa - Sudrabkalns, Jānis, 1894-1975 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sēlija - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzimums un tautas attīstība Latvijā - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1892 gadam - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavas Vanagi - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pieaugušo psiholoģija - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 18 - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsturiskā glezniecība - Кауфман, Рафаил Самуилович, 1905-2000 - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Antīkā matemātika - Taimiņa, Daina, 1954- - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kur Salaca līkločus met. - Sloka, Atis, 1947- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eiropas krustceļos - Celmiņš, Gustavs, 1899-1968 - 1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Masļenku traģēdija - Latvijas traģēdija - Feldmanis, Andrejs Edvīns, 1939- - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 6.sējums - Aspazija - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķehniņsch par prezzeneeku - 1872 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
G. Ērenpreis original velosipedi 1935 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Profesora Dr. K. Baloža Latvijas izveidošana - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elegance un kļūdas Rīgas dāmu tualetēs - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Valdemārs un viņa darbs - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvietība vakar, šodien-- un vai būs rītdien? - Ābele, Alfrēds - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Četras sejas - Ērmanis, Pēteris, 1893-1969 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klusā grāmata : dzejas - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas kriminālkodekss - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ugunsdzēsība Rīgā 800 gados - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiālu mācība - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dievs, daba, darbs - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1970. gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti Latvijas PSR - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātikas rokasgrāmata skolēniem - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teorētiskā mehānika - Kepe, Olafs, 1930-2006 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture, 1920-1940. I - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Aspazija - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Taisnība vienmēr uzvarēs - Čakste, Jānis, 1859-1927 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būvmehānika - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu teātris ASV un Kanādā - Hausmanis, Viktors, 1931-2023 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Enerģijas ražošana - Barkāns, Jēkabs, 1929-2020 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atslega no krievu lasišanas, jeb, Latviešu ābece ar krievu bōkstabiem un pielikšanu īsas krievu ābeces - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zēnu un meiteņu šķirta mācība un kopaudzināšana - Kronlins, Jānis, 1886-1978 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Zvaigznīte-Šterns - Misiņš, Jānis, 1862-1945 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maskavas latviešu vakari - Liepiņš, E., (Eduards), 1907- - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bodeckers Chronik livländischer und rigascher Ereignisse, 1593-1638 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu trimdas desmit gadi - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vīni - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Džona Reskina mākslas pedagogika - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trīs gadsimti un trīs vadoņi - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1901. gadam - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laulāto atbildība par viņu parādiem pēc Vidzemes pilsētu tiesībām - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzimuma dzīves un laulības noslēpumi - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 23.krājums - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules sociologi - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaka par Diegabiksi - Grīva, Žanis, 1910-1982 - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Speciālā grāmatvedība - Birkhāns, Ernests, 1872-1941 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazsalaca - Melnalksnis, Augusts, 1876-1944 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ideja Amerikā - Akmentiņš, Osvalds, 1914-2004 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Motori - Cikovskis, Voldemārs - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti veiksmīgiem cilvēkiem - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māksla un politiskie konteksti - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Melnās ripas bruņinieki - Ulmanis, Ainis, 1958- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu grāmatniecība, 1991-1997 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Valdemars - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 2001 - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Demogrāfija - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu sasniegumi un pienākumi - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Intīmā bezgalība - Bunkše, Edmunds Valdemārs, 1935- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kokmateriālu konservēšana lauku celtniecībā - Kalniņš, Arvīds, 1894-1981 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pēc nāves - Denis, Jacques, 1933- - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elejas pils - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No Ārlavas līdz Ņujorkai - Jankevica, Valija, 1907-1995 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livländische Beziehungen von Nikolaus Koppernicks Frauenburger Zeitgenossen - Arbuzow, Leonid, 1882-1951 - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte des rigischen Neuen Hauses, des später sogenannten König Artus Hofes, des heutigen Schwarzhäupterhauses zu Riga - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvokļu jautājums un Rīgas pilsētas uzdevumi dzīvokļu apstākļu uzlabošanā, sakarā ar Latvijas pilsētu novadu paplašināšanu un pilsētu zemes fonda dibināšanu - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Policy of occupation powers in Latvia, 1939-1991 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apkoptā maja - Ozoliņa-Ķeņģe, Marija, 1905-1994 - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fizikas rokasgrāmata - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Patiesiba, kā sākās karš. Kā karš beigsies? - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deklamācija jeb daiļlasīšana - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Paši savā valstī - Rudzītis, Jānis - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmee soļi - Goba-Alojietis, Jānis, 1869-1928 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1908. gadam - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece - Ivans, A., (Augusts), dz. 1889 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 11.sējums, 2. daļa - 1856 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tālas noskaņas zilā vakarā - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves apliecinātāji - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Muhsu tehwsemmes aprakstischana un daschi peelikkumi ihsumā saņemti - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1859 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas likteņgadi. 1.daļa - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesu iekārta - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts celtniecības gada grāmatas kalendars 1934. gadam kā pielikums - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji: 1978 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimnieka ābeļu dārzs - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā iestudēt izrādi - Горчаков, Н. М., (Николай Михайлович), 1898-1958 - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku 1965. gada darba pārskats - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trejādas saules - Vīķe-Freiberga, Vaira, 1937- - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju enciklopēdija. 5.sējums - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par obligāto likmēto apdrošināšanu Latvijas PSR - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Patērētāju kooperācijas organizāciju kontu plāna kontu raksturojums - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apceļosim Kurzemi! - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zari - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu tēvzeme Latvija - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Esejas par rakstniekiem un grāmatām. 2.sējums - Eglītis, Anšlavs, 1906-1993 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas atbrīvošanas kara vēsture. I - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. 2.sējums - Belševica, Vizma, 1931-2005 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas kaitēja man dzīvot - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli par latviešu literārajiem grupējumiem - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārlis Zariņš dzīvē un darbā - Bērziņš, Arturs, 1882-1962 - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija VI - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju skaņu mākslinieku portrejas - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristietības vēsture - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas valstu saimnieciskā sadarbība - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas rūpniecība pēc 1934. gada 15. maija - Elpers, Arn, (Arnolds), dz. 1920 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kādreiz un tagad - Slaucītājs, Leonīds, 1899-1971 - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1989.gada tautas skaitīšanas rezultāti Latvijā - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mēs jaunu pasauli sev celsim. 1.sējums - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1905.-1907. gada revolūcija Latgalē - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izceļojušo vācu tautības pilsoņu saraksts - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sagļi - Blaumanis, Rūdolfs - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Auszug aus der Chronik des Ordens vom deutschen Hause zu St. Marien in Jerusalem, soweit solche auf Livland Bezug nimmt - 1857 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930. gadā. 2.daļa - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dobeles vadonis tūristiem. Pirmais gada gājums - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finansu pārskatu revīzija - Daņēviča, Dagnija, 1954- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas armijas kara medicīnas statistika 1932.-1934.g. - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Romiešu civiltiesību pamati - Kalniņš, Voldemārs, 1907-1981 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mārketings - Niedrītis, Jānis Ēriks, 1939- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īrnieka izlikšanas jautājums sakarībā ar tiesību uzbūvi un pielietošanu - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īsa Latvijas vēsture - Lange, G., (Gerda) - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īss pedagoģijas kurss - Zelmenis, Voldemārs, 1911-2006 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būvkonstrukcijas. 2 sējums - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas diplomātija un diplomāti (1918-1940) - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nesodītais noziegums - Žagars, Ludvigs, 1894-1990 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Barikādes - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Jesus-Kirche zu Riga - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krievijas vēsture : īss vēst. apcerējums - Покровский, Михаил Николаевич, 1868-1932 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. XII - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Savstarpējās palīdzības pakts starp Latviju un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību = Pact of mutual assistance between the Republic of Latvia and the Union of Soviet Socialist Republics = Pacte d'assistance mutuelle entre la République de Lettonie et l`Union des Républiques soviétiques socialistes = Beistandspakt zwischen der Republik Lettland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken = Пакт о взаимопомощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Латвийской Республикой - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
DZĪVES JAUTĀJUMI\u000d\u000aDZĪVES JAUTĀJUMI - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dārzeņkopība. 1.daļa - Baumane, Mirdza, 1922-2012 - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cēsu apriņķis - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti : kultūras ceļi II - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Romans Suta - Suta, Tatjana, 1923-2004 - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaka par bizi - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1895. gadam - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kur meklējams Latvijas saimnieciskais glābiņš? - Balodis, Kārlis, 1864-1931 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģijas pamatatziņas - Gudjons, Herbert - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga maksā - Eglīte, Biruta, 1957- - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti : kultūras ceļi I - Dauge, Aleksandrs, 1868-1937 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Profesora Aizsilnieka 1942.-43. mācību gadā nolasīto "Tautsaimniecības teorijas" lekciju piezīmes. - Aizsilnieks, Arnolds, 1898-1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apģērbu veidotājs - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pareizticīgā baznīca - Cherney, Alexander, 1914-2008 - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sagūstītais prāts - Miłosz, Czesław, 1911-2004 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas jūra senajās kartēs - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas medicinas adresu grāmata - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Koka būvelementu konstruktīvā aizsardzība pret trupēšanu ēku celtniecībā - Kreišmanis, Konstantīns, 1907-1996 - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rudl's Adressbuch der Baltischen Staaten und der U.d.S.S.R.(Russland) - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmais Latvijas nacionālo karaspēku virspavēlnieks pulkvedis Oskars Kalpaks - Virza, Edvarts, 1883-1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Русские в Латвии (ч.1) - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trīs noslēpumi - 1950 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Filozofijas vēsture. 2.daļa - Messer, August, 1867-1937 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klase laikmetu krustcelēs - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1979. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dobeles revolucionārās cīņas 1905./06. gadā - Beierbahs, K., (Kārlis), 1901-1942 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēces lielie labdari - Соловьев-Несмелов, Н. А., (Николай Александрович), 1849-1901 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1000 vērtīgu padomu - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas kurš ir. 3.daļa - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inflantuziemies łaijkagromota aba kalenders uz 1865 goda (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die grosse moskowitische Ambassade von 1697 in Livland - Bergengrün, Alexander, 1859-1927 - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sirēnu balsis: ģeogrāfija kā cilvēcīga erudīcija - Bunkše, Edmunds Valdemārs, 1935- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 27. laidiens - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Bibliotēku Darba Rādītāji - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Galvenās strāvas tagadnes pedagoģiskā dzīvē - Herget, A., (Anton), 1875-1944 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dieva viesuļi - Bendrupe, Mirdza, 1910-1995 - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arheoloģiskās liecības par apģērbu Latvijā 13.-18. gadsimtā - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mītoloģija - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras klasika kinomākslā - Līce, Silvija, 1940-2020 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba ļaužu vēsture - Берлин, Яков Абрамович, 1880-? - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģisku rakstu krājums. 1898 - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Patiesība un šķitums - Celms, Teodors, 1893-1989 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1906. gadam - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. XVII - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gadskārtu ieražu dziesmas - Vītoliņš, Jēkabs, 1898-1977 - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Galvas pilsētas Rīgas statistiskā gada grāmata = Annuaire statistique de la ville de Riga, capitale de la Lettonie - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pirmās tautas skaitīšanas rezultāti 1920. g. - Bokalders, Jānis, 1885-1982 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Von der Kurländischen kulturhistorischen Ausstellung zu Mitau im Juni 1886 - 1886 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. 2.sējums - Ezera, Regīna, 1930-2002 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Who are Latvians? - Paegle, Edvards, 1876-1960 - 1946 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Simt piecdesmit gadu ar telegrāfu - Ločmelis, Jāzeps, 1928-2015 - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mārtiņa deju grāmata : mūsdienu latviešu tradicionālā deja : 2.burtnīca - Spīčs, Ernests, 1955- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzimtene. 2.sējums - Janševskis, Jēkabs, 1865-1931 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas firmu reģistris 1923.-1924.g. - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirkums lauž īri - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The story of Latvia and her neighbours - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1946 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas vēsture - Dreimanis, Pēteris, 1879-1971 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vilhelms Purvītis - Kačalova, Tatjana, 1915-2010 - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas brīvības ceļš - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Parises assins kahsas - Mekons, Frīdrihs, ap 1833-1901 - 1870 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Landrāta Rōzena 1739. gada deklarācija par Vidzemes dzimtkungu tiesībām uz zemnieku miesu un mantu - Vīgrabs, Juris, 1881-1958 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mežaparks - Krastiņš, Jānis, 1943- - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dialogi - Platons, 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts dibināšana - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Salvarsana darbības blakus un toksiskās parādības - Brants, Jānis, 1889-1944 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauku patērētāju biedrību nesekmju cēloņi periodā no 1929. līdz 1934. gadam - Aizsilnieks, Arnolds, 1898-1982 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fovisms - Kļaviņš, Eduards, 1937- - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā pašam izgatavot un izlabot sev apavus - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautieša Rokas grāmata 1926.gadam - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dievestība - Dārdedzis, Jānis, 1898-1994 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasgrāmata matemātikā: elementārā matemātika, augstākā matemātika - Siliņa, Biruta - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izpostītā Latvija - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Organiskā Ķīmija ar ievirzi bioķīmijā - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. 3.sējums - Ezera, Regīna, 1930-2002 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die baltischen Ritterschaften - Hoerner, Herbert von, 1884-1950 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kara dziesmas - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krievu laiki Latvijā - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Komunistiskās Internacionāles trešā kongresa tēzes un rezolūcijas - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazsalacas pilsēta un apkārtne - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lieflandischer Adress- und Post- Calender auf das Jahr Christi 1784 - 1784 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valdis un Emma, jeb: "Gals labs, viss labs" - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgales vēstures mācību programma, pamatfakti, avoti un literatūra - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsētu pašvaldību finanses 1920.-1930 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par latviešu tautas vēstures pētīšanu sakarā ar vispārējo Eiropas vēsturi - [19--] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunais Rīgas teātris - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzintara kalnā - Vīķe-Freiberga, Vaira, 1937- - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu dziesmu cikls. Bēru dziesmas - Vītoliņš, Jēkabs, 1898-1977 - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bermonta uzbrukuma apturēšana un virspavēlnieka štābs (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ludviga van Bethovena C-moll (Likteņa) simfonija - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas iekšējais un starptautiskais stāvoklis - Daniševskis, Jūlijs, 1884-1938 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesību zinību teorija - Akmentiņš, Roberts, 1880-1956 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas notiek Baltijā? - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras un tikumu vēsture. I - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pūļa psiholoģijas nozīme krimināltiesībās - Lejiņš, Pēteris, 1879-1960 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jumeras leja un viņas ievērojamas vietas - Balodis, Voldemārs Dāvids, 1848-1918 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsētu statistika - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu daiļrakstniecība 1894. gadā - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izlase - Humboldt, Wilhelm, Freiherr von, 1767-1835 - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Verzeichniss der neu erschienenen Schriften zur Geschichte Liv-, Ehst- un Kurland's - Napiersky, Karl Eduard, 1793-1864 - 1857 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Siluetes - Jēgere-Freimane, Paula, 1886-1975 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.sējums - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Классицизм в архитектуре Риги - Vasiļjevs, Jurijs, 1928-1993 - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas statistikas atlass - Skujenieks, Marģers, 1886-1941 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu karavīri zem svešiem karogiem 1940.-1945. - Kažociņš, Indulis, 1917-2000 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves Jautājumi - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsti iz vēstures, kā lasāma grāmata - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ikdienas un svētku galds - Krone, Malvīne, 1908-1967 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Latvello" velosipedu fabrika un velosipedu piederumu lieltirgotava - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju māksla - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1981. un 1982. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēka anatomija. 1.daļa - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Acta Latgalica. 5 - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Roka un liktenis - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svētīgais Alberts, Rīgas bīskaps - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju dainas 2. burtnīca - Barons, Krišjānis, 1835-1923 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Romiešu tiesību vēsture - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sidraba jātnieks - Cedriņš, Vilis, 1914-1946 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Modernās kooperācijas priekšteči Latvijā - Balodis, Eduards, 1880-1951 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Grabsteine, Grabmäler und Epitaphien in den Kirchen Alt-Livlands vom 13.-18. Jahrhundert - Löffler, Heinz, 1891-1938 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pa aizputinātām pēdām - Ģērmanis, Uldis, 1915-1997 - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurland von der ältesten Zeit bis auf unser Jahrhundert. 1.Teil - 1879 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kaugurieši - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana pulka kauju gaitas - Janums, Vilis, 1894-1981 - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
La couronne d' airelles - Poruks, Jānis, 1871-1911 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Kazaks - Lamberga, Dace, 1948- - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsoniskā apziņa - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der älteste schwedische Kataster Liv- und Estlands - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pazīstamas sejas. 2.daļa - Bērziņš, Arturs, 1882-1962 - 1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sniega laukos - Saulietis, Augusts, 1869-1933 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930. gadā. 5.daļa - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Filozofijas vēsture. 4.daļa - Messer, August, 1867-1937 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nebraska student-statesman-leader - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiālu kopojums par kolchoznieku sabiedriskās savstarpējās palīdzības kasēm - 1949 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agrarās iekārtas likumu un rīkojumu kopojums. 2.daļa - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Reiz bija Aizvīķu pagasts - Leja, Alfrēds, 1927-2020 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads tiesību zinībās - Lēbers, Augusts, 1865-1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pulkvedis Vilis Janums - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finansu zinātne - Puriņš, Kārlis Aleksandrs, 1883-1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 2.daļa - Amerikas latviešu humanitāro zinātņu asociācija - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Acta Latgalica. 4 - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sodu likumi par kriminaliem un pārmācīšanas sodiem - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Elza Žiglevice - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības raksti - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālistiskie pārveidojumi Latvijā - Žagars, Ēriks, 1935-2022 - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laikmets un personība: rakstu krājums 2 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teaitēts - Platons, 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsdienu latviešu padomju literatūra - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Shakespeare, William, 1564-1616 - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fizikas kurss. 2. sējums - 1949 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras kritika: 3. sēj. - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daiļskriešana uz ledus - Baumanis, Roberts - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvaigznes un miglāji - Alksnis, Andrejs, 1928-2017 - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziepju un parfimērijas fabrika "Spodra". - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas arhibīskapi, senās Vidzemes valdnieki - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksturi - Teofrasts, ap 372.-ap 287. p.m.ē - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trīs šāvieni. 1.grāmata - Reinbergs, Indriķis - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām - Krastiņš, Jānis, 1943- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas novada vēstures ainas - Tomašūns, Andris, 1958- - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kapitāls. 1.daļa - Marx, Karl, 1818-1883 - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas un rakstības jautājumi - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rainis kā domātājs - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sērdienes spēks - Toma, Velta, 1912-1999 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas starptautiskā problēma - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ko stāsta vecās Rīgas ielas un nami - Ērgle, Zenta, 1920-1998 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ekoloģija un dabas aizsardzība - Liepa, Imants, 1937- - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dārzāju un sakņaugu šķirņu sēklu apgādes - "Sortsemovošč" - Latvijas republikāniskā kantora norādījumi dārzeņu un lopbarības sakņaugu škirņu sēklu sēklaudzēšanas agrotehnikā (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rundāles pils - Lancmanis, Imants, 1941- - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ligzdojošo putnu atlants, 1980-1984 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Makroekonomika. 2.daļa - Lībermanis, Georgs, 1924- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rigaer Jubilaums - Ausstellung fur Industrie und gewerbe.1901: T.1 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātra režija Baltijā - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu senā jūrniecība - Sams, Mārtiņš, 1892-1941 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli par Latvijas būvniecību II - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
P. Kampfmeiera Prostitūcija kā sabiedriska šķiru parādība un sabiedrības cīņa ar viņu - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Annas Brigaderes reliģiskās un ētiskās atziņas - Freijs, Alberts, 1903-1968 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhīvs. 3.sēj. - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 16.sējums, 2. daļa - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finansu zinātnes kurss - Puriņš, Kārlis Aleksandrs, 1883-1947 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Etīdes par Latvijas zinātņu pagātni - Stradiņš, Jānis, 1933-2019 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augļu un sakņaugu ražas izmantošana - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 17.sējums, 2. daļa; 18.sējums - 1887 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā elektrotehnika - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laikmeta atjaunotāji - Raudive, Konstantīns, 1909-1974 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1904 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klosterkalns - Apse, Arnolds, 1914-1983 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trīs vēja mezgli - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas skolas. 2.daļa - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils novads - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija fašisma jūgā (1934-1940) - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā tās lietas tika darītas - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu etnogrāfija - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viadukts pār Lorupes gravu - Vecvagars, Ziedonis, 1924-1999 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Oktobra rewoluzijas gada swehtkos - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arheoloģija un etnogrāfija : rakstu krājums, XXII sējums - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mērkaķis - Ezeriņš, Jānis, 1891-1924 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aktenstücke und Urkunden zur Geschichte der Stadt Riga 1710-1740. Band 1 - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu draugs - 1882 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1901 - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vai smēķēšana un dzeršana skādē veselībai? - Apolovs, A. - 1902 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Profesors Boļeslavs Brežgo - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bargais kungs - Zeberiņš, Indriķis, 1882-1969 - 1945 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānis Veselis - Ķelpe, Jānis, 1908-1981 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apbalvojumi Latvijas Republikā 1918-1940 - Ducmane, Kristīne, 1946- - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu folkloras krātuves teikas par dievu - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltu valodu skaņas un formas - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gala sākums - Bastjānis, Voldemārs, 1884-1975 - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts un Baznīca - Balodis, Ringolds, 1966- - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads grieķu mākslas vēsturē - Felsbergs, Ernests, 1866-1928 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Miers un laime - Melderis, Krišs, 1880-1942 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas-Igaunijas papildlīgums robežas jautājumos - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Memoire sur la Livonie - 1813 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daudzveidīgā maizīte - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par ļauno slimību jeb sifilisu - Членов, М. А., (Михаил Александрович), 1871-1941 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbs un atpūta - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Emil Kaehlbrandt - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gājiens - Elsbergs, Klāvs, 1959-1987 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju sēta - Kundziņš, Pauls, 1888-1983 - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daži vārdi par kriminālprocesa teoriju - Linde, A., (Alfrēds), dz. 1891 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atmiņas iz Sibirijas latviešu dzīves - Holcmanis, Roberts - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 21.krājums - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēstures atziņas un tēlojumi - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Blaumaņa personība viņa vēstulēs - Bērziņa-Baltiņa, Valerija, 1906-2000 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules vēsture. II sējums 2.grāmata - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politiskā ekonomija - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ārstniecības augi. 1.sējums - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vai tiem, kas zemes un jūras virsū dzīvo! - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānim Čakstem 140 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1939 - Bērziņš, Alfrēds, 1899-1977 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dažādā Latvija - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas pasakas II - Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nameja gredzens - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Peļņa un konkurence - Lībermanis, Georgs, 1924- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunās ekonomikas laikmets - Rifkin, Jeremy, 1945- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zeme - Bormanis, K., (Kārlis), 1877-1961 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga kā Latvijas galvas pilsēta - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bībele - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēka vērtība un alkohols - Dābols, Pēteris, skolotājs - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokballes spēles noteikumi - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alkoholisma saimnieciskie pamati - Bīlmanis, Roberts, 1880-1964 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ko dara runcis Francis - Auseklis, Uldis, 1941- - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
18. novembris Rīgā - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības nams Rīgā Vaļņu ielā Nr. 41 - Dziļleja, Kārlis, 1891-1963 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zemesceļu tilti - Vecvagars, Ziedonis, 1924-1999 - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu grāmatniecības darbinieki: līdz 1800.gadam - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apsūdzības pierādījums - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Burgenlexikon für Alt-Livland - Löwis of Menar, Karl von, 1855-1930 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aktiera tēlošanas māksla - Jansons, Jānis, 1908-1985 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The own peoples' enemies - Munters, Vilhelms, 1898-1967 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ekonomikas augsmes faktori Latvijā - Čurkina, Irīna - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 15.sējums - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senejo Latgola - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata, VIII - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senatnei un mākslai - Tepfers, Verners, 1893-1958 - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aitkopība - Cjukša, Ligija, 1919-1998 - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Morāliskas katastrofas un morāliskas slimības Eiropas sabiedriskajā dzīvē - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērna intelektuālā attīstība - Piaget, Jean, 1896-1980 - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Medības Vidzemē senāk un tagad - Fedders, Bertrams, 1893-1973 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pazīsti zvaigžņoto debesi! - Dīriķis, Matīss, 1923-1993 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1910. gadam - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aldaune - Toma, Velta, 1912-1999 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lībiešu apģērbs 10.-13. gs. - Zariņa, Anna, 1921-2015 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literariskā (latviešu draugu) biedrība savā simts gadu darbā - Āronu Matīss, 1858-1939 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Versija par Vitgenšteinu - Vējš, Jānis Nameisis, 1936- - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Daniševska Prūšu junkuri Latvijā, 1812-1914 - Daniševskis, Jūlijs, 1884-1938 - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgales atbrīvošanas 15 gadu atcerei, 1920.-1935. - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzvedības kultūra saskarsmē. 1.daļa - Veics, Voldemārs, 1928-2009 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Paidagoģikas pamati. II un III daļa - Гессен, С. И., (Сергей Иосифович), 1870-1950 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodniecības pamatjautājumi - Loja, Jānis, 1896-1969 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Labrīt, Staicele! - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ALA, 1986-2000 - Tērauda, Anita, 1933- - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba statistika 1936.g. - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nachrichten der Griechen und Römer über die östlichen Küstenländer des Baltischen Meeres - 1852 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1990. un 1991. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kaudzītes Reinis - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saucēja balss - Bels, Alberts, 1938- - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civiltiesības - Būmanis, Aleksandrs, 1881-1937 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1909 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ieslodzījuma vietas - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu lauksaimniecības kultūras vēsture. 2.daļa - Mazvērsītis, Jānis, 1866-1943 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likums un noteikumi par aizsargu organizāciju - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rubenes draudze un baznīca, 1208-2008 - Kalnačs, Jānis, 1956- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģisku rakstu krājums. 1900 - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garīgs apskats. I - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Savai valstij audzināts - Sodums, Dzintars, 1922-2008 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Radiožurnālistika - Kruks, Sergejs, 1968- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēstures skolotāju biedrības ekskursija 1933. g. 11. jūnijā - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nautrēnu novads - Miglinieks, Antons - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valmieras apriņķis - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māksla jaunkundzēm patikt, ātri viņu mīlestību iegūt un tās par laulātām draudzenēm dabūt - Ziedonis, A. - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studijas latviešu brāļu draudzes vēsturē - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Eroberung Kurlands durch den Deutschen Orden im 13. Jahrhundert - Chudzinski, Erich, dz. 1888 - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Einer Witwe Sohn - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mākslinieciskais laiks un telpa latviešu mūsdienu poēmā - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par Staņislavska sistēmu - Крыжицкий, Г. К., (Георгий Константинович), dz. 1890 - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iedomu spoguļi - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dekšāru pagasts un tā ļaudis - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas un literatūras problēmas - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas izlūkdienesti, 1919-1940 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķemeru nacionālā parka putni - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māksla un zinātne kā kultūras dzīves pamats - Pētersons, Rūdolfs, 1905-1991 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jelgava un viņas atbrīvošana - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alus darītavas "Aldaris" produkcija - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zīļuks - Stāraste, Margarita, 1914-2014 - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Burkards Dzenis - Cēbere, Gundega, 1943- - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 4.sējums, 5. daļa - 1834 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dziedi man, mūza... - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Postmodernisms teātrī un drāmā - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbīgie lācīši - Āre, Ārija, 1879-1953 - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zur Erinnerung an die 700-jährige Jubileumsfeier der Gründung der Stadt Riga im Jahre 1201 am 22. und 23. Juni 1901 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē - Enzeliņš, Hermanis, 1867-1953 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli par latviešu literatūru un pasaules kultūru - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ein kleines Vieh Artzeney Büchklein - 1687 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dvieļu rotāšanas tradīcijas Latvijā : 19. gs. 2. puse - 20. gs. - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Profesora A. Kaufmana Ku wajaga zynot zemnikim - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Выдающиеся труды латышских писателей. - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saskarsme audzēkņiem - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Šūna un organisms - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Materiāli par Latvijas būvniecību IV - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Каталогь книгь разсмотренныхь особымь комитетомь и одобренныхь Попечительскимь Советомь Рижскаго учебнаго округа - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija un viņas tirdzniecības un rūpniecības firmas - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltische Kriegshelden - Hartge, O., (Oswald), 1895-1976 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālie procesi Latvijā: analītisks apskats - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die sechs Decennien meines Lebens, oder, mein 61ster Geburtstag - Rosen, Eugenius von, 1759-1834 - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alfa & Omega - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvība par caru (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR bibliotēku vēstures jautājumi - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksturi - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zasa un tās ļaudis Sēlijas novadā - Svilpe, Gaida - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas darbinieku galerija, 1918-1928 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Retrospektīvā konversija - Ozoliņa, Elita, 1961- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Linarda Laicēna pozīcija un manējā - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
La Lettonie du 9me au 12me siècle - Balodis, Francis, 1882-1947 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēstures avotu chrestomatija - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga 1955-56 - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pareizas domāšanas panākumi - Marden, Orison Swett, 1848-1924 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas Latviešu biedrības lasāmas bibliotekas katalogs - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārlis Mīlenbahs - Druviete, Ina, 1958- - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ētika - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Veltījums akadēmiķim Jānim Endzelīnam - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pašnāvība - Irbe, Voldemārs, 1893-1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Vēstures muzeja zinātniskie lasījumi, 2001.-2003. : rakstu krājums - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokas grāmata farmaceitiem, ārstiem un drogistiem - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece, jeb, Bērnu pirmā lasāma grāmata - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Liepājas 300 gadu jubilejas piemiņai, 1625-1925 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lībieši senatnē - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apsūdzēts - Zariņš, Guntis, 1926-1965 - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviski krieviskas sarunas - Kaufmanis, Kārlis, 1910-2003 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas dzīves pieminekļi - Cimermanis, Saulvedis, 1929-2022 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valoda - robežu paplašināšana - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dzeja - Dombrovska, M., (Margrieta), 1924-1965 - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kritikas gadagrāmata, 18 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielais mēris Kurzemē (1709-1711) - Karlsons, Žanis, 1899-1976 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zeme: mana, tava, mūsu - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Walter von Plettenberg - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rigasches Adress-Buch für 1877 - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības vēsture. 2.sējums - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trimdas rakstnieki. 1.daļa - 1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas tilti un satiksmes pārvadi - Vecvagars, Ziedonis, 1924-1999 - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1902 gadam - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Oriģinālkokgrebumi Ed. Virzas poēmai "Straumēni" - Junkers, Aleksandrs, 1899-1976 - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz bīstama slīpuma (15. februāris 1925) - Lapiņš, Kārlis, 1895-1942 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Straumēni - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Stadt Riga im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Schloß Bauske und Mesothen - Schmidt, Oscar Emil, 1846-1917 - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 14.sējums, 3. daļa - 1869 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vācijas zemnieku kari - Dermanis, Vilis, 1875-1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politika. 1.daļa - Tauriņš, Gunārs - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magisters Hermans Samsons, Vidzemes pirmais ģenerālsuperintendents - Schabert, Oskar, 1866-1936 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teodors Gailis, Ķezu Petersons un vecais Mārtiņš, Rīgas lielākie žūpas - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gaujas nacionālais parks - Melluma, Aija, 1935- - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši Lielbritanijā - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Auseklis (Krogzemju Mikus), viņa mūžs un darbi - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas piena kombināts - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstnieku portreti : 20. un 30. gadu rakstnieki - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krievu valodas māciba. 1.daļa - Alunāns, Indriķis, 1835-1904 - 1872 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Madonas rajons - Avotiņa, Ruta, 1934- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesību ētiskā izpratne - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā patiesi mīlēt savu bērnu - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts adresu kalendars 1925. gadam - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1911 gadam - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 3.sējums - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāna Asara kopoti raksti 1.sējums (1-3 burtnīca) - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūra. Teksts. Zīme - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inhaltsverzeichniss der Livländischen Jahrbücher (1030-1761) - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1865 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tieslietu padomnieks - Strēlerts, T., (Teodors), 1902- - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu māksla - Kjellin, Helge, 1885-1984 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varakļāni un varakļānieši - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laikmeta dokumenti - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augkopība - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rigasches Adressbuch 1901 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Labtempliešu ordenis - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atraitnes dēls - Plūdons, Vilis, 1874-1940 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit. VI - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1810 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nerātnie pirkstiņi - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dvēseļu putenis. 2.daļa - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Simfoniskā mūzika Latvijā - Kārkliņš, Ludvigs, 1928- - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, III - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krāsainas pasakas - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zari - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kāvi pār Daugavu - Marnitz, Harry, 1894-1984 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1910 gadam - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 15.sējums, 4. daļa - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livland - Mark des Reiches, 1207-1561 - Arbusow, Leonid, 1848-1912 - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltu valodas senāk un tagad - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas gruntsgabalu, ēku un dzīvokļu skaitīšana 1933. gadā - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mezglu grāmata - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kivtu kapulauks - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Behrnu draugs - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības mašīnas - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Monsiņjors Nikodems Rancāns - Bukšs, Miķelis, 1912-1977 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saules gadu spēles - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ādolfs Alunāns latviešu teātrī - Bērziņš, Arturs, 1882-1962 - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve mākslā - Станиславский, Константин Сергеевич, 1863-1938 - 1946 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sargies, Latvija! - Lapiņš, Kārlis, 1895-1942 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 1.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kontrrevolūcija - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Алфавитный указатель книгам и брошюрам, арест на которые утвержден судебными установлениями - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
DZĪVES JATUĀJUMI - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas patērētāju kooperacijas gaita - Edolfs, J., (Jānis) - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Karosta - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senie kurzemnieki Amerikā un Tobāgo kolonizācija - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vīrietis un sieviete - Shepherd, E. R. - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kino Latvijā :1920-1940 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Abtragung der Festungswerke Riga’s und die damit verbundeuen Communalbauten - 1864 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Projekta menedžments - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laikmets un personība: rakstu krājums 3 - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā top jūsu velosipeds-Latvello - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tūristu maršruti Talsu novadā - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kuģu būve un teorija - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kurorti un veselības kopšana - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tirdzniecības-rūpniecības uzņēmumu saraksts-branžu reģistrs 1931/1932 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Makroekonomikas pamatrādītāji - Lībermanis, Georgs, 1924- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ein französischer Emigrant in Kurland - 1900 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
varavīksne - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 4.sējums, 2. daļa - 1836 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR flora. IV - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābecīte - Rapa, Elfrīda, 1901-1966 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktiskā bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kokapstrādātāju rokas grāmata - Cīrulis, Žanis - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tirdzniecības ziņu grāmata - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Album Livländischer Ansichten : mit erläuterndem Text von verschiedenen Verfassern - Stavenhagen, Wilhelm Siegfried, 1814-1881 - 1866 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Rīgas Jūrmalu - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzimtenes baznīcas vēsture - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. gs. pirmā pusē - Ābers, Benno, 1909-1990 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Demogrāfijas sociālās problēmas Latvijas PSR - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmatvedība, audits, revīzija - Mālderis, Guntis - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules vēsture divdesmitajā gadsimtā - Cornwell, R. D., (Roger Derek), 1935- - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas adresu grāmata 1925 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Automobiļa vēstures lappuses - Liepiņš, Edvīns, 1936- - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kooperācija un uzņēmējdarbība Latgales laukos - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jēkabs Bīne - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgales reģiona iedzīvotāju skaita izmaiņu demogrāfiskais raksturojums (90.gados) - Peipiņa, Olga, 1951- - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livlands Verhalten im Kriegsjahre 1812 - Bruiningk, Hermann von, 1849-1927 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mans klusais brīdis - Apsesdēls, 1880-1932 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunie likumi un noteikumi tirgotājiem (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pūļa psiholoģija - Le Bon, Gustave, 1841-1931 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spoku stāsti - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lietājamās mākslas galdniecības darinājumi - Birzenieks, Aleksandrs, 1893-1980 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas būvmāksla - Krastiņš, Jānis, 1943- - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laikmetu maiņā. 3.sējums - Cielēns, Fēlikss, 1888-1964 - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku 1966. gada darba pārskats - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūžīgā un dienišķā - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu un etnogrāfu 1967. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klausīsimies vēstures soļos - Labsvīrs, Jānis - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā Baltijas muischneeziba tikuse pee sawām priwileģijam? - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstākā matemātika ekonomistiem - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
88 latviešu tautas dejas un apdares : [notis] - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju valsts gādība par mātēm un bērniem - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kaucmindes mājturības semināra absolventu darbs, no 1925.-1938. - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā labot bērnu netikumus - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līgotņu Jēkaba Kronvalda Attis - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģenerālis Eduards Kalniņš - Jurka, Ernests, 1905-1985 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
La Lettonie d'aujourd'hui - Bīlmanis, Alfrēds, 1887-1948 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīga - 800 : gadagrāmata, 1997 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Via dolorosa. 2.grāmata - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Autopārvadājumi - Lazdiņš, Viesturs - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uztura mācība - Zariņš, Z., (Zigurds), 1930- - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politiskos krustceļos - Donass, Felikss, 1882-1971 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu lidotāji Otrā pasaules karā - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adresu grāmata - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģiskā psicholoģija - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vanadziņš - Lācis, Vilis, 1904-1966 - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Russland, Deutschland, Baltikum - Kauls, Jānis, 1882-1955 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ebreju vēsture - Šteimans, Josifs, 1923-2011 - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēstures hrestomātija - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēstures atlants - Dunsdorfs, Edgars - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas aizsardzība - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Racionāla vaska iegūšana (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Disciplinārlikums - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu ēdieni - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes ļaudis un vidi - Alunāns, Indriķis, 1835-1904 - 1867 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltischer Local-Anzeiger 1896 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Biotehnoloģijas horizonti - Beķers, Mārtiņš, 1928-2014 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas māksla, 1800-1914. 2.daļa - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas minerālās izejvielas un to izmantošana - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības dzīvnieku morfoloģija un fizioloģija - Brūveris, Zigmunds, 1932-2017 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāji - Krastiņš, Oļģerts, 1931- - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kad karaliene bij Rīgā - Cielēna, Māra, 1954- - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģenerālis Ludvigs Bolšteins - Jurka, Ernests, 1905-1985 - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jauniešu valoda - Ernstsone, Vineta, 1967- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunlatgales apriņķis - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 7.burtnīca - 1892 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1904. gadam - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu gads, gadskārta un godi - Grīns, Marģers, 1928-2019 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senprūšu valoda - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Führer durch die Rigasche Domkirche - Neumann, Wilhelm, 1849-1919 - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atbrīvotāji kā iekarotāji - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunā tiesu pils - Kundziņš, Pauls, 1888-1983 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bezzemnieki cīņā par zemi un Padomju varu 1917. gadā - Draudiņš, Teodors, 1890-1962 - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laiks. Laikmets. Mode - Freimanis, Igors, 1932- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristaps Morbergs - Krūmiņš, Arturs, 1879-1969 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba medicīna - Eglīte, Maija, 1939- - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas kinomāksla - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbu izlase. 2.sējums - Breidaks, Antons, 1932-2002 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jura Neikena Pedagoģiski un sabiedriski raksti - Neikens, Juris, 1826-1868 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana atmiņas par latviešu teātra izcelšanos - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Auszug aus der Baltischen Geschichte für Schulen - Blum, Karl - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Midziņu ciema Jūlijs Rīgā un Vorkutā - Ciemiņš, Oto Jūlijs - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tur plīvoja Kurzemes karogi - Andersons, Edgars, 1920-1989 - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu dzejas versifikācija 20.gs. sākumā, 1900-1919 - Kursīte-Pakule, Janīna, 1952- - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1905. gads Latvijā: 100 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 3.sējums - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes zemnieku reformas idejiskie pamati XVIII g.s. - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā glābt saimniecisko sabrukumu valsti - Pavasaris, Harijs J. - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Princips "nulla poena sine lege" un tā nozīme krimināltiesībās. - Krugļevskis, A., (Aleksandrs), 1886-1964 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klasiskā vācu filozofija - Karpovics, Ernsts, 1892-1976 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspazijas raksti : 8.burtnīca - Aspazija - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR ITK Valsts vēsturiskā muzeja Brīvdabas muzejs - Jaunzems, Jānis, 1903-1978 - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielais Oktobris Latvijā - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves Jautājums - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācīsim bērniem domāt - Fisher, Robert, 1943- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Es sapni par dzimteni pagalvī likšu II - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Epifānijas. 2. grāmata - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas ir Andrievs Niedra? - Ziluss, Jānis, 1881- - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Ostseeprovinzen Est-, Liv-, Kurland - 1916 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālā psiholoģija un vēsture - Поршнев, Б. Ф., (Борис Федорович), 1905-1972 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielie burti mūsdienu latviešu valodā - Porīte, Tamāra, 1918-2010 - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
DZĪVES JAUTĀJUMI - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lebenserinnerungen. Band 1 - Eckardt, Julius, 1836-1908 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ziemeļnieki. II daļa - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Simbolisms - Kļaviņš, Eduards, 1937- - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši ārzemēs - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Anarhisms teorijā un praktikā - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Es viņu pazīstu - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki. 2.sējums - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācibas grāmata, savām mācitām Latviešu bērnu-saņēmejām par piemiņu - Dieterich, Heinrich Gottfried Theodor von, 1811-1892 - 1858 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1984. un 1985. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Liepāju ar pilsētas plānu - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ieguvums manā dzīvē : arhibīskapa Kārļa Gailīša piemiņai - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas armija 20 gados - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas tiesību vēsture. 1.daļa - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Фольклор русских крестьян Яунлатгальского уезда. Книга 1 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemapziņa - Irbe, Voldemārs, 1893-1944 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Алфавитний список сочинениям разсмотренным иностранною цензурою въ Февралю 1915 года. [№2] - 1915 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ugāles evaņģēliski luteriskā baznīca - Spārītis, Ojārs, 1955- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR masu bibliotēku darba rādītāji: 1970 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Manta un mīlestība - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bauskas apriņķis - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izrakumi Raunas Tanīsa kalnā 1927. gadā - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālie procesi un nacionālās attiecības Padomju Latvijā - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Higiēna. 2.daļa - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvnieku fizioloģija - Daugerts, Raimonds, 1928-1988 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Am Ausgang der deutschen Ostpolitik - Winnig, August, 1878-1956 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Psiholoģija un dzīve - Adler, Alfred, 1870-1937 - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valstiska cilvēka kanons - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1781-1782 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēsturisks pārskats par Ādažu baznīcas 150 g. pastāvēšanu 7. Jūnijā 1925. gadā - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētera Ērmaņa Edvards Treumanis un viņa dzeja. - Ērmanis, Pēteris, 1893-1969 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesību filozofija - Lejiņš, Pēteris, 1879-1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēku darbs = Библиотечное дело = Library work - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kungu kapsētas spoks - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krusttēvs Oskars - Goppers, Kārlis, 1876-1941 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecpiebalga - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Četri sabrukumi - Goppers, Kārlis, 1876-1941 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR arheoloģija - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviskas jaundejas : Lidijas Āboliņas horeogrāfija - Graudiņa, Lidija, 1908- - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skautmasters - Baden-Powell, Robert, 1857-1941 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsti Jūlijai - Zigmonte, Dagnija, 1931-1997 - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par valodām man nāk prātā-- - Lomb, Kató - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts saimnieciskā politika un darba spēka trūkums mūsu lauksaimniecībā - Teikmanis, Andrejs, 1877-1956 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas māksla, 1800-1914. 1.daļa - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kahdam man jabuht - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes katlā - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Drāmas teātris - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Православный храм преподобного Сергия Радонежского Чудотворца г. Валмиера - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Šūmaņa skaņdarbi (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nazi/Soviet disinformation about the Holocaust in Nazi-occupied Latvia - Ezergailis, Andrievs, 1930-2022 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilsoņu martiroloģijs Vjatlagā, 1938-1956 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kriminālprocesa īpatnības Vidzemē un Kurzemē XV-XVIII gadusimteņos - Lēvenbergs, Zallis, 1903-1942 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika: Raksti par mūziku XVIII - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atziņas. 3.daļa - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īstenība un šķitums. - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fricis Bārda - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauku saimniecību izbūve - Raisters, Augusts, 1888-1967 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atomenerģētika un cilvēka dzīves apstākļi (socioloģiskais aspekts) - Meņšikovs, Vladimirs, 1946- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Minkāns - Gūtmane, Margita, 1943- - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemesgrāmatu likums - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunais kara klausības likums (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas likteņi nesenā pagātnē un šodien - Šveics, Vilnis Viktors, 1925-2005 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolotāja meita skaistā Lūcija un jaunais mācītājs Francis - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Psiholoģijas vārdnīca - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Poruka dvēseles noskaņas krēslainās dienās - Buduls, Hermanis, 1882-1954 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tiesību filozofija - Lejiņš, Pēteris, 1879-1960 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu lidotāji Otrajā pasaules karā - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas tautas saimniecība - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāņi - vasaras saulgrieži - Senkēviča, Biruta, 1901-1993 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senākie depozīti Latvijā (līdz 1200. g.) - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Energoefektivitāte - Blumberga, Dagnija, 1945- - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti par Latvijas baznīcas vēsturi - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu lirikas vēsture - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alkohola jautājums - Bunge, Gustav von, 1844-1920 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sievas tiesība prasīt, laulībai pastāvot, no vīra uzturu - Veinbergs, Ādolfs, 1908-1985 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rotātās telpu tekstilijas Latvijā, 19. gs. beigas-20. gs. - Jansone, Aija, 1958- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa Zelta zirgs - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāņa Jaunsudrabiņa ziema - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
1905. gada revolūcija Alūksnes un Smiltenes novadā - Caune, Voldemārs, 1890-1944 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hidraulika - Рабинович, Е. З., (Ефим Зиновьевич) - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas kaitēja man dzīvot - 1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Māmiņa mīļā - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas ir filosofija? - Жаков, Каллистрат Фалалеевич, 1866-1926 - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvieši - brīvības meklētāji - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūjienas novads - Ziema, Gunārs, 1927- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas kurš ir. 2.daļa - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studien aus dem Gebiete der lettischen Archäologie, Ethnographie und Mythologie - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas osta deviņos gadsimtos - Pope, Arvis, 1933-2007 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
With dance shoes in Siberian snows - Kalniete, Sandra, 1952- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Putni Latvijā - Baumanis, Jānis, 1940-2006 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zilie zaļie cilvēciņi, kavalieris, sautēti kāposti, viens citplanētietis - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņa ar ērkšķogu mēri ("ogu nāvi" jeb Sphaerotheca mors uvae) - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Divejādi dzīves veidi - Raudive, Konstantīns, 1909-1974 - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teiksmas jeb pasakas - Hauff, Wilhelm, 1802-1827 - 1868 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vai zini zemi, citronas kur zied? - Vizbulis, Roberts, 1881-1960 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas tie tādi, kas dziedāja - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Komunistu un nacistu jūgā - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domas par mūsu tautas garīgo un laicīgo labklājību - Kūlmanis, Jānis, 1875-1942 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Astroloģija - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Marija Valdemāre - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tā mums iet - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Studentu zinātniskā darba pamati - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Virzas raksti. III - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kamdēļ cilvēkam rodas ļaunums no cilvēka? - Irbe, Voldemārs, 1893-1944 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieku ērkšķainā gaita - Bangerskis, Rūdolfs, 1878-1958 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ko latvieši svešumā var darīt savas tautas politiskās nākotnes labā? - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livona - 1812 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dvēseļu cietoksnis - Eglītis, Andrejs, 1912-2006 - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecā Jelgava - Ķaune, Nikolajs, 1903-1939 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tīreļa purvos - Тупин, Артур Петрович, 1889-1952 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju sonets 100 gados - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūrpolitika Latvijā - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spēka mašīnas : Ūdens turbinas, to sastāvdaļas, darbības apraksts un aprēķināšana - 7.daļa. - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Divi augstas dziesmas - 1858 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Berta Rūmniece 50 gadu darba svētkos 18./IV. 32. Nacionālā teātrī (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zur Quotenfrage in Livland - Broecker, Heinrich von, 1866-1916 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Über Rigas erste Deputation nach Stockholm unter schwedischer Herrschaft - Bienemann, Friedrich, 1860-1915 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas pieklājas? - Ulbrihs, Mārtiņš - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts Zemes bankas piecpadsmit gadi - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījumi par Rīgas arhibīskapijas pilīm - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augsnes zinātne un Latvijas PSR augsnes - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vides veselība - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu .. 1971. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"Es" atklāšana - Кон, Игорь Семенович, 1928-2011 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunus ceļus meklējot - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Latvian Legion in documents - Troemel Baltais, Mirdza Kate, 1949- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saprāts nav ilūzija - Buceniece, Ella, 1949- - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garfield's Directory of Trade & Industry of Latvia - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bibliotēkas krājuma komplektēšanas procesa informacionālais nodrošinājums - Upeniece, Mārīte, 1970- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Jubelfeier der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands am 6. December 1884 - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pēdējā mohikāņa stāsts - Ozols, Rolands, 1917-1999 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Koksnes zinātne - 1950 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die Verfassung der Stadt Riga im ersten Jahrhundert der Stadt - Bulmerincq, August von, 1859-1933 - 1898 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
LatvijasJūrniecības Gadagrāmata '94 - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lomonosovs un Latvija - Stradiņš, Jānis, 1933-2019 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas transporta vēsture - Malahovska, Lidija - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eiropas apvienošanās-- integrācija un suverenitāte - Deksnis, Eduards Bruno, 1947- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
P. Vergilii Nasonis Bucolica - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apžēlošanas akta juridiskā nozīme un sekas (L.R.S. 45.p.) - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nosapņotas murrādziesmiņas - Ļūdēns, Vitauts, 1937-2010 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju tautas mūzikas materiāli. 1.grāmata - Jurjāns, Andrejs, 1856-1922 - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas nacionālo partizānu karš. - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mikrobioloģija - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās publiskās tiesības - Albats, Hermanis, 1879-1942 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ventspils muzeja raksti. 3.sējums - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Personības un sociālās vides rezonanse - Budovskis, Māris, 1939- - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu vecā strēlnieka atmiņas, pārdomas, atziņas. 1.sējums - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. 4.sējums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kooperācijas kustības problēmas - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodniecība 1922-1938 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saplēstā krūze - Dziļums, Alfreds, 1907-1976 - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kartupeļu sīrups un tā pagatavošana - Plaudis, Jānis, 1878- - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas iedzīvotāju ģimenes un to bērni - Krastiņš, Oļģerts, 1931- - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 5.sējums - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No zobena saule lēca - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nost ar stārķiem! - Busch, Volker - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvaigzne egles zarā - Zeltiņš, Teodors, 1914-1991 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Speegi Rigas frontê 1915.-1917. - Tīrulis, Andrejs - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Medaļas otrā puse (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Renesanses filosofiski maģiskais reālisms - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Seno latviešu debesu dievu ģimene - Biezais, Haralds, 1909-1995 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Основные направления в историографии народов Восточной Прибалтики (ХIX-XX вв.) - Zutis, Jānis, 1893-1962 - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Audzināšanas un mācīšanas kļūdas - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mēness meitiņa - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbības pārskats tirdzniecības nozarē - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmie valsts vīri (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pamatlicēji - Gudriķe, Biruta, 1928-2006 - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas rietumu daļas jaunatklātie pilskalni - Urtāns, Juris Tālivaldis, 1952- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķentes pilskalns un apmetne - Stubavs, Ādolfs, 1913-1986 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tehniskā zīmēšana mašīnbūvētājiem - Hotte, Otto, 1892- - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Holokausta izpētes jautājumi Latvijā - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jūgendstils - Kļaviņš, Eduards, 1937- - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zari - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smiltenes zaļie partizani - Krīpens, Arvīds, 1893-1968 - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aizrestotie ešeloni - Pauga, Valters, 1927- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fizikas kurss. 1. sējums - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts masu bibliotēku darba rādītāji. 1986 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sodi un pamudinājumi - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Libau am 13. Oktober 1808 - Schlippenbach, Ulrich von, 1774-1826 - 1808 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 1993 - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Piena pārstrāde mājās - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mācīšanās motivācijas veidošana skolēniem: palīglīdzeklis skolotājiem - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas mūzikas instrumenti Latvijas PSR teritorijā - Muktupāvels, Valdis, 1958- - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Справочная книжка Лифляндской губернии на 1889 год - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zeme starp Rundāli un Tērveti - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemkopības mašīnu fabrika, čuguna un misiņa lietuves biedrība "Imanta" - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laulības līgumi pēc Latvijas civillikuma - Frīdenbergs, Lilija - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas praktiskā gramatika - Ceplīte, Brigita - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas ir "Latvijas līga ziemeļu cilvēku tiesībām"? - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zaudētas tiesības - Aspazija - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Literatūrteorija vidusskolai - Grāpis, Andrejs, 1960-2020 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārvērtības - Sudrabkalns, Jānis, 1894-1975 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lafontēna fabulas - La Fontaine, Jean de, 1621-1695 - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Stadt Goldingen in Kurland - Hennig, Ernst, 1771-1815 - 1809 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas aviācijas vēsture, 1919-1940 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Etnogrāfija - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēstures zinātnes attīstība Padomju Latvijā - Bīrons, Anatolijs, 1929-2006 - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pedagoģijas vēsture - Žukovs, Leonards, 1922-2019 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ārvalstu arhīvu dokumenti par okupācijas režīmu politiku Latvijā, 1940-1968 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltisches Album - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Noteikumi par iekšzemes pasēm - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laikmetu maiņā. 2.sējums - Cielēns, Fēlikss, 1888-1964 - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvia in the making, 1918-1928 - Bīlmanis, Alfrēds, 1887-1948 - 1945 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgales koka baznīcas - Krūmiņš, Arturs, 1879-1969 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā Aida, Gaida un Frīdis brauca pie vecmāmiņas ciemā - Ziemeļnieks, Jānis, 1897-1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garīgās attīstības pamati - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spēkildze - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rigasches Adressbuch 1914 - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Biznesa vides attīstība Latvijā - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Minerāli un ieži. 1.daļa - Segliņš, Valdis, 1958- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ētikas vārdnīca - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Āraišu baznīca un draudze savā 700 gadu gaitā - Baerent, Paul, 1866-1935 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krajums (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rudolfs Blaumanis dzīvē un darbā - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēks un vārds - Аверинцев, Сергей Сергеевич, 1937-2004 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mežsaimniecības tabulas - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Virtuves mākas racionalizacija - Švīkule, Dora, 1884-1974 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā tiesību teorija - Хвостов, В. М., (Вениамин Михайлович), 1868-1920 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ekonomika. Makroekonomika. - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rückblick in die Vergangenheit - Brotze, Johann Christoph, 1742-1823 - 1805 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Guļbūves namiņš ar niedru jumtu - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba plāna sastādīšanas metodika - Демьянов, Василий Васильевич, 1906- - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazā māsiņa - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Džons F. Kenedijs un latvieši - Akmentiņš, Osvalds, 1914-2004 - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Латвия в судьбе и творчестве русских писателей - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Malerische Ansichten aus Livland, Estland, Kurland - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālā likumdošana - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilskalni. Latgale - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs. 1967 - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemgales neatkarības vēsture - Ērglis, Rihards, 1881-1950 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūpnieciskās zvejas tehnika. I daļa, II nodaļa - Eglītis, Jānis, 1969- - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Versuche in der livländischen Geschichtskunde und Rechtsgelehrsamkeit. Band 1.5 - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1783 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas arhitektūras meistari - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija pirmā pasaules kara laikā - Bērziņš, Valdis, 1935- - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki cīņā par Padomju Latviju 1919. gadā - Bērziņš, Valdis, 1935- - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Filosofija - Šuvajevs, Igors, 1963- - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trīs bērnu ludziņas - Grīns, Jānis, 1890-1966 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lettonia - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas likteņgadi. 3.daļa - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas civiltiesību apskats - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
16 Bilitis dziesmas - Louÿs, Pierre, 1870-1925 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gaujas senieleja - Āboltiņš, Ojārs, 1936- - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksturs latviešu prozā : iecere un izveide - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Komunisma iebrukums latviešu literatūrā - Unāms, Žanis, 1902-1989 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa Vidzemes Šveici - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tēvu zemei grūti laiki - Krūklītis, Kārlis, 1913-1991 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavpils apriņķis - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzņēmību! - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Beiträge zur Lebensgeschichte Johann Reinhold Patkuls - Buchholtz, Anton, 1848-1901 - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
[Список латышских книг и периодических изданий, допущенных Особым комитетом при Попечительском совете Рижского учебного округа для народных читален и библиотек]. 1.sējums - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievadījums filosofijā - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andreja Kurcija Dvēseles kabarejs - Kurcijs, Andrejs, 1884-1959 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eksistenciālisms - Zeile, Pēteris, 1928-2020 - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana dzīve - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Karaļa viesi - Vētra, Mariss, 1901-1965 - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes Privāttiesību Likumu grāmata - 1885 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērnu brīvā manta - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Balsis iz vienas novārtā atstātas Rīgas pilsētas daļas - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu jaunatnes audzināšana - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 1992 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Das Land der Deutschherren und der Hansa im Osten (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prasme sazināties un uzstāties - Denny, Richard - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 29 - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Porcelāns - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literātūras vēsture. II - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīve. Skolotājs, valodnieks, vadonis - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģimenes psiholoģija - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā zaķi pīrāgus sargāja - Sauleskalns, Voldemārs, 1905-1973 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jelgava aicina! - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Modernais banku kontrolings - Schierenbeck, Henner - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīca. IV.sējums - Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aizvestie. 1942.gada 14.jūnijs - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mājas amatnieka rokasgrāmata - Барановский, А. М., (Александр Мирославович) - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Metāla konstrukcijas - Kadišs, Francis, 1922-2010 - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģenētika ar selekcijas pamatiem - Misiņa, Mārīte, 1940- - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ārlaulības bērna un viņa mātes tiesiskais stāvoklis - Būmanis, Aleksandrs, 1881-1937 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prof. Dr. J. Lautenbaha Latviešu literatūras vēsture II - Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs, 1847-1928 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ford-Vairogs Junior de Luxe - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
10 maršruti slēpotājiem Latvijā - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kā atradināties no smēķēšanas? - Döbbelin, O., (Otto) - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jumtu konstrukcijas un segumi - Šterns, Hugo Bruno, 1909-2002 - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēstule no dzimtenes - Kārkliņš, Valdemārs, 1906-1964 - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Memoiren der Baronin Ernestine Schoultz-Ascheraden geb. Baronesse Campenhausen - Schoultz-Ascheraden, Ernestine, Baronin, 1810-1902 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vietējo civillikumu kopojums - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nezāles un to apkarošana - Rubenis, J. - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līgo dziesmas (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Алфавитний список сочинениям разсмотренным иностранною [№3] - 1915 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Etnografisku rakstu krājums. II - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Billes skaistā jaunība - Belševica, Vizma, 1931-2005 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The occupation regimes and their crimes in the Baltic, 1940-1991 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930. gadā. 1.daļa - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mežaparks, pilsēta priežu silā - Viese, Saulcerīte, 1932-2004 - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kara skola - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vispārējā socioloģija. 1.daļa - Mūrnieks, Elmārs, 1935-2020 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iepazīsti Cēsu novadu! - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skanošie ūdeņi - Breikšs, Leonīds, 1908-1942 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senā Sēlpils - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķīmija - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alt-Livland : Mittelalterliche Baudenkmaeler Liv-, Est-, Kurlands und Oesels 5-8. - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bez tiesībām un brīvības - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aptieku emblemas - Hohbergs, H. - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dāvināšanas līguma atcelšana - Dekerts, Konrads, 1891-1942 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agrāk izlīdzējās tā-- - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Briedis - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas kultūra, 1920-1940 - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Katoļu baznīcas loma Latgales kultūras attīstībā (līdz 1944. gadam) - Broks, Jānis, 1919-2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā - Kaminska, Rūta, 1950- - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunais juridiskais padomnieks - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pārvalde astoņos gadsimtos = - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Poem pa kulšen - Alant, Vils, 1906-2004 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stratēģiskā vadīšana - Caune, Jānis, 1973- - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecā un Jaunā Latgale un viņas īpatnības - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Badošanās praktika - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas statistiskā gada grāmata 1925-1926 = Statistisches Jahrbuch der Stadt Riga - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidus laiku vēsture - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. Mazās piezīmes - Skalbe, Kārlis, 1879-1945 - 1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģeoloģija - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievērojumi pie prāvošanās jaunajās tiesās - 1891 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas sieviete valsts 75 gados - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No ūdeņraža līdz--? - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livland und Elsass - Dehio, Georg, 1850-1932 - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krimuldas baznīca un draudze 1205-1930 - Ērmanis, Jānis, 1862-1932 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts pasludināšana 18. novembrī 1918. g. - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pušas baznīca un draudze - Astiče, Emīlija, 1943- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garšīgi un veseligi ēdieni - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sergejs Eizenšteins - Dreibande, Elvīra, 1932- - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zēmeles brīvzemnieki jaunburtnieciešos - Enzeliņš, Hermanis, 1867-1953 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā psiholoģija - Dāle, Pauls, 1889-1968 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas ūdensvads anno 1620 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Karogi - Paegle, Leons, 1890-1926 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārdomu grāmata - Veselis, Jānis, 1896-1962 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas pilsētas - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūdolfs Blaumanis laika biedru atmiņās - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fundamentālās biblotekas raksti I - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ernests Dīnsberģis - Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942 - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mescheem kaitigakee mudjchi (insekti) - 1894 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātiskā programmēšana - Krastiņš, A., (Alberts), 1907-1985 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meistars un Margarita - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tautas kultūra. I - 1942 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR Ministru kabineta sēžu protokoli - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latwijas walzts - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas 30 gadi = - Eglītis, Andrejs, 1912-2006 - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas mākslas vēsture - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nolaišanās Malstrēmā - Poe, Edgar Allan, 1809-1849 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas likumprojekta noteikumu par akciju biedrību dibināšanu salīdzinājums ar pastāvošiem likumiem un noteikumiem - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ētika XX gadsimtā : Teorētiskā ētika - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eizenšteins - Шкловский, Виктор Борисович, 1893-1984 - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Iz Baltijas provinču tiesībām - Ducmanis, Kārlis, 1881-1943 - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kam drosme ir - Labsvīrs, Jānis - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas zinātnieki tautsaimniecībai - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Pareizticīgā Baznīca - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uzņēmējdarbība tirdzniecībā - Achenbach, Jürgen - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bērns paliek bērns, svešs vai savējs - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gumijas rūpniecības akc. s-ba "Kvadrats" - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tava labākā grāmata par Latviju - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cerības un vilšanās - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārlis un Marija un Mīlestības viļņos - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1901 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Banku likumdošana Latvijā - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Annas pasakas - Zandere, Inese, 1958- - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Die livländische Reimchronik - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Paidagoģikas pamati. I daļa - Гессен, С. И., (Сергей Иосифович), 1870-1950 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kara lauka hijenes - Rudzītis, Eduards, 1882- (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laipot vai tiešu ceļu iet? - Stučka, Pēteris, 1865-1932 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasakas par pasakām - Baltvilks, Jānis, 1944-2003 - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atslēga - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Inflantuziemies łaijkagromota aba kalenders uz 1864 goda (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ozola grāmata - Rūmnieks, Valdis, 1951- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstniecības vēsture. 1. sējums - Zeiferts, Teodors, 1865-1929 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvija: neatkarības mijkrēslis. Okupācija - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstāko augu sistemātika - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daudzbērnu ģimeņu nozīme tautas un valsts dzīvē - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kriksis - Širmanis, Jānis, 1904-1992 - 1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pār Trentu kāpj migla - Janovskis, Gunars, 1916-2000 - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1913 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Niedra pret Veinberģi - 1909 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 20. laidiens - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zēnu praktiskie darbi un to metodika - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prūšu un baronu sazvērestība pret Latvijas valsti 16. aprīlī 1919. gadā - Kroders, Arturs, 1892-1973 - 1919 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas rokasgrāmata - Rubīna, Aina - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mēness - Zemes mūžīgais pavadonis - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saki tā, kā tas ir - Biezais, Haralds, 1909-1995 - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Filosofija - Kūle, Maija, 1951- - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jaunekļu padomnieks - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas jādara un kā : saimnieciskās rosības atdzīvināšanai un valsts budžeta sabalansēšanai. 3.daļa - Ulmanis, Kārlis, 1877-1942 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Meteoroloģija - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mantošanas tiesības - Bundurs, Žanis - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīnumdzejoļi - Brūveris, Pēters, 1957-2011 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecākās zemnieku tiesības - Švābe, Arveds, 1888-1959 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1906 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ideju vēsture Latvijā. 1.daļa - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dubultā grāmatvedība - Zandarts, Jānis, 1875-1961 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Puķu lodziņš - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Deutsche Siedlung im Baltenland - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sprīdītis - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kazkopības ABC - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēka bērns - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vaterländisches und Gemeinnütziges. 2 Heft - Valdemārs, Krišjānis, 1825-1891 - 1871 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mākslas vēsture. I - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Алфавитный указатель книгам и брошюрам, арест на которые утвержден судебными установлениями - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spēju Attīstītājs - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķīmiskās ražošanas attīstība Latvijā (8500 g. pr. Kr.-1918) - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodas prakses jautājumi - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Doblen - Bielenstein, August, 1826-1907 - 1873 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves jautājumi: sociālā darba un sociālās pedagoģijas teorija un prakse : zinātniski metodisks rakstu krājums 12. sāj. - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Patiess vārds latviešiem Anglijā - 1951 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jānītis debesīs - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas jāzin šolaiku sievietei - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baldone - Blausa, I., (Inita) - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rudolfs Blaumanis, 1863-1908-1923 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trimdas arhīvi atgriežas. 1.daļa - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Birznieka-Upīša Nīnas pasaciņas I - Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas lauksaimniecības vēsture - Strods, Heinrihs, 1925-2012 - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kūdra un kūdras izmantošana - Grindulis, Augusts, 1888- - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālā identitāte - Smith, Anthony David, 1939-2016 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augļu sulas - Žubeckis, Edgars, 1902-1989 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Izcilie matemātiķi - Briedis, Voldemārs, 1900-1945 - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika - Krastiņš, Oļģerts, 1931- - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No kam cilvēki pārtiek? - Dickstein, Szymon, 1859-1884 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Didaktiskā doma Latvijā 1920.-30. gados - Beļickis, Inārs, 1931-2011 - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nelikumīgs karš un valstu suverēnitāte - Ducmanis, Kārlis, 1881-1943 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ivods vesturē - Paegle, Leons, 1890-1926 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Maija un Paija : pasaka 7 tēlojumos : [jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem] - Brigadere, Anna, 1861-1933 - [192-] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 3. laidiens - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režīmiem Austrumeiropā pēc Otrā Pasaules kara - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Melnais datums - Beika, Dāvids, 1885-1946 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kokapstrādes tehnoloģija - Grīnberga, Maija - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ciblas novads. 2.grāmata - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Occupation of Latvia - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ābece ar galvas gabaliem priekš pagastu skolas un mājas bērniem - Degoškis, A., (Andrejs), dz. 1835 - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Soļi senākās latviešu grāmatniecības un kultūras takās - Apīnis, Aleksejs, 1926-2004 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dialogi - Seneca, Lucius Annaeus, ap 4 p.m.ē.-65 m.ē - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu zemnieku māju arhitektūra - Bērziņš, Osvalds, 1898-1969 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvīgais uzņēmums: uzņēmuma veidošanās, attīstība un ilglaicīgums - Geus, Arie de - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literatūras kritika: 5.2. sēj. - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Starptautiskās arodkustības kārtējie uzdevumi - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Instr. A.O. Bērziņa Ienesīga produktu izmantošana un leduspagrabu būve - Bērziņš, Aleksandrs, 1885- - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kultūras saknes - Mauriņa, Zenta, 1897-1978 - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Альбом города Риги с описаниями достопримечательностей - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nodokļu un nodevu vēsture Latvijā - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju Latvijas iedzīvotāji - Mežgailis, Bruno, 1923-2003 - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Otrā tautas skaitīšana Latvijā. 2.daļa - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pazemes ūdens - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pasaules vēsture. IV - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rotaļa - bērna dzīves prasmju sekmētāja - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 2.sējums - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Strēlnieki Nāves salā - Porietis, Jānis, 1886-1968 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Via dolorosa. 4.grāmata - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvības elementi - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laikmets un personība: rakstu krājums 9 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas futbola vēsture - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielais mājas ārsts - Bīskaps, Dāvids, 1879-1972 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Viens pats - Rainis, Jānis, 1865-1929 - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rēzeknes apriņķis - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hercoga Jēkaba tirdzniecības līgumi - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likums par telpu īri un tiesu prakse īres lietās - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krusttēvs - Deglavs, Augusts, 1862-1922 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievainotā dzīve - Klīdzējs, Jānis, 1914-2000 - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atmiņas - Egle, Kārlis, 1887-1974 - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pazemes ūdeņu aizsardzība Latvijā - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas kriminālkodekss - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pilsētu apraksti. 2.daļa - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andreja Upīša Proletariskā māksla - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lietišķā fizika: 3.d. - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas sporta vēsture - Čika, Vilis, 1913-1989 - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andrieva Niedras Nemiera ceļi - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlulīša daiņu dārzs - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
K. Zummenta mediciniski raksti. III - Zuments, Kārlis, 1861- - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu burinieki - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas mežu tautsaimnieciskā nozīme - Ceihners, Alfrēds, 1899-1987 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēja ziedi - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņas balsis: Apcerējumu un atmiņu krājums par revolucionāro presi latviešu nacionālistiskās buržuāzijas kundzības laikā 1920.-1940. - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Eduards Smiļģis :laikabiedru atmiņās, dokumentos, vēstulēs, atziņās - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īsi par saistību tiesībām - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher. 2.Teil - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1781 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arodnieciskā kustiba un politiskās partijas - Bebel, August, 1840-1913 - 1905 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 1.sējums - Vācietis, Ojārs, 1933-1983 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāmatu siešana - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu rakstnieku portreti : Tradicionālisti un modernisti - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kosmogrāfija - Gēliņš, Eduards, 1883-1978 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tēvzemes vietu vārdi - Abajs, Ivars, 1961-2017 - 2002-01-01 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kreditoriem par ļaunu noslēgto darījumu anulēšana - Raichel, Leon - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pļaviņas - Koknese - Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1897 gadam - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Geschichte der Juden in Riga bis zur Begründung der Rigischen Hebräergemeinde im J. 1842 - Buchholtz, Anton, 1848-1901 - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augšdaugavas 14.-17. gadsimta senvietas - Berga, Tatjana, 1944-2020 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu ģimenes godi - Senkēviča, Biruta, 1901-1993 - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas nodedzināja Reichstagu? - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
K. Zummenta mediciniski raksti. I - Zuments, Kārlis, 1861- - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioloģija. 3.daļa - Mader, Sylvia S. - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Attīstības psiholoģija - Puškarevs, Igors, 1932- - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadonis pa dzimtenes kalniem un lejām - Melnalksnis, Augusts, 1876-1944 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 20.krājums - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laikmets un personība: rakstu krājums 1 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dialogi un vēstules - Platons, 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gargantija un Pantagriels - Rabelais, François, 1483-1553 - 1965 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ieskaits konkursā un administrācijā - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas radiofona pamatlicējs Jānis Linters. - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts masu bibliotēku darba rādītāji: 1988 - Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju tiesu organizācijas pamatprincipi - Stumbina, Ērika, 1927-1992 - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgolas lauku dorba ļaužu stōvūklis - Mežuļs, Konstantīns, 1904-1938 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas iedzīvotāji feodālisma perioda beigās - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 19 - 1975 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārlis Mülenbachs - Adamovičs, Ludvigs, 1884-1943 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielā sāpju draudze - Freivalds, Osvalds, 1905-1975 - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pieminat viņus! - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Fricis Bārda - Kārkliņš, Kārlis, 1888-1961 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktisks ilustrets vadonis pa Rīgu ar pilsētas planu - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Etnografisku rakstu krājums. I - Šmits, Pēteris, 1869-1938 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mitau in Feldgrau - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Manas dzīves principi - Zeidmanis, Augusts - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Papriekšsludināšanas par Izraēlu, ar pasaules stāstiem kopā apskatītas - 1866 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civiltiesiskie un publiski-tiesiskie prasijumi - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grundläggningen af svenska väldet i Livland 1558-1563 - Annerstedt, Claes, 1839-1927 - 1868 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ētika - Milts, Augusts, 1928-2008 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstākā algebra - Шапиро, Г. М., (Генрих Михайлович), 1903-1942 - 1950 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skarbos vējos - Brigadere, Anna, 1861-1933 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti folkloristikā - Ozols, Arturs, 1912-1964 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu sagšas - Karnups, Adolfs, 1904-1973 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Roberts Auniņš un Jānis Neulands - Hillner, G., (Gotthilf), 1862-1925 - 1916 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bumbulītis Guļbuļzemē - Neibarts, Aivars, 1939-2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īpašuma attiecības un uzņēmējdarbības formas - Lībermanis, Georgs, 1924- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs. 1896 - 1895 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
"--iet latvieši caur gadu simteņiem" - Ruņģis, Aivars, 1925-2001 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavas raksti : no Daugavpils līdz Pļaviņām - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kriminaltiesības - Mincs, Pauls, 1868-1941 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tvaika mašīnas - Jirgensons, E., (Ernests) - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par rentgena terapiju pie deformējošām spondilozēm un artrozēm - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Valsts un pašvaldības iestāžu adresu uzrādītājs - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Waj eespehjams sarunatees ar miruscheem ? - Haynes, Carlyle Boynton, 1882-1958 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krievijas Socialistiskās Federatīvās Padomju Republikas Konstitūcija (Pamatlikums) - 1918 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīvības un mīlestības sinteze kristīgajā humanitatē - Biezais, Haralds, 1909-1995 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zvārguļa zobgala kalendārs 1905. gadam - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 2001 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Holokausta izpēte Latvijā - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lopu turēšana vasaras nometnēs un to bagātīga apgādāšana ar sulīgo barību - Lejiņš, Paulis, 1883-1959 - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltic States - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ceļi : rakstu krājums. XVI - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālie un ekonomiskie apstākļi Latvijas laukos - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Madonas muzeja raksti. 1.sējums - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bauskas Sv. Gara baznīca - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likums par vispārigu karadienestu - 1874 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Was Europa drohte - Ceihners, Alfrēds, 1899-1987 - 1943 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gustavs Žibalts - Upīts, Andrejs, 1877-1970 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Development of small and medium businesses in Latvia - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saistības no kaitējuma nodarīšanas - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dodžs un dogaresa - Hoffmann, E. T. A., (Ernst Theodor Amadeus), 1776-1822 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Seksualitātes vēsture. 3.daļa - Foucault, Michel, 1926-1984 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nestandarta bērns - Леви, Владимир Львович, 1938- - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Heimkehr - Winnig, August, 1878-1956 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievērojami latvieši. 1.burtnīca - Alunāns, Ādolfs, 1848-1912 - 1887 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skaistā Valija, jeb Caur tumsu pie gaismas - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Militārās audzināšanas pamati - Goppers, Kārlis, 1876-1941 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes kroņa zemes un zemnieki - Strods, Heinrihs, 1925-2012 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bioloģija. 2.daļa - Mader, Sylvia S. - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zari - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hercoga Jēkaba burinieki - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata 1999-2000 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sirdsšķīstība - Booth, William, 1829-1912 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Patiesība. Vara. Patība - Foucault, Michel, 1926-1984 - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ūdens apgāde - Bīmanis, Mārtiņš, 1864-1946 - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu personvārdu vārdnīca - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
9. un 13. janvāris (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Renesanses un reformācijas laikmeta kultūra Eiropā - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kultūras dienas Austrālijā, 1951-1970 - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zemnieku nemieri 1841. gadā - Krodznieks, Jānis, 1851-1924 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pētījums par Rīmju chroniku - Biļķins, Vilis, 1887-1974 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Šūšanas materiālmācība - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas nodeweja atmiņas - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas māksla III - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kurzemes cietoksnis - Freivalds, Osvalds, 1905-1975 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki. I daļa - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kokapstrādes instrumenti - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
P. Stučkas dzīve un darbs - Dauge, Pauls, 1869-1946 - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Emīla Mača 25 gadu skatuves darbības jubileja Dailes teātrī 1940. g. 8. februārī - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bilžu grāmatiņa II - 1881 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Abru taisītājs - Brastiņš, Arvīds, 1893-1984 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Režisora sarunas - Комиссаржевский, Виктор Григорьевич, 1912-1981 - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lībieši - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Spekke, Arnolds, 1887-1972 - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vircava - Bergs, Voldemārs - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bēgļu reevakuācijas biedrības darbības pārskats, 1920-1922 - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dr. Ivanova Padomi jaunekļiem un jauneklēm, jeb Rokas grāmata visiem, kuri mīlē savu veselību un tikumību - 1914 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Talsu novads - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadošie norādījumi mežaizsardzībā - 1958 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mazā Zemgale laikmetu griežos - Būmanis, Jānis, 1928-2021 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der große schwedische Kataster in Livland, 1681-1710. - Dunsdorfs, Edgars - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mikrobioloģija - Гусев, М. В., (Михаил Викторович) - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augu morfoloģija un anatomija - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vēl - Toma, Velta, 1912-1999 - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vācieši Latvijā - Dribins, Leo, 1931- - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Prezidents Kārlis Ulmanis - latviešu tautas apvienotājs. III - Daģis, Jānis, 1908-1995 - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu senču lopkopība - Mazvērsītis, Jānis, 1866-1943 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti īsumā - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saistošā dendroloģija - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu mūzika. V - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts adresu kalendars 1940. gadam - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Praktiski vingrinājumi izrunas izkopšanai - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Augstākā matemātika III - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rētas - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēki laivās - Bels, Alberts, 1938- - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
LATVIEŠU VALODAS VĒSTURISKĀ FONĒTIKA - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalpa zēna vasara - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz festivalu! - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Puķu valoda un krāsu nozīme - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ludzas apriņķis senāk un tagad - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmais virspavēlnieks - Bērziņš, Valdis, 1935- - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūžīgā sāpe - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ētika - Rubenis, Andris, 1951-2017 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laikmeta dokumenti - Virza, Edvarts, 1883-1940 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Trešā atmoda - Stradiņš, Jānis, 1933-2019 - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aizvestie. 1949.gada 25.marts - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Berline - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bagātā Marčus meita Anniņa grafa Modena nagos jeb Rīgas mantrači - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1913 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ētika - Lasmane, Skaidrīte, 1939- - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kuldīgas apriņķis - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhīvs. 26.sējums - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Freiherr Pierce Balthasar von Campenhausen - Campenhausen, Hermann, Baron, dz. 1871 - 1910 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 14.sējums, 1. daļa - 1868 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krusttēvs Oskars - Goppers, Kārlis, 1876-1941 - 1966 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alfa un auto - Laicens, Linards, 1883-1938 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uztura naudas nemaksātāju novietošana darbā vai darba namā - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 5. laidiens - 1969 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris un dzīve, 16 - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu folklora mītu spogulī - Kursīte-Pakule, Janīna, 1952- - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķīmijas sakars ar tiesu senāk un tagad - Kupcis, Jānis, 1871-1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pārtikas ķīmija - Morozovs, Andris, 1944- - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krāsainie metāli un sakausējumi - Anteins, Aleksis, 1915-2002 - 1959 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzeja - Rokpelnis, Jānis, 1945- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andrievs Niedra un mūsu valsts - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1912 - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēks meklē patiesību - Arnis, 1888-1943 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas un Vēstures Kalendārs - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agrārās attiecības un zemnieku stāvoklis Kurzemē 19. gs. II pusē - Mieriņa, Austra, 1926-2012 - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bezmugurkaulnieku zooloģija - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Adolfa Allunana Zobgala kalendars 1907. gadam - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Raiņa tulkojumi. 1.sējums - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vai pretprasība par ieskaitam priekšā liktu illikvidu pretprasījumu izspriežama vienkopus ar pirmprasību? - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Līvānu stikla fabrika - 1980 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sehta, dabba un pasaule. 5.burtnīca - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju sakāmvārda filozofija - Birkerts, Pēteris, 1881-1956 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brāhļu draudze Vidzemē - Kaudzīte, Matīss, 1848-1926 - 1877 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ogre. 1.daļa - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Smārdes pagasts - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Būvdarbi: 1. sēj. - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Divdesmitā gadsimta pārvērtības - Plensners, Aleksandrs, 1892-1984 - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darbu izlase. 1.sējums - Breidaks, Antons, 1932-2002 - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristīga karavīra sarunāšana ar savu sirdi (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bilžu grāmatiņa - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Verzeichniss der für das Jahr 1889 zum Handel in der Stadt Libau berechtigten kaufmännischen Firmen 1. und 2. Gilde. - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zīmēšanas skola. II - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kalpošana garā un patiesībā - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Civīltiesību terminoloģijas vārdnīca - Būmanis, Aleksandrs, 1881-1937 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas bija liegts pirmās Republikas lasītājiem - 1996 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rigas Latweeschu Beedrība sawâ 25. gadu darbâ un gaitâ - 1893 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jūlijs Feldmans - 1963 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas dravnieks - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ludzas apriņķis - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Baltijas aizvēstures kongress Rīgā, 19.-23. VIII. 1930 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts masu bibliotēkas devītajā piecgadē (1971-1975) - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vārnu ielas republika - Grīziņš, Jānis, 1900-1941 - 1947 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sporta medicīna - Auliks, Ivars, 1933-1986 - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No aistu vēstures - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rīgas pilsētas statistiskā gada grāmata 1929-1930 = Statistisches Jahrbuch der Stadt Riga - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ģenerāļi (1918-1940) - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apriņķu un pagastu apraksti - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Przywilej miasta Dyneburga z roku 1582 - Brežgo, Boļeslavs, 1887-1957 - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sieviešu frizūru modelēšana - Bārsdele, Rozmarija, 1921- - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varas patvaļa - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garozas muiža. Lambārtes muiža = - Lancmanis, Imants, 1941- - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
J. Akuratera Kopoti raksti. 2.sējums - Akuraters, Jānis, 1876-1937 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gulbenes rajons - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Spīdzināšanas Baltijā - Asars, Jānis, 1877-1908 - 1907 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu sieviete - Brante, Lilija, 1897-1983 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kristapiņsch - 1866 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 11.sējums - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aizvestie. 1949.gada 25.marts - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aspazija, prese un strādnieki - Spriņģis, Andrejs - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 9.sēj. - 1968 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.-1956. gadā - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atturības raksti - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautības mācība - Brastiņš, Ernests, 1892-1942 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Uz ko balstās mūsu dienās alkohola reibuma diagnoze? - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brāļu kapi - Siliņš, Jānis, 1896-1991 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzimtene. 3.sējums - Janševskis, Jēkabs, 1865-1931 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Amerikas latviešu katoļu apvienības 50 gadi, 1954-2004 - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jūrciema skaistā varone Ella - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata, 2007 - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zivju un vēžu audzēšana: Zandarti, foreles, līdakas, karpas, plauži, vēži - Mazītis, Ziedonis - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR ģeoloģija - 1961 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finanču statistika 1933.g. - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Savu tautu ienaidnieki - Munters, Vilhelms, 1898-1967 - 1983 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Manas atmiņas par Latvijas valsts nodibināšanās laikmetu - Beķers, Voldemārs, 1881-1941 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jāzeps un viņa brāļi - Rainis, Jānis, 1865-1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Domas par antīko filozofiju - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Hercoga Jēkaba līgums ar Oliveru Kromvelu un Angliju skārēja politika - Mattiesen, Otto Heinz - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valsts tehnikums Rīgā - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Īpaši aizsargājamie dabas objekti Latvijas PSR teritorijā - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture I - Kalniņš, Voldemārs, 1907-1981 - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu etnogrāfija. - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Livländische Jahrbücher. 4.Teil - Gadebusch, Friedrich Konrad, 1719-1788 - 1783 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der getreue Amt-Mann oder Unterricht Eines guten Hauss-Halters - 1696 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Christoph Friedrich Neander, ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung in Kurland - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lielā pirts grāmata - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Romiešu tiesību vēsture - [1935] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads latviešu stila vēsturē - Lamsters, Viktors, 1903-1971 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zur Jahrhundertfeier der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga 1834-1934 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Genocīda politika un prakse - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Skolas biedrs - 1897 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Burtnieka pūrs. Pirmais sējums (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba statistika 1928.g. - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Erinnerungen an das unter dem Scepter des russischen Kaiserthums verlebte Jahrhundert zur Feier des 4. Julius 1810 für Riga's Bürger gesammelt - Bergmann, Liborius, 1754-1823 - 1814 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķīmijas rokasgrāmata - Sommer, Klaus - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Bandīta Kraupēna noziegumi: Izmisums vai ārprāts? - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Komunistiskās Internacionāles sekciju uzdevumu - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu strēlnieki cīņā par padomju varu 1917.-1920. gadā - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Teātris - Kurcijs, Andrejs, 1884-1959 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Magazin: 19.sējums, 4. daļa - 1896 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Doma baznīcas vadonis - Peņģerots, Visvaldis, 1897-1938 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Burbuļmātei deguns garš - 1992 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgales zemnieki pēc dzimtbūšanas atcelšanas, 1861.-1914. - Brežgo, Boļeslavs, 1887-1957 - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kulturvēsturiski materiali - 1955 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas lauku krogi un ceļi - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Andrejs un Ella, jeb: Zem mīlestības nastas - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. 2.sējums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Krišjānis Valdemārs un viņa centieni - Birkerts, Antons, 1876-1971 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grieķu literatūras vēsture - Ķiķauka, Pēteris, 1886-1967 - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laipnības un smalkas izturēšanās mācības - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti stāsta - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Сочинения Ю.Ф. Самарина - Самарин, Юрий Федорович, 1819-1876 - 1889 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kursa un kuršu cīņas - Biļķins, Vilis, 1887-1974 - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem, 1918-1998 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
A. Zāles Lauksaimnieču pavāru grāmata - Zāle, A., (Andrejs) (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvības pieminekļa gada grāmata. 1934 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atmiņas is maneem emigranta laikeem - Lindulis, 1870-1942 - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture - Miķelsons, R., (Reinholds), 1899-1976 - 1948 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ar latviešu strēlniekiem pasaules karā - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latwijas isredses - Niedra, Andrievs, 1871-1942 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ainavas no senatnes un tagadnes - Beldavs, Kārlis, 1868-1936 - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Roku rokā - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vadībzinības - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālā psiholoģija - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvju revolucionārais strēlnieks. 1. daļa - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
ABC - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Masu rotaļas un spēles - 1956 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņa ar lauksaimniecības krīzi - Starcs, Pēteris - 1932 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par fiziku un fiziķiem - Rolovs, Bruno, 1930-2007 - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jons Gutenbergs un jo izgudrojums (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Proletariāta uzdevumi revolūcijā - Hermanis, Jānis, 1884-1938 - 1917 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jelgavas atbrīvošanas 15 gadu jubilejas piemiņai (21.XI. 1934) - Burģis, Arnolds, 1903-1996 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sieviete - Hudry-Menos, Madame J. - 1908 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas politiskā bilance (1918-1925) - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksturu analīze - Štelmahers, Jānis, 1893-1941 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads tiesību zinātnē : lekcijas - Akmentiņš, Roberts, 1880-1956 - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Jahrbuch des baltischen Deutschtums 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas kultūras jautājumi 24. laidiens - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dailes teātris - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas arheoloģija. Pētījumi un problēmas - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvian-Russian relations - 1944 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dabas un vēstures kalendārs 1974 - 1973 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tautas dziesmas. 2.sējums - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Revolucionārie latviešu emigranti ārzemēs, 1897-1919 - Dūma, Līga, 1928- - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu sabiedrības kultūraktivitātes (1800-1991) - Rasa, Inta - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kārlis Krūza - Draviņš, Kārlis, 1901-1991 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mana atbilde. 1.daļa - Siljakovs, Kārlis, 1912-1990 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ķeisarisko majestatu un wiņu dsimtes brihnischķa isglahbschana 17. oktobrī 1888. g. - 1890 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kokneses skaistā jaunava Lucija, jeb: Otomārs un Vilibalds - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Senā Jersika - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Etnografisku rakstu krājums : I [daļa] - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Piezīmes pie mūsu saimnieciskās politikas - Klīve, Ādolfs, 1888-1974 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Arhitektūras stili Latvijā - Cielava, Skaidrīte, 1920-2005 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas ciemi - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas atdzimšana - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgola muna Tāvzeme - Briška, Bonifacijs, 1902-1994 - 1984 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas brīvības cīņas un sasniegumi, 1918.-1928. - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Soviet aggression against the Baltic States - Rumpēters, Augusts, 1899-1978 - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rūjiena - ugunīs ārdētā - Ziema, Gunārs, 1927- - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1973. gada pētījumu rezultātiem - Vēstures institūts (Latvijas PSR ZA) - 1974 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pragmatika - Plaude, Ilze, 1964- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sīki, mazi kukainīši - Mora, Valda, 1902-2001 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 4.sējums - 1976 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Archīvs. Raksti par latviskām problēmām: 17.sējums - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vecā Rīga - Juškēvičs, Jānis, 1886-1961 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Памятная книжка и адрес-календарь Лифляндской губернии на 1916 годь - 1916 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ģimeņu budžeti 1936/37 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmatnējā kopienas iekārta un agrā feodālā sabiedrība Latvijas PSR teritorijā - Moora, Harri, 1900-1968 - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Raksti. 7.sējums - Ziedonis, Imants, 1933-2013 - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokoli, 1940. g. 16. jūnijs - 19. jūlijs - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata 2002 - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ideju vēsture Latvijā - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tālais ceļojums - Stērste, Elza, 1885-1976 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
План гор. Митавы - 1903 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politiskās partijas Latvijā - Krūmiņš, Jānis, 1894-1938 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sievietes apģērbs Latvijas atsevišķos novados - Niedre, Jānis, 1909-1987 - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kas sargā buržuāzijas kundzību Latvijā? - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīnišķīgais cilvēka ķermenī. - Skulme, Ksenija, 1893-1967 - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Zur Geschichte der Rigaschen Gewerbe im 13. und 14. Jahrhundert - 1883 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agnese un Tumsas valdnieks - Berelis, Guntis, 1961- - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rokasbumba Latvijā - 2008 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Gluži veltīga varonība - Zariņš, Kārlis, 1889-1978 - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atziņas teōrija grieķu filozofijā - Students, Jūlijs Aleksandrs, 1898-1964 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klavieru fabrika "Alfreds Kļaviņš" - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu tēlotāja māksla - 1957 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas jūrniecības gadagrāmata, 2005 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
VEF radio, 1940 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nevācu Opics - Bērziņš, Ludis, 1870-1965 - 1925 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas bibliotēku darba rādītāji: 1997 - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Filozofijas vēstures aktualitātes - Kuzņecova, Aino, 1942- - 1998 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Nodokļi un nodevas, ko muitas iestādes ievāc uz muitas nolikuma 36. panta pamata - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu valoda. 2.daļa - Kušķis, Jānis, 1930-2022 - 2009 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latgale un latgalieši - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
No Doles līdz jūrai - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ciblas novads. 1.grāmata - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Indiešu literatūra - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Par tehnikas vēsturi Latvijas PSR. 6.sējums - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Politisku svešvārdu grāmata - Liebknecht, Wilhelm, 1826-1900 - 1906 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Svētais Rīgas Jānis - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Aušana un batikošana - 1970 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmā vispārīgā tautu skaitīšana Krievijas valstī uz visaugstāko pavēli no 5. jūnija 1895.g.: pamācība lauku apdzīvotāju skaitītājiem (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Umur-kumurs - Čaks, Aleksandrs, 1901-1950 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mēģinu būt atklāts - 1993 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saimnieču un Zelteņu kalendārs 1905 - 1904 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Daugavas raksti : no Aizkraukles līdz Rīgai - 1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tava labākā grāmata par Latviju - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Kriminālprocesa kodekss - 1985 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts patstāvības 10 gadi (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 4.sējums - Aspazija - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Noteikumi par arestēto pavadīšanu un ieslodzījuma vietu ārējo apsardzību - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Madona - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu tautas pasakas - Brīvzemnieks, Fricis, 1846-1907 - 1887 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Techniski padomi ūdens apgādāšanā ar vēja un citu mechanisko dzinēja spēku lauku saimniecībās, vasarnīcās, bieži apdzīvotās vietās un citur - Pools, A. - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lietuvių latvių vienybės X. kongresas - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 18.krājums - 1926 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ievads latviešu literatūrteorijas vēsturē - Valeinis, Vitolds, 1922-2001 - 1999 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Rakstu krājums. 15.krājums - 1911 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Psiholoģijas pamatjautājumi - Ašmanis, Kārlis, 1876-1943 - 1920 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tukuma novada kultūrvēsture. 8.sējums - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kaudzītes Matīsa 75 gadu jubileja - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Перстень короля Намея - Grīns, Aleksandrs, 1895-1941 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Stāsti par kalendāru - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Garlība Merķeļa politiskie uzskati - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ko liela latviete mums stāsta, vai, Hermīnes Zālītes (dzim. Balode) dzīve, darbi, raksturojums - Zālīte, Pēteris, 1864-1939 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā. 7.sējums - 1979 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimnieka padomnieks. III sējums - 1928 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cilvēka rakstura noteikšana pēc rokas līnijām - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mīlestibas asaras un smaidi - Cilinskis, Kārlis, 1845-1912 - 1899 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas saulei uzlecot... - Birnbaums, Alberts, 1903-1991 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Alphabetisches Postadressbuch der Güter, Widmen und sonstigen Besitzlichkeiten und Ortschaften des Gouvernements Kurland - 1864 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Namentlisches Verzeichniss der auf''s Jahr 1852 in Riga zu den drei Gilden gesteuert habenden Kaufleute etc., nebst Angabe von deren Firma's und Geschafts-Localen - 1852 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apgūsim demokrātiju - Lapiņa, Liesma - 1997 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tipogrāfs Mollīns un viņa laiks - Zanders, Ojārs, 1931-2018 - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mūsu uzvaru ceļi - Mednis, Edvins, 1897-1967 - 1937 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tehniskais minimums metālapstrādē - Bērenfelds, Valdis, 1932- - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem: 2.d. - Bula, Inese, 1966- - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Padomju rublis - 1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Agrārais jautājums un zemes reformas Latvijā - Mednis, Aleksandrs - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Atziņas. 2.daļa - 1924 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Pirmā republika - Šilde, Ādolfs, 1907-1990 - 1982 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mākslas vēstures pamati - Kačalova, Tatjana, 1915-2010 - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ukraiņi Latvijā - Dribins, Leo, 1931- - 1995 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca - 2007 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca - 2000 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Handels-Adressbuch Lettlands 1939 - 1939 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Keramika - 1971 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ēzopa fabulas - 1978 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Minerālu pasaulē - Upīte, Astra, 1926-2008 - 1964 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Informatīvi bibliogrāfiskā nodrošinājuma problēmas = Проблемы информационно-библиографического обеспечения = Problems of informative bibliographic ensuring - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Morfēmika un morfonoloģija - 2004 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca - Bankavs, Andrejs, 1945-2010 - 2003 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas Republikas ārlietu dienests, 1918-1941 - Lerhis, Ainārs, 1966- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Этногенез латышей - 1977 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Via dolorosa. 1.grāmata - 1990 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Likums par ārvalstnieku ieceļošanu, izceļošanu un uzturēšanos Latvijā - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Birznieka-Upīša Nīnas pasaciņas II - Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Darba skola - Блонский, Павел Петрович, 1884-1941 - 1921 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Grāfa lielmāte Genoveva - Schmid, Christoph von, 1768-1854 - 1878 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Testāmenta spēku apstrīdošu prasības sūdzību juridiskā konstrukcija - Bukovskis, Vladimirs, 1867-1937 - 1930 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
40 gadi : latvieši Bavārijā : dokumentācija - 1986 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu gramatika - Endzelīns, Jānis, 1873-1961 - 1923 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Lauksaimniecības ražojumu uzglabāšana un pārstrāde - 1988 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Mākslas vēsture. II - Sloka, Lauma, 1891-1960 - 1934 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Finanču matēmatika - Ausējs, Longīns, 1885-1942 vai 1943 - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas valsts dienests - 1935 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Laimas dzirnaviņas - [1943] (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
The Latvian Legion - Lācis, Visvaldis, 1924-2020 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vispārīgā valodniecība - Кодухов, В. И., (Виталий Иванович), 1919-1996 - 1987 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Tēlotājas mākslas dzīve nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā, 1941-1945 - Kalnačs, Jānis, 1956- - 2005 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Balti aizvēsturiskajos laikos - Gimbutienė, Marija, 1921-1994 - 1994 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latvijas vēsture, 1600-1710 - Dunsdorfs, Edgars - 1962 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Ebreji Latvijā - Dribins, Leo, 1931- - 2002 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Album academicum des Polytechnikums zu Riga, 1862-1912 - 1912 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Apslēptie prāti - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Paskaidrojumi pie dažiem jaunā Sodu likuma pantiem - 1933 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Der Lyva-Hafen (Libau) im Mittelalter und zu Beginn der Neuen Zeit - Hahn, John Karl, 1869-ap 1945 - 1936 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Durch den Sumpf - Blaumanis, Rūdolfs - 1922 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Vidzemes un Kurzemes zemnieku likumi XIX gadsimta sākumā (1804-1819) - Zutis, Jānis, 1893-1962 - 1954 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Varavīksne - 1967 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Brīvības morāle - Raz, Joseph, 1939- - 2001 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Neorganiskā ķīmija - 1981 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu literārās valodas vārdnīca. 7.1. sējums - 1989 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Dzīves intereses pazemināšanas iemesli un jaunā atdzimšanas teorija - 1929 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Cīņā pret intervences karu par Padomju Savienības aizstāvēšanu! - 1931 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Saderināšanās - Briede, Velta, 1912-1996 - 1940 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Latviešu leģions ārzemju vērotāju skatījumā - Lācis, Visvaldis, 1924-2020 - 2006 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Kopoti raksti. 5.sējums - 1927 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Klinkeru ceļu segas un to pielietošanas izredzes Latvijas ceļu būvniecībā - 1938 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarkanā zirnekļa tīklos - 1972 (Grāmata)
Kolekcijas daļa:
Sarunas Maskavas Lielā teātra studijā 1918.-1922. - Станиславский, Константин Сергеевич, 1863-1938 - 1952 (Grāmata)
Kolekcijas daļa: